Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 1938

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  How does one start the transition to a circular economy?
  Termeer, C.J.A.M. - \ 2020
  Wageningen : Wageningen University & Research
  biobased economy - economics - agriculture - wastes - recycling - circular agriculture
  Katrien Termeer, Chair Public Administration and Policy Group: “Ideally, a circular economy is an economy that produces no waste. It means all resources are reused as much as possible. That start with small wins.”
  'Natuurinclusief gaat werken'
  Bakker, Martha - \ 2020
  nature - agriculture - cooperation - landscape management - circular agriculture
  Hoe waarderen Nederlanders boerennatuur?
  Runhaar, Hens - \ 2020
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 37 (2020)1. - ISSN 0169-6300 - p. 10 - 19.
  natural value - experiential value - nature - Netherlands - landscape - agriculture
  Door intensivering en schaalvergroting in de landbouw is de ruimte voor natuur op het platteland flink afgenomen en is het landschap eentoniger geworden. We weten eigenlijk heel weinig van wat de Nederlandse bevolking daarvan vindt, terwijl maatschappelijke steun cruciaal is voor initiatieven om biodiversiteit te vergroten, zowel publiek als privaat. In dit artikel verken ik hoe belangrijk natuur op het platteland wordt gevonden en hoe de waardering van boerennatuur kan worden versterkt.
  Help feed the world population with the use of drainage | WURcast
  Ritzema, H.P. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen University & Research
  agriculture - drainage - food production - irrigation - salts - water
  Verdienmodellen natuurinclusieve landbouw: kennis in ontwikkeling
  Polman, N.B.P. ; Michels, R. ; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. - \ 2019
  animal welfare - animal production - nature - agriculture
  Bioeconomy challenges and implementation: the European research organisations' perspective
  Bergeret, Pascal ; Svedin, Uno ; Valceschini, E. ; Vilsteren, G.E.T. van - \ 2018
  Éditions Quae - ISBN 9782759228355
  biobased economy - research - research institutes - europe - agriculture - future
  Circular agriculture has already started
  Zanten, H.H.E. van; Boer, I.J.M. de; Oenema, O. ; Brussaard, L. ; Sukkel, W. ; Verhoeven, Frank ; Poppe, K.J. ; Zanders, R. ; Scholten, M.C.T. - \ 2018
  agriculture - cycling - biobased economy - agricultural wastes - biomass - sustainability
  De kringlooplandbouw is al begonnen
  Zanten, H.H.E. van; Scholten, M.C.T. ; Boer, I.J.M. de; Oenema, O. ; Brussaard, L. ; Sukkel, W. ; Poppe, K.J. - \ 2018
  biobased economy - agriculture - cycling - farmers - biomass - agricultural wastes - circular agriculture
  Circular agriculture, a good idea?
  Boer, Imke de - \ 2018
  biobased economy - animal production - biomass - waste management - agriculture - circular agriculture
  Public lecture in Dutch with English subs. Imke de boer speaking also on behalf of Martin van Ittersum.
  How does agriculture contribute to food security?
  Duncan, J.A.B. - \ 2018
  Wageningen : WURcast
  food security - agriculture
  In this video we explain how agriculture contributes to our food security. And how it should be viewed: agriculture vs. food as the main viewpoint?
  Groene dagbesteding in de stad: een levendige plek voor mensen met dementie : Factsheet
  Buist, Y. ; Bruin, S. de; Vaandrager, L. ; Hassink, J. - \ 2018
  Wageningen : Wageningen University & Research - 17 p.
  health - well-being - nature - agriculture - participation
  What is water doing for us? | WURcast
  Dijksma, R. - \ 2017
  Wageningen : WURcast
  rain - water - agriculture - drinking water - climatic change - nature
  Invloed van vaste rijpaden op de bodem
  Balen, D.J.M. van - \ 2017
  BIOpraktijk
  landbouw - biologische landbouw - akkerbouw - grondbewerking - bodemdeeltjes - bodemverdichting - bodemsamenstelling - bodemstructuur - grondbewerking gericht op bodemconservering - bodemkwaliteit - rijspoorverdichtingen - verdichting - agriculture - organic farming - arable farming - tillage - aggregates - soil compaction - soil composition - soil structure - conservation tillage - soil quality - tractor pans - compaction
  Landbewerking: video over de invloed van vaste rijpaden op de bodem
  Perspectieven voor de afzet van (fosfaat-verarmd) zuiveringsslib naar de landbouw
  Regelink, Inge ; Ehlert, Phillip ; Römkens, Paul - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2819) - 75
  afvalwater - rioolslib - besmetters - zware metalen - mest - fosfaten - landbouw - afvalhergebruik - waste water - sewage sludge - contaminants - heavy metals - manures - phosphates - agriculture - waste utilization
  Het project heeft als doel om nieuwe afzetroutes te formuleren waarbij zuiveringsslib op een duurzame wijze wordt verwerkt tot meststoffen en bodemverbeteraars zodat waardevolle nutriënten en organische stof worden hergebruikt.
