Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 47

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Plant verdedigt zich vaak te goed tegen lichtstress : vrije radicalen, schadelijk maar ook nuttig
  Kaiser, M.E. ; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
  Onder Glas 13 (2016)3. - p. 12 - 13.
  horticulture - greenhouse horticulture - pot plants - anthurium - light intensity - defence mechanisms - adverse effects - shade plants - antioxidants - tuinbouw - glastuinbouw - potplanten - anthurium - lichtsterkte - verdedigingsmechanismen - nadelige gevolgen - schaduwplanten - antioxidanten
  Een plant heeft te maken met voortdurend wisselende lichtniveaus die soms zodanig hoog kunnen oplopen dat ze schade veroorzaken. Er bestaat een uitgebreid stelsel van verdedigingslinies op alle niveaus: blad, cel, celorganen en moleculair niveau. Soms is de voorbereiding op mogelijke lichtschade zo goed dat het productie kost.
  Minder blad in winter bij veel meer groente- én sierteeltgewassen mogelijk : Leo Oprel pleit voor denken vanuit de winter
  Kromwijk, Arca ; Gelder, Arie de - \ 2015
  horticulture - greenhouse horticulture - vegetable growing - ornamental horticulture - tomatoes - anthurium - leaf area - biomass - greenhouse experiments - assimilation - winter - energy saving

  Onderzoek met een relatief ‘kale’ tomatenplant gaf vorige winter verrassende resultaten: iets meer productie, iets minder gasverbruik. Dit jaar is een nieuwe proef ingezet. Maar waarom zo’n systeem alleen toepassen bij tomaat? Leo Oprel (Kas als Energiebron) ziet nog veel meer mogelijkheden, ook bij siergewassen. Hij gaat in discussie met de onderzoekers Arca Kromwijk en Arie de Gelder.

  Grip op licht: Meer energie besparing bij Het Nieuwe Telen Potplanten met meer natuurlijk licht en verbeterde monitoring
  Noort, Filip van - \ 2013
  protected cultivation - pot plants - energy saving - daylight - light regime - monitoring - illumination - diffused glass - anthurium - phalaenopsis - bromeliaceae
  Bladschade bij Potanthurium: onderzoek naar mogelijke oorzaken, 2012
  Garcia Victoria, Nieves - \ 2013
  pot plants - anthurium - leaf area - damage - plant pests - agricultural research
  Onderzoek naar de relaties tusen snoeimethode, klimaat en wortelrot bij Snijanthurium
  Garcia Victoria, N. - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1211) - 74
  anthurium - wortelrot - afsterving - wortels - snoeien - teelt onder bescherming - nederland - anthurium - root rots - dieback - roots - pruning - protected cultivation - netherlands
  Niet door pathogeen veroorzaakte wortelafsterving leidt bij Anthurium tot plantvergeling, plantstrekking, en het soms massaal wegvallen van planten in de praktijk. Het Productschap Tuinbouw heeft een onderzoek gefinancieerd dat tussen April 2010 en April 2011 bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de oorzaken van de wortelafsterving. Onderzocht is of de methode van bladsnoei een rol speelt in het optreden van wortelrot bij de soorten Tropical en Midori. Met de drie toegepaste methodes “Jong Blad Breken Continu”, “Jong Blad Breken met vervanging van 1 blad” en “Blad halveren” is wortelrot opgetreden in beide cultivars, waarbij Midori veel gevoeliger bleek dan Tropical. De mate waarin wortelrot zich voordeed was, vooral na de winter, het ergste in de behandeling “continu Jong Blad Breken”. Bij deze behandeling waren de planten ook het slechtst in bladkwaliteit, hadden het minste blad en produceerden ze iets minder bloemen, van slechtere kwaliteit en houdbaarheid. De oorzaak lijkt eerder een verstoring van de assimilaten- dan van de hormonalehuishouding van de plant. Vervolg onderzoek moet uitwijzen of andere methodes voor bladsnoei en teeltsystemen met meer ruimte voor de wortels ook tot wortelrot leiden
  Meer groei, minder energie voor potplanten door meer diffuus licht (interview met projectleider Leo Marcelis en betrokken onderzoekers)
  Arkesteijn, M. ; Marcelis, L.F.M. ; Snel, J.F.H. ; Kromdijk, J. ; Noort, F.R. van - \ 2012
  Onder Glas 9 (2012)12. - p. 23 - 25.
  glastuinbouw - potplanten - anthurium - diffuus glas - licht - gewasmonitoring - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - pot plants - anthurium - diffused glass - light - crop monitoring - agricultural research
  Potplantentelers die schaduwminnende planten telen, laten maar weinig licht toe bij de planten. Maar als het licht diffuus is, mag het lichtniveau best flink omhoog, blijkt uit proeven. En dat leidt tot teeltversnelling en/of opbrengstverhoging bij anthurium en bromelia. Daarbij is wel een goede plantmonitoring nodig om schade te voorkomen.
