Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 62

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Vangstsamenstelling per tuigcategorie : herziening contingentenstelsel visserij in Nederland in het kader van de aanlandplicht
  Helmond, A.T.M. ; Steins, N.A. - \ 2016
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (IMARES rapport C107/16) - 62
  vangstsamenstelling - visvangsten - visserij - quota - vistuig - nederland - catch composition - fish catches - fisheries - quotas - fishing gear - netherlands
  In het nieuwe Gemeenschappelijke Visserijbeleid is vastgelegd dat vissers uiterlijk eind 2019 verplicht zijn de volledige vangst van alle soorten waarvoor vangstquota gelden, mee te nemen naar de wal (aanlandplicht). Tot nu moesten vissers soorten waarvoor ze geen vangstrechten hadden of niet marktwaardig waren, juist terug zetten (discarden). Dit betekent dat het huidige Nederlandse co-management systeem voor quotabeheer moet worden afgestemd op de aanlandplicht. In Nederland wordt het Europese quotabeleid sinds eind jaren ’70 ingevuld via een stelsel van individuele contingenten. Een contingent is een (overdraagbaar) aandeel dat een visserijbedrijf heeft in het nationale quotum voor die soort. Op dit moment zijn er contingenten voor schol, tong, kabeljauw, wijting, haring, makreel, horsmakreel, blauwe wijting en grote zilversmelt. Vissers die geen of onvoldoende contingenten voor een soort hebben, mogen deze niet aan boord houden of aanlanden. De nieuwe aanlandplicht verplicht deze groep vissers echter wel tot aanlanden. Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) bereidt daarom een herziening van het contingentenstelsel voor. Een van de maatregelen die wordt verkend is een uitvaarverbod. Dit houdt in een visser niet met een specifiek vistuig mag uitvaren als hij geen of onvoldoende contingent heeft voor de soorten die naar verwachting een substantieel onderdeel uitmaken van de vangsten met dat betreffende vistuig.
  Netinnovatie Kottervisserij
  Marlen, B. van; Molenaar, P. ; Bol, R.A. ; Dammers, M. ; Groeneveld, K. ; Machiels, M.A.M. ; Heijer, W.M. den - \ 2016
  IMARES (Rapport / IMARES C110/15) - 130
  visserij - boomkorvisserij - bijvangst - vangstsamenstelling - fisheries - beam trawling - bycatch - catch composition
  Als reactie op de aanlandplicht heeft de kottersector via de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) het initiatief opgepakt om de selectiviteit van de vistuigen te verhogen om zo weinig mogelijk discards te vangen en aan te landen. Na een ontwerpfase met modelonderzoek in de flume tank van SINTEF te Hirtshals, Denemarken, en met ervaringen uit eerdere projecten werden op verscheidene schepen netinnovaties uitgeprobeerd. Er werd onderzoek gedaan op een schip met boomkor, verschillende schepen vissend met pulsvistuigen en op twinriggers. Hierbij werd aanvankelijk gewerkt op ‘trial-and error’ basis met in sommige gevallen zelfmonitoring. Vervolgens werden enkele uitgebreide vangst- en bijvangstvergelijkingen gedaan met medewerkers van IMARES aan boord.
  Aanbodanalyse discards demersale visserij
  Goudswaard, P.C. ; Reijden, K.J. van der; Verkempynck, R. ; Poelman, M. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Rapport / IMARES Wageningen UR C100/15) - 24
  demersale visserij - waardeketenanalyse - discards - bijproducten - vangstsamenstelling - bijvangst - demersal fisheries - value chain analysis - discards - byproducts - catch composition - bycatch
  De aanlandplicht betekent een serieuze verandering voor de demersale visserij. Mogelijkheden voor verwerking en gebruik van discards zijn te vinden in verschillende (bestaande en nog te ontwikkelen) afzetmarkten en sectoren. Dit rapport bevat een aanbodanalyse die een inschatting kan geven van de te verwachten discards die in de Nederlandse havens aangeland gaan worden. Hiermee wordt een eerste stap gezet naar het inzichtelijk maken van de data die nodig is om toekomstige ketenmogelijkheden te ontwikkelen.