  Strokenteelt klaar voor de praktijk : aardappel drie tot tien dagen later branden
  Apeldoorn, D.F. van; Rossing, W.A.H. ; Oomen, Gerard - \ 2017
  Ekoland (2017)5. - ISSN 0926-9142 - p. 10 - 11.
  strokenteelt - aardappelen - akkerbouw - phytophthora - zomertarwe - teeltsystemen - landbouw - biologische landbouw - teelt - strip cropping - potatoes - arable farming - phytophthora - spring wheat - cropping systems - agriculture - organic farming - cultivation
  Na de eerste verkenningen met het telen in stroken zijn onderzoeken naar de effecten ervan verder uitgebreid. Inmiddels zijn er meerdere strokenproeven verdeeld over vier locaties – Droevendaal, ERF, De Graanrepubliek en NZ27 – en zijn de verwachte voordelen van dit teeltsysteem bevestigd. Afhankelijk van de inrichting van het bedrijf en aansluitende mechanisatie lijkt strokenteelt klaar voor de praktijk.
  Maatregelen Natuurinclusieve landbouw
  Erisman, Jan Willem ; Eekeren, Nick van; Doorn, Anne van; Geertsema, Willemien ; Polman, Nico - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2821) - 49
  landbouw - natuur - agrarische bedrijfsvoering - maatregelen - biologische landbouw - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - dierlijke productie - melkvee - agriculture - nature - farm management - measures - organic farming - animal welfare - animal housing - animal production - dairy cattle
  In deze notitie wordt een overzicht gegeven van maatregelen voor natuurinclusieve landbouw. Dit is een vorm van duurzame landbouw die optimaal gebruik maakt van de natuurlijke processen en deze integreert in de bedrijfsvoering. Natuurinclusieve landbouw begint met een gezonde bodem, produceert voedsel binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving en heeft positieve effecten op de biodiversiteit en het klimaat.
  Doorontwikkeling van de precisielandbouw in Nederland : een 360 graden-verkenning van de stand van zaken rond informatie-intensieve landbouw en in het bijzonder de plantaardige, openluchtteelt
  Wal, T. van der; Vullings, L.A.E. ; Zaneveld-Reijnders, J. ; Bink, R.J. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2820) - 89
  precisielandbouw - landbouw - akkerbouw - drones - winsten - duurzaamheid (sustainability) - wetgeving - nederland - precision agriculture - agriculture - arable farming - drones - profits - sustainability - legislation - netherlands
  Emissies naar lucht uit de landbouw in 2014 : berekeningen met het model NEMA
  Bruggen, C. van; Bannink, A. ; Groenestein, C.M. ; Huijsmans, J.F.M. ; Luesink, H.H. ; Oude Voshaar, S.V. ; Sluis, S.M. van der; Velthof, G.L. ; Vonk, J. - \ 2017
  Wageningen : Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment (WOt-technical report 90) - 96
  ammoniak - landbouw - emissie - mest - distikstofmonoxide - dierhouderij - modellen - nederland - ammonia - agriculture - emission - manures - nitrous oxide - animal husbandry - models - netherlands
  Landbouwkundige activiteiten zijn in Nederland een belangrijke bron van ammoniak (NH3), stikstofoxide (NO), lachgas (N2O),methaan (CH4) en fijnstof (PM10 en PM2,5). De emissies in 2014 zijn berekend met het National Emission Model for Agriculture(NEMA). Tegelijk zijn enkele cijfers in de reeks 1990-2013 aangepast op basis van nieuwe inzichten. De rekenmethodiek gaatbij de berekening van de ammoniakemissie uit dierlijke mest uit van de hoeveelheid totaal ammoniakaal stikstof (TAN) in demest. De ammoniakemissie uit dierlijke mest, kunstmest en overige bronnen in 2014 bedroeg 121 miljoen kg NH3, bijna4 miljoen kg meer dan in 2013. De stijging komt voornamelijk door uitbreiding van de melkveestapel en een hogerstikstofgehalte van het ruwvoer. De N2O-emissie nam toe van 19,1 miljoen kg in 2013 naar 19,4 miljoen kg in 2014. De NOemissienam toe van 16,9 naar 17,2 miljoen kg. De methaanemissie nam iets toe van 499 tot 503 miljoen kg. De emissie vanfijnstof nam licht toe van 6,3 miljoen kg PM10 tot 6,4 miljoen kg, door een toename van het aantal stuks pluimvee. De emissievan PM2,5 bedroeg in beide jaren 0,6 miljoen kg. Sinds 1990 is de ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest mettweederde gedaald, vooral door een lagere stikstofuitscheiding door landbouwhuisdieren en emissiearme mesttoediening.Emissies van lachgas en stikstofoxide daalden in dezelfde periode eveneens, maar minder sterk (ca. 40%) omdat doorondergronds toedienen van mest de emissies hoger zijn geworden en door de omschakeling van stalsystemen met dunne naarvaste mest bij pluimvee. Tussen 1990 en 2014 daalde de emissie van methaan met 16% door een afname in de dieraantallenen een hogere voeropname en productiviteit van melkvee---Agricultural activities are in the Netherlands a major source of ammonia (NH3), nitrogen oxide (NO), nitrous oxide (N2O),methane (CH4) and particulate matter (PM10 and PM2.5). The emissions in 2014 were calculated