Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 44

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Natura 2000 in het habitatrichtlijngebied Eems-Dollard
  Baptist, M.J. ; Geelhoed, S.C.V. - \ 2016
  IMARES (Rapport / IMARES C054/16) - 43
  natura 2000 - eems-dollard - habitatrichtlijn - waddenzee - estuaria - habitats - vogels - fauna - natura 2000 - eems-dollard - habitats directive - wadden sea - estuaries - habitats - birds - fauna
  Het doel van dit rapport is uit te werken welke verbeteringen van de Natura 2000-waarden behaald moeten worden in de Eems-Dollard na aanwijzing. Van belang hierbij is met welke referentietoestand moet worden vergeleken. De afspraak is dat de referentietoestand wordt bepaald door het jaar waarin een gebied op de Europese lijst van Gebieden van Communautair Belang wordt bijgeschreven.
  Ecotopenkaart voor het Eems-Dollard estuarium
  Ysebaert, T. ; Wal, J.T. van der; Tangelder, M. ; Groot, A.V. de; Baptist, M.J. - \ 2016
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES C059/15) - 48
  estuaria - aquatische ecosystemen - habitatbeheer - ecologische beoordeling - aquatische ecologie - eems-dollard - estuaries - aquatic ecosystems - habitat management - ecological assessment - aquatic ecology - eems-dollard
  Dit rapport geeft een eerste aanzet tot het maken van een actuele ecotopenkaart voor het Eems-Dollard estuarium (NL en D deel, excl. Unterems) volgens de ZES.1 methodiek. Dit is één van de instrumenten die kan worden gebruikt voor het evalueren van mogelijke maatregelen in het MIRT-onderzoek en de mogelijke MIRT-verkenning Eems-Dollard. Daarnaast kan deze dienen als aanzet voor een operationele ecotopenkaart van het Eems-Dollard estuarium voor meer algemene beleidsondersteuning. De methode laat tevens toe een vergelijking te maken met ecotopenkaarten van bijv. de Westerschelde.
  Blueprint for an Ems-Dollard ecoystem model study
  Brinkman, A.G. - \ 2015
  Den Helder : IMARES (Report / IMARES C158/15) - 39
  aquatic ecosystems - estuaries - aquatic ecology - models - eems-dollard - aquatische ecosystemen - estuaria - aquatische ecologie - modellen - eems-dollard
  Since in the ecological model study as performed in that research phytoplankton and phytobenthos were included, but no higher trophic levels, it was suggested to perform another ecosystem model study that does include higher trophic levels. In this report, such a model set‐up is presented. First, a short overview of existing (model‐)knowledge will be presented, including their strengths and shortcomings. Next, the present EcoWasp‐model is introduced, and possible improvements or needed extensions are mentioned. Also, the developed WasMo‐model (Gerla et al, 2014) will be mentioned.
  Review van ecologische probleembeschrijvingen voor het Eems estuarium
  Baptist, M.J. ; Tamis, J.E. - \ 2015
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C076/15) - 31
  ecologisch herstel - herstelbeheer - estuaria - ecologische verstoring - waterkwaliteit - aquatische ecologie - eems-dollard - ecological restoration - restoration management - estuaries - ecological disturbance - water quality - aquatic ecology - eems-dollard
  Het Eems estuarium heeft al geruime tijd te kampen met ecologische problemen van diverse aard. In het Bestuurlijk Overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) NoordNederland in het najaar van 2013, is afgesproken dat rijk en regio een MIRT-onderzoek Eems-Dollard starten. Het rijk en de provincie Groningen zijn gezamenlijk de opdrachtgevers voor dit onderzoek. Het doel van het MIRT-onderzoek is het voorbereiden van keuzes rondom de Nederlandse strategie in de bilaterale samenwerking met Duitsland, gericht op het ecologisch behoud en herstel van het EemsDollard estuarium in balans met kustveiligheid, ruimtelijke kwaliteit en economische ontwikkeling. Dit rapport maakt deel uit van MIRT-onderzoek Eems-Dollard Fase II spoor 1, het ecologische kennisspoor. Het bouwt voort op resultaten uit MIRT-onderzoek Fase I en andere bestaande probleembeschrijvingen. Dit rapport is het resultaat van een reviewstudie van ecologische probleembeschrijvingen voor het Eemsestuarium.