  Bladschade bij potanthurium
  Warmenhoven, M.G. ; Garcia Victoria, N. ; Noort, F.R. van - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1186) - 86
  bladplanten - bladeren - schade - overdosis - kalk - waterbehoefte - vochtgehalte - substraten - anthurium - bladvlekkenziekte - potplanten - foliage plants - leaves - damage - overdose - lime - water requirements - moisture content - substrates - anthurium - leaf spotting - pot plants
  Bladschade bij gevoelige potanthurium cultivars verlaagt de sier-en marktwaarde van het product. De kosten voor de sector bedragen naar schatting 7500 € per ha per jaar. Daarom is met financiering van PT van november 2011 tot mei 2012 onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke oorzaken van twee vormen van bladschade bij potAnthurium. Gebleken is dat de necrotische stippen op de bladrand van het oude blad niet altijd overeenkomen met guttatie en/of schade aan de hydathoden. De necrose, een niet omkeerbare schade, wordt ook niet veroorzaakt door calcium gebrek, of mangaan overmaat, in tegengeel, een hogere Calciumgift verergert het schadebeeld. Vlekkerige bladvergeling, een omkeerbare schadevorm is niet het gevolg is van lenswerking van waterdruppels op het blad, maar tekort aan Magnesium of Mangaan verergeren het schadebeeld. Beide schades worden grotendeels voorkomen door te telen in een afwijkende omgeving (onder een folie); door de overgang van een vochtige omgeving (onder een folie) naar een “normale” omgeving ontstaat geleidelijk schade of neemt de aanwezige schade toe. Het telen onder folie kent echter ook negatieve effecten. Aanbevolen wordt daarom om vervolgonderzoek te verrichten naar de relaties tussen de watergeefstrategie en het substraatvocht en het optreden van schade. Abstract Sensitive potanthurium cultivars can show leaf damage that reduce both the ornamental and the market value of the product. The costs for the sector are estimated at € 7,500 per hectare per year. To study the possible causes of two types of leaf damage, a series of activities and experiments were performed between November 2011 and May 2012. It has been found that the necrotic spots on the leaf edge (appearing mainly in older leaves) do not always correspond with guttation and / or damage to the hydathodes. The necrosis, a non reversible damage is not caused by calcium deficiency or excess manganese, on the contrary, a higher calcium supply leads to an increased damage. Yellow spots on the younger leaves, the other type of damage, has proved reversible and is not the result of lensing of water droplets on the leaf. A reduced supply of magnesium or manganese, worsen the damage. Both damage forms have been largely prevented by cultivation in a different environment (under foil), the transition from a humid environment (under foil) to a “normal” environment gradually leads to an increase of the damage symptoms. However, growing under plastic also has negative effects. It is therefore recommended to conduct further research to the influence of the relations between the watering strategy and the substrate moisture and the occurrence of the damage.
  Onderzoek naar oorzaak van bloemschade bij potanthurium: Praktijkinventarisatie op bedrijven met bloemschade
  Linden, A. van der; Holstein, R. van; Garcia Victoria, N. - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1155) - 22
  potplanten - anthurium - bloemen - symptomen - laboratoriumdiagnose - onderzoek - nederland - pot plants - anthurium - flowers - symptoms - laboratory diagnosis - research - netherlands
  Anthurium grown in pots regularly show serious damage on white flowers with green blots and stripes, but sometimes damage occurs also on red flowers. Plants with these symptoms were collected in commercial greenhouses and the symptoms were photographed. The plants were dissected in the laboratory in order to find the cause of the symptoms. Mites of the family Tarsonemidae were one the suspected causes of these symptoms, but in none of the plants mites were detected. As a result of these observations we are not able to conclude that tarsonemid mites are the cause of the symptoms, but we are also not able to exclude this possibility. In order to further investigate into the cause of the symptoms, other possibilities than noxious organisms should be investigated also.
  'Het Nieuwe Telen' Potplanten - Heeft diffuus licht meerwaarde?
