Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 88

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Grote productiestijging door verrood licht bij onderzoek tomaat
  Dieleman, Anja - \ 2016
  crop production - tomatoes - illumination - greenhouses - greenhouse horticulture - far red light - experimental plots - agricultural research
  Marteloscopen – studiemateriaal voor de praktijk
  Ouden, J. den - \ 2016
  Vakblad Natuur Bos Landschap 13 (2016)121. - ISSN 1572-7610 - p. 28 - 29.
  bosbeheer - dunnen - proefvelden - bossen - experimentele bossen - bosbouwkundige handelingen - forest administration - thinning - experimental plots - forests - experimental forests - forestry practices
  De afgelopen jaren zijn op diverse plekken in Nederland bossen ingericht als marteloscoop. De naam “marteloscoop” is afgeleid van het Franse martelage = hameren of blessen, en –scoop = kijken, onderzoeken. De marteloscoop “Oostereng” is officieel in gebruik genomen tijdens de jubileumbijeenkomst van Pro Silva Nederland op 8 oktober 2015. Het betreft een 0.5 ha grote douglasopstand uit 1961, waar in totaal 12 groepen een dunning hebben gesimuleerd. De algemene dunningsinstructie luidde: “Zet een dunning uit waarmee de houtteeltkundige waarde van de opstand zoveel mogelijk verhoogd wordt.”
  Machinale detectie van tulpenvirus in het open veld 2013 : Geautomatiseerde (machinale) detectie van TBV in volveldexperimenten met tulp in 2013
  Baltissen, A.H.M.C. ; Polder, G. ; Doorn, J. van; Heijden, H.J.W.M. van der - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 37
  virusziekten - tulpen - tulpenmozaïekvirus (tulip mosaic virus) - gewasbescherming - proefvelden - elisa - vollegrondsteelt - bloembollen - viral diseases - tulips - tulip mosaic virus - plant protection - experimental plots - elisa - outdoor cropping - ornamental bulbs
  Tulpenmoza¿ekvirus (TBV) in tulp veroorzaakt veel schade in de teelt. Om virusverspreiding door bladluizen te voorkomen moet de teler in een korte periode deze bronnen van infectie verwijderen. Een tijdrovende bezigheid, die ook specifieke deskundigheid vergt. Verder bespaart dit verwijderen ook het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen om de luizen te bestrijden. Echter, experts die dit kunnen zijn schaars. Om het gebrek aan goede ziekzoekers te compenseren, werkt Wageningen UR samen met een groep tulpentelers aan een oplossing. Gerobotiseerd ziekzoeken moet in een vroeg stadium symptomen van ziekten (TBV) in het gewas (in dit geval tulp) kunnen herkennen. Het streven is dat dit minimaal even goed gebeurt als door de experts.
  Behoud meerjarig proefveld organische bemesting : instandhouding meerjarig proefveld organische bemesting hyacint voor toekomstig onderzoek naar organische bemesting op duinzandgrond
  Vreeburg, P.J.M. - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 10
  zandgronden - duingronden - proefvelden - bloembollen - bemesting - organische meststoffen - compost - landbouwkundig onderzoek - grondanalyse - bodemchemie - sandy soils - dune soils - experimental plots - ornamental bulbs - fertilizer application - organic fertilizers - composts - agricultural research - soil analysis - soil chemistry
  In de periode tussen 2007 en 2011 is onderzoek verricht naar de mogelijke meerwaarde van stalmest t.o.v. compost. Hiertoe is een proefveld aangelegd op duinzandgrond. Daarbij is o.a. vastgelegd wat dit voor gevolgen had voor het organische stof gehalte. Gebleken is dat voor dit type vragen langjarig onderzoek nodig is om een uitspraak te kunnen doen. De verschillen in grond en gewasreactie zijn in de loop der jaren toegenomen en daardoor duidelijker geworden. Dit levert uiteindelijk ook weer extra informatie over het gedrag van organische stof op duinzandgrond op. Dit proefveld op duinzandgrond met variatie in organische stof en variatie in het soort organische stof dat is toegediend is uniek. Na afloop van het onderzoek is vanuit het PT geld beschikbaar gesteld om dit unieke perceel voor toekomstig onderzoek te behouden. Het budget is toereikend voor het in standhouden van de proefveldjes gedurende twee jaar (2013-2015).
