Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 203

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==forcing
Check title to add to marked list
Onderzoek Waterkringloopsluiting Tulpenbroeierij : overzicht huidige en toekomstige technieken om waterkringloopsluiting mogelijk te maken
Os, E.A. van; Feenstra, L. ; Ruijven, J. van; Stijger, C.C.M.M. ; Koeman-Stein, N. ; Appelman, W. - \ 2016
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1394) - 38
tulpen - forceren van planten - glastuinbouw - kasgewassen - afvalwaterbehandeling - afvalwater - recirculatiesystemen - drainagewater - pathogenen - pathogeen eliminatie - gewasbescherming - voedingsstoffen - fenolen - tulips - forcing - greenhouse horticulture - greenhouse crops - waste water treatment - waste water - recirculating systems - drainage water - pathogens - pathogen elimination - plant protection - nutrients - phenols
Closing of the water cycle is required in the forcing of tulips. For growers it is important to know if and how they can eliminate pathogens at an adequate way and which equipment is most suitable to break down plant protection products from waste water. Now participating growers have various equipment for full or partly disinfection. It is recommended to start with good pre-filtration methods to eliminate pathogens which can be fully achieved with UV and ozone, while products such as hydrogen peroxide with additives or chlorite products can be used for an after-effect in the pipe work. Phenolic compounds, released by the roots, can be eliminated with oxidising methods. However efficacy has not been investigated. Purification of discharge water, before entering the waste ditch, will be obliged. New, certified, equipment will come on the market soon. Reuse of discharge water, after pre-fi ltration and disinfection, is also an option.
IDC Bollen & Vaste Planten
Looman, B.H.M. - \ 2015
Studio Huigen
bloembollen - sierteelt - snijbloemen - hyacinten - forceren van planten - teeltsystemen - duurzame landbouw - ornamental bulbs - ornamental horticulture - cut flowers - hyacinths - forcing - cropping systems - sustainable agriculture
Het Innovatie- en Democentrum (IDC) Bollen en Vaste Planten ondersteunt ondernemers in de Bollen- en Vaste Plantensector bij innovaties. Samen met onderzoek, onderwijs en organisaties uit de regio Greenport Duin & Bollenstreek werkt het IDC aan de implementatie van kennis van binnen en buiten de sector. Hyacint is een belangrijk gewas voor de Duin- en Bollenstreek: ongeveer 90% van de (snij)hyacinten komen uit dit gebied. Het IDC werkt daarom aan een nieuw teeltsysteem voor snijhyacint: een systeem waarin nieuwe duurzame technologieën, teeltmethoden, robotisering en automatisering geïntegreerd zijn. Diverse partijen werken samen met het IDC zoals het Kenniscentrum Plantenstoffen dat geïnteresseerd is in nieuwe toepassingen van hyacint voor de Biobased Economy. Of teler Rob van Haaster, die inziet dat hij anders moet produceren: duurzamer, meer kostenbewust. Kennisdeling vindt hij belangrijk.
Meerlagenteelt 2.0: naar een nieuw basisontwerp
Wildschut, J. ; Gude, H. ; Speetjens, S.L. ; Campen, J.B. - \ 2015
BloembollenVisie 2015 (2015)319. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
tuinbouw - bloembollen - tulpen - landbouwkundig onderzoek - meerlagenteelt - forceren van planten - energiebesparing - vaporisatie - horticulture - ornamental bulbs - tulips - agricultural research - multi-layer cultivation - forcing - energy saving - vaporization
Bij de ontwikkeling van de eerste versies van meerlagenteelt in twee tot drie lagen in een schuurkas, richtte het onderzoek zich vooral op de minimum lichtbehoefte van tulp. Bij de ontwikkeling van meerlagenteelt 2.0 met zes of meer lagen in een cel, moet het onderzoek zich richten op de minimum verdampingsbehoefte. Hoe lager de totale verdampingsbehoefte tijdens de trek, hoe energie-effieciënter de broei wordt en groter de mogelijkheden tulpenbroei klimaatneutraal te houden.
