Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 675

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==animal behaviour
Check title to add to marked list
Sectorplan versnelling verduurzaming kalverhouderij
Peet, G.F.V. van der - \ 2019
- 26 p.
animal welfare - animal production - cattle - calves - animal health - animal housing - animal behaviour - sustainability
Zo kies je een gezonde en sociale hond
Ruis, M.A.W. - \ 2019
Wageningen : Wageningen University & Research - 21 p.
animal welfare - pets - dogs - animal behaviour - animal housing - animal health - animal nutrition - animal breeding
Deze interactieve brochure van Platform Fairfok geeft een overzicht van beschikbare informatie, diensten of producten van organisaties die zich actief inzetten voor de gezonde en sociale hond in Nederland.
Keuzedeel Landbouwhuisdieren (MBO)
Ruis, M.A.W. ; Vorderman, Evert ; Dijk, Nienke van; Fokkema, R. ; Visser, Annewies ; Hessel, Huub ; Hoorweg, Fleur ; Groffen, H. ; Korsten, C. ; Goot, L. van der; Hoop, O. de - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
animal welfare - animal production - dairy cattle - pigs - poultry - animal health - animal behaviour - animal nutrition - education
Melkveehouderij en duurzaamheid : Dossier
Beldman, A.C.G. ; Daatselaar, C.H.G. - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
animal welfare - animal production - dairy cattle - animal housing - animal behaviour - animal nutrition - animal health
Dit dossier bevat een overzicht van informatie over duurzaamheid en melkveehouderij. Omdat duurzaamheid een breed begrip is kan het overzicht niet compleet zijn. De nadruk ligt op de centrale thema’s zoals die binnen Duurzame Zuivelketen worden opgepakt. Het dossier bevat onder andere presentaties over duurzaamheidsprestaties en hun ontwikkelingen in de loop van de tijd. Daarnaast is er aandacht voor de relatie ondernemerschap en duurzaamheid, bij voorbeeld met informatie over best presterende bedrijven. Ook is er informatie over duurzaamheid in de melkveehouderij in internationaal verband.
Melkveehouderij en duurzaamheid in Nederland
Beldman, Alfons - \ 2019
animal welfare - animal production - dairy cattle - animal housing - animal behaviour - animal nutrition - animal health
Over sectorontwikkelingen in de tijd en de centrale duurzaamheidsthema’s
Cursus dierenwelzijn
Ruis, M.A.W. ; Luyten, I. ; Hilverda, H. ; Smeets, M. ; Jessen, E. van; Jong-Timmerman, M. de; Bolderman, K. ; Heemink, G. - \ 2019
Wageningen : Dierenwelzijnsweb
dierhouderij - dierenwelzijn - diergezondheid - diergedrag - diervoeding - huisvesting, dieren - dierethiek - dierverzorging - lesmaterialen - animal husbandry - animal welfare - animal health - animal behaviour - animal nutrition - animal housing - animal ethics - care of animals - teaching materials
Deze cursus helpt je te begrijpen wat dierenwelzijn precies inhoudt. De cursus behandelt de onderwerpen gedrag en gezondheid, informatiebronnen voor dierenwelzijn, huisvesting en voeding, omgevingsfactoren die een belangrijke invloed hebben op dierenwelzijn. Daarnaast helpt de cursus je te begrijpen wat dierethiek is en leer je zelf een afweging te maken over hoe jij vindt dat wij met dieren om moeten gaan. Aan de hand van praktische voorbeelden, dilemma's en casussen leer je na te denken over dierenwelzijn. De voorbeelden betreffen o.a. gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren, proefdieren en in het wild levende dieren. Aan het eind van elk blok vind je een toets, waarmee je je kennis over dat onderwerp kunt testen.
Wat wil de koe?
Pol-van Dasselaar, Agnes van den - \ 2018
animal welfare - animal production - dairy cattle - animal housing - animal nutrition - animal health - animal behaviour
Innovaties huisvesting
Galama, P.J. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 13 p.
animal welfare - animal production - dairy cattle - animal housing - animal behaviour - teaching materials - intermediate vocational training
Welzijn melkvee
Galama, P.J. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 3 p.
animal welfare - dairy cattle - teaching materials - intermediate vocational training - animal housing - animal behaviour - animal health
Dierenwelzijn kun je
beoordelen door naar het dier te kijken en door de omgeving van de koe (erf,
stal en inrichting) te beoordelen. Beide benaderingen worden toegelicht.
