Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 84

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Teelt de grond uit mogelijk, maar niet zonder onderzoek. (over het onderzoek van: JJ de Haan, T. Vermeulen, H. van Reuler en S. de Kool)
  Baakman, L. ; Haan, J.J. de; Vermeulen, T. ; Kool, S.A.M. de; Reuler, H. van; Blind, M. - \ 2013
  BloembollenVisie 2013 (2013)286. - ISSN 1571-5558 - p. 58 - 59.
  tuinbouw - gewasteelt - alternatieve methoden - substraten - gesloten systemen - cultuurmethoden - emissie - reductie - pesticiden - programmaontwikkeling - landbouwkundig onderzoek - horticulture - crop management - alternative methods - substrates - closed systems - cultural methods - emission - reduction - pesticides - program development - agricultural research
  De meeste bolgewassen groeien gewoon in de grond. Toch zijn er nog andere manieren. Het programma 'Teelt de grond uit' onderzocht de verschillende mogelijkheden zoals telen op water, substraten en op een afgedichte ondergrond. Tijdnes een informatiedag in Venray werd de stand van zaken tot nu toe toegelicht. Er zijn mogelijkheden, maar vervolgonderzoek is gewenst. En dat komt er.
  Options for closing the phosphorus cycle in agriculture : assessment of options for Northwest Europe and the Netherlands
  Lesschen, J.P. ; Kolk, J.W.H. van der; Dijk, K.C. van; Willemse, J. - \ 2013
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 353) - 47
  veehouderij - dierhouderij - veevoeder - dierlijke meststoffen - fosfor - nutrientenbeheer - kringlopen - mestoverschotten - gesloten systemen - landbouwbeleid - regionaal landbouwbeleid - noordwest-europa - livestock farming - animal husbandry - fodder - animal manures - phosphorus - nutrient management - cycling - manure surpluses - closed systems - agricultural policy - regional agricultural policy - northwestern europe
  This study assessed which options are available for closing the feed-manure phosphorus cycle in agriculture and their contribution to the reduction of the P surplus and P use efficiency. This was assessed at a national scale for the Netherlands as well as a regional scale for Northwest Europe. No export of animal products, with as a consequence the reduction in livestock numbers, is most effective in reducing external P inputs. An effective option that is easier to implement is the reduction in P excretion through changes in the feed intake. For Nortwest Europe the combination of all five options can lead to a reduction of external P inputs of about 50%. For the Netherlands the combination of the options result in a reduction in external P inputs of 35% and a reduction of the manure export of 26%. The effectiveness of large scale manure treatment in the Netherlands is limited
  Respiration is necessary for growth and maintenance : growth rate is ten times higher in summer than in winter
  Heuvelink, E. - \ 2013
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 2 (2013)1. - ISSN 2215-0633 - p. 40 - 41.
  glastuinbouw - snijbloemen - sierteelt - plantenontwikkeling - assimilatie - plantenfysiologie - gesloten systemen - seizoengroei - greenhouse horticulture - cut flowers - ornamental horticulture - plant development - assimilation - plant physiology - closed systems - seasonal growth
  Does respiration divert energy away from production or does it lead to more production? The answer is both. Steering plant growth based on respiration is very complicated. However, in a closed greenhouse is should be possible to better control the maintenance respiration.
  Closed greenhouses set higher demands on air quality : growers at the controls
  Dueck, Tom - \ 2013
  greenhouse horticulture - protected cultivation - air quality - flue gases - fumes - crop quality - closed systems
  Opbrengstvergelijking lelie en hyacint Proef Bollenmeer
  Kreuk, F. - \ 2012
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 26 p.
