Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 6 / 6

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Evaluatie Actieplan Stalbranden 2012-2016
  Bokma-Bakker, Martien ; Bokma, Sjoerd ; Ellen, Hilko ; Hagen, René ; Ruijven, Charlotte van - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1035) - 80
  dierenwelzijn - dierlijke productie - diergezondheid - pluimvee - varkens - melkvee - schapen - geiten - paarden - stallen - brand - voorkomen van branden - veiligheid - animal welfare - animal production - animal health - poultry - pigs - dairy cattle - sheep - goats - horses - stalls - fire - fire prevention - safety
  Onderzoek naar brandveiligheid voor dieren in veestallen = Study regarding fire safety of barns for farm animals
  Bokma-Bakker, M.H. ; Hagen, R.R. ; Bokma, S. ; Bremmer, B. ; Ellen, H.H. ; Hopster, H. ; Neijenhuis, F. ; Vermeij, I. ; Weges, J. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 641) - 93
  veehouderij - brandgevaar - dierenwelzijn - dierlijke productie - diergezondheid - huisvesting, dieren - stallen - branden - voorkomen van branden - veiligheid - wetgeving - Nederland - livestock farming - fire danger - animal welfare - animal production - animal health - animal housing - stalls - fires - fire prevention - safety - legislation - Netherlands
  Study regarding bottle necks in fire safety of barns for farm animals and possible improvements, inter alia in legislation.
  Stalbranden. Impact, oorzaken en preventie.
  Hopster, Hans - \ 2012
  animal housing - stalls - fire - fire prevention - fire management - animal welfare - veterinarians - animal health - animal production
  Verantwoordelijkheden bij risico- en crisisbeheersing van bos- en natuurbranden : taken en bevoegdheden bij risicoberheersing, bestrijding, nazorg en herstel en een overzicht van de hiaten in regelgeving en taakverdeling
  Raffe, J.K. van - \ 2011
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2210)
  bosbranden - natuurbranden - voorkomen van branden - brandcontrole - bevoegdheden - nederland - natuurgebieden - forest fires - wildfires - fire prevention - fire control - competences - netherlands - natural areas
  In 2007/2008 is gekeken welke partijen een rol spelen bij de risico- en crisisbeheersing van (grote) bos- en natuurbranden, wat hun rol precies is en welke taken en bevoegdheden ze hebben. Ook is geïnventariseerd welke hiaten er zijn in de bestaande taakverdeling en regelgeving. Hiaten die de oorzaak kunnen zijn dat natuurbranden ontstaan en kunnen uitgroeien tot een ramp. De inhoud van het rapport was toen dermate gevoelig dat pas in 2011 is besloten dit rapport uit te brengen.
  Advies over mogelijke activiteiten na de grote brand van juli 2000 : missie naar Samos, Griekenland 08-13 januari 2001
  Hillegers, P.J.M. - \ 2001
  Wageningen : Alterra - 16
  branden - bosbranden - voorkomen van branden - herstel - kennis - bosbedrijfsvoering - griekenland - bosbrand - landschapsecologie - multifunctioneel landgebruik - toerisme - Samos - fires - forest fires - fire prevention - rehabilitation - knowledge - forest management - greece - Samos
  Op Samos woedde zomer 2000 een grote brand, die een grote omvang kreeg door een droge tijd, een optredende hittegolf en een krachtige wind. Nederland was negatief betrokken bij deze brand, omdat het het enige land was, dat een negatief reisadvies afgaf voor toeristen. Diplomatieke bemiddeling resulteerde in een behulpzame missie om aanleiding en methodologie bij bosbranden en de voorkoming ervan aan een nader onderzoek te onderwerpen. Multifunctioneel landgebruik is een optie, de combinatie van recreatie, landbouw, veeteelt en bosbouw evenzo. Daarnaast is voor plattelandsontwikkeling locale participatie en samenwerking van belang
  Brandbaarheid van textiel
  Cate, G.J.H. ten - \ 1984
  In: NITHOO : nieuwe inventarisatie toegepaste huishoudwetenschappen, onderzoek en onderwijs / van Leeuwen, H., Ruiter, C., Guenther, H., Den Haag : NITHOO-VUGA - p. B91 - 7.
  kleding - brandgevaar - voorkomen van branden - branden - textielindustrie - textiel - clothing - fire danger - fire prevention - fires - textile industry - textiles
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.