  Noort, Filip van - \ 2011
  pot plants - anthurium - ornamental bromeliads - cymbidium - viburnum - diffused glass - light transmission - light relations - plant development - energy saving
  Kwantificeren effect CO2 bij snij-Anthurium
  Garcia Victoria, Nieves - \ 2011
  carbon dioxide enrichment - anthurium - cut flowers - ornamental horticulture - greenhouse horticulture - dosage - agricultural research - crop yield - crop quality
  Extra CO2 kan nuttig zijn bij snij-anthurium
  Garcia Victoria, N. - \ 2011
  Vakblad voor de Bloemisterij 66 (2011)33. - ISSN 0042-2223 - p. 42 - 43.
  sierteelt - anthurium - kooldioxide - doseringseffecten - rendement - bedrijfsresultaten in de landbouw - ornamental horticulture - anthurium - carbon dioxide - dosage effects - returns - farm results
  Bij de snij-anthurium Midori zijn in een proef van WUR Glastuinbouw 10% meer bloemen geoogst door extra CO2 toe te dienen. Tropical reageerde met grotere bloemdiameters. Grotere bloemen brengen meestal meer op. Extra CO2 is dus voor deze cultivars economisch interessant.
  Goed resultaat met Aquanox tegen meeldauw en botrytis
  Sleegers, J. ; Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2011
  Vakblad voor de Bloemisterij 65 (2011)51/52. - ISSN 0042-2223 - p. 46 - 47.
  potplanten - anthurium - bedrijfsbeëindiging in de landbouw - besluitvorming - ondernemerschap - pot plants - anthurium - farm closures - decision making - entrepreneurship
  De ontmanteling van de kas is in volle gang als we de foto maken. Een shovel rijdt voorbij als Ton en René Bekkers poseren. Zo'n 8,5 ha kas is sinds kort niet meer in gebruik. Toch verschijnt er een glimlach op de gezichten. "Een Bekkers lacht bijna altijd. Dat zit in onze genen." Beurtelings doen ze hun verhaal.
  Effect van belichting bij potanthurium : onderzoeksnieuws
  Telgen, H.J. van; Garcia, N. - \ 2010
  glastuinbouw - siergewassen - potplanten - anthurium - belichting - teeltsystemen - bloei-inductie - kwaliteit - greenhouse horticulture - ornamental crops - pot plants - anthurium - illumination - cropping systems - flower induction - quality
  Bij een aantal rassen potanthurium vormt de bloei in de winterperiode een probleem. Het vermoeden is dat belichting de knopoverslag kan verminderen en tevens de groei van de bloemen bevorderen.
  Onderzoek blauwverkleuring bij Anthurium: resultaten bedrijfsvergelijking september 2009
  Garcia Victoria, N. ; Warmenhoven, M.G. - \ 2010
  vergelijkend onderzoek - blauwkleuring - bloemen - anthurium - klimaat - bedrijfsvergelijking in de landbouw - comparative research - blue stain - flowers - anthurium - climate - farm comparisons
  10 telers van de soort ‘Tropical’ hebben klimaatgegevens en bloemen geleverd voor een bedrijfsvergelijking naar de redenen van het optreden van blauwverkleuring. Blauwverkleuring deed zich bij alle kwekers voor; de mate waarin varieert per kweker en per periode
  Het Nieuwe Telen Anthurium: Ontwerpen en doorrekenen van een energiezuinig teeltconcept
  Garcia Victoria, N. ; Zwart, H.F. de; Labrie, C.W. - \ 2010
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1056)
  energiebesparing - lage-energie teelt - anthurium - bloementeelt - teeltsystemen - energy saving - low energy cultivation - anthurium - floriculture - cropping systems
  “Het Nieuwe Telen” is substantieel energiezuiniger telen, met inzet van technieken om de warmtevraag te beperken en een optimaal teeltklimaat te handhaven. In diverse gewassen heeft het toepassen van verschillende elementen uit “Het Nieuwe Telen” geleid tot een substantiële verlaging van het energieverbruik en tegelijkertijd tot een verbetering van de kwaliteit bij gelijkblijvende productie. Anthuriumtelers zien in Het Nieuwe Telen ook interessante maatregelen voor hun gewas, die zouden kunnen bijdragen aan het verlagen van het energiegebruik en tegelijkertijd aan het oplossen van diverse kwaliteitsproblemen die zich in de huidige teeltwijze voordoen. De huidige teeltwijze kenmerkt zich door een, in vergelijking met andere teelten, laag energiegebruik. De lage bloemprijzen van de afgelopen jaren hebben ervoor gezorgd dat het besparen op de kosten (energie en arbeid) belangrijker is geworden dan de productie of de kwaliteit.In overleg met een groep telers en voorlichters uit diverse regio’s en uit België is een “referentieteelt” omschreven, met nadruk op energieverbruik en twee kwaliteitsaspecten: blauwverkleuring en glazigheid na de oogst (productkwaliteit) en rek van de internodia (gewaskwaliteit). Vervolgens zijn in een paar werkbijeenkomsten allerlei mogelijkheden besproken om energie te besparen met aandacht voor de genoemde kwaliteitsaspecten. Het energieverbruik van de meest kansrijke mogelijkheden is na selectie berekend met behulp van een kasklimaatmodel; de te verwachten effecten op de kwaliteit zijn met behulp van uit de literatuur beschikbare gegevens geanalyseerd. Het onderzoek is door Productschap Tuinbouw en Ministerie van LNV binnen het programma Kas als Energiebron gefinancierd
  'Voorspelbaarheid van de teelt is het belangrijkst'
  Noorduyn, L. - \ 2010
  Syscope Magazine 26 (2010)2010. - p. 9 - 9.
