Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 678

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  • alert
   We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==animal husbandry
  Check title to add to marked list
  Tail biting and tail docking : Thematic factsheet (version 1.0)
  Ruis, M.A.W. - \ 2020
  EURCAW-Pigs - 4 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - docking - tail biting - climate - space - meat animals - finishing - piglets
  Farrowing housing and management : Thematic factsheet (version 1.0)
  Ruis, M.A.W. ; Pedersen, L.J. - \ 2020
  EURCAW-Pigs - 4 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - farrowing houses - farrowing - sows - piglets
  To avoid unintended welfare problems in production, breeding, housing and management during and after farrowing, caretakers need to take the specific biology and behaviouralneeds of pigs into account.
  Signs of enrichment use: indicator to assess the risks for tail biting in pigs
  Bracke, M.B.M. ; Ruis, M.A.W. ; Patt, A. ; Pedersen, L.J. - \ 2020
  EURCAW-Pigs - 2 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - docking - tail biting - meat animals - finishing - piglets - animal behaviour - animal health - animal production
  Review on farrowing housing and management
  Pedersen, L.J. ; Patt, A. ; Ruis, M.A.W. ; Hoofs, A.I.J. ; Vermeer, H.M. ; Kongsted, A. - \ 2020
  EURCAW-Pigs - 19 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - farrowing houses - farrowing - sows - piglets - animal production - animal health - animal behaviour - animal housing
  Teat lesions: indicator of lack of space and large litter sizes in pigs
  Ruis, M.A.W. - \ 2020
  EURCAW-Pigs - 2 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - farrowing houses - farrowing - sows - piglets - indicators - space
  Facial and carpal joint lesions: indicators of lack of space and large litter sizes in pigs
  Ruis, M.A.W. - \ 2020
  EURCAW-Pigs - 2 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - farrowing houses - farrowing - sows - piglets - indicators - space
  Question to EURCAW-Pigs: To what extent can jute sacks as enrichment for pigs be scored as ‘edible’? : EURCAW’s response
  Bracke, M.B.M. - \ 2020
  EURCAW-Pigs - 4 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - docking - tail biting - meat animals - finishing - piglets - animal production - animal behaviour - animal housing
  Skin lesions: indicator to assess the risks for tail biting in pig
  Patt, A.G. ; Ruis, M.A.W. ; Schubbert, A. - \ 2020
  Wageningen : EURCAW-Pigs - 2 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - docking - tail biting - piglets - meat animals - finishing - indicators - space
  Suitability of enrichment materials: indicator to assess the risks for tail biting in pigs, indicator factsheet
  Ruis, M.A.W. ; Patt, A.G. - \ 2020
  Wageningen : EURCAW-Pigs - 2 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - docking - tail biting - piglets - meat animals - finishing - indicators
  Fouling: indicator to assess the risks for tail biting in pigs, indicator factsheet
  Patt, A.G. ; Ruis, M.A.W. ; Schubbert, A. - \ 2020
  Wageningen : EURCAW-Pigs - 2 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - docking - tail biting - piglets - meat animals - finishing - indicators - climate - space
  Tail injuries: indicator for tail biting in pigs, indicator factsheet
  Ruis, M.A.W. ; Patt, A.G. - \ 2020
  Wageningen : EURCAW-Pigs - 2 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - docking - tail biting - piglets - meat animals - finishing - indicators
  Tail docking: how to recognize docked tails in pigs?: indicator factsheet
  Ruis, M.A.W. ; Patt, A.G. - \ 2020
  Wageningen : EURCAW-Pigs - 2 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - docking - tail biting - piglets - meat animals - finishing - indicators
  Lameness: indicator to assess the risks for tail biting in pigs, indicator factsheet
  Patt, A.G. ; Ruis, M.A.W. ; Schubbert, A. - \ 2020
