Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 1966

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==animal welfare
Check title to add to marked list
Sectorplan versnelling verduurzaming kalverhouderij
Peet, G.F.V. van der - \ 2019
- 26 p.
animal welfare - animal production - cattle - calves - animal health - animal housing - animal behaviour - sustainability
Zo kies je een gezonde en sociale hond
Ruis, M.A.W. - \ 2019
Wageningen : Wageningen University & Research - 21 p.
animal welfare - pets - dogs - animal behaviour - animal housing - animal health - animal nutrition - animal breeding
Deze interactieve brochure van Platform Fairfok geeft een overzicht van beschikbare informatie, diensten of producten van organisaties die zich actief inzetten voor de gezonde en sociale hond in Nederland.
Wat kost ons eten echt?
Baltussen, Willy - \ 2019
animal welfare - animal production - dairy cattle - pigs - animal housing
Kruiden voor landbouwhuisdieren
Groot, M.J. - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
animal welfare - animal production - goats - turkeys - rabbits - dairy cattle - poultry - sheep - pigs - veal calves - animal nutrition - animal health
Verdienmodellen natuurinclusieve landbouw: kennis in ontwikkeling
Polman, Nico - \ 2019
animal welfare - animal production - nature - agriculture
Keuzedeel Landbouwhuisdieren (MBO)
Ruis, M.A.W. ; Vorderman, Evert ; Dijk, Nienke van; Fokkema, R. ; Visser, Annewies ; Hessel, Huub ; Hoorweg, Fleur ; Groffen, H. ; Korsten, C. ; Goot, L. van der; Hoop, O. de - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
animal welfare - animal production - dairy cattle - pigs - poultry - animal health - animal behaviour - animal nutrition - education
Een onderzoek naar mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven : onderzoeksrapport
Buijs, Jelmer ; Samwel-Mantingh, Margriet ; Berendse, F. ; Mansvelt, J.D. van; Berg, M. van der; Ragas, A.M.J. ; Oomen, Gerard ; Dicke, M. - \ 2019
Bennekom : - 169 p.
animal welfare - wild animals - animal health - grassland birds
Melkveehouderij en duurzaamheid : Dossier
Beldman, A.C.G. ; Daatselaar, C.H.G. - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
animal welfare - animal production - dairy cattle - animal housing - animal behaviour - animal nutrition - animal health
Dit dossier bevat een overzicht van informatie over duurzaamheid en melkveehouderij. Omdat duurzaamheid een breed begrip is kan het overzicht niet compleet zijn. De nadruk ligt op de centrale thema’s zoals die binnen Duurzame Zuivelketen worden opgepakt. Het dossier bevat onder andere presentaties over duurzaamheidsprestaties en hun ontwikkelingen in de loop van de tijd. Daarnaast is er aandacht voor de relatie ondernemerschap en duurzaamheid, bij voorbeeld met informatie over best presterende bedrijven. Ook is er informatie over duurzaamheid in de melkveehouderij in internationaal verband.
Hoe kies je de beste stieren voor je bedrijf?
Hoving, A.H. ; Ducro, B.J. - \ 2019
Wageningen : Centre for Genetic Resources, the Netherlands (CGN), Wageningen University & Research
animal breeding - dairy cattle - genetics - teaching materials - intermediate vocational training - animal welfare - animal production - animal health
Docentenhandleiding bij lesmateriaal ‘Hoe kies je de beste stieren voor je bedrijf?’ Powerpoint ‘Hoe kies je de beste stieren voor je bedrijf?’ Excel file ‘Een selectie van de stierenkaart’.