  De samenstelling van discards in de demersale visserij voor valorisatie doeleinden
  Kals, J. ; Poelman, M. ; Goudswaard, P.C. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Rapport / IMARES Wageningen UR C099/15) - 27
  demersale visserij - discards - bijvangst - bijproducten - vercommercialisering - vangstsamenstelling - visvangsten - eu regelingen - voedingswaarde - visproducten - demersal fisheries - discards - bycatch - byproducts - commercialization - catch composition - fish catches - eu regulations - nutritive value - fish products
  Vanaf januari 2016 wordt de discard regelgeving vanuit de EU aangepast. Dit betekent dat de sector zich moet committeren aan deze regelgeving. Hierdoor zullen de niet gewenste vangsten die op dit moment nog overboord gaan, aangeland moeten worden. Er is een traject ingezet om de kansen tot valorisatie van de discards te ontwikkelen. In een separaat traject is bepaald welke hoeveelheden van soorten er vanaf 1 januari 2016 vanuit de demersale visserij zullen worden aangeland. In voorliggend technisch rapport wordt deze analyse verder vormgegeven door een beschrijving te geven van de nutritionele waarde van de discards.
  Van Discards naar Bijvangst in de Pelagische Visserij
  Goudswaard, P.C. - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C067/15) - 27
  visserij - pelagische visserij - discards - bijvangst - zeevisserij - eu regelingen - visserijbeleid - vangstsamenstelling - vis - fisheries - pelagic fishery - discards - bycatch - marine fisheries - eu regulations - fishery policy - catch composition - fish
  De pelagische diepvriestrawler visserij richt zich volledig op vis die geschikt is voor humane consumptie. Per 1 januari 2015 is de pelagische zeevisserij in de Europese wateren geconfronteerd met een verplichting om alle gevangen soorten waarvan een vangst quotum is vastgesteld, aan land te brengen en niets van deze vissoorten over boord te zetten. Dit is de eerste realisatie van een reeks aanlandverplichtingen van vis in het kader van het Europese Gemeenschappelijke Visserij Beleid. De aanlanding van deze visserij zal als gevolg van de aanlandplicht veranderen. In dit deelrapport wordt ingegaan op (i) de omvang en samenstelling van de hoeveelheid vis die onder het voormalige systeem als discards beschouwd wordt en (ii) in de hoeveelheid vis die als basis van mogelijke verwerkingsstappen voor valorisatie gebruikt kunnen worden. Daarnaast wordt een verwachting geschetst van de te verwachten hoeveelheid discards die aangeland moeten gaan worden onder de aanlandverplichting die vanaf 1 januari 2015 van kracht is. Dit geeft inzicht in de mogelijkheden voor industriële benutting van de “discards” die een waarde verhoging ten opzichte van laagwaardige verwerking tot vismeel meebrengt.
  De samenstelling van discards in de pelagische visserij voor valorisatie doeleinden
  Kals, J. ; Poelman, M. ; Blanco Garcia, A. ; Goudswaard, P.C. - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C023/15) - 44
  pelagische visserij - discards - vangstsamenstelling - eu regelingen - marketing van voedingsmiddelen - voedingswaarde - waardeketenanalyse - pelagic fishery - discards - catch composition - eu regulations - food marketing - nutritive value - value chain analysis
  Vanaf januari 2015 wordt de discard regelgeving vanuit de EU aangepast, dit betekent dat de sector zich moet committeren aan deze regelgeving. Hierdoor zullen de bijvangsten die op dit moment nog overboord gaan, aangeland moeten worden. Er is een traject ingezet om de kansen tot valorisatie van de bijvangsten te ontwikkelen.
  Fishing for knowledge: an industrial survey for associated species
  Doeksen, A. ; Reijden, K.J. van der - \ 2014
  Utrecht : The North Sea Foundation (Report / The North Sea foundation & IMARES ) - 20
  visserij - bijvangst - certificering - vangstsamenstelling - beoordeling - fisheries - bycatch - certification - catch composition - assessment
  collection efforts for these species in 2011, recommending commercial catch surveys as an option to improve data collection. Following from this Ekofish has taken the lead and has initiated a pilot data-collection project, in which commercial catch data will be collected aboard their twinrig vessels during one season for the species dab, lemon sole, turbot, and brill. The aim of this pilot project is to progress towards science-based management and MSC certification of the mentioned species. This project is carried out in collaboration with the NSF and IMARES. Phase one of this project explores the hurdles and the opportunities for fisheries management and stock assessment for the North Sea species brill, turbot, lemon sole and dab.