  Onderzoekprogramma ecologisch herstel Eems-Dollard
  Brinkman, A.G. ; Baptist, M.J. - \ 2015
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C008/15) - 40
  estuaria - aquatische ecosystemen - ecologisch herstel - wetlands - eems-dollard - onderzoeksprojecten - estuaries - aquatic ecosystems - ecological restoration - wetlands - eems-dollard - research projects
  Al vele jaren spelen er discussies over de ecologische kwaliteit van het Nederlandse Waddengebied. Vijftig jaar geleden speelde de mogelijke inpoldering. Contaminanten als dieldrin en PCB’s waren een belangrijk thema in de jaren erna en vanaf de jaren ’90 tot (deels) nu toe is schelpdiervisserij onderwerp van studie waarbij ook gesteld wordt dat er een verzanding van het systeem optreedt. Streefdoelen voor de waterkwaliteit zijn in de Kaderrichtlijn Water vastgelegd, het gehele Waddengebied (inclusief dus de Eems-Dollard) is aangewezen als Vogel- en Habitatrichtlijngebied, en is daarmee Natura2000-gebied. Hiermee zijn vele kwaliteitsdoelen geformuleerd, waarmee de beheerder verplicht wordt maatregelen te treffen opdat daar aan voldaan wordt.
  Maatregelen ter verbetering van het Eems - Dollard estuarium: Quick scan van 92 MIRT maatregelen en relatie met DPSIR
  Slijkerman, D.M.E. ; Tamis, J.E. ; Baptist, M.J. - \ 2014
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C114/14) - 123
  estuaria - effectvoorspelling - aquatische ecosystemen - waterkwaliteit - aquatische toxicologie - eems-dollard - groningen - estuaries - impact prediction - aquatic ecosystems - water quality - aquatic toxicology - eems-dollard - groningen
  MIRT-onderzoek (Meerjaren Programma Infrastructuur Ruimte en Transport) naar de ecologische verbetermogelijkheden van het Eems-Dollard estuarium in samenhang met de economische en sociale functies die het gebied vervult. Met de DPSIR methode wordt een oorzaak-gevolg keten inzichtelijk gemaakt volgens 5 elementen: Driver-Pressure-State-Impact-Response (DPSIR). Deze methode is ontwikkeld door de Europese Environment Agency.
  Samenhang in de Delta, ontwikkelingsvarianten voor de Zuidwestelijke Delta: ecologische ontwikkeling van habitats en levensgemeenschappen (deel 2)
  Ysebaert, T. ; Tangelder, M. ; Wijsman, J.W.M. - \ 2013
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C159/13) - 64
  zuidwest-nederland - estuaria - aquatische ecologie - delta's - habitats - zoet water - zout water - south-west netherlands - estuaries - aquatic ecology - deltas - habitats - fresh water - saline water
  De Deltawerken brachten weliswaar veiligheid, maar daarmee verdween ook een groot deel van een zeer waardevol estuarien ecosysteem. Het oorspronkelijk stelsel van estuaria veranderde in een serie van elkaar gescheiden waterbekkens. Zoet en zout water zijn in de huidige situatie grotendeels gescheiden. Alleen de Westerschelde behield het karakter van een estuarium. Voorliggende rapportage geeft inzicht in de ecologische potenties van verschillende ontwikkelingsvarianten voor de Zuidwestelijke Delta (ZW Delta) als geheel en voor de verschillende waterbekkens binnen de ZW Delta. Hierbij gaat het om de ecologische potenties binnen de buitendijkse gebieden. In een eerdere studie, (IMARES, 2013), is een ecologische indeling ontwikkeld van systeem- en habitattypen die gebruikt kan worden om de verschillende ontwikkelvarianten op een gestandaardiseerde manier met elkaar te vergelijken. Voorliggende studie betreft de vervolgstap waarin een analyse is uitgevoerd naar het potentieel voorkomen van habitats en daarbij horende levensgemeenschappen in de verschillende ontwikkelvarianten
  Energiehuishouding van steltlopers en de effecten van verandering in foerageer-oppervlak op populaties: Studie uitgevoerd in het kader van ANT-Ooscerschelde & LTV-Natuurlijkheid
  Schellekens, T. ; Ens, B.J. ; Ysebaert, T. - \ 2013
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES nr. C 067/13) - 26
  watervogels - foerageren - estuaria - oppervlakte (areaal) - oosterschelde - westerschelde - energiebalans - waterfowl - foraging - estuaries - acreage - eastern scheldt - western scheldt - energy balance
  Er doen zich grootschalige morfologische veranderingen voor in de Zuidwestelijke Delta: in de Oosterschelde t.g.v. de zandhongerproblematiek, en in de Westerschelde ten gevolge van de vaarwegverruiming. In beide watersystemen leiden deze processen tot een verandering van het areaal droogvallende platen en slikken (met als gevolg veranderingen in voedselbeschikbaarheid en beschikbare foerageertijd). Deze intergetijdengebieden zijn belangrijke foerageergebieden voor steltlopers. De energiehuishouding (het verschil tussen opname en verbruik van energie) van steltlopers speelt een belangrijke rol in de bepaling van de effecten van dergelijke veranderingen op steltlopers. Voor beide gebieden gelden N200 instandhoudingsdoelstellingen voor steltlopers