Informatiebrochure Kennismarkt Energie Bloembollen 2015
Wildschut, J. - \ 2015
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 48
bloembollen - opslag - ventilatie - temperatuur - forceren van planten - duurzame energie - energiebesparing - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - storage - ventilation - temperature - forcing - sustainable energy - energy saving - agricultural research
In deze brochure vindt u de samenvattingen van de onderzoekprojecten van de afgelopen jaren gegroepeerd in 4 thema’s: 1. Algemeen, 2. Drogen & bewaren, 3. Broeierij, 4. Duurzame energie.
Verbeterde energie-efficiëntie door perspectief op gedeeltelijke Meerlagenteelt met LED’s en door groeiduurverkorting
Wildschut, J. ; Gude, H. ; Lans, A.M. van der - \ 2014
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit
teeltsystemen - bloembollen - forceren van planten - belichting - led lampen - meerlagenteelt - temperatuur - cultuurmethoden - plantenontwikkeling - rood licht - blauw licht - energiebesparing - cropping systems - ornamental bulbs - forcing - illumination - led lamps - multi-layer cultivation - temperature - cultural methods - plant development - red light - blue light - energy saving
Eerder onderzoek van PPO gaf aan dat de groeiduur van lelies verkort kan worden door op een hogere temperatuur te broeien en door 24 uur per dag te belichten (daglengte effect). Te hoge temperaturen leidden echter ook tot een afname van het aantal goede knoppen per tak, en tot een lager takgewicht. Ander onderzoek gaf aan dat lelies van goede kwaliteit ook te telen zijn door ze de eerste 6 weken onder rode of blauwe LED-belichting in een cel voor te trekken. Combinaties van rood + blauw gaven vaak mindere kwaliteit lelies. Doel van dit onderzoek is het vinden van het optimale voortrek-lichtrecept voor op hogere temperatuur gebroeide lelies die ± 6 weken in een cel worden voorgetrokken onder LED’s. Dit maakt het mogelijk om veel energie te besparen door lelies in meerlagenteelt in cellen voor te trekken.
Toediening CO² in leliebroei kan energie besparen
Wildenbeest, G. ; Slootweg, G. ; Hogewoning, S. ; Meis, G. - \ 2014
BloembollenVisie 2014 (2014)307. - ISSN 1571-5558 - p. 40 - 41.
lelies - bloembollen - kooldioxide - toepassing - energiebesparing - cultuurmethoden - forceren van planten - lilies - ornamental bulbs - carbon dioxide - application - energy saving - cultural methods - forcing
Anders dan in veel andere glastuinbouwgewassen is CO2-bemesting in de leliebroei niet gangbaar. Uit onderzoek blijkt echter dat CO2-toediening een forse energiebesparing op assimilatiebelichting kan geven in de vorm van een lagere belichtingsintensiteit en/of kortere belichtingsduur. Wellicht is een besparing van 30 procent haalbaar, stelde Sander Hogewoning op een gewasbijeenkomst lelie.
Informatiebrochure Kennismarkt Energie Bloembollen 2014
Wildschut, J. - \ 2014
PPO/DLV Plant
bloembollen - opslag - ventilatie - temperatuur - forceren van planten - duurzame energie - energiebesparing - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - storage - ventilation - temperature - forcing - sustainable energy - energy saving - agricultural research
De bloembollensector heeft in 2007 opnieuw een Meerjarenafspraak-energie met de overheid gemaakt. Daarin verplicht de bollensector zich om tussen 2007 en 2011 de energie-efficiëntie te verbeteren met 2,2% per jaar en het aandeel duurzame energie te verhogen met 0.4% per jaar. De Meerjarenafspraak is in 2011 verlengd t/m 2012 en is ondertekend door KAVB, Productschap Tuinbouw, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I, nu Economische Zaken, EZ) en Agentschap NL. Daarnaast heeft de bollensector in 2008 het Convenant Schone & Zuinige Agrosectoren getekend. In dit convenant is namens de sector de ambitie vastgelegd om ‘in nieuwe bedrijven vanaf 2020 (economisch rendabel) klimaatneutraal te kweken en te telen.' Door de sterk gestegen prijzen voor energie kunt u door energie te besparen ook veel geld besparen. In opdracht van de Stuurgroep MJA-e werken wetenschappelijk onderzoek, praktijkonderzoek en voorlichting aan het ontwikkelen en demonstreren van maatregelen waarmee het bollenvak energie (en dus veel geld) kan besparen. In deze brochure vindt u de samenvattingen van de onderzoekprojecten van de afgelopen jaren gegroepeerd in 4 thema’s: 1 Algemeen Energiechecklist, energieposten, de energiemonitor, toekomstvisie 2 Drogen & bewaren Resultaten van het project State-of-the-Art bewaren van tulpenbollen, bewaring lelieplantgoed, temperatuurintegratie, BewaarModel 3 Broeierij Eb/vloed broei, Meerlagenteelt 4 Duurzame energietechnieken
Stuurlicht Sneeuwbal
Kromwijk, J.A.M. ; Helm, F.P.M. van der - \ 2014
viburnum - cultuurmethoden - forceren van planten - belichting - led lampen - lichtregiem - gewaskwaliteit - glastuinbouw - cultural methods - forcing - illumination - led lamps - light regime - crop quality - greenhouse horticulture
Bij de vroege trek van sneeuwbal blijft de kwaliteit achter doordat een deel van de bloemknoppen niet of ongelijk uitloopt en de bladkleur lichter is. Doelstelling van dit onderzoek is een uniformere en betere knopuitloop bij vroege trek en kwaliteitsverbetering (betere bladkleur, meer bloemtrossen /tak).