  Vergelijking vangstsamenstelling vernieuwd twinrigtuig voor de Osprey group
  Wijsman, J.W.M. ; Ende, D. van den; Perdon, K.J. - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C151a/14) - 35
  boomkorvisserij - innovaties - netten - vangstsamenstelling - discards - brandstofverbruik - vergelijkend onderzoek - visvangsten - duurzaamheid (sustainability) - efficiëntie - vistuig - vismethoden - beam trawling - innovations - nets - catch composition - discards - fuel consumption - comparative research - fish catches - sustainability - efficiency - fishing gear - fishing methods
  De Osprey group B.V. werkt aan de ontwikkeling van een nieuw netontwerp voor de twinrigvisserij met als doel de bodemberoering, de hoeveelheid discards en het brandstofverbruik te verminderen. Dit rapport beschrijft de resultaten van een vergelijkend visonderzoek dat is uitgevoerd in september 2014, waarbij het twinrigtuig is uitgerust met een traditioneel net aan stuurboordzijde en een nieuw net aan\\ bakboordzijde. In totaal zijn er voor het onderzoek 16 trekken uitgevoerd met een visserschip op de Doggersbank waarbij de hoofddoelsoort schol was. De discards zijn verzameld en aan boord uitgezocht door medewerkers van IMARES. Dit onderzoek richt zich specifiek op het vergelijken van de hoeveelheden discards (vis en benthos) die met beide netten zijn gevangen.
  Factsheet: Pulsvisserij
  Quirijns, F.J. ; Turenhout, M.N.J. ; Paijmans, A.J. ; Taal, K. - \ 2014
  pulsvisserij - visserij-ecologie - discards - visvangsten - economische haalbaarheid - vismethoden - boomkorvisserij - zeevisserij - vangstsamenstelling - pulse trawling - fisheries ecology - discards - fish catches - economic viability - fishing methods - beam trawling - marine fisheries - catch composition
  De pulstechniek is relatief nieuw en roept veel vragen op over de mate van duurzaamheid en economische haalbaarheid. Daarom is er in de afgelopen decennia veel onderzoek gedaan naar deze visserijtechniek. Deze factsheet bevat de laatste gegevens over vangsten, discards, ecosysteem-effecten en economische haalbaarheid bij gebruik van puls in de platvisvisserij.
  Vangsten en discards van de pulsvissers GO48 & SL42
  Reijden, K. van der; Rasenberg, M.M.M. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES 14.IMA0354) - 21
  visserij - zeevisserij - zeevissen - samenstelling - pulsvisserij - discards - monitoren - vangstsamenstelling - fisheries - marine fisheries - marine fishes - composition - pulse trawling - discards - monitors - catch composition
  C. Tanis Jaczn. en Zonen C.V. (GO48) en vof Visserijbedrijf C. en J. Brinkman (SL42) zijn in 2012 overgeschakeld naar de pulsvisserij. Vanuit de regeling ‘Duurzame Ontwikkeling Visserijgebieden’ is subsidie toegekend voor de innovatie van de pulskortuigen van beide schepen. Binnen dit project was afgesproken om een document op te leveren met de discard gegevens van beide schepen, deze notitie. Dit betroffen gegevens van twee rnemersreizen en gegevens van twee monitoringsprojecten, afkomstig uit andere projecten. Zo namen beide schepen deel aan het VIP project ‘Praktijknetwerk Netinnovatie’, waaronder de waarnemersreizen vielen. Daarnaast hebben beide schepen deelgenomen aan een monitorprogramma van IMARES; de SL42 nam deel aan de pulskormonitoring, de GO48 aan de discardmonitoring.
  Notitie over vangsten en discards van de pulsvisserij van de ARM25 / ARM33 / TH6
  Rasenberg, M.M.M. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES 14.IMA0158) - 16
  zeevisserij - visserij - pulsvisserij - monitoring - vangstsamenstelling - benthos - marine fisheries - fisheries - pulse trawling - monitoring - catch composition - benthos
  In 2011 en 2012 zijn Vof Zeevisserijbedrijf C. Caljouw en Zn. (ARM25), Visserijbedrijf Van Belzen vof (ARM33) en Zeevisserijbedrijf Johanna Cornelia K.J. Bout en Zn. cv. (TH6) overgeschakeld naar de pulsvisserij. De drie chepen hebben deelgenomen aan de pulskormonitoring en in dit onderzoek gegevens verzameld over de vangsten en discards van de pulsvisserij. De schepen hebben gedurende het programma wekelijks één mand vangst van én trek op een vaste dag en tijd bemonsterd. De mand vangst werd uitgezocht op schol, tong, kabeljauw, en overige vis waarbij onderscheid werd gemaakt tussen maats en ondermaats en op benthos en debris.