  Wageningen : EURCAW-Pigs - 2 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - docking - tail biting - piglets - meat animals - finishing - indicators - lameness - health
  Climate in Pig Houses – Air Quality
  Vermeer, H.M. - \ 2019
  pigs - animal welfare - animal husbandry - piglets - meat animals - finishing
  Changes: Risk assessment, presentation Anita Hoofs, EURCAW-Pigs Regional meeting West, 2019
  Hoofs, A.I.J. ; Kluivers-Poodt, M. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Vermeer, H.M. ; Peet, G.F.V. van der; Tobias, T. - \ 2019
  pigs - animal welfare - animal husbandry - docking - tail biting - piglets - meat animals - finishing
  Cursus dierenwelzijn
  Ruis, M.A.W. ; Luyten, I. ; Hilverda, H. ; Smeets, M. ; Jessen, E. van; Jong-Timmerman, M. de; Bolderman, K. ; Heemink, G. - \ 2019
  Wageningen : Dierenwelzijnsweb
  dierhouderij - dierenwelzijn - diergezondheid - diergedrag - diervoeding - huisvesting, dieren - dierethiek - dierverzorging - lesmaterialen - animal husbandry - animal welfare - animal health - animal behaviour - animal nutrition - animal housing - animal ethics - care of animals - teaching materials
  Deze cursus helpt je te begrijpen wat dierenwelzijn precies inhoudt. De cursus behandelt de onderwerpen gedrag en gezondheid, informatiebronnen voor dierenwelzijn, huisvesting en voeding, omgevingsfactoren die een belangrijke invloed hebben op dierenwelzijn. Daarnaast helpt de cursus je te begrijpen wat dierethiek is en leer je zelf een afweging te maken over hoe jij vindt dat wij met dieren om moeten gaan. Aan de hand van praktische voorbeelden, dilemma's en casussen leer je na te denken over dierenwelzijn. De voorbeelden betreffen o.a. gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren, proefdieren en in het wild levende dieren. Aan het eind van elk blok vind je een toets, waarmee je je kennis over dat onderwerp kunt testen.
  Work Programme for EURCAW-Pigs : European Reference Centre for Animal Welfare – Pigs: 2019-2020
  Spoolder, H.A.M. - \ 2018
  WUR Livestock Research - 21 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - transport of animals - slaughter - docking - tail biting - group housing - mixing - farrowing houses - farrowing - killing of animals - climate - space - fitness - handling - stunning - sows - boars - piglets - meat animals - finishing
  Respecteer boeren, vissers en verwerkers
  Fresco, L.O. - \ 2017
  animal welfare - animal production - animal ethics - animal husbandry

  Op 11 april werd in het hoofdkantoor van de Rabobank #Foodtopia geopend: een expositie over de toekomst van ons eten. Samensteller van de expositie is voedsel- en landbouwexpert prof. dr. ir. Louise O. Fresco, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen Universiteit en Researchcentrum.

  Emissies naar lucht uit de landbouw in 2014 : berekeningen met het model NEMA
  Bruggen, C. van; Bannink, A. ; Groenestein, C.M. ; Huijsmans, J.F.M. ; Luesink, H.H. ; Oude Voshaar, S.V. ; Sluis, S.M. van der; Velthof, G.L. ; Vonk, J. - \ 2017
  Wageningen : Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment (WOt-technical report 90) - 96
  ammoniak - landbouw - emissie - mest - distikstofmonoxide - dierhouderij - modellen - nederland - ammonia - agriculture - emission - manures - nitrous oxide - animal husbandry - models - netherlands
  Landbouwkundige activiteiten zijn in Nederland een belangrijke bron van ammoniak (NH3), stikstofoxide (NO), lachgas (N2O),methaan (CH4) en fijnstof (PM10 en PM2,5). De emissies in 2014 zijn berekend met het National Emission Model for Agriculture(NEMA). Tegelijk zijn enkele cijfers in de reeks 1990-2013 aangepast op basis van nieuwe inzichten. De rekenmethodiek gaatbij de berekening van de ammoniakemissie uit dierlijke mest uit van de hoeveelheid totaal ammoniakaal stikstof (TAN) in demest. De ammoniakemissie uit dierlijke mest, kunstmest en overige bronnen in 2014 bedroeg 121 miljoen kg NH3, bijna4 miljoen kg meer