Bollenteelt in Nederland ontwikkelingen in de teelt en broeierij - 2013
PPO BBF Bloembollen, - \ 2013
ornamental bulbs - cropping systems - cultural methods - innovations - forcing - multi-layer cultivation - farming systems - sustainable agriculture
TOF met enthousiasme gelanceerd
Dwarswaard, A. ; Dam, M.F.N. van - \ 2013
BloembollenVisie 2013 (2013)280. - ISSN 1571-5558 - p. 42 - 42.
bloembollen - plantenveredeling - landbouwkundig onderzoek - forceren van planten - tulpen - gewasbescherming - fondsen - ornamental bulbs - plant breeding - agricultural research - forcing - tulips - plant protection - funds
Het meest geteelde bolgewas ter wereld kan niet zonder onderzoek. Met 10.000 ha in Nederland en nog eens 2 miljard stelen uit de broeierij is de tulp een factor van belang. Het Tulpen Onderzoek Fonds (TOF) biedt kansen.
Meerlagenteelt in de Praktijk : energie-efficiënter broeien 2012
Wildschut, J. ; Promes, E.J.O. - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 37
bloembollen - tulpen - forceren van planten - energiegebruik - energiebesparing - meerlagenteelt - klimaatregeling - ventilatie - belichting - ornamental bulbs - tulips - forcing - energy consumption - energy saving - multi-layer cultivation - air conditioning - ventilation - illumination
Doelstelling van het project ‘Meerlagenteelt in de praktijk’ is het ondersteunen van de ontwikkeling van meerlagenteelt (MLT) systemen waardoor het energieverbruik voor de broeierij drastisch afneemt. De werkwijze hierbij is enerzijds het demonstreren van de werking van de verschillende reeds ontwikkelde MLT-systemen op praktijkbedrijven en de hierbij gerealiseerde energiebesparingen, anderzijds het op deze bedrijven testen/verifiëren van toepassingen van recente resultaten van onderzoek naar verbeteringen van o.a. belichting en kasklimaat. Dit 3de jaar van het project Meerlagenteelt in de praktijk zijn weer meer broeiers betrokken waardoor er meer verschillende MLT-systemen vergeleken konden worden.