  Beleidsondersteunend onderzoek haaien en roggen
  Overzee, H.M.J. van; Kraan, M.L. ; Quirijns, F.J. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C009/14) - 62
  noordzee - elasmobranchii - haaien - visvangsten - vangstsamenstelling - visserijbeheer - north sea - elasmobranchii - sharks - fish catches - catch composition - fishery management
  Naar aanleiding van het door de EU in 2009 aangenomen European Union Action Plan for the Conservation and Management of Sharks, is er behoefte aan het verwerven van meer kennis over haaien en roggen die in de Noordzee voorkomen en door Nederlandse vissers worden gevangen. Deze kennis zou tevens van belang kunnen zijn in het kader van het Kaderrichtlijn Marien. Hiertoe zijn binnen dit project diverse visserijgegevens van haaien en roggen bijeen gebracht, namelijk aanlandingsgegevens en kennis van (oud)vissers. Aangezien de aanlandingsgegevens maar een beperkte bron van informatie is, is tevens geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn in registratie van haaien- en roggenvangsten via elektronische logboeken. In dit rapport worden aanlandingsgegevens voor de periodes 1967-1983 en 2002-2012 gepresenteerd.
  Monitoring catches in the pulse fishery
  Rasenberg, M.M.M. ; Overzee, H.M.J. van; Quirijns, F.J. ; Warmerdam, M.J.M. ; Os-Koomen, E. van; Rink, G.J. - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C122/13) - 59
  visserij - pulsvisserij - vangstsamenstelling - bemonsteren - discards - fisheries - pulse trawling - catch composition - sampling - discards
  Dit rapport geeft informatie over de vangstsamenstelling van de Nederlandse pulsvisserij op platvis. Traditioneel wordt er in de Nederlandse platvisvisserij voornamelijk met de conventionele boomkor gevist. De afgelopen jaren heeft er een geleidelijke en gedeeltelijke overgang plaatsgevonden naar de pulsvisserij, waarbij de wekkerkettingen zijn vervangen door elektrodes. De Nederlandse demersale vissers zijn positief over het pulstuig, voornamelijk door lagere oliekosten en goede tong vangsten. In de zuidelijke Noordzee is sinds 2007 per lidstaat een ontheffing voor 5 procent van de boomkorvloot. Dat wil zeggen dat 5% van de boomkorvloot met het pulstuig mag vissen. In 2011 is bij de toekenning van de vergunningen door de EU de voorwaarde gesteld dat er meer informatie zou worden verzameld over de effecten van de pulsvisserij. Dit rapport beschrijft de onderzoeksactiviteiten die zijn uitgevoerd om aan deze voorwaarde van de EU te voldoen.
  Recreational fishery in the Netherlands: demographics and catch estimates in marine and fresh water
  Hammen, T. van der; Graaf, M. de - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C147/13) - 33
  sportvissen - visserij-ecologie - actieve recreatie - vangstsamenstelling - inventarisaties - schattingen - methodologie - game fishes - fisheries ecology - active recreation - catch composition - inventories - estimates - methodology
  De Nederlandse overheid heeft EU verplichtingen met betrekking tot het rapporteren van vangsten door recreatieve vissers. Het betreft gegevens over de omvang van de visserij op kabeljauw, aal, haaien en roggen. Sportvisserij Nederland was nauw betrokken bij de eerste surveys in 2010-2011. Dit rapport geeft een overzicht van de vangstschattingen van de meest gevangen zout en zoetwatersoorten uit de eerste logboek survey van 2010-2011. Daarnaast gaat het in op de methodiek hoe deze inschattingen tot stand zijn gekomen.
  Discards in de garnalenvisserij in Nederland: een overzicht
  Imares, - \ 2012
  IMARES
  garnalen - visserij - schaal- en schelpdierenvisserij - discards - bijvangst - vangstsamenstelling - vis vangen - shrimps - fisheries - shellfish fisheries - discards - bycatch - catch composition - fishing
  Deze factsheet geeft de meest recente gegevens over de discards in de garnalenvisserij weer. Daarnaast gaan we in op de recente innovaties voor het verminderen van discards en voor het verbeteren van de discardoverleving.