Melkveehouderij en duurzaamheid in Nederland
Beldman, Alfons - \ 2019
animal welfare - animal production - dairy cattle - animal housing - animal behaviour - animal nutrition - animal health
Over sectorontwikkelingen in de tijd en de centrale duurzaamheidsthema’s
Inteelt bedreigt Veluwezwijn
Jong, Joost de - \ 2019
wild animals - animal welfare - wild pigs - animal health - inbreeding
Cursus dierenwelzijn
Ruis, M.A.W. ; Luyten, I. ; Hilverda, H. ; Smeets, M. ; Jessen, E. van; Jong-Timmerman, M. de; Bolderman, K. ; Heemink, G. - \ 2019
Wageningen : Dierenwelzijnsweb
dierhouderij - dierenwelzijn - diergezondheid - diergedrag - diervoeding - huisvesting, dieren - dierethiek - dierverzorging - lesmaterialen - animal husbandry - animal welfare - animal health - animal behaviour - animal nutrition - animal housing - animal ethics - care of animals - teaching materials
Deze cursus helpt je te begrijpen wat dierenwelzijn precies inhoudt. De cursus behandelt de onderwerpen gedrag en gezondheid, informatiebronnen voor dierenwelzijn, huisvesting en voeding, omgevingsfactoren die een belangrijke invloed hebben op dierenwelzijn. Daarnaast helpt de cursus je te begrijpen wat dierethiek is en leer je zelf een afweging te maken over hoe jij vindt dat wij met dieren om moeten gaan. Aan de hand van praktische voorbeelden, dilemma's en casussen leer je na te denken over dierenwelzijn. De voorbeelden betreffen o.a. gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren, proefdieren en in het wild levende dieren. Aan het eind van elk blok vind je een toets, waarmee je je kennis over dat onderwerp kunt testen.
Geert Wiegertjes, hoogleraar Visteelt en Visserij in Wageningen, houdt van karpers en driehoeken
Wiegertjes, Geert ; Veld, Menno ter - \ 2018
animal welfare - animal production - aquaculture - fishes - animal experiments - animal health
Hoe verduurzamen we onze landbouw? En welke rol hebben ondernemers en overheid?
Verstegen, J.A.A.M. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Economic Research - 8 p.
animal welfare - animal production - dairy cattle - poultry - pigs - animal housing
Eén van de grote opgaven waar de landbouwsector voor staat anno 2018 is 'verduurzaming'. Nu is 'duurzaamheid' een containerbegrip, waar van alles onder kan vallen. Hetzelfde geldt voor 'duurzame landbouw'. Want is een duurzame landbouw een landbouw die de groeiende wereldbevolking voedt, de ontbossing van het oerwoud en de opwarming van de aarde tegengaat, een redelijk inkomen biedt voor boeren en tuinders, de integriteit en het welzijn van dieren respecteert, het organischstofgehalte in de bodem op peil houdt, of goede arbeidsomstandigheden biedt aan medewerkers in de land- en tuinbouw? Of is het dit allemaal samen? En hoe ziet dat er dan uit? En waarom lukt het de ene agrarische ondernemer wel om daar vorm aan te geven en de andere niet? En wat kan de overheid hieraan bijdragen?
Wat wil de koe?
Pol-van Dasselaar, Agnes van den - \ 2018
animal welfare - animal production - dairy cattle - animal housing - animal nutrition - animal health - animal behaviour
Lesmateriaal over “Duurzame melkveehouderij” voor MBO
Plomp, M. ; Doornewaard, G.J. ; Zijlstra, J. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 19 p.
animal welfare - teaching materials - animal production - intermediate vocational training - sustainability - greenhouse gases - ammonia - biodiversity - minerals - cycling
Deze bundel is gemaakt binnen het project ‘Ondersteuning CIV Melkveehouderij – 2018’ onder verantwoordelijkheid van Wageningen Research. De productie ervan is mede mogelijk gemaakt door de financiering van het project vanuit de WURKS-regeling.
Ammoniakemissie
Dooren, H.J.C. van; Mosquera Losada, J. ; Bokma, S. ; Groenestein, C.M. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 5 p.
animal welfare - animal production - dairy cattle - animal housing - environment - emission - teaching materials - intermediate vocational training
Door onderzoekers van Wageningen Livestock Research is het belang aangegeven om de emissie van ammoniak terug te dringen en zijn oplossingsrichtingen aangegeven. De volgende thema’s worden toegelicht: 1.Ammoniakproblematiek 2.Meten ammoniakemissie in stal 3.Oplossingsrichtingen verminderen emissie
Innovaties huisvesting
Galama, P.J. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 13 p.
animal welfare - animal production - dairy cattle - animal housing - animal behaviour - teaching materials - intermediate vocational training
Welzijn melkvee
Galama, P.J. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 3 p.
animal welfare - dairy cattle - teaching materials - intermediate vocational training - animal housing - animal behaviour - animal health
Dierenwelzijn kun je
beoordelen door naar het dier te kijken en door de omgeving van de koe (erf,
stal en inrichting) te beoordelen. Beide benaderingen worden toegelicht.
Rust en regelmaat lonen voor de koe
Dixhoorn, Ingrid van - \ 2018
animal welfare - animal production - dairy cattle - animal health - animal behaviour
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.