  anthurium - sierplanten - tuinbouw - agrarische bedrijfsvoering - agrarische bedrijfsplanning - planning - logistiek - anthurium - ornamental plants - horticulture - farm management - farm planning - planning - logistics
  Koppeling van ICT, logistiek en teelt levert het bedrijf Anthura ongetwijfeld extra winst op, is de overtuiging van anthurium-kweker Mark van der Knaap. Hij neemt deel aan het project Plant-iT. Ruim 150 rassen anthurium kweekt het bedrijf Anthura in Bleiswijk. Bovendien zijn in de kas van elk ras verschillende groeifasen aanwezig. Als er dan ook nog eens wereldwijd honderden klanten zijn, hoe hou je dan goed in de gaten wanneer welke partij leverbaar is en of de groei van een partij volgens planning verloopt?
  Inventarisatie van muggenlarven in de sierteelt onder glas
  Pijnakker, J. ; Ramakers, P.M.J. ; Leman, A. ; Ludeking, D.J.W. - \ 2010
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB-1018) - 22
  culicidae - glastuinbouw - oogstschade - sierteelt - orchideeën als sierplanten - anthurium - gerbera - potplanten - nederland - culicidae - greenhouse horticulture - crop damage - ornamental horticulture - ornamental orchids - anthurium - gerbera - pot plants - netherlands
  Verschillende soorten muggenlarven kunnen een plaag vormen in de sierteelt. Ze leven op of in de bodem en in rottende plantenresten. Daar voeden ze zich voornamelijk met dood organisch materiaal en de schimmels die daarop groeien. Sommige soorten doen schade door aan jonge wortels en zachte plantendelen te eten. In de sierteelt treden de laatste jaren problemen op met muggenlarven van het geslacht Lyprauta, die men in de wandelgangen “potworm” heeft gedoopt. Deze worden tot de familie van de langhoornmuggen gerekend. Hun larven veroorzaken problemen in met name potorchideeën, maar worden ook gemeld in Anthurium, gerbera en enkele groene potplanten.
  Niet alle tripsroofmijten vestigen zich op potanthurium (interview met Anton van der Linden)
  Stijger, H. ; Linden, A. van der - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)6/7. - p. 9 - 9.
  anthurium - potplanten - roofmijten - thrips - organismen ingezet bij biologische bestrijding - insectenplagen - gewasbescherming - geïntegreerde bestrijding - anthurium - pot plants - predatory mites - thrips - biological control agents - insect pests - plant protection - integrated control
  Voor de bestrijding van trips kunnen telers verschillende soorten roofmijten kopen. Anton van der Linden, onderzoeker biologische en geïntegreerde bestrijding bij Wageningen UR Glastuinbouw, deed onderzoek naar zes soorten roofmijten tegen trips in potanthurium.
  Roofmijten tegen trips en galmuggen tegen bladluis in potanthurium
  Linden, A. van der; Garcia Victoria, N. ; Groot, E.B. de; Wensveen, W. van; Ramakers, P.M.J. - \ 2010
  gewasbescherming - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - natuurlijke vijanden - roofmijten - aphidoletes aphidimyza - informatie - biologische bestrijding - potplanten - anthurium - glastuinbouw - plant protection - augmentation - natural enemies - predatory mites - aphidoletes aphidimyza - information - biological control - pot plants - anthurium - greenhouse horticulture
  Poster over gewasbescherming met natuurlijke vijanden; roofmijten tegen trips en galmuggen tegen bladluis in potanthurium.
  Teeltsturing potanthurium II : sturen op plantvorm en kwaliteit
  Garcia, N. ; Driever, S.M. - \ 2010
  Bleiswijk : Wageningen UR, Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR Glastuinbouw 654) - 54
  anthurium - potplanten - teeltsystemen - glastuinbouw - klimaatregeling - plantenvoeding - irrigatie - belichting - cultivars - plantenontwikkeling - gewaskwaliteit - anthurium - pot plants - cropping systems - greenhouse horticulture - air conditioning - plant nutrition - irrigation - illumination - cultivars - plant development - crop quality
  Teeltsturing in de potplantenteelt is van groot belang voor de teeltplanning en voor het kunnen afleveren van planten in de gewenste vorm en kwaliteit.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.