  Proefveld Aardappeldemodag gepoot : interview met M. Tramper (PPO Westmaas)
  Delleman, J. ; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2014
  Aardappelwereld 68 (2014)4. - ISSN 0169-653X - p. 36 - 37.
  akkerbouw - proefboerderijen - proefvelden - veldproeven - gecombineerde zaaimachines - zaaimachines - kunstmeststrooiers - rijenzaai - loonbedrijven - arable farming - experimental farms - experimental plots - field tests - combine drills - seed drills - fertilizer distributors - drilling - wage labour enterprises
  Bedrijfsleider Marcel Tramper van PPO Westmaas legt uit wat er komt kijken bij het uitpoten van de proefvelden door de loonwerker met een moderne alles-in-eenspoorcombinatie.
  Bepalen kansrijke percelen
  Delft, S.P.J. van - \ 2013
  Wageningen :
  natura 2000 - hydrologie - bodemwater - waterkwaliteit - fosfaten - ecohydrologie - uitspoelen - proefvelden - natura 2000 - hydrology - soil water - water quality - phosphates - ecohydrology - leaching - experimental plots
  De doelstelling van dit experiment is: ‘Verbeteren kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in het gebied dat hydrologisch de Natura 2000 gebieden van water voorziet.’ Om te komen tot een selectie van de percelen waarop het experiment uitgevoerd gaat worden zijn, afgezien van de belangstelling van ondernemers, zijn een aantal criteria van belang. Achtergronden bij een proefproject.
  Toepassingsmogelijkheden van herbiciden in de bloemzaadteelt 2012
  Vlaswinkel, M.E.T. - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV
  bloementeelt - zaadproductie - zaadgewassen - onkruidbestrijding - herbiciden - herbicidenmengsels - toelating van bestrijdingsmiddelen - vollegrondsteelt - proefvelden - zeeuwse eilanden - floriculture - seed production - seed crops - weed control - herbicides - herbicide mixtures - authorisation of pesticides - outdoor cropping - experimental plots - zeeuwse eilanden
  Eén van de grootste knelpunten in de bloemzaadteelt vormt de onkruidbestrijding. Zonder een goede onkruidbestrijding is de teelt veelal gedoemd te mislukken. Reeds gedurende een aantal jaren wordt er onderzoek verricht naar de toepassingsmogelijkheden van herbiciden in de bloemzaadteelt. In 2012 is onderzoek uitgevoerd middels een proef te St.- Annaland. In een screeningsproef zijn 53 gewassen en 24 herbiciden of combinaties hiervan bekeken.
  Rondleiding op proefveld DuRPh en BioImpuls 2012 Rondleiding op proefveld DuRPh en BioImpuls 2012
  Wermers, L. ; Lotz, B. ; Hutten, R.C.B. - \ 2013
  YouTube
  aardappelen - resistentieveredeling - phytophthora infestans - proefvelden - moleculaire veredeling - genetische modificatie - biologische plantenveredeling - plantenveredeling - potatoes - resistance breeding - phytophthora infestans - experimental plots - molecular breeding - genetic engineering - organic plant breeding - plant breeding
  Rondleiding over het Phytophthora proefveld van Wageningen UR. Er staan aardappelen die resistent zijn gemaakt met genetische modificatie uit het project DuRPh. Maar er staan ook aardappelen uit het biologische veredelingsprogramma BioImpuls.