  Elektronische monitoring van kleinschalige staandwantvisserij
  Helmond, A.T.M. van; Couperus, A.S. - \ 2012
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR nr.: C034/12) - 25
  visserij - visvangsten - vangstsamenstelling - discards - bijvangst - beschermde soorten - monitoring - globale plaatsbepalingssystemen - detectors - elektronica - fisheries - fish catches - catch composition - discards - bycatch - protected species - monitoring - global positioning systems - detectors - electronics
  In deze studie worden de mogelijkheden onderzocht van Electronic Monitoring (EM: het monitoren van de visserijactiviteit en vangst door middel van CCTV en GPS, rotatie- en hydrolieksensoren) aan boord van een staandwantkotter kleiner dan 10m in de visserij met spiegel-, tong- en zeebaarsnetten. Het verzamelen van vangst- en discardswaarnemingen van deze groep kotters, door middel van waarnemers aan boord, is vaak moeilijk te bewerkstelligen vanwege beperkte ruimte. Getoetst wordt of EM een waarnemer aan boord kan vervangen voor wat betreft de bemonstering van de visvangst en het monitoren van bijvangsten van beschermde diersoorten.
  Recreatieve visserij onder de loep
  Graaf, M. de - \ 2010
  Visionair : het vakblad van sportvisserij Nederland 4 (2010)18. - ISSN 1569-7533 - p. 22 - 26.
  recreatie - recreatieactiviteiten - vis vangen - visserijbeheer - vangstsamenstelling - visserijbiologie - recreation - recreational activities - fishing - fishery management - catch composition - fishery biology
  Hoeveel recreatieve vissers zijn er in Nederland en hoeveel vis vangen deze vissers? Deze op het eerste gezicht simpele vraag is volgens IMARES onderzoeker Martin de Graaf in de praktijk niet eenvoudig te beantwoorden. Vooral het nauwkeurig schatten van het aantal sportvissers en hun vangsten is vaak een lastige opgave.
  PRODUS 1 d: Rendement MZI zaad op percelen: effect van wegvissen van krabben - perceelproef 2009
  Kamermans, P. ; Jong, M.L. de; Hoppe, M. van - \ 2010
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C075/10) - 25
  mosselteelt - mossels - onderzoek - krabben (schaaldieren) - vangstsamenstelling - vismethoden - mussel culture - mussels - research - crabs - catch composition - fishing methods
  Verbeteren van het rendement van mosselzaad op percelen is een belangrijke factor die de duurzaamheid van de mosselkweek kan vergroten. Om meer inzicht te verkrijgen in het effect van behandelingen van kwekers op het rendement van MZI zaad zijn in 2009 meting en gedaan op percelen van verschillende ondernemers in de Waddenzee, waarbij de aandacht met name was gericht op rendement van MZI zaad in relatie tot de dichtheid van de krabben en het wegvangen ervan of de grootte van de MZI mosselen in die periode. De gepresenteerde resultaten blijken niet ondersteunend voor de hypothese dat het wegvissen van krabben het rendement van MZI zaad vergroot.
  Traject Bedrijfssurvey. fase 1: draagvlak & haalbaarheid
  Quirijns, F.J. ; Boois, I.J. de; Bierman, S.M. ; Rink, G.J. - \ 2010
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C035/10) - 39
  visserij - boomkorvisserij - visbestand - vangstsamenstelling - tong (vis) - schol - tellingen - karteringen - gegevens verzamelen - onderzoek - fisheries - beam trawling - fishery resources - catch composition - dover soles - plaice - censuses - surveys - data collection - research
  In 2009 is het Traject Bedrijfssurvey opgezet. Met dit traject wordt getracht te bepalen of een survey met commerciële schepen op de Noordzee extra informatie kan opleveren die het beheer van schol en tong kan verbeteren. Dit rapport gaat over de eerste fase, waarin een haalbaarheidsstudie is gedaan voor de bedrijfssurvey. De doelstellingen waren: opzetten van een werkplan; creëren van draagvlak; en het onderzoeken van de uitvoerbaarheid middels een proefweek. Voor het creëren van draagvlak is de opzet van het traject uitvoerig besproken met visserijorganisaties, beheerders en onderzoekers van IMARES. Daarnaast is een werkplan voorgelegd aan internationale onderzoekers met het verzoek te reageren op de waarde in hun ogen van een bedrijfssurvey en aanbevelingen te doen. Aan het eind van fase 1 moest op een go-no go moment worden vastgesteld of doorgegaan wordt met fase 2.
  Bijvangst
  Quirijns, Floor - \ 2010
  bycatch - fishing - fisheries - catch composition - fishery policy - fishery management
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.