Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 66

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==energy policy
Check title to add to marked list
Omgevingswet zet energietransitie op achterstand
Kistenkas, F.H. ; Heide, C.M. van der - \ 2018
Tijdschrift Milieu : Vereniging van milieuprofessionals 24 (2018)7. - p. 14 - 15.
biobased economy - climate - renewable energy - sustainability - energy policy
The social dynamics of smart grids : On households, information flows & sustainable energy transitions
Naus, Joeri - \ 2017
Wageningen University. Promotor(en): G. Spaargaren, co-promotor(en): B.J.M. van Vliet; H.M. van der Horst. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463436977 - 234
households - sustainable energy - energy consumption - supply - energy policy - netherlands - huishoudens - duurzame energie - energiegebruik - aanbod - energiebeleid - nederland

In international climate and energy policy the development of smart grids features as a critical new step in the transition towards a sustainable energy future. Smart grids enable two-way energy and information exchange between households and energy providers. Drawing on social practice theories, transition theories and informational governance, this thesis seeks to shed light on the changes that are taking place at the level of households: How do householders understand, handle and use new information flows? How can we conceptualise the interplay between households and smart energy systems? And what does this mean for householder participation in smart energy transitions? The thesis suggests that the key to understanding and governing the social dynamics of smart grids lies in the ‘Home Energy Management-practices’ (HEM-practices) that are emerging at the interface between households and wider energy systems.

Om de biomassadoelen van het energieakkoord te halen is visie en beleid nodig op het mobiliseren van biomassa
Nabuurs, G.J. ; Elbersen, B.S. ; Reumermann, P. ; Elbersen, W. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR
bio-energie - energiebeleid - biomassa - conferenties - biobased economy - bosbouw - houtproductie - bioenergy - energy policy - biomass - conferences - forestry - timber production
Kort verslag van de workshop.
Gouden driehoek? : discoursanalyse van het topsectorenbeleid
Haas, W. de; Assche, K.A.M. van; Pleijte, M. ; Selnes, T. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2581) - 75
economisch beleid - discoursanalyse - tuinbouw - energiebeleid - informatietechnologie - innovaties - economic policy - discourse analysis - horticulture - energy policy - information technology - innovations
In 2011 is de Nederlandse overheid gestart met het Topsectorenbeleid voor de Nederlandse economie. In deze studie is geanalyseerd hoe dit beleid zich de eerste jaren heeft gevormd. Het topsectorenbeleid kan worden opgevat als een coalitie tussen drie discoursen. In trefwoorden weergegeven zijn deze drie: Ruimte voor ondernemers, Gouden Driehoek en ‘Backing winners’. Voor de topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Energie is beschreven hoe het samenspel tussen deze drie discoursen is verlopen. Daarnaast is een vergelijking gemaakt tussen het topsectorenbeleid en ervaringen met innovatiebeleid in de USA en Vlaanderen. De analyses wijzen alle op het belang van open netwerken, die verder gaan dan het vestigen van een institutioneel verband tussen ondernemers, overheden en kennisinstellingen. Het project is uitgevoerd in het kader van het kennisbasisonderzoek van Wageningen UR. Het maakt deel uit van het programma ‘Transities in het Landelijk Gebied’ waarin de omslag die momenteel op veel fronten plaatsvindt, wordt gevolgd, geanalyseerd en geduid.
Balans van de leefomgeving 2014 : de toekomst is nú
Gerwen, O.J. ; Hoogervorst, N.J.P. ; Brandes, L. ; Hollander, G. de; Eskinasi, M. ; Dam, F. ; Ros, J. ; Grinsven, H. van; Nijland, H. ; Ligtvoet, W. ; Gaalen, F. van; Dirkx, G.H.P. - \ 2014
Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving - 104
landbouw - voedselvoorziening - energiebeleid - milieubeleid - waterbeheer - hoogwaterbeheersing - ecosysteemdiensten - beleidsevaluatie - agriculture - food supply - energy policy - environmental policy - water management - flood control - ecosystem services - policy evaluation
De Balans van de Leefomgeving geeft parlement, kabinet en samenleving een feitelijk onderbouwd inzicht in de huidige kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De Balans is de tweejaarlijkse peilstok van het PBL die aangeeft in hoeverre de door de politiek zelf ten doel gestelde leefomgevingskwaliteit tijdig wordt bereikt. De Balans van de Leefomgeving 2014 heeft als motto meegekregen: de toekomst is nú.