Veredelingsonderzoek naar de ontwikkeling van virusresistente broei tulpen = Application of GISH-techniques in breeding research of virus resistant forcing tulips
Tuyl, J.M. van - \ 2012
Wageningen : Plant Research International - 27
tulpen - plantenvirussen - chromosoomanalyse - genetische analyse - compatibiliteit - resistentie van variëteiten - plantenveredeling - kruisingen - forceren van planten - diagnostische technieken - tulips - plant viruses - chromosome analysis - genetic analysis - compatibility - varietal resistance - plant breeding - crosses - forcing - diagnostic techniques
Door toepassing van Genomische in situ hybridisatie (GISH), een chromosoomkleuringstechniek bij de veredeling van virusresistente broeitulpen hebben aangetoond dat er een belangrijke doorbraak is bereikt. Het is bekend dat Tulipa fosteriana TBV resistentie bezit en doorgeeft aan de Darwin (GF) hybriden (T. gesneriana x T. fosteriana). Tot nu toe waren deze Darwin hybriden steriel en was introgressie van virus resistentie in het broeisortiment onmogelijk. In een project gericht op gestapelde resistenties bij tulp zijn echter GF hybriden gevonden met fertiliteit. Hieruit zijn diverse terugkruisingspopulaties (GGF) verkregen. Met behulp van GISH is van 99 GF-hybriden de genoomsamenstelling vastgesteld. 92 bleken inderdaad echte GF-hybriden te zijn. In GGF hybriden is aanzienlijke intergenomische recombinatie aangetoond. Dit toont aan dat door introgressie van T. fosteriana chromosoomsegmenten in het T. gesneriana genoom introgressie van virusresistentie mogelijk is. In een tweede terugkruisingsgeneratie van ‘Purissima’, een GF-hybride werd voortgaande introgressie aangetoond. In deze hybriden (G x GGF) bleek nog slechts 10% van het genoom afkomstig te zijn van T. fosteriana. In dit materiaal wordt in voortgaand TTI-onderzoek met behulp van moleculaire merkers de virus resistentie aangetoond.
Viburnum “terugloopziekte” : Consultancy onderzoek
Ludeking, D.J.W. ; Kromwijk, J.A.M. ; Boer-Tersteeg, P.M. de; Bosch, C. - \ 2012
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw - 28
viburnum opulus - houtachtige planten als sierplanten - plantenziekten - symptomen - schimmelziekten - plantenplagen - plantenontwikkeling - stagnatie - landbouwkundig onderzoek - gewasbescherming - kasproeven - glastuinbouw - sierteelt - forceren van planten - viburnum opulus - ornamental woody plants - plant diseases - symptoms - fungal diseases - plant pests - plant development - stagnation - agricultural research - plant protection - greenhouse experiments - greenhouse horticulture - ornamental horticulture - forcing
DUTCH Bij de teelt van Viburnum opulus komt het soms voor dat de groei pleksgewijs langzaam terugloopt. Het gewas lijkt niet ziek, maar het blad wordt stug en donker en de taklengte en bladgrootte worden elk jaar kleiner. In dit consultancy onderzoek is onderzocht wat de oorzaak is van deze symptomen. In gewasmonsters is de schimmel Cylindrocarpon destructans gevonden, maar dit lijkt niet de hoofdoorzaak. Verder zijn ook wortellesie-aaltjes (Pratylenchus penetrans) waargenomen, maar de aantallen waren te laag om de symptomen te kunnen verklaren. Er zijn geen insecten en wortelduizendpoten gevonden in het wortelgestel en er zijn geen fytoplasma’s waargenomen in het gewas. Virussen hebben duidelijkere symptomen en liggen niet voor de hand. Biotoetsen met grond van goede en slechte plekken lieten zien dat fytotoxiciteit op basis van niet levende stoffen zoals plant-eigen wortelexudaten, hormonen of ander stoffen uitgesloten kan worden. Opmerkelijk is dat de grond zeer arm was en het is bekend dat een zeer lage EC kan leiden tot slecht groeiende en ziektegevoelige planten. Mogelijk is de terugloop in groei een gevolg van een combinatie van meerdere oorzaken zoals lage voedingstoestand, Cylindrocarpon destructans en Pratylenchus penetrans. ENGLISH When growing Viburnum opulus, it sometimes happens that growth slowly declines over the years. The crop does not seem sick, but the leaf is stiff and dark and the branch length and leaf size declines every year. In this study the cause of these symptoms was investigated. The fungus Cylindrocarpon destructans was found, but this fungus seems not to be the main cause. Furthermore, root lesion nematodes (Pratylenchus penetrans) were observed, but the numbers were too low to explain the symptoms. There were no root centipedes and insects found in the root system, and no phytoplasmas were observed in the crop. Viruses have clearer symptoms and are not obvious. Bioassays with soil of good and bad spots showed that there was no phytotoxicity based on non-living substances such as root exudates, hormones or other substances. It is noteworthy that the soil was very poor and it is known that a very low EC can lead to poor growing and susceptible plants. It is possible that the decline in growth is the result of a combination of several causes such as low nutritional status, Cylindrocarpon destructans and Pratylenchus penetrans .