  lelies - hyacinthus - teeltsystemen - gesloten systemen - stomen - gewasopbrengst - gewaskwaliteit - zandgronden - vergelijkend onderzoek - lilies - hyacinthus - cropping systems - closed systems - steaming - crop yield - crop quality - sandy soils - comparative research
  In het kader van het project ‘Teelt de grond uit’ is op de Oostwaardhoeve (Bollenmeer) een perceel aangelegd waarbij de ondergrond afgedekt is met folie. Het drainwater wordt niet geloosd op het oppervlakte water maar opgevangen in een waterbassin zodat er sprake is van een gesloten teeltsysteem. Op het proefveld wordt geteeld in een grondlaag met een ontwateringsdiepte van 45 en 80 cm. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag of het mogelijk is om lelies te te len op een dunne teeltlaag. Om te beoordelen of de ontwikkelde zandgrond voldoet aan de hoge eisen die de bloembollenteelt stelt, worden middels praktijkproeven de opbrengst en de kwaliteit van lelies op de Oostwaardhoeve (Bollenmeer) vergeleken met een bestaande locatie in het noordelijk zandgebied. In 2011 is bij het gewas lelie specifiek gekeken naar de mogelijkheid en effectiviteit van stomen in de 45 cm teeltlaag. De vraag is of het mogelijk is om in de winterperiode te stomen en of de benodigde temperatuur voor ziektedoding bereikt wordt. Proeftuin Zwaagdijk heeft in het teeltjaar 2011 voor het gewas lelie de opbrengst en de kwaliteit vergeleken van diverse percelen. Voor het gewas hyacint is alleen de vergelijking tussen de teeltlagen 0-45 cm en 0-8 0 cm gemaakt. In de zomer is ook de grond gestoomd voor de vervolgteelt van hyacint. In dit verslag zijn de resultaten van het onderzoek uitgewerkt.
  Glastuinbouw Waterproof: Haalbaarheidsstudie valorisatie van concentraatstromen (WP6) Fase 1 - Desktop studie “Scenario’s”
  Balendonck, J. ; Feenstra, L. - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1203) - 96
  afvalwater - afvalwaterbehandeling - stikstof - fosfaten - natrium - substraten - recirculatiesystemen - gesloten systemen - hergebruik van water - methodologie - waterzuivering - glastuinbouw - waste water - waste water treatment - nitrogen - phosphates - sodium - substrates - recirculating systems - closed systems - water reuse - methodology - water treatment - greenhouse horticulture
  De waterkwaliteitsnormen voor emissie van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten worden in een aantal glastuinbouwgebieden in Nederland overschreden. Hoewel glastuinbouwbedrijven met substraatteelt al recirculatie moeten toepassen, wordt er naast bedrijfsafvalwater ook spuiwater (drainwater) geloosd dat als gevolg van de accumulatie van zouten (natrium), groeiremmende stoffen of vanwege de risico’s op ziekten in het wortelmilieu niet meer kan worden hergebruikt. Het project “Glastuinbouw Waterproof substraatteelt - waterkringloopsluiting op bedrijfsniveau” wil een oplossing voor het lozen van de glastuinbouw genereren door het ontwikkelen van een systeem van waterkringloopsluiting voor substraatteelt. Het doel is om de genoemde emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater of riool te voorkomen door het hergebruik van drainwater te maximaliseren en het restantwater te zuiveren en valoriseren. Hierbij staat een integrale aanpak centraal met aandacht voor het opheffen groeiremming (werkpakket 1 +2), optimalisatie bemesting (werkpakket 3 + 4) en waterkringloopsluiting door waterzuivering en valorisatie van concentraatstromen (werkpakket 5 + 6). Door de betrokkenheid van de sector in het project zal de te ontwikkelen oplossing een brede acceptatie en implementatie in de glastuinbouwsector moeten krijgen. Dit rapport presenteert de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie van Fase 1 van werkpakket 6 die tot doel heeft om onderwerpen en technieken te selecteren en te evalueren die in de volgende fase van het onderzoek kunnen worden onderzocht en ontwikkeld naar toepassing voor de opwerking van de concentraatstromen. De haalbaarheidsstudie is gestart met het opstellen van een overzicht van de hoeveelheid en samenstelling van de huidige afvalwaterstroom en het concentraat van WP5, waarin voor de modelgewassen roos, paprika, gerbera en tomaat, drie verschillende concepten zijn geformuleerd.
