Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 47

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Advies toetsingskader positieflijst zoogdieren
  Hellebrekers, L.J. ; Staman, Jan ; Boer, Sietse de; Foppen, R. ; Kik, Marja ; Knapen, F. van; Koolhaas, J. ; Lammertsma, D.R. ; Zeeland, Yvonne van; Peet, G.F.V. van der; Hopster, H. - \ 2019
  Wetenschappelijke Adviescommissie Positieflijst - 28 p.
  animal welfare - pets - hobby animals - animal housing - animal health - animal behaviour - animal nutrition - legislation - regulations - domestic animals
  Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) beoogt invulling te geven aan een lijst met diersoorten die door eenieder in of om het huis gehouden mogen worden (‘de Positieflijst’). Daartoe heeft LNV in de herfst van 2017 een groep onafhankelijke wetenschappelijk deskundigen gevraagd op persoonlijke titel te participeren in een Wetenschappelijke Adviescommissie Positieflijst (WAP). LNV heeft de WAP de opdracht verstrekt om te adviseren over een vereenvoudigde, wetenschappelijk valide, toetsingskader voor de positieflijst huisdieren. Randvoorwaarden hierbij zijn dat de systematiek voldoende goed uitvoerbaar is (eenvoudig, tijd- en kostenefficiënt) én dat de systematiek voldoet aan de Nederlandse en Europese wettelijke vereisten en aan wetenschappelijke validiteit. De taken van de adviescommissie bestaan uit:• het ontwikkelen van het toetsingskader;• het opstellen van inhoudelijke criteria als onderscheidende basis voor het toetsingskader;• de wetenschappelijke onderbouwing van de criteria van het toetsingskader;• de onderlinge weging van de criteria.Het resultaat van deze opdracht is een advies over een toetsingskader dat wetenschappelijk goed is onderbouwd en praktisch bruikbaar is om diersoorten naar potentiële risico’s te identificeren en vervolgens te ordenen. De systematiek dient te kunnen worden toegepast op zoogdieren, maar kan tevens als basis dienen voor de beoordeling van vogels, reptielen en amfibieën. LNV heeft de WAP gevraagd de intrinsieke waarde, zoals omschreven in de Wet Dieren, als uitgangspunt te nemen bij de ontwikkeling van het toetsingskader. Het welzijnsbegrip in het toetsingskader omvat, naast diergezondheid, ook de mogelijkheid om natuurlijk gedrag te vertonen en de fysieke integriteit. De beoordeling volgens het toetsingskader leidt tot een lijst van diersoorten die zijn gerangschikt naar potentiële risico’s voor dierenwelzijn/diergezondheid en voor gevaar (zoönosen, letsel) voor mens en dier.
  Fairfok Quiz : Basisschool
  Ruis, M.A.W. - \ 2018
  Wageningen : Dierenwelzijnsweb - 4 p.
  animal welfare - dogs - pets - domestic animals - animal health - animal behaviour - selective breeding - teaching materials - elementary schools
  Positiefljst
  Wageningen Livestock Research, ; Groen Kennisnet, - \ 2017
  Wageningen UR Livestock Research
  dierenwelzijn - gezelschapsdieren - huisdieren - huisvesting, dieren - diergedrag - diervoeding - diergezondheid - zoönosen - wetgeving - animal welfare - pets - domestic animals - animal housing - animal behaviour - animal nutrition - animal health - zoonoses - legislation
  Per 1 juli 2017 is de Positieflijst van kracht. Op de Positieflijst zijn alle diersoorten opgenomen die zijn beoordeeld in het kader van artikel 2.2 eerste en tweede lid van de Wet dieren. Deze website geeft informatie over de Positieflijst.
  Welzijn honden : Houden van honden - Dierenwelzijn in beeld
  Borg, J.A.M. van der - \ 2016
  Dierenwelzijnsweb
  dierenwelzijn - huisdieren - honden - diergezondheid - diergedrag - diervoeding - huisvesting, dieren - animal welfare - domestic animals - dogs - animal health - animal behaviour - animal nutrition - animal housing
  De hond is het oudste gedomesticeerde dier. Van wolf via oerhond naar de hedendaagse huishond, met als resultaat een explosie aan rassen. De kleinste is de Chihuahua met amper 500 gram, en de grootste de Duitse dog, met tachtig kilogram. Naar schatting leven 1.5 miljoen honden in Nederland. Hoe goed honden gehouden en verzorgd worden is bepalend voor het hondenwelzijn. Welzijn gaat over natuurlijk gedrag, gezondheid en functioneren en gevoel. Uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van leven zoals door het dier ervaren. Welzijn meet je het beste door naar gedrag en gezondheid te kijken. Daarbij zijn goede voeding en huisvesting basisvoorwaarden. Deze vier aspecten zijn onderdeel van de Welfare Quality aanpak voor het meten van welzijn aan dieren zelf.