Onderdrukking symptoomvorming PIAMV tijdens broei van lelies
Kock, M.J.D. de; Kok, B.J. ; Aanholt, J.T.M. van; Lans, A.M. van der; Lemmers, M.E.C. ; Slootweg, G. - \ 2012
Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 51
lilium - forceren van planten - plantenvirussen - symptomen - plantago asiatica mosaic virus - plantenziektebestrijding - cultuurmethoden - ziektepreventie - landbouwkundig onderzoek - forcing - plant viruses - symptoms - plant disease control - cultural methods - disease prevention - agricultural research
De leliesector is in het van voorjaar 2010 geconfronteerd met de aanwezigheid van een nieuw virus in lelie (Plantago asiatica mosaic virus, PlAMV). De omvang van de aanwezigheid van dit virus, en de schade die het virus voornamelijk tijdens de broeierij veroorzaakt, heeft de sector verrast. Een goede onderlinge samenwerking en communicatie tussen teelt, handel en broeierij, keuringsdienst, aangevuld met praktijkgericht onderzoek en toetswerkzaamheden heeft in een korte tijd veel informatie opgeleverd over de herkomst van het virus, de mogelijke verspreidingswijzen van het virus en details omtrent symptoomontwikkeling bij lelies. Op basis van beschikbare kennis wordt in de loop van 2011 door de Productgroep Lelie een plan van aanpak opgesteld om de besmettingsgraad van lelies met PlAMV in enkele jaren drastisch te verminderen. In dit project worden de volgende twee doelstellingen bestudeerd:Praktijkonderzoek naar teeltomstandigheden die effect hebben op symptoomvorming en onderzoek naar middelen waarmee virussymptomen kunnen worden onderdrukt.
Carbon Footprint model voor de broeierij van bolgewassen
Wildschut, J. ; Putten, K. van der - \ 2012
bloembollen - forceren van planten - internationaal transport - kooldioxide - emissie - broeikasgassen - broeikaseffect - modellen - ornamental bulbs - forcing - international transport - carbon dioxide - emission - greenhouse gases - greenhouse effect - models
Met het Carbon Footprint-model kan van een zending bloembollen uit Nederland gemakkelijk worden uitgerekend wat de CO2-uitstoot is bij productie en transport. Ook kan worden uitgerekend wat deze uitstoot is van bolbloemen die in importlanden Zweden en de Verenigde Staten uit in Nederland geteelde broeibollen worden gebroeid.
Lichtbehoefte bij de broei van tulp in meerlagensystemen : Onderzoek naar de mogelijkheden van lichtkleuren en lichtniveaus van LED-licht toegepast in broeisystemen voor tulpen
Dam, M.F.N. van; Wildschut, J. ; Gude, H. - \ 2012
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bollen en Bomen - 33
bloembollen - tulpen - forceren van planten - belichting - led lampen - meerlagenteelt - kleur - daglicht - kunstlicht - vergelijkend onderzoek - ornamental bulbs - tulips - forcing - illumination - led lamps - multi-layer cultivation - colour - daylight - artificial light - comparative research
Sinds de komst van de LED-verlichting is er al het een en ander aan onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat de groei en ontwikkeling van planten bij LED-licht anders is dan bij de traditionele kunstmatige lichtbronnen (TL en hogedruklampen). Dit houdt in dat het telen onder LED-lampen weer opnieuw moet worden geleerd. Er is bij PPO onderzoek verricht in een aantal experimenten. Hierbij gold als basis de huidige trend in meer- lagenbroei, waarbij tulpen eerst ongeveer een week in het donker staan, vervolgens een week onder kunst-licht en tenslotte een week onder daglicht (bovenste laag in de kas). De resultaten van tulpen onder LED-licht werden vergeleken met tulpen die in de kas waren gebroeid.