  Dichte kassen stellen hogere eisen aan luchtkwaliteit (interview met Tom Dueck)
  Arkesteijn, M. ; Dueck, T.A. - \ 2012
  Onder Glas 9 (2012)12. - p. 79 - 79.
  teelt onder bescherming - glastuinbouw - luchtkwaliteit - rookgassen - schadelijke dampen - gesloten systemen - gewaskwaliteit - groenten - protected cultivation - greenhouse horticulture - air quality - flue gases - fumes - closed systems - crop quality - vegetables
  Planten hebben CO2 nodig voor hun fotosynthese. Maar afhankelijk van welke CO2-bron kunnen er ook (rook) gassen mee de kas in komen, met een averechts effect op de groei en productkwaliteit. Wat is de laatste stand van zaken wat betreft deze schadelijke gassen. En hoe kunnen telers meer inzicht krijgen in de regeling van de eigen kasluchtkwaliteit?
  Teelt de grond uit : Hergebruik drainwater bij teelt van aardbei op stellingen
  Verhoeven, J.T.W. - \ 2011
  teeltsystemen - gesloten systemen - drainagewater - recycling - aardbeien - goten - kleinfruit - fruitteelt - cropping systems - closed systems - drainage water - recycling - strawberries - ducts - small fruits - fruit growing
  Poster met onderzoeksinformatie.
  Opheffen groeiremming als onderdeel van emissie-reductie
  Maas, Bram van der - \ 2011
  cropping systems - closed systems - drainage water - water reuse - greenhouse horticulture - water treatment - bioassays
  Gesloten kringloop met omgekeerde osmose of membraandestilatie
  Stijger, H. ; Os, E.A. van - \ 2011
  Onder Glas 8 (2011)1. - p. 62 - 63.
  glastuinbouw - teelt onder bescherming - cultuur zonder grond - watervoorziening - gesloten systemen - waterzuivering - afvalwaterbehandeling - technieken - testinstallaties - greenhouse horticulture - protected cultivation - soilless culture - water supply - closed systems - water treatment - waste water treatment - techniques - test rigs
  TNO heeft samen met Wageningen UR Glastuinbouw een inventarisatie uitgevoerd naar geschikte zuiveringstechnieken om de waterstroom op tuinbouwbedrijven gesloten te krijgen. Uit de haalbaarheidstudie komen twee veelbelovende technieken naar voren die op vrij korte termijn inzetbaar zijn: omgekeerde osmose en membraandestillatie.
  Naar gesloten waterkringloop op substraatbedrijven: Met hergebruik van drainwater valt nog veel te besparen (interview met Ellen Beerling en Chris Blok)
  Staalduinen, J. van; Beerling, E.A.M. ; Blok, C. - \ 2011
  Onder Glas 8 (2011)1. - p. 4 - 5.
  glastuinbouw - teelt onder bescherming - cultuur zonder grond - hergebruik van water - waterkwaliteit - zuiveren - drainagewater - pesticiden - gesloten systemen - kostenbeheersing - greenhouse horticulture - protected cultivation - soilless culture - water reuse - water quality - purification - drainage water - pesticides - closed systems - cost control
  Het project Glastuinbouw Waterproof zet in op een gesloten waterkringloop op substraatbedrijven. Onderzoek moet daarvoor nieuwe mogelijkheden creëren en doorontwikkelen. De drie sporen waarlangs dat gestalte krijgt zijn het opheffen van groeiremmingen als aanleiding voor spuien, intensiever hergebruik van drainwater door optimalisatie van de bemesting en tenslotte het zuiveren van lozingswater. Intensiever hergebruik van drainwater kan bedrijven duizenden euro’s per jaar besparen.