  Final report on impact of catchment scale processes and climate change on cause-effect and recovery-chains
  Verdonschot, P.F.M. ; Keizer-Vlek, H.E. ; Spears, B. ; Brucet, S. ; Johnson, R. ; Feld, C. ; Kernan, M. - \ 2012
  Brussel : European Commission - 116
  ecologisch herstel - beheer van waterbekkens - rivieren - meren - estuaria - kustwateren - degradatie - biologische indicatoren - verzuring - eutrofiëring - morfologie - ecologische beoordeling - ecological restoration - watershed management - rivers - lakes - estuaries - coastal water - degradation - biological indicators - acidification - eutrophication - morphology - ecological assessment
  Catchment wide integrated basin management requires knowledge on cause-effect and recovery chains within water bodies as well as on the interactions between water bodies and categories. In the WISER WP6.4 recovery processes in rivers, lakes and estuarine and coastal waters were evaluated. The major objectives were: - to analyse and compare (cause-effect and) recovery chains within water categories based on processes and structural and functional features; - to detect commonalities among different chains in different water categories ( to compare recovery chains between water categories); - to link recovery chains to over-arching biological processes and global change; - to develop a method to combine recovery effects in a summarising ‘catchment’ metric. The main stressors studied to reach these objectives were acidification, eutrophication and hydromorphological changes.
  N2000 habitas in 2011
  Sluis, Christiaan van - \ 2012
  aquatic ecology - natura 2000 - estuaries - eastern scheldt - western scheldt - grevelingen
  Ecologische veerkracht
  Tangelder, Marijn - \ 2012
  resilience of nature - ecology - biodiversity - estuaries - south-west netherlands
  Ecologische begrippen: veerkracht en verwante begrippen in het kader van Beleid Ondersteuning Programmabureau Zuidwestelijke Delta
  Tangelder, M. ; Troost, K. ; Ende, D. van den - \ 2012
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C068/12) - 33
  biodiversiteit - estuaria - veerkracht van de natuur - aquatische ecologie - zuidwest-nederland - biodiversity - estuaries - resilience of nature - aquatic ecology - south-west netherlands
  De term ”veerkracht” of “ecologische veerkracht” wordt met toenemende mate gebruikt als een gewenste eigenschap van een deltasysteem. Maar wat is ecologische veerkracht precies en wanneer is een systeem veerkrachtig? Dit zijn centrale vragen in dit rapport, die een eerste aanzet is om de betekenis van het concept ecologische veerkracht en verwante begrippen te bediscussiëren en concretiseren.
  ANT Oosterschelde: Long-term trends of waders and their dependence on intertidal foraging grounds
  Troost, K. ; Ysebaert, T. - \ 2011
  Yerseke : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C063/11) - 100
  waadvogels - habitats - foerageren - natuurbescherming - natura 2000 - estuaria - oosterschelde - waders - habitats - foraging - nature conservation - natura 2000 - estuaries - eastern scheldt
  The ANT study (“Autonomous Negative Trend” of the Oosterschelde estuary) aims to deliver the scientific support needed to assess the feasibility and affordability of the different conservation goals of Natura 2000. The main aim is to advise in which locations in the Oosterschelde estuary what kind of measures can be taken in order to meet (part of) the Natura2000 conservation goals for quality and quantity of the habitat of protected shorebird species. To meet this aim we first need to get insight in how the birds use the intertidal areas, and what factors determine their presence. That we do not fully understand the autonomous trends in bird numbers is clear from a discrepancy between expected and observed trends in wader numbers. Although we would expect to see declining wader numbers because of the ongoing erosion of the intertidal, we in fact see steady and even increasing numbers of several species. The present study aims to describe and explain observed trends in bird numbers by exploring relationships between bird numbers and biotic and morphological changes in the intertidal area of the Oosterschelde estuary.