  Snijmaïsteelt op veengrond bij dynamisch slootpeilbeheer
  Hoving, I.E. ; Schooten, H.A. van; Pleijter, M. - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 720) - 20
  veengronden - waterstand - maïs - proefvelden - drainage - agrarische bedrijfsvoering - veengebieden - veehouderij - peat soils - water level - maize - experimental plots - drainage - farm management - peatlands - livestock farming
  Gedurende twee jaar is in een experimentele pilot snijmaïs geteeld op veengrond bij een hoog slootpeil en minimale grondbewerking om maaivelddaling te beperken. In het voorjaar verdampte maïs aanmerkelijk minder water dan gras waardoor de grondwaterstanden minder daalden. Onderwaterdrains versterkten dit effect. Dit vermindert in potentie de maaivelddaling.
  Duurzame opbrengst op zandgrond : biologische akkerbouw en groenteteelt op zandgrond blijft binnen nitraatnorm
  Haan, J.J. de; Verstegen, H.A.G. - \ 2013
  Ekoland 33 (2013)3. - ISSN 0926-9142 - p. 26 - 27.
  nitraatuitspoeling - bemesting - biologische landbouw - akkerbouw - vollegrondsgroenten - proefvelden - bedrijfssystemenonderzoek - zandgronden - nitrate leaching - fertilizer application - organic farming - arable farming - field vegetables - experimental plots - farming systems research - sandy soils
  Is het mogelijk om in een biologisch akkerbouw- en groentebouwplan op zandgrond te voldoen aan de EU-nitraatnorm van 50 mg nitraat/l? Het biologische bedrijfssystemenonderzoek op PPO-locatie Vredepeel laat zien dat dit inderdaad mogelijk is.
  Duurzaam bodembeheer maïs
  Riemens, M.M. ; Huiting, H.F. ; Deru, J. ; Schooten, H.A. van; Schans, D.A. van der; Verloop, J. ; Aarts, F. ; Weide, R.Y. van der - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV - 101
  bodembeheer - duurzaam bodemgebruik - maïs - bodemkwaliteit - landbouwkundig onderzoek - proefopzet - proefvelden - cultuurmethoden - teeltsystemen - soil management - sustainable land use - maize - soil quality - agricultural research - experimental design - experimental plots - cultural methods - cropping systems
  Hoe kunnen veetelers met minder input meer resultaten halen bij snijmaïsteelt? Dat is de centrale vraag van het project “Duurzaam bodembeheer maïs”. De maïsteelt kan echter nadelige effecten hebben voor de bodem door gewasbeschermingsmiddelen en het uit- en afspoelen van nutriënten. Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut onderzoeken van 2012 tot 2014 in opdracht van het ministerie van EZ duurzame en praktisch haalbare verbeteringen en vernieuwingen. Teeltsystemen die zorgen voor een gezonde bodem worden daarbij gezien als sleutel tot duurzame teelt. Op drie locaties worden diverse teeltsystemen vergeleken in meerjarige proeven uitgevoerd op zand- en kleigrond. Daarbij wordt onder andere gekeken naar opbrengst, onkruiddruk, bodemstructuur, aanwezigheid van regenwormen, indringingsweerstand, waterinfiltratie, stikstofdynamiek en economische aspecten. De resultaten uit het eerste projectjaar (2012) worden in deze rapportage beschreven.
  Analyse Sorbisense metingen Watersense op proefbedrijf 't Kompas
  Haan, J.J. de; Wijnholds, K.H. ; Kooij, J. van der - \ 2012
  Lelystad : PPO AGV
  waterverontreiniging - meettechnieken - proefvelden - oppervlaktewaterkwaliteit - grondwaterkwaliteit - zandgronden - akkerbouw - pesticiden - fosfaten - stikstof - veenkolonien - water pollution - measurement techniques - experimental plots - surface water quality - groundwater quality - sandy soils - arable farming - pesticides - phosphates - nitrogen - veenkolonien
  Metingen naar concentraties van stikstof, fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen zijn uitgevoerd in het Watersense proefveld op PPO-locatie ’t Kompas te Valthermond. Gedurende ruim een jaar is de waterkwaliteit gemeten. Voordeel van Sorbisense metingen ten opzichte van standaardmetingen is dat over een lange tijd bemonsterd wordt. De techniek is echter niet bruikbaar voor operationele metingen waarop direct actie kan volgen omdat de analyse van de monsters in een laboratorium uitgevoerd moeten worden.