  Teelt in gesloten cel kan nog lang niet concurreren met kasteelt: meerlagenteelt met kunstlicht
  Kempkes, F.L.K. ; Dueck, T.A. ; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)9. - p. 48 - 49.
  kassen - gesloten systemen - cultuur zonder grond - groeimedia - energiegebruik - kunstlicht - bladgroenten - kosten-batenanalyse - glastuinbouw - kastechniek - groenten - greenhouses - closed systems - soilless culture - growing media - energy consumption - artificial light - leafy vegetables - cost benefit analysis - greenhouse horticulture - greenhouse technology - vegetables
  Kasteelt wint het de komende tientallen jaren nog ruim van teelt in afgesloten cellen. Dat blijkt uit berekeningen van Wageningen UR Glastuinbouw. Kasteelt is qua energieverbruik momenteel tien keer efficiënter dan cellenteelt. Voor sla is dat 6,5 keer. De reden hiervoor is dat bij cellenteelt alle energie moet worden toegevoerd, terwijl de kasteelt profiteert van gratis zonne-energie.
  SynErgie: gezamenlijk zorgen voor energiebesparing
  Maters, H. - \ 2010
  TransForum
  teelt onder bescherming - kassen - gesloten systemen - glastuinbouw - energiebesparing - maatschappelijk draagvlak - communities of practice - protected cultivation - greenhouses - closed systems - greenhouse horticulture - energy saving - public support - communities of practice
  Het maatschappelijk draagvlak voor de glastuinbouwsector staat onder druk: deze is namelijk in zijn eentje verantwoordelijk voor zo’n 10% van het Nederlandse aardgasverbruik. Dit hoge energieverbruik betekent niet alleen een forse belasting voor het milieu, maar ook een behoorlijke kostenpost voor tuinders. Reden genoeg om te onderzoeken of de glastuinbouw ook duurzamer kan. In het project SynErgie zijn de al bestaande concepten van ‘geconditioneerde kassen’ zoals ‘De Kas als Energiebron’ en ‘Gesloten Kas®’ verder getest en vergeleken met als doel te komen tot rendabele, goed functionerende bedrijfssystemen. Deze concepten leken op papier veelbelovend, maar in de praktijk was er nog nauwelijks ervaring mee. Om optimaal van de nieuwe kassystemen te kunnen profiteren was verdere verbetering van de installaties en afstemming op de specifieke gewassen nodig.
  Remedie tegen groeiremming in roos niet zonder risisco's : Interview met Chris Blok
  Staalduinen, Jan van; Blok, C. - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)3. - p. 66 - 67.
  tuinbouwbedrijven - bloementeelt - rozen - rosaceae - irrigatiesystemen - waterverontreiniging - gesloten systemen - groeiremmers - ultraviolette straling - waterzuivering - waterstofperoxide - glastuinbouw - bedrijfshygiëne - snijbloemen - uv-lampen - market gardens - floriculture - roses - rosaceae - irrigation systems - water pollution - closed systems - growth inhibitors - ultraviolet radiation - water treatment - hydrogen peroxide - greenhouse horticulture - industrial hygiene - cut flowers - uv lamps
  Groeiremmingen in roos zijn deels het gevolg van verontreinigingen in het watersysteem. UV-ontsmetting in combinatie met toegevoegde waterstofperoxide zorgt voor een schoner systeem en zichtbaar betere gewasgroei. Voorzichtigheid blijft geboden, want de waterstofperoxide moet uitgewerkt zijn voordat het gietwater de wortels bereikt. Bijsturen is lastig, omdat er geen automatische regeling bestaat. Vooralsnog blijft frequent meten met meetstrookjes noodzakelijk.