Stimuleren van Groene Groei. Verkenning van initiatieven voor circulaire en emissiearme economie
Brouwer, F.M. ; Verburg, R.W. ; Burg, S.W.K. van den - \ 2014
Den Haag : LEI Wageningen UR (Report / LEI 2014-011) - ISBN 9789086156740 - 98
economische ontwikkeling - energiebesparing - hernieuwbare energie - energiebeleid - katoen - textiel - duurzame ontwikkeling - melkveehouderij - biobased economy - overheidsbeleid - nederland - economic development - energy saving - renewable energy - energy policy - cotton - textiles - sustainable development - dairy farming - government policy - netherlands
Het Kabinet heeft in 2013 een groene groeistrategie geformuleerd. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft het LEI een onderzoek uitgevoerd om de kansen en belemmeringen voor vergroening voor enkele voorbeelden uit te werken. De volgende drie casussen zijn uitgewerkt: energiebesparing en decentrale opwekking van hernieuwbare elektriciteit; verduurzaming van en hergebruik in de katoenketen; vergroening als voorwaarde voor groei in de zuivelsector.
Hernieuwbare energie in Noordwest-Europa. Desk-study naar ambities, beleid en sturingsmechanismen in enkele Europese landen
Visschedijk, P.A.M. ; Vries, E.A. de; Smit, A. ; Stuiver, M. - \ 2013
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2471) - 44
energiebeleid - overheidsbeleid - hernieuwbare energie - europese unie - energiebronnen - biobased economy - energy policy - government policy - renewable energy - european union - energy sources
Binnen de Europese Unie worden afspraken gemaakt omtrent het energiegebruik in de verschillende landen. Aan deze afspraken liggen afspraken uit het Kyoto-verdrag ten grondslag. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde dat het beleid rond de vermindering van de uitstoot van CO2 gedomineerd wordt door een nationale benadering terwijl gezamenlijke aanpak over landsgrenzen heen relatief weinig aandacht krijgt. Dit is dan ook een aanleiding om in deze studie te focussen op de aanpak binnen de verschillende landen. Het Ministerie van Economische Zaken had de wens om vooral te kijken naar landen die koploper zijn in het energiebeleid en enigszins vergelijkbaar zijn met Nederland. Er is gekozen het energiebeleid in beeld te brengen voor de vijf landen die in vergelijking met het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen in 2005, de meest vooruitstrevende de bindende streefcijfers voor 2020 hebben. Dit zijn Verenigd Koninkrijk (+13,7%), Denemarken (+13,0%), Ierland (+12,9%), Frankrijk (+12,7%) en Duitsland (+12,2%).
Stop met paard achter de wagen spannen
Rabbinge, Rudy - \ 2013
biomass production - bioenergy - policy - opinions - energy policy - biobased economy
Biobased economy in het Groene Hart. Energie & Bio/Groen Gas
Galen, Michiel van - \ 2013
biogas - gas production - fermentation - upgrading - government policy - energy policy - biobased economy - groene hart
Topsectorenbeleid en fysieke leefomgeving, een verkenning van mogelijke effectentopsectorenbeleid energie en biobased economy op de fysieke leefomgeving
Fontein, R.J. ; Schrijver, R.A.M. - \ 2013
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2420) - 29
energiebronnen - energiebeleid - biobased economy - aardgas - biogas - nadelige gevolgen - milieueffect - inventarisaties - groningen - rijnmondgebied - energy sources - energy policy - natural gas - adverse effects - environmental impact - inventories
Het topsectorenbeleid is gericht op samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid binnen negen topsectoren. Deze notitie geeft de resultaten weer van een verkenning naar de effecten van het topsectorenbeleid energie en biobased economy op de fysieke leefomgeving. Op basis van de innovatiecontracten en gesprekken is de belangrijkste conclusie dat het topsectorenbeleid voornamelijk gericht is op technologische innovaties, maar deze innovaties hebben wel als doel het bevorderen van energie en biobased toepassingen. Deze ontwikkelingen hebben enorme gevolgen voor de fysieke leefomgeving en het beleid dat die ontwikkelingen ondersteunt indirect ook. Het gaat dan zowel om rode, groene en grijze aspecten van de fysieke leefomgeving. Deze notitie gaat ook in op specifieke effecten voor Mainport Rotterdam en Energy Valley. De innovatiecontracten hebben geen ruimtelijke en regionale vertaling, waardoor het lastig is effecten en eventueel kansen en bedreigingen voor Mainport Rotterdam en Energy Valley in te schatten op basis van de innovatiecontracten.