  Verspreiding van Arabis-mozaïekvirus in tulp en andere bolgewassen
  Kock, M.J.D. de; Dees, R.H.L. ; Lemmers, M.E.C. ; Martin, W.S. - \ 2011
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 60
  bloembollen - tulipa - arabis-mozaïekvirus - groenbemesters - proefvelden - detectie - besmetting - vollegrondsteelt - gewasbescherming - plagenbestrijding - ornamental bulbs - tulipa - arabis mosaic virus - green manures - experimental plots - detection - contamination - outdoor cropping - plant protection - pest control
  Sinds 2006 is Arabismozaïekvirus (ArMV) een probleem voor de export van tulpen en lelies. Het virus kan symptoomloos aanwezig zijn in planten en de verspreiding gaat via vrijlevende aaltjes in de grond. In dit onderzoek wordt uitgezocht welke bolgewassen en groenbemesters door ArMV kunnen worden geïnfecteerd, of er besmette percelen zijn en of er andere vectoren zijn. Er wordt gekeken naar detectiemethoden en varianten van het virus. Ook het verloop van het virus op percelen en mogelijkheden om het virus te beheersen zijn onderdeel van het project.
  Teelt de grond uit : resultaten in 2010
  Kool, S.A.M. de; Vreeburg, P.J.M. ; Kreuk, F. - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)216. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
  cultuur zonder grond - vollegrondsteelt - waterkwaliteit - emissie - beperking - tuinbouw - onderzoek - proefvelden - soilless culture - outdoor cropping - water quality - emission - restraint - horticulture - research - experimental plots
  Het onderzoeksprogramma teelt de grond uit ontwikkelt rendabele teeltsystemen voor de vollegrondstuinbouw (groenten, bloembollen, boomteelt, fruit en zomerbloemen & vaste planten) die voldoen aan de Europese regelgeving voor de waterkwaliteit. Uitgangspunt is dat de systemen naast een sterke emissiebeperking ook voordelen voor ondernemers opleveren (zoals een grotere arbeidsefficiëntie, betere kwaliteit of nieuwe marktkansen) en geaccepteerd worden door de maatschappij. Onderzoekers van Wageningen UR (PPO en LEI) en Proeftuin Zwaagdijk werken in het programma nauw samen met telers, brancheorganisaties en adviseurs uit de sectoren. De begeleidingscommissie voor de bloembollen bestaat uit zes bloembollentelers, twee adviseurs en vertegenwoordigers van KAVB en PT. De financiers van dit onderzoek zijn het ministerie van EL&I, het PT en diverse andere partijen
  Aanvullend onderzoek mineralenconcentraten 2009-2010 op bouwland en grasland : toepassing mineralenconcentraat in consumptieaardappelen locatie Westmaas, 2010
  Slabbekoorn, J.J. - \ 2011
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 44
  mestverwerking - mineralen - concentraten - stikstof - proefvelden - akkerbouw - manure treatment - minerals - concentrates - nitrogen - experimental plots - arable farming
  Bij mestscheiding volgens het proces van ultrafiltratie en omgekeerde osmose ontstaat een mineralen concentraat (MC in de rest van dit verslag RO genoemd), dat voornamelijk stikstof en kali bevat en wordt beoogd als kunstmestvervanger. Voor (wettelijke) erkenning als kunstmestvervanger is het belangrijk dat de stikstofwerking van het RO hoog is. In 2009 is het ministerie van LNV (thans EL&I) een pilot gestart waarbinnen onderzoek plaatsvindt naar de landbouwkundige en milieukundige effecten van het gebruik van mineralenconcentraten. Daartoe zijn ondermeer verdiepende veldproeven uitgevoerd in 2009 en 2010 met aardappelen en grasland. Als aanvulling op de LNV pilot wordt van 2009 t/m 2011 een project uitgevoerd waarin een goede toedieningstechniek met praktijkmachines centraal staat. Dit project omvat veldproeven en demonstraties in diverse akkerbouwgewassen, in snijmaïs en op grasland.