  Meer mogelijkheden voor energiezuinige teeltconditionering : economische perspectieven
  Ruijs, M.N.A. ; Raaphorst, M.G.M. ; Dijkxhoorn, Y. - \ 2010
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - ISBN 9789086154081 - 56
  kassen - teelt onder bescherming - teeltsystemen - gesloten systemen - energiegebruik - economische evaluatie - rentabiliteit - sierplanten - tomaten - kasgewassen - glastuinbouw - geconditioneerde teelt - economische aspecten - greenhouses - protected cultivation - cropping systems - closed systems - energy consumption - economic evaluation - profitability - ornamental plants - tomatoes - greenhouse crops - greenhouse horticulture - conditioned cultivation - economic aspects
  In dit rapport zijn de economische perspectieven van energiezuinige systemen van teeltconditionering in de glastuinbouw in kaart gebracht. Voor gewassen waar koelen nodig is, zijn systemen met een warmtepomp energetisch en economisch interessant. Van het teeltconcept 'Het Nieuwe Telen' is systeemvariant 'stap 1-3' (vochtafvoer door buitenluchtaanzuiging en intensiever schermen ondanks de substantiële energiebesparing net niet rendabel, maar wel met een subsidie van minimaal 25%. Systeemvarianten met nog grotere energiebesparing bieden, ook met 40% subsidie, op korte termijn nog geen economisch perspect. Het onderzoek is uitgevoerd voor de gewassen tomaat, roos, Phalaenopsis, gerbera en Freesia
  Algen en glastuinbouw
  Jansen, Roel - \ 2010
  algae culture - protected cultivation - closed systems - solar heating - bioenergy - greenhouse horticulture - energy saving - biobased economy
  Begeleiding gesloten kassen in de praktijk
  Raaphorst, Marcel - \ 2009
  market gardens - protected cultivation - greenhouses - closed systems - air flow - humidifiers - carbon dioxide - pesticides - plant protection - greenhouse horticulture - conditioned cultivation
  Klimaatneutrale biokas: Verticale luchtbeweging zorgt voor doorbraak (interview Peter van Weel)
  Janmaat, L. ; Weel, P.A. van - \ 2009
  Ekoland 29 (2009)10. - ISSN 0926-9142 - p. 20 - 21.
  biologische landbouw - gesloten systemen - energiebehoud - broeikasgassen - glastuinbouw - kastechniek - glasgroenten - systeeminnovatie - organic farming - closed systems - energy conservation - greenhouse gases - greenhouse horticulture - greenhouse technology - greenhouse vegetables - system innovation
  De afgelopen jaren heeft de glastuinbouw in Nederland stevig ingezet op nieuwe kasconcepten en vooral op 'de gesloten kas'. Bij het toepasen in de praktijk blijkt echter dat de investeringen en onzekerheden nog steeds te hoog zijn. Wel ontstaan er varianten op de gesloten kas, zoals de Aircokas
  Economisch perspectief geconditioneerd telen nu beter in beeld
  Staalduinen, J. van; Ruijs, M.N.A. ; Raaphorst, M.G.M. - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)9. - p. 52 - 53.
  tuinbouwbedrijven - kassen - gesloten systemen - kosten - warmtepompen - brandstofverbruik - energiekosten - energie - glastuinbouw - geconditioneerde teelt - market gardens - greenhouses - closed systems - costs - heat pumps - fuel consumption - energy expenditure - energy - greenhouse horticulture - conditioned cultivation
  Er zijn tal van opties beschikbaar voor het telen van gewassen onder meer of minder geconditioneerde omstandigheden. Onderzoek wijst uit dat sommige concepten goed kunnen concurreren met een WKK. Naarmate de sparkspread daalt, worden meer concepten rendabel. Bij het selecteren van een alternatief teeltconcept is het verstandig om naast de verwachte jaarkosten ook eventuele baten in termen van productieverhoging, kwaliteitsverbetering en lagere ziektedruk mee te wegen
  Duurzaamheid voer mest kringlopen
  Sukkel, Wijnand - \ 2009
  animal nutrition - animal manures - closed systems - cycling - sustainability - phosphate
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.