Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 39

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Determination of phomopsin-A in lupin seeds and lupin-derived products : results of an interlaboratory validation study
  Top, H.J. van den; Mol, J.G.J. - \ 2017
  Wageningen : RIKILT Wageningen University & Research (RIKILT report 2017.004) - 45
  lupins - food products - determination - food analysis - phomopsins - phomopsis - ascomycota - mycotoxins - lupinen - voedselproducten - bepaling - voedselanalyse - phomopsinen - phomopsis - ascomycota - mycotoxinen
  An interlaboratory study was performed for the determination of phomopsin A in lupin seeds and lupin derived products. This was done in the frame of the 2nd Standardization Mandate (M/520) in the field of methods of analysis for mycotoxins in food, which had been issued by the European Commission in the framework of the Regulation EC 882/2004. The study was organized and carried out in accordance with collaborative study guidelines of AOAC. Test materials (seeds, flour, bakery product) were prepared by addition of naturally contaminated lupin seeds.
  Neerschalen van ruimtelijke informatie : Perceelsinformatie uit kaarten voor postcodegebieden
  Brus, D.J. ; Orton, T.G. ; Walvoort, D.J.J. ; Reijneveld, J.A. ; Oenema, O. ; Knotters, M. - \ 2014
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 31 (2014)3. - ISSN 0169-6300 - p. 165 - 168.
  bodemkwaliteit - organische stof - velden - landbouwgronden - kaarten - bepaling - kriging - statistische analyse - innovaties - soil quality - organic matter - fields - agricultural soils - maps - determination - kriging - statistical analysis - innovations
  Kaarten kunnen informatie geven over grotere eenheden, bijvoorbeeld postcodegebieden, of nog kleinere, zoals percelen. Met een variant op een interpolatietechniek is het mogelijk informatie te verkrijgen over een kleiner gebied. We illustreren dit aan de hand van organische stofgehalten in de bodem. De methodiek is breed toepasbaar op allerlei vormen van ruimtelijke informatie en maakt een betere benutting van data mogelijk.
  Mogelijkheden voor het vaststellen van emissies van leghennenstallen met een nageschakeld mestdroogsysteem = Possibilities for determining emissions of laying hen houses connected to a manure drying system
  Winkel, A. ; Ellen, H.H. ; Ogink, N.W.M. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 803) - 20
  pluimveehouderij - hennen - ammoniakemissie - emissiereductie - pluimveehokken - mestverwerking - droging - bepaling - luchtverontreiniging - poultry farming - hens - ammonia emission - emission reduction - poultry housing - manure treatment - drieration - determination - air pollution
  Based on the current state of knowledge, this report explores the possibilities for establishment of emissions for laying hen houses connected to a manure drying system.
  Analytical standards for the measurement of nutrients in infant formula : vitamins, inositol and choline
  Capuano, E. ; Alewijn, M. ; Ruth, S.M. van; Verkaik-Kloosterman, J. - \ 2012
  Wageningen : RIKILT Wageningen UR (Report / RIKILT Wageningen UR 2012.004) - 54
  analytische methoden - voedingsstoffen - bepaling - voedselanalyse - vitaminen - myo-inositol - choline - analytical methods - nutrients - determination - food analysis - vitamins - myo-inositol - choline
  This report provides an overview of the available standardised analytical methods for the determination of nutrients in formula. This report focusses on the vitamins, inositol and choline compounds. In addition, several analytical method characteristics are provided i.e target compound(s) being actually measured, the matrixes wherein the methods have been validated and the method performance characteristics.
  Ecotoxicological assessment of grey water treatment systems with Daphnia magna and Chironomus riparius
  Hernandez Leal, L. ; Soeter, A.M. ; Kools, S.A.E. ; Kraak, M.H.S. ; Parsons, J.R. ; Temmink, B.G. ; Zeeman, G. ; Buisman, C.J.N. - \ 2012
  Water Research 46 (2012)4. - ISSN 0043-1354 - p. 1038 - 1044.