  Perspectief bodemverbetering
  Balen, D.J.M. van - \ 2011
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 7 (2011)3. - ISSN 1871-093X - p. 4 - 4.
  bodemverbeteraars - bodemstructuur - bodemstructuur na grondbewerking - onderzoek - proefvelden - testen - vergelijkend onderzoek - soil conditioners - soil structure - tilth - research - experimental plots - testing - comparative research
  Objectieve informatie over de effecten van bodem- en structuurverbeteraars op bodem en gewas ontbreekt, vooral over effecten op de lange termijn. PPO en het NMI onderzoeken het.
  Invloed van grondbewerking op bodemweerbaarheid, Thema: Functionele biodiversiteit BO-12.03-004-012
  Postma, J. ; Schilder, M.T. ; Scholten, O.E. ; Bloem, J. - \ 2011
  bodemweerbaarheid - cultuurmethoden zonder grondbewerking - functionele biodiversiteit - emissie - beperking - proefvelden - soil suppressiveness - no-tillage - functional biodiversity - emission - restraint - experimental plots
  Informatieposter over de invloed van grondbewerking op de bodemweerbaarheid. Niet-kerende grondbewerking heeft een positief effect op CO2-vastlegging en reductie van emissies (broeikasgassen en mineralen). Minder ploegen spaart bovendien energie en arbeid. Dat grondbewerking de bodemstructuur, afbraak en verdeling van organische stof en het vochtvasthoudendvermogen van de bodem beïnvloedt is ook duidelijk. Maar wat gebeurt er met het bodemleven? En heeft ploegen invloed op ziektewering?
  Groente telen zonder grond te keren is niet eenvoudig
  Balen, D.J.M. van - \ 2011
  Groenten en Fruit Actueel 2011 (2011)3. - ISSN 0925-9694 - p. 12 - 12.
  penen - uien - cultuurmethoden zonder grondbewerking - proefvelden - proefstations - carrots - onions - no-tillage - experimental plots - experimental stations
  Op PPO-agv ligt sinds 2008 een proef met niet kerende grondbewerking. Met peen is twee jaar ervaring opgedaan, met zaaiuien één jaar. Er zijn nog geen harde conclusies, maar wel vermeldenswaardige ervaringen.
  Vervolg bedrijfssystemenonderzoek Vredepeel Biologisch
  Haan, Janjo de - \ 2010
  organic farming - farming systems research - experimental plots - outdoor cropping
  Niet-ploegsystemen naast elkaar geven extra inzicht
  Noorduyn, L. ; Sukkel, W. ; Balen, D.J.M. van - \ 2010
  Syscope Magazine 2010 (2010)28. - p. 8 - 9.
  biologische landbouw - minimale grondbewerking - cultuurmethoden zonder grondbewerking - vollegrondsteelt - proefvelden - organic farming - minimum tillage - no-tillage - outdoor cropping - experimental plots
  Duizenden jaren hielp de ploeg bij grondontginning en de teelt van gewassen. Nu blijkt niet-ploegen vele voordelen te hebben. Het is alleen de kunst om te leren omgaan met de nadelen. Voor Nederlandse boeren, gangbaar en biologisch, betekent niet-ploegen van voren af aan leren telen.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.