dan in 2013. De stijging komt voornamelijk door uitbreiding van de melkveestapel en een hogerstikstofgehalte van het ruwvoer. De N2O-emissie nam toe van 19,1 miljoen kg in 2013 naar 19,4 miljoen kg in 2014. De NOemissienam toe van 16,9 naar 17,2 miljoen kg. De methaanemissie nam iets toe van 499 tot 503 miljoen kg. De emissie vanfijnstof nam licht toe van 6,3 miljoen kg PM10 tot 6,4 miljoen kg, door een toename van het aantal stuks pluimvee. De emissievan PM2,5 bedroeg in beide jaren 0,6 miljoen kg. Sinds 1990 is de ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest mettweederde gedaald, vooral door een lagere stikstofuitscheiding door landbouwhuisdieren en emissiearme mesttoediening.Emissies van lachgas en stikstofoxide daalden in dezelfde periode eveneens, maar minder sterk (ca. 40%) omdat doorondergronds toedienen van mest de emissies hoger zijn geworden en door de omschakeling van stalsystemen met dunne naarvaste mest bij pluimvee. Tussen 1990 en 2014 daalde de emissie van methaan met 16% door een afname in de dieraantallenen een hogere voeropname en productiviteit van melkvee---Agricultural activities are in the Netherlands a major source of ammonia (NH3), nitrogen oxide (NO), nitrous oxide (N2O),methane (CH4) and particulate matter (PM10 and PM2.5). The emissions in 2014 were calculated using the National EmissionModel for Agriculture (NEMA). At the same time some figures in the time series 1990-2013 were revised. The method calculatesthe ammonia emission from livestock manure on the basis of the total ammonia nitrogen (TAN) content in manure. Ammoniaemissions from livestock manure, fertilizers and other sources in 2014 were 121 million kg, which was almost 4 million kghigher than in 2013, mainly due to expansion of the dairy herd and a higher N-content of roughage. N2O emissions increasedfrom 19.1 million kg in 2013 to 19.4 million kg in 2014. NO emission increased slightly from 16.9 to 17.2 million kg. Methaneemissions increased from 499 to 503 million kg. Emissions of particulate matter increased slightly from 6.3 to 6.4 million kgPM10 as a result of higher poultry numbers. Emission of PM2.5 in both years was 0.6 million kg. Ammonia emissions fromlivestock manure in the Netherlands dropped by almost two thirds since 1990, mainly as a result of lower nitrogen excretionrates by livestock and low-emission manure application. Nitrous oxide and nitrogen oxide also fell over the same period, butless steeply (by about 40%), due to higher emissions from manure injection into the soil and to the shift from poultry housingsystems based on liquid manure to solid manure systems. Methane emissions fell by 16% between 1990 and 2014 caused by adrop in livestock numbers and increased feed uptake and productivity of dairy cattle
  Open normen licht bij het bedrijfsmatig houden van gezelschapsdieren : praktische handvatten voor de controle op het voldoen aan ethologische en fysiologische behoeften van honden en konijnen
  Ruis, Marko A.W. ; Borg, Joanne A.M. van der - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 981) - 42
  honden - konijnen - licht - kunstlicht - dierenwelzijn - dierhouderij - gezelschapsdieren - diergedrag - huisvesting, dieren - diergezondheid - dogs - rabbits - light - artificial light - animal welfare - animal husbandry - pets - animal behaviour - animal housing - animal health
  This report describes the development of practical tools for inspectors to monitor compliance with the target welfare regulations with regard to provison of light for dogs and rabbits that are kept and sold commercially. On the basis of a literature study on the influence of light on the welfare and functioning of dogs and rabbits, and in the context of the situation in practice, tools were developed to supervise and advice in a systematic way. By this the inspector can make an informed assessment about whether or not enforcing rules on the provision of light.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.