  afvalwaterbehandeling - afvalwater - huishoudens - waterkwaliteit - bepaling - chironomus riparius - daphnia magna - ecotoxicologie - testen - biologische behandeling - fysisch-chemische behandeling - waste water treatment - waste water - households - water quality - determination - chironomus riparius - daphnia magna - ecotoxicology - testing - biological treatment - physicochemical treatment - micropollutants - removal
  In order to meet environmental quality criteria, grey water was treated in four different ways: 1) aerobic 2) anaerobic + aerobic 3) aerobic + activated carbon 4) aerobic + ozone. Since each treatment has its own specific advantages and disadvantages, the aim of this study was to compare the ecotoxicity of differently treated grey water using Chironomus riparius (96 h test) and Daphnia magna (48 h and 21d test) as test organisms. Grey water exhibited acute toxicity to both test organisms. The aerobic and combined anaerobic + aerobic treatment eliminated mortality in the acute tests, but growth of C. riparius was still affected by these two effluents. Post-treatment by ozone and activated carbon completely removed the acute toxicity from grey water. In the chronic toxicity test the combined anaerobic + aerobic treatment strongly affected D. magna population growth rate (47%), while the aerobic treatment had a small (9%) but significant effect. Hence, aerobic treatment is the best option for biological treatment of grey water, removing most of the toxic effects of grey water. If advanced treatment is required, the treatment with either ozone or GAC were shown to be very effective in complete removal of toxicity from grey water.
  Quantitative determination of marine lipophilic toxins in shellfish using LC-MS/MS : international validation study - final report
  Top, H.J. van den; Gerssen, A. ; Egmond, H.P. van - \ 2011
  Wageningen : RIKILT (Report / Rikilt 2011.008)
  bepaling - kwantiteitscontrole - mariene biologie - toxinen - schaaldieren - lc-ms - determination - quantity controls - marine biology - toxins - shellfish - liquid chromatography-mass spectrometry
  Bepalingsmethoden percentage oogstrestanten van uien in tarragrond
  Brink, L. van den - \ 2010
  Lelystad : PPO AGV - 23
  akkerbouw - uien - tarra - bodemmonitoring - oogstresten - landbouwproducten - meting - bepaling - arable farming - onions - tare - soil monitoring - crop residues - agricultural products - measurement - determination
  Resultaten van onderzoek naar het ontwikkelen van een methode voor het bepalen van het percentage oogstrestanten van uien in tarragrond in de gemeente Borsele.
  Heteroptera
  Dekkers, Dorine - \ 2009
  heteroptera - insects - hemiptera - determination - identification - zoogeography - keys - netherlands
  International sediment exchange for tests on organic contaminants
  Eijgenraam, A. - \ 2009
  Wageningen : Wageningen University, Environmental Science (Quarterly report / SETOC 2009.1) - 96
  bodem - bodemchemie - bodemgiftigheid - toxische stoffen - bodemsamenstelling - bepaling - vochtgehalte - organische verbindingen - soil - soil chemistry - soil toxicity - toxic substances - soil composition - determination - moisture content - organic compounds
  Culicoides bij paarden in Nederland
  Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan, M.M. - \ 2008
  [S.l. : S.n. - 45 p.
  paarden - paardenziekten - bluetonguevirus - virusziekten - bepaling - maatregelen - dierziektepreventie - horses - horse diseases - bluetongue virus - viral diseases - determination - measures - animal disease prevention
  Om een goed inzicht te krijgen in de diverse beschermingsmethoden voor paarden tegen Culicoides spp. is het van belang eerst een overzicht te hebben van wat Culicoides zijn, welke Culicoides spp. hier voorkomen en de wijze van vangen en determineren, en de levenscyclus inclusief locatie en tijdsduur van de diverse stadia. Ook is van belang welke kennis naar voren is gekomen vanuit de problematiek rondom blauwtong. Hierna worden de mogelijke maatregelen genoemd
  5 Years of F-Project: a final report
  Quirijns, F.J. ; Keeken, O.A. van; Densen, W.L.T. van - \ 2007
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C058/07) - 44
  visserij - bepaling - berekening - samenwerking - visvangsten - visstand - fisheries - determination - calculation - cooperation - fish catches - fish stocks
  Het F-project was een samenwerkingsproject tussen de beheerder, de visserij en het onderzoek en vond plaats van 2002-2007. Het project had tot doel om de kwaliteit en transparantie van het visserijadvies voor het beheer van Noordzee tong en schol te verbeteren. Er waren drie onderdelen gedefinieerd: F1) verbeteren van bestandsschattingen; F2) verbeteren van gebruik van commerciële vangstgegevens; en F3) verbeteren communicatie. Dit document geeft een overzicht van alle producten die in het kader van het F-project zijn gemaakt.