Safeguarding the sustainability of bioenergy in Europe. The implementation and impact of the EC Renewable Energy Directive and Fuel Quality Directive
Rau, M.L. ; Smeets, E.M.W. ; Georgiev, E.S. ; Leeuwen, M.G.A. van - \ 2012
The Hague : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Report / LEI Wageningen UR : Research area International policy ) - ISBN 9789086155958 - 115
bio-energie - biobrandstoffen - biobased economy - duurzaamheid (sustainability) - duurzaamheidscriteria - duurzaamheidsindicatoren - europese unie - energiebeleid - beleid - duurzame energie - certificering - economische modellen - bioenergy - biofuels - sustainability - sustainability criteria - sustainability indicators - european union - energy policy - policy - sustainable energy - certification - economic models
In this study, the sustainability criteria in the Renewable Energy Directive (RED) and the Fuel Quality Directive (FQD) are investigated and reviewed. First, an overview is given of the current and future use of bioenergy, and bioenergy policies in the EU are discussed. Next, it is discussed how the RED-FQD sustainability criteria are operationalised into practically indicators, including a critical evaluation of the scientific robustness, completeness and accuracy of the approaches and indicators used in the RED-FQD. Finally, various options are formulated and a discussion is presented on how the sustainability of biofuels can be investigated using economic models such as the global computable general equilibrium model MAGNET (Modular Applied GeNeral Equilibrium Tool). Such an analysis is needed to ascertain the impact of biofuel policies and will help to provide useful insights and advice for policy-makers.
Stroom uit de afsluitdijk : energie winnen op de grens tussen zout en zoet
Hamelers, Bert ; Buisman, Cees ; Baptist, Martin - \ 2012
fresh water - saline water - energy policy - energy sources - afsluitdijk - lake ijssel - north sea
Economic Analysis of Feed-in Tariffs for Generating Electricity from Renewable Energy Sources
Kooten, G.C. van - \ 2011
REPA
economie - wetgeving - energiebeleid - energie - hernieuwbare energie - vervangbare hulpbronnen - fossiele energie - vs - biobased economy - Nederland - economics - legislation - energy policy - energy - renewable energy - renewable resources - fossil energy - usa - Netherlands
Working paper over de economische aspecten van en mogelijkheden voor wetgeving om het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen in de Verenigde Staten te stimuleren.
De rol van de Bio-energiesector in de Biobased Economy : achtergronddocument voor het opstellen van een
Annevelink, E. ; Elbersen, H.W. ; Ree, R. van - \ 2011
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1277) - ISBN 9789461730794 - 27
bio-energie - biobased economy - biomassa - overheidsbeleid - energiebeleid - energy economics - energiebronnen - nederland - bioenergy - biomass - government policy - energy policy - energy sources - netherlands
Met name de niet energie gerelateerde onderdelen van de Biobased Economy nemen in de komende jaren naar verwachting een grote vlucht. Dit legt een druk op het gebruik van biomassastromen voor bio-energie.Een te radicale transitie waarbij de aandacht voor bio-energie zou verslappen, heeft potentieel negatieve gevolgen voor de introductiesnelheid van nieuwe Biobased Economy toepassingen. In deze analyse wordt geargumenteerd dat de bio-energie sector juist een belangrijke rol kan spelen in de transitie naar de bredere Biobased Economy, o.a. bij het in stand houden, ontwikkelen en uitbouwen van biomassaketens en bij het verwerken van biomassareststromen.
Geen doemscenario voor voedselprijzen
Woltjer, G.B. - \ 2011
Kennis Online 8 (2011)augustus. - p. 6 - 6.
marktconcurrentie - voedselproductie - voedselprijzen - energie - energiebeleid - market competition - food production - food prices - energy - energy policy
De prijzen voor energie en voedsel hebben invloed op elkaar. Onderzoekers van het LEI bekeken de effecten van de groeiende vraag, de opkomst van biobrandstoffen en stijgende productiekosten.
De staat van het klimaat 2010 : actueel onderzoek en beleid nader verklaard
Dorland, R. van; Dubelaar-Versluis, W. ; Jansen, B. - \ 2011
De Bilt/ Wageningen : PCCC - ISBN 9789490699024 - 71
klimaatverandering - broeikasgassen - energiebeleid - waterbeheer - nederland - climatic change - greenhouse gases - energy policy - water management - netherlands
Staatssecretaris Atsma van Milieu ontving 5 april het eerste exemplaar van de ‘Staat van het Klimaat 2010’. De publicatie geeft een overzicht van relevante ontwikkelingen op het gebied van klimaat in het afgelopen jaar. Het is een uitgave van de onderzoeksinstellingen die samenwerken binnen het Platform Communication on Climate Change (PCCC).