using the National EmissionModel for Agriculture (NEMA). At the same time some figures in the time series 1990-2013 were revised. The method calculatesthe ammonia emission from livestock manure on the basis of the total ammonia nitrogen (TAN) content in manure. Ammoniaemissions from livestock manure, fertilizers and other sources in 2014 were 121 million kg, which was almost 4 million kghigher than in 2013, mainly due to expansion of the dairy herd and a higher N-content of roughage. N2O emissions increasedfrom 19.1 million kg in 2013 to 19.4 million kg in 2014. NO emission increased slightly from 16.9 to 17.2 million kg. Methaneemissions increased from 499 to 503 million kg. Emissions of particulate matter increased slightly from 6.3 to 6.4 million kgPM10 as a result of higher poultry numbers. Emission of PM2.5 in both years was 0.6 million kg. Ammonia emissions fromlivestock manure in the Netherlands dropped by almost two thirds since 1990, mainly as a result of lower nitrogen excretionrates by livestock and low-emission manure application. Nitrous oxide and nitrogen oxide also fell over the same period, butless steeply (by about 40%), due to higher emissions from manure injection into the soil and to the shift from poultry housingsystems based on liquid manure to solid manure systems. Methane emissions fell by 16% between 1990 and 2014 caused by adrop in livestock numbers and increased feed uptake and productivity of dairy cattle
  Research for AGRI Committee : preserving agricultural soils in the EU - Study
  Berge, H.F.M. ten; Schroder, J.J. ; Olesen, Jørgen Eivind ; Giraldez Cervera, J.V. - \ 2017
  Brussels : European Parliament - ISBN 9789184609550 - 135
  soil management - soil quality - european union - soil organic matter - biodiversity - agriculture - organic farming - bodembeheer - bodemkwaliteit - europese unie - organisch bodemmateriaal - biodiversiteit - landbouw - biologische landbouw
  This study explains how threats to soils and soil services are linked to agricultural soil management, how threats can be mitigated, and which barriers complicate this. It highlights trade-offs and synergies that exist between different interests affected by soil management, such as climate change mitigation, water and air quality, biodiversity, food security and farm income. Conservation of peatland and extensive agro-forestry systems, and protecting soils against sealing, erosion and compaction are ranked as highest priorities. Potential policy elements are suggested.
  ‘Force of Nature’ : climate shocks, food crises and conflict in Colonial Africa and Asia, 1880-1960
  Papaioannou, Kostadis J. - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): E.H.P. Frankema; E.H. Bulte. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463431668 - 238
  climatic change - environmental degradation - environmental impact - agricultural development - agriculture - agriculture and environment - historical ecology - history - colonialism - colonization - africa - asia - nigeria - rainfed agriculture - rain - klimaatverandering - milieuafbraak - milieueffect - landbouwontwikkeling - landbouw - landbouw en milieu - historische ecologie - geschiedenis - kolonialisme - kolonisatie - afrika - azië - nigeria - regenafhankelijke landbouw - regen

  “Global climate change poses one of the most urgent challenges of our age. The increasing frequency and intensity of weather shocks, such as heat waves, droughts, floods, and hurricanes, are all anticipated to adversely affect conditions of agricultural production, and jeopardize efforts to achieve global food security. In recent years, there has been a rapidly growing body of literature across multiple disciplines aiming to quantify and assess the adverse consequences of climate on relatively poor rural societies. Building entirely on original primary sources, this dissertation provides evidence that weather shocks raised property crime, triggered civil conflict and shaped patterns of human settlement in British colonial Africa and Asia during the first half of the twentieth century (~1880-1960). By merging the theoretical and empirical insights of several strands of literature (e.g. economics, history, geography), this dissertation has both academic and social merit. Its academic merit lies in its promise to disentangle the net effect of climate on societies from the many other contextual factors that may affect them. And its social merit lies in its capacity to reveal key factors that can mitigate the adverse consequences of weather shocks, enabling tailor-made policy interventions. In sum, the present dissertation contributes to a better understanding of long-term agrarian development in tropical Africa and Asia, offering fresh input to academic debates on how to mitigate the effects of weather extremes”

  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.