Why do some animals live in groups?
Naguib, M. - \ 2018
Wageningen :
animal behaviour - animal ecology
Rust en regelmaat lonen voor de koe
Dixhoorn, Ingrid van - \ 2018
animal welfare - animal production - dairy cattle - animal health - animal behaviour
Fairfok Quiz : Basisschool
Ruis, M.A.W. - \ 2018
Wageningen : Dierenwelzijnsweb - 4 p.
animal welfare - dogs - pets - domestic animals - animal health - animal behaviour - selective breeding - teaching materials - elementary schools
Hoe meet je dierengeluk?
Webb, Laura - \ 2018
animal welfare - animal behaviour - emotions - research
Advies toetsingskader positieflijst zoogdieren
Hellebrekers, L.J. ; Staman, Jan ; Boer, Sietse de; Foppen, R. ; Kik, Marja ; Knapen, F. van; Koolhaas, J. ; Lammertsma, D.R. ; Zeeland, Yvonne van; Peet, G.F.V. van der; Hopster, H. - \ 2018
- 28 p.
animal welfare - pets - hobby animals - animal housing - animal health - animal behaviour - animal nutrition
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) beoogt invulling te geven aan een lijst met diersoorten die door eenieder in of om het huis gehouden mogen worden (‘de Positieflijst’).
Daartoe heeft LNV in de herfst van 2017 een groep onafhankelijke wetenschappelijk deskundigen gevraagd op persoonlijke titel te participeren in een Wetenschappelijke Adviescommissie Positieflijst (WAP).
LNV heeft de WAP de opdracht verstrekt om te adviseren over een vereenvoudigde, wetenschappelijk valide, toetsingskader voor de positieflijst huisdieren. Randvoorwaarden hierbij zijn dat de systematiek voldoende goed uitvoerbaar is (eenvoudig, tijd- en kostenefficiënt) én dat de systematiek voldoet aan de Nederlandse en Europese wettelijke vereisten en aan wetenschappelijke validiteit.
De taken van de adviescommissie bestaan uit:
• het ontwikkelen van het toetsingskader;
• het opstellen van inhoudelijke criteria als onderscheidende basis voor het toetsingskader;
• de wetenschappelijke onderbouwing van de criteria van het toetsingskader;
• de onderlinge weging van de criteria.
Het resultaat van deze opdracht is een advies over een toetsingskader dat wetenschappelijk goed is onderbouwd en praktisch bruikbaar is om diersoorten naar potentiële risico’s te identificeren en vervolgens te ordenen. De systematiek dient te kunnen worden toegepast op zoogdieren, maar kan tevens als basis dienen voor de beoordeling van vogels, reptielen en amfibieën.
LNV heeft de WAP gevraagd de intrinsieke waarde, zoals omschreven in de Wet Dieren, als uitgangspunt te nemen bij de ontwikkeling van het toetsingskader. Het welzijnsbegrip in het toetsingskader omvat, naast diergezondheid, ook de mogelijkheid om natuurlijk gedrag te vertonen en de fysieke integriteit.
De beoordeling volgens het toetsingskader leidt tot een lijst van diersoorten die zijn gerangschikt naar potentiële risico’s voor dierenwelzijn/diergezondheid en voor gevaar (zoönosen, letsel) voor mens en dier.
Gezond drinkwater voor vleeskuikens
Ellen, H.H. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 2 p.
animal welfare - animal production - poultry - broilers - animal behaviour - animal health - drinking water - animal nutrition
Verbetering brandveiligheid oudere veestallen
Bokma-Bakker, M.H. - \ 2018
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research - 2 p.
animal welfare - animal production - poultry - broilers - animal behaviour - animal health - animal housing - animal nutrition
Broiler welfare under scrutiny
Jong, I.C. de - \ 2018
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 2 p.
animal welfare - animal production - poultry - broilers - animal behaviour - animal health - animal housing - animal nutrition
Rust en regelmaat lonen voor de koe
Dixhoorn, Ingrid van - \ 2018
animal welfare - animal production - poultry - animal behaviour - animal housing - animal health
Tackling cage-free layer housing air quality challenges
Winkel, Albert - \ 2018
animal welfare - animal production - poultry - animal behaviour - animal housing - animal health
Boars with balls
Backus, Ge - \ 2018
animal welfare - animal production - pigs - animal behaviour - animal ethics - animal health - castration
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.