  Zoet-zoutovergangen in Nederland; stand van zaken en kansen voor de toekomst : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011
  Kuijs, E.K.M. ; Steenbergen, J. - \ 2011
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 259) - 62
  natuurbescherming - ecologisch herstel - estuaria - zoet water - zout water - recreatie - ecosysteemdiensten - aquacultuur - delta's - nature conservation - ecological restoration - estuaries - fresh water - saline water - recreation - ecosystem services - aquaculture - deltas
  Deze natuurverkenning voor de zoet-zoutovergangen in Nederland is onderdeel van de Natuurverkenning 2011, en heeft tot doel beleidsmakers een beeld te geven van de verschillende denkrichtingen waarmee ze beleid op kunnen stellen over hoe in de toekomst met zoet-zoutovergangen om te gaan. Er is uitgegaan van de huidige situatie, en van de problemen en kansen die in deze estuariene gebieden aanwezig zijn. Dit heeft geresulteerd in vier uitgewerkte kijkrichtingen, (vitale natuur, functionele natuur, beleefbare natuur en inpasbare natuur) waarin getracht is inzicht te geven in de manier waarop we de zoet-zoutovergangen in onze delta in 2040 zouden kunnen inrichten en gebruiken. Dit varieert van een situatie volledig gericht op het herstel en behoud van de natuur tot een situatie waarin er geen rekening wordt gehouden met de natuur. De estuaria kunnen hierbij intensiever gebruikt worden voor bijvoorbeeld vormen van aquacultuur, recreatie en visserij.
  Conflicterende of convergerende ambities in de Eems-Dollard
  Dirkx, G.H.P. ; Arnouts, R.C.M. ; Heer, M. de - \ 2011
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 10) - 8
  eems-dollard - natuurwaarde - economische ontwikkeling - havens - groningen - duitsland - natuurbeheer - estuaria - eems-dollard - natural value - economic development - harbours - groningen - germany - nature management - estuaries
  Het Eems-Dollardgebied is één van de laatste nog open estuaria in Nederland. Het gebied herbergt belangrijke (internationale) natuurwaarden, maar vormt ook de toegangspoort tot havens met een grote economische betekenis voor de regio. De huidige economische ontwikkeling vraagt om voortdurende ingrepen in het estuarium. Dat zet de natuurwaarden onder grote druk. Bedrijfsleven, overheden en natuurbeschermers zoeken naar mogelijkheden om de economische en de ecologische betekenis van het gebied beter in balans te brengen. In WOt-paper 10 wordt verkend met de kijkrichtingen uit de Natuurverkenning 2010-2040 als hulpmiddel hoe dat er uit zou kunnen zien.
  Trends in Wadden Sea Fish Fauna, Part I: Trilateral Cooperation
  Bolle, L.J. ; Neudecker, T. ; Vorberg, R. ; Damm, U. ; Diederichs, B. ; Jager, Z. ; Scholle, J. ; Daenhardt, A. ; Luerssen, G. ; Marencic, H. - \ 2009
  IJmuiden : IMARES (Report / Wageningen IMARES C108/08) - 69
  vissen - soorten - onderzoek - karteren - kustgebieden - estuaria - waddenzee - fishes - species - research - surveying - coastal areas - estuaries - wadden sea
  The shallow waters of the Wadden Sea and the connected estuaries and coastal waters provide indispensable habitats for a whole range of fish species in the course of their life-cycle. These areas provide spawning, feeding and nursery grounds and serve as transit route for diadromous species migrating between marine and fresh water habitats. Environmental changes (e.g. climate change) and anthropogenic pressures (e.g. fisheries) will likely result in changes in the abundance and species composition of the fish fauna in the Wadden Sea. An overview of fish monitoring programs carried out in the Wadden Sea revealed 2 mayor limitations. Firstly, the spatial coverage of surveys targeting pelagic species is limited. Secondly, the seasonal coverage of the beam trawl surveys is limited. Improved spatial and seasonal coverage will provide more insight in the dynamics of fish populations in the Wadden Sea.