  Als de kat van huis is ... : zwerfkatten in Nederland: een inventarisatie
  Neijenhuis, F. ; Niekerk, T.G.C.M. van - \ 2015
  Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 316) - 95
  katten - verwilderde katten - zwerfdieren - huisdieren - gezelschapsdieren - dierenwelzijn - diergezondheid - cats - feral cats - stray animals - domestic animals - pets - animal welfare - animal health
  Het doel van dit Wageningen UR Wetenschapswinkel-project is het inventariseren van de omvang van het zwerfkattenprobleem in Nederland, de karakteristieken van de problematiek, de betrokken stakeholders en de mogelijkheden voor aanpak van het zwerfkattenprobleem. Dit onderzoek is in opdracht van Stray Animal Foundation Platform uitgevoerd door deelvragen uit te zetten bij (groepen) studenten en het o.a. via een enquête verkrijgen van de aantallen (op)gevangen katten in Nederland.
  Erfelijke problemen bij honden los je met fokkerijmaatregelen op!
  Oldenbroek, Kor - \ 2015
  animal welfare - animal health - pets - domestic animals - dogs - animal behaviour - animal breeding - education - genetic disorders - hereditary diseases - dog breeds
  Studium Generale “Fairfok the Dog” : oplossing erfelijke rashondenproblematiek; van theorie naar praktijk
  Hopster, Hans - \ 2015
  animal welfare - pets - animal health - animal breeding - education - domestic animals - dogs - dog breeds - hereditary diseases - genetic disorders - animal behaviour
  Textbook animal breeding : animal breeding andgenetics for BSc students
  Oldenbroek, Kor ; Waaij, Liesbeth van der - \ 2014
  Wageningen : Centre for Genetic Resources and Animal Breeding and Genomics Group, Wageningen University and Research Centre - 311
  dierveredeling - selectief fokken - huisdieren - agrarisch onderwijs - diergenetica - lesmaterialen - hoger onderwijs - animal breeding - selective breeding - domestic animals - agricultural education - animal genetics - teaching materials - higher education
  This textbook contains teaching material on animal breeding and genetics for BSc students. The text book started as an initiative of the Dutch Universities for Applied (Agricultural) Sciences. The textbook is made available by the Animal Breeding and Genomics Centre (ABGC) of Wageningen UR (University and Research Centre).
  Een onderzoek naar erfelijke gebreken bij rashonden en lookalikes
  Wageningen UR Wetenschapswinkel, - \ 2014
  Wetenschapswinkel Wageningen UR
  honden - hondenrassen - huisdieren - gezelschapsdieren - dierenwelzijn - diergezondheid - genetische stoornissen - dierveredeling - fokdoelen - dogs - dog breeds - domestic animals - pets - animal welfare - animal health - genetic disorders - animal breeding - breeding aims
  De Stichting Dier & Recht stelt op haar website dat consumenten beter een hond van een kruising uit het asiel kunnen halen, dan voor veel geld een rashond kopen. Rashonden lijken vaker een erfelijk gebrek te hebben, maar is dat echt zo en lopen rashonden dezelfde risico’s als lookalikes?
  Rapportage kwalitatief onderzoek 'Identificatie en Registratie van honden'
  Niekerk, T.G.C.M. van; Potters, P. ; Meeusen, M.J.G. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 818) - 27
  honden - gezelschapsdieren - identificatie - registratie - dierenwelzijn - puppy's - diergezondheid - huisdieren - dogs - pets - identification - registration - animal welfare - puppies - animal health - domestic animals
  Het onderhavige rapport is een verslag van een kwalitatief onderzoek onder (potentiële) hondenbezitters met als belangrijkste doelstelling om inzicht krijgen in de kennis, houding en gedrag van (huidige en toekomstige) hondenbezitters t.a.v. het chippen en registeren van honden.
  Schmallenberg virus : technical and scientific studies
  Poel, W.H.M. van der - \ 2014
  Lelystad : Central Veterinary Institute of Wageningen UR - 67
  dierpathologie - schmallenbergvirus - epidemiologie - pathogenese - transmissie - vectoren - diagnose - reverse transcriptase pcr - serologie - wilde dieren - huisdieren - kalveren - lammeren - koeien - schapen - animal pathology - schmallenberg virus - epidemiology - pathogenesis - transmission - vectors - diagnosis - reverse transcriptase pcr - serology - wild animals - domestic animals - calves - lambs - cows - sheep
  Schmallenberg virus primarily infects domestic and wild ruminants. Cattle and sheep seem to be the most susceptible species. Goats, pigs and camelids seem to be less susceptible. In pregnant cattle and sheep, the virus can infect multiple organs of the un-borne fetus. However, this infection often does not cause major lesions and infrequently leads to malformations.
  Het fokken van een gezonde rashond
  Oldenbroek, Kor - \ 2014
  animal breeding - dog breeds - animal health - dogs - domestic animals - animal welfare - inbreeding - genetic disorders - breeding aims - pets
  Inteelt en verwantschapsbeheer mogelijkheden nieuwe software
  Windig, Jack - \ 2014
  inbreeding - genetic disorders - dogs - kinship - animal welfare - animal breeding methods - computer software - domestic animals - pets
  Motieven voor aankoop van 'risicovolle' dieren
  Hopster, Hans - \ 2013
  domestic animals - pets - animal health - animal welfare
  Conservation and sustainable use of animal genetic resources
  Hiemstra, S.J. - \ 2013
  Lelystad : Centre for genetic resources (CGN) - 6
  genetische bronnen van diersoorten - genetische diversiteit - agrobiodiversiteit - huisdieren - cryopreservering - genenbanken - cultureel erfgoed - voedselzekerheid - animal genetic resources - genetic diversity - agro-biodiversity - domestic animals - cryopreservation - gene banks - cultural heritage - food security
  Genetic diversity is the basis of agriculture. Adapting populations of domestic animals through breeding is impossible withot genetic diversity. Genetic diversity is part of the history of mankind and is essential for future improvements in agricultural production.
  Behoud en duurzaam gebruik van diversiteit in landbouwhuisdieren
  Centrum voor genetische bronnen (CGN) in Nederland- -, - \ 2013
  Lelystad : Centrum voor Genetische Bronnen
  huisdieren - agrobiodiversiteit - genetische bronnen van diersoorten - veehouderij - dierlijke productie - dierveredeling - domestic animals - agro-biodiversity - animal genetic resources - livestock farming - animal production - animal breeding
  Genetische diversiteit staat aan het begin van de landbouw. De fokkerij van landbouwhuisdieren is onmogelijk zonder genetische diversiteit. Deze diversiteit is niet alleen essentieel voor de verbetering van onze landbouwproductie, maar is tegelijkertijd onderdeel van ons cultureel erfgoed.
  Liefde maakt blind? : onderzoek naar waardenoriëntaties en waardenafwegingen van kopers/houders van ‘risicovolle’ dieren
  Pompe, V.M.M. ; Hopster, H. ; Dieren, M. van - \ 2013
  Leeuwarden : VHL - 81
  dierenwelzijn - huisdieren - gezelschapsdieren - onderzoek - waarden - animal welfare - domestic animals - pets - research - values
  Het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I, thans EZ) heeft in 2012 het Lectoraat Welzijn van Dieren (Hogeschool VHL, Leeuwarden) gevraagd meer inzicht te verschaffen in de beweegredenen van mensen die kiezen voor een dier met een hoog welzijns- en gezondheidsrisico. Deze vraag werd gesteld vanuit het beleidsvoornemen deze groepen te bereiken met voorlichting aangaande de risico’s en alternatieven.
  Eindrapportage van het onderzoeksprogramma Welzijn gezelschapsdieren
  Hopster, H. ; Polet, J. ; Rothuizen, J. - \ 2013
  Utrecht [etc.] : Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde [etc.] - 51
  dierenwelzijn - diergezondheid - diergedrag - huisvesting, dieren - diervoeding - huisdieren - gezelschapsdieren - animal welfare - animal health - animal behaviour - animal housing - animal nutrition - domestic animals - pets
  Dit eindrapport beschrijft de resultaten van het onderzoeksprogramma Welzijn Gezelschapsdieren. Hoofdstuk 1 geeft in het kort de achterliggende redenen voor en de totstandkoming van het programma weer. De hoofdstukken 2 tot en met 7 geven een overzicht van opzet, verloop en bevindingen van de zes afzonderlijke projecten. In hoofdstuk 8 wordt het geheel kort geëvalueerd.
  Zoogdiersoorten die geschikt zijn als gezelschapsdier = Mammal species suitable as companion animal
  Koene, P. ; Ipema, A.H. ; Mol, R.M. de - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 701) - 86
  zoogdieren - dierenwelzijn - diergedrag - diergezondheid - huisvesting, dieren - huisdieren - gezelschapsdieren - dierlijke productie - mammals - animal welfare - animal behaviour - animal health - animal housing - domestic animals - pets - animal production
  Are all mammal species suitable to be kept as companion animal? Literature about behaviour, health and welfare of 90 mammal species is analysed and suitability is assessed by scientists and stakeholders. The results is a starting list of suitable species and a method to assess suitability in future.
  Liefde maakt blind? : ziekelijke schoonheid binnen de rashondenfokkerij
  Hopster, H. - \ 2013
  Leeuwarden : VHL - 9
  hondenrassen - honden - huisdieren - gezelschapsdieren - diergezondheid - dierenwelzijn - dierethiek - genetische stoornissen - dog breeds - dogs - domestic animals - pets - animal health - animal welfare - animal ethics - genetic disorders
  Op Van Hall Larenstein in Leeuwarden vond op 15 mei 2013 het Studium Generale 'Liefde maakt blind: Ziekelijke schoonheid binnen de rashondenfokkerij' plaats. Lector Welzijn van Dieren, dr. ing. Hans Hopster, leidde de middag in. Hopster begon zijn verhaal met te vertellen dat alle rassen, ongeacht soort, te maken hebben met schadelijke erfelijke raskenmerken die in meer of mindere mate voorkomen. Deze worden klinisch (zichtbaar?) bij te nauwe verwantschap.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.