Sustainable Energy Landscapes
Knaap, W.G.M. van der; Helm, S.G.J. van den; Telgen, S. van - \ 2010
Wageningen : Wageningen University - 58
landgebruik - meervoudig landgebruik - energiebronnen - energiebeleid - biomassa - nederland - stedelijke gebieden - stedelijke planning - dynamiek van het ruimtegebruik - duurzaam bodemgebruik - landschapsplanning - duurzame energie - biomassaconversie - betuwe - land use - multiple land use - energy sources - energy policy - biomass - netherlands - urban areas - urban planning - land use dynamics - sustainable land use - landscape planning - sustainable energy - biomass conversion - betuwe
Links between energy and food markets: a preliminary assessment
Silvis, H.J. ; Woltjer, G.B. - \ 2010
Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI-report : Natural resources ) - ISBN 9789086154289 - 122
marktconcurrentie - voedselproductie - energie - prijzen - energiebeleid - market competition - food production - energy - prices - energy policy
This report addresses the links between energy and food markets, and the long-term trends and large short-term fluctuations they have undergone. The ways in which these markets are related and which feedback mechanisms must be taken into account in scenario analyses were investigated. On the basis of international studies and prognoses, three links connecting energy and food markets were identified. The first link is formed by the common drivers on the demand side, namely demographic and economic developments, the second link is related to the energy costs of agricultural and food production and distribution, and the third link comprises the role of agriculture as a producer of energy.
De staat van het klimaat 2009 : actueel onderzoek en beleid nader verklaard
Coninck, H.C. de; Dorland, R. van; Dubelaar-Versluis, W. ; Guchte, C. van de; Jansen, B. ; Jong, F. de; Meyer, L. ; Sandt, K.H. van de; Seebregts, A. ; Strengers, B. - \ 2010
De Bilt/ Wageningen : PCCC - 68
klimaatverandering - broeikasgassen - energiebeleid - waterbeheer - nederland - climatic change - greenhouse gases - energy policy - water management - netherlands
Nederland hoort internationaal tot de 'frontrunners' bij het ontwikkelen van nationaal adaptatiebeleid. Het besef groeit dat voor effectieve adaptatie van het waterbeheer internationale samenwerking en kennisontwikkeling onontbeerlijk is. De Delta Alliance biedt een platform om de kennis in deltagebieden wereldwijd te delen en te versterken. Een klimaatbestendige strategie voor Nederland kent als speerpunten de veiligheid tegen overstromingen, de waarborging van de zoetwatervoorziening, een klimaatbestendige ontwikkeling van de natuur en de integratie van klimaatopgaven in het stedelijk gebied. In het nieuw gestarte Deltaprogramma worden adaptatiemaatregelen voor de waterveiligheid en een klimaatbestendige zoetwatervoorziening verder verkend. PCCC geeft dit overzicht uit. Het is een samenwerkingsverband van de grote klimaatkennisinstellingen in Nederland: PBL, KNMI, Wageningen UR, ECN, Vrije Universiteit, Universiteit Utrecht, Deltares en NWO; namens NWO is het Gebied Aard- en Levenswetenschappen bij het PCCC betrokken. Het KNMI beheert het secretariaat
Klimaat regelen kost energie (interview met Feije de Zwart)
Zwart, H.F. de - \ 2010
Groenten en Fruit Magazine 2010 (2010)2. - ISSN 1879-7318 - p. 62 - 63.
tuinbouwbedrijven - groenteteelt - vruchtgroenten - tomaten - solanum lycopersicum - energie - energiekosten - energiebeleid - glastuinbouw - kastechniek - market gardens - vegetable growing - fruit vegetables - tomatoes - energy - energy expenditure - energy policy - greenhouse horticulture - greenhouse technology
Een jaar na de opening van het Innovatie- en Demonstratie Centrum (IDC) in Bleiswijk is één ding zeker: de drie kassen van de 'Ontwerpwedstrijd Kas als Energiebron' zijn energieproducerend, maar scoren alle drie niet zo hoog als in het ontwerpstadium werd verwacht
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.