  Primary production and eddy correlation measurements of CO2 exchange over an intertidal estuary
  Zemmelink, H.J. ; Slagter, H.A. ; Slooten van, C. ; Snoek, J.W. ; Heusinkveld, B.G. ; Elbers, J.A. ; Bink, N.J. ; Klaassen, W. ; Philippart, C.J.M. ; Baar, H. de - \ 2009
  Geophysical Research Letters 36 (2009)19. - ISSN 0094-8276 - 5
  mariene gebieden - waterkwaliteit - primaire productie - kooldioxide - waddenzee - noordzee - estuaria - broeikasgassen - marine areas - water quality - primary production - carbon dioxide - wadden sea - north sea - estuaries - greenhouse gases - gas transfer velocity - continental-shelf - carbon-dioxide - sea - ocean - fluxes - variability - scheldt - budget - flow
  Field measurements by eddy correlation indicate an average CO2 uptake of 1.9 g C m-2 d-1 by the intertidal Wadden Sea estuary in spring 2008. The flux did not show a dependency on the tide and fluxes during high and low tide were comparable. We hypothesize that biological production in the water column and in microbial mats that cover sediments lead to an undersaturation of CO2 that is strong enough to support the observed fluxes. The total carbon uptake by this intertidal estuary from day of the year 101–168 is estimated to be -1.7 Tg C. Extrapolation of this flux over three months in spring suggests that the uptake of CO2 by this estuary over this period is comparable to 24% of the yearly carbon flux over the North Sea and the European estuaries
  Profieldocument Habitattype 1130 Estuaria
  Imares, - \ 2008
  habitats - estuaries - deltas - eems-dollard - western scheldt
  Werken aan deltanatuur: compenseren of versterken?
  Groenendijk, F.C. - \ 2008
  IJmuiden : IMARES (IMARES nr. C038/08) - 13
  aquatische ecologie - natuurwaarde - natuurtechniek - estuaria - ecologische beoordeling - eilanden - natuurcompensatie - kustgebieden - westerschelde - oosterschelde - kustbeheer - aquatic ecology - natural value - ecological engineering - estuaries - ecological assessment - islands - nature compensation - coastal areas - western scheldt - eastern scheldt - coastal management
  De Deltacommissie heeft IMARES om een expert-opinie gevraagd omtrent mogelijkheden om in de buitendelta van de Wester- en Oosterschelde ecologische waarden te versterken of te creëren als antwoord op verlies van ecologische waarden binnen die estuaria. Met name is gevraagd een ecologische beoordeling te geven van de creatie van een eiland op de Vlakte van de Raan. IMARES heeft zich over de vraagstelling gebogen met een aantal experts. Daarbij is de vraag breder getrokken dan alleen een eiland.
  Gezondheidsindicatoren voor het Schelde estuarium : een inventarisatie en evaluatie van biologische graadmeters voorgesteld in nationale en internationale kaders, toegepast op het Nederlandse deel van het Schelde-estuarium
  Craeymeersch, J.A.M. ; Mesel, I.G. de; Goudswaard, P.C. ; Heessen, H.J.L. ; Henkens, R.J.H.G. ; Jongbloed, R.H. ; Kaag, N.H.B.M. - \ 2008
  Yerseke : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C020/08) - 65
  estuaria - waterkwaliteit - biologische indicatoren - monitoring - eu regelingen - kaderrichtlijn water - natura 2000 - natuurgebieden - westerschelde - estuaries - water quality - biological indicators - monitoring - eu regulations - water framework directive - natura 2000 - natural areas - western scheldt
  In dit rapport is een inventarisatie gemaakt van de parameters die worden benut in het kader van een aantal Europese richtlijnen (water, natura 2000) en nationaal beleid (ecologische hoofdstructuur) aangevuld met parameters voorgesteld door het Milieu en Natuurplanbureau. Deze zijn vervolgens beorrdeeld op de bruikbaarheid als graadmeters vor deze gezondheidstoestand. Conclusie is dat de meeste graadmeters die zijn opgesteld, ook voor het Schelde estuarium bruikbaar zijn.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.