  Oogstwijzer snijmaïs
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2006
  Animal Sciences Group
  maïs - zea mays - oogsttijdstip - bepaling - droge stof - maize - zea mays - harvesting date - determination - dry matter
  Met deze oogstwijzer kan voor een bedrijfssituatie worden bepaald, wanneer de snijmaïs het beste geoogst kan worden. Voor het bepalen van het optimale oogstmoment is het belangrijk dat het drogestofgehalte goed wordt ingeschat. Het drogestofgehalte van de hele plant wordt bepaald door het kolfaandeel, het drogestofgehalte van stengel en blad en het drogestofgehalte van de kolf. Met de oogstwijzer kan in het veld op een eenvoudige wijze stapsgewijs het drogestofgehalte van snijmaïs worden ingeschat
  Voortgangsrapportage TWINSON (2005)
  Storbeck, F. ; Theije, P. de - \ 2006
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C046/06) - 12
  makrelen - carangidae - lichaamsafmetingen - grootte - bepaling - ultrasone apparatuur - apparatuur - mackerels - carangidae - body measurements - size - determination - ultrasonic devices - apparatus
  Teneinde aan boord van trawlers in staat te zijn de grootte van makrelen of horsmakrelen te bepalen nog voordat ze gevangen kunnen worden is gebruik gemaakt van twee sonars in een bi-statische opstelling. Tijdens de experimenten is aangetoond dat deze methode zonder meer goed kan werken. Met de huidige apparatuur is het echter niet mogelijk om de groottebepaling met voldoende nauwkeurigheid uit te voeren wil ze zinvol zijn. Met nieuwere apparatuur zou dit echter wel mogelijk moeten zijn.
  The determination of biomass reference points for North Sea plaice: The influence of assumptions about discards, wieght, maturity and stock-recruitment relationships
  Kraak, S.B.M. ; Bolle, L.J. ; Rijnsdorp, A.D. - \ 2005
  IJmuiden : RIVO (Report / RIVO-Netherlands Institute for Fisheries Research no. C056/05) - 26
  visserij - visserijbeheer - visbestand - schol - bepaling - schattingen - referentienormen - modellen - noordzee - visstand - ecologische beoordeling - discards - fisheries - fishery management - fishery resources - plaice - determination - estimates - reference standards - models - north sea - fish stocks - ecological assessment - discards
  Noordzee schol wordt net als vele andere visbestanden beheerd met betrekking tot referentiepunten. Dit rapport behandelt de biologische basis voor de referentiepunten en evalueert of de huidige referentiepunten wetenschappelijk verantwoord zijn
  Minimum kwaliteitsnormen bij appel : consequenties van de Minoltamethode voor overige kwaliteitskenmerken
  Jager, A. de; Schoorl, F.W. ; Westerweele, C.G. - \ 2004
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit - 43
  appels - malus domestica - gewaskwaliteit - bepaling - kwalitatieve methoden - fruitteelt - nederland - apples - malus domestica - crop quality - determination - qualitative methods - fruit growing - netherlands
  Op Europees niveau vindt overleg plaats met het oog op afspraken over algemeen geldende normen voor kwaliteit van appelen. Daarbij worden lagere minimumnormen overwogen op het gebied van diameter en gewicht en wellicht ook nieuwe minimumnormen voor suiker (%brix). In Nederland wordt al een aantal jaren een methode toegepast op basis van kleurmetingen om bij het begin van het nieuwe seizoen onrijp fruit van de markt te weren. Omdat men in Nederland graag de kleurmethode wil behouden is het van belang om mogelijke conflicten met andere minimumnormen in kaart te brengen. In opdracht van het PT heeft PPO-fruit een analyse uitgevoerd met gebruik van gegevens die vanaf 1989 zijn verzameld in het kader van meerdere projecten. Deze metingen omvatten meestal een langere reeks van metingen gedurende een aantal weken vóór de oogst en tijdens de plukperiode. Bij de kleurmethode wordt gebruik gemaakt van het verband tussen de grondkleur bij pluk en de smaak na één week uitstallen bij kamertemperatuur. De kleurmeting omvat de kenmerken groen (a-waarde), geel (bwaarde) en intensiteit van de kleur (L-waarde). Formules voor het verband tussen kleur bij pluk en smaak na één week zijn ontwikkeld voor de rassen Cox, Elstar, James Grieve, Delcorf, Alkmene en Elan, bij beide laatste rassen slechts op basis van gegevens van één jaar. Met behulp van deze formules is voor alle genoemde rassen, voor alle jaren en voor alle percelen waarvan voldoende gegevens beschikbaar waren, berekend op welk moment de grenswaarde voor smaak van 5,5 (op een schaal van 1-10) werd bereikt. Vervolgens is vastgesteld wat de bijbehorende waarde was van de overige kwaliteitskenmerken vruchtgewicht of –maat, hardheid, zetmeelstadium, %brix, en %zuur. Voor deze analyse waren geschikte gegevens beschikbaar voor Cox van 6 jaren, voor Elstar van 8 jaren, voor James Grieve van 4 jaren, voor Delcorf van 3 jaren en voor Alkmene en Elan van 1 jaar (van Delcorf, Alkmene en Elan naast kleurgegevens alleen gegevens van vruchtgewicht, vruchtmaat en zetmeelstadium)
  Geuremissie uit de veehouderij III : technische rapportage varkenshouderij
  Hol, J.M.G. ; Beek, C. ter; Nijeboer, G.M. ; Simonse, L. ; Mol, G. ; Ogink, N.W.M. - \ 2004
  Wageningen : Agrotechnology & Food Sciences Group (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations nr. 294) - ISBN 9789067548540 - 143
  stankemissie - ammoniak - emissie - ventilatie - bepaling - meting - varkenshouderij - varkensstallen - odour emission - ammonia - emission - ventilation - determination - measurement - pig farming - pig housing
  Using molecular markers and PCB analysis to infer the origin of the otter (Lutra lutra) found on the Knardijk, the Netherlands, in 1998
  Jansman, H.A.H. ; Dekker, J.J.A. ; Hattum, B. van; Leonards, P.E.G. ; Broekhuizen, S. - \ 2003
  Lutra 46 (2003)1. - ISSN 0024-7634 - p. 3 - 12.
  lutra - otters - verkeersongevallen - herkomstproeven - polychloorbifenylen - dna - analytische methoden - bepaling - nederland - oorsprong - flevoland - ecotoxicologie - lutra - otters - traffic accidents - provenance trials - origin - polychlorinated biphenyls - dna - analytical methods - determination - netherlands - ecotoxicology - flevoland
  It is presumed that the otter (Lutra lutra) became extinct in the Netherlands in 1988. Since then much effort has been made to restore the freshwater habitat aiming for a return of this top-predator. In 1998 from the central part of the Netherlands an otter was reported as a traffic casualty. It was not known if this individual was a rudiment of the original Dutch population or if it had escaped from the European otter breeding programme. To infer its origin, samples were taken for PCB and DNA analysis. Microsatellite DNA analysis was used to study 81 otter samples from three populations in Europe and from the breeding programme, including this individual. Cluster analysis indicates that it is unlikely that this otter originated from the Dutch population and it was with high probability assigned to the breeding programme. The levels of PCBs found in the otter were in the same range as found in the last Dutch otters, but were also similar to levels found in a two years old otter that was born and died in captivity. This indicates that PCB levels are not always good indicators for discrimination between captive and wild otters
  Zoektocht naar meten van duurzaamheid
  Calker, K.J. van; Galama, P. - \ 2001
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 15 (2001)6. - ISSN 1386-8470 - p. 16 - 18.
  duurzaamheid (sustainability) - melkveehouderij - bepaling - kenmerken - karakteristieken - indexen - agrarische bedrijfsvoering - sustainability - dairy farming - determination - traits - characteristics - indexes - farm management
  Voedselveiligheid en diergezondheid scoren hoog als belangrijke meetpunten voor duurzaamheid. Nitraat in het oppervlaktewater scoort hoger dan nitraat in het grondwater. Dit is een belangrijk signaal om de komende jaren alert op te zijn. Experts van verschillende belangengroepen vinden het gebruik van genetisch gemodificeerde producten minder belangrijk t.a.v. duurzaamheid. Verschillende meetpunten voor duurzaamheid zijn geïnventariseerd. De volgende stap is om na te gaan welke meetpunten daadwerkelijk goed gemeten kunnen worden en hoe verschillende aspecten van duurzaamheid ingewogen kunnen worden tot een totaalindex.
  Determination of mineral oil in compost
  Harmsen, J. ; Dijk-Hooyer, O.M. van; Pankow, J. ; Zweers, A.J. - \ 1999
  Wageningen : DLO Winand Staring Centre - 25
  compost - huisvuilverwijdering - mineraaloliën - bepaling - composts - municipal refuse disposal - mineral oils - determination
  Extractie- en opwerkingsmethoden voor bestrijdingsmiddelen in water, grond en waterbodem : voorstudie voor normalisatie van meetmethoden
  Harmsen, J. ; Berg, H. van den - \ 1997
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 530) - 51
  chemische analyse - analytische methoden - water - bepaling - verontreinigende stoffen - pesticiden - pesticidenresiduen - persistentie - grondanalyse - kwantitatieve technieken - kwaliteitsnormen - waterbodems - chemical analysis - analytical methods - water - determination - pollutants - pesticides - pesticide residues - persistence - soil analysis - quantitative techniques - quality standards - water bottoms
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.