Calcium in de bol en bladkiep bij tulpen : Onderzoek naar de voorspellende waarde van het calciumgehalte in tulpenbollen in het voorspellen van de kans op blad- en stengelkiep
Dam, M.F.N. van - \ 2012
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bollen en Bomen - 21
tulipa - forceren van planten - afwijkingen, planten - cultuurmethoden - plantenziektebestrijding - bloembollen - tulpen - landbouwkundig onderzoek - nederland - forcing - plant disorders - cultural methods - plant disease control - ornamental bulbs - tulips - agricultural research - netherlands
Bladkiep in tulp is de grootste oorzaak van uitval in de hedendaagse broeierij van tulpen. Bij het ontstaan van dit probleem spelen allerlei factoren een rol, zoals bemesting, luchtvochtigheid, temperatuur, groeisnelheid en het systeem waarin wordt gebroeid (potgrond, stilstaand water en stromend water). Men kan deze factoren beïnvloeden en daarmee een deel van de uitval voorkomen. Dikke bolmaten van gevoelige cultivars kunnen echter bijna niet zonder problemen worden gebroeid in december en januari. Naast de genoemde factoren blijkt verder dat niet alle cultivars en partijen tulpenbollen in dezelfde mate gevoelig zijn voor bladkiep. Omdat bekend is dat calcium in stengel en blad een belangrijke rol speelt in het voorkómen van bladkiep is in het verleden onderzocht of het calciumgehalte van de bollen een indicatie zou kunnen zijn voor de kans op bladkiep. Er bleek slechts een zwakke correlatie te bestaan tussen het calciumgehalte van bollen en de kans op bladkiep. In dit project is onderzocht of het calciumgehalte van specifieke onderdelen van de bol (spruit, bolbodem en bolrokken) een betere maat is voor de kans op bladkiep. In 8 cultivars, waarvan sommige in twee bolmaten, werden in een proef de calciumgehaltes van bol-onderdelen bepaald en vergeleken met de later gevonden percentages uitval door blad- of stengelkiep. De gevonden relaties bleken maar zwak. Als voorspellende waarde voor kiepen is de calciumbepaling van boldelen daarom niet geschikt gebleken. Sommige gevonden trends waren zelfs verrassend tegengesteld aan de verwachting. Een hoger calciumgehalte van de spruit zou meer kiepers geven. Het gehalte van de bolrokken leek wel enigszins te correleren met het uiteindelijk gehalte van de plant. De conclusie blijft echter dat er met een calciumbepaling vooraf geen betrouwbare voorspelling kan worden gedaan voor de kiepgevoeligheid.
Energiebesparing bij trekheesters
Kromwijk, J.A.M. ; Kempkes, F.L.K. ; Raaphorst, M.G.M. ; Eveleens-Clark, B.A. - \ 2012
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1184) - 52
struiken - forceren van planten - kassen - energiebesparing - energiegebruik - reductie - glastuinbouw - houtachtige planten - modellen - gewaskwaliteit - landbouwkundig onderzoek - shrubs - forcing - greenhouses - energy saving - energy consumption - reduction - greenhouse horticulture - woody plants - models - crop quality - agricultural research
De teelt van trekheesters vindt grotendeels buiten plaats. Alleen in de winter worden de struiken in de kas geplaatst om de planten vroeg in bloei te trekken. Na de oogst worden de struiken teruggesnoeid en weer naar buiten gebracht. Voor het in bloei trekken zijn hoge kastemperaturen nodig (temperatuurrange van 36 tot 18 oC, afhankelijk van het trektijdstip). Bij de vroegste trek, is de hoogste temperatuur nodig om de struiken in bloei te trekken en naarmate het seizoen vordert, is minder warmte nodig. Het aanhouden van hoge temperaturen in de wintermaanden kost veel energie. Ondanks de korte kasperiode, bedraagt het energieverbruik op jaarbasis naar schatting 40 m3/m2 voor seringen en 30 m3/m2 gas voor de trek van sneeuwballen. Daarom is in opdracht van het programma Kas als Energiebron een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor energiebesparing in de teelt van trekheesters, met als randvoorwaarde dat de kwaliteit en productie op hetzelfde niveau moeten blijven.
Naar 35% energiebesparing bij trekheesters
Kromwijk, J.A.M. - \ 2012
Vakblad voor de Bloemisterij 67 (2012)49. - ISSN 0042-2223 - p. 32 - 33.
kassen - struiken - houtachtige planten - forceren van planten - energiebesparing - schermen - temperatuur - reductie - landbouwkundig onderzoek - greenhouses - shrubs - woody plants - forcing - energy saving - blinds - temperature - reduction - agricultural research
Onderzoek naar energiebesparing bij trekheesters heeft geleerd dat 25% is te besparen door het gebruik van een tweede scherm. In combinatie met 's nachts hoge temperaturen en overdag lagere temperatuur (negatieve DIF) is de besparing te verhogen naar 35%.
Ziek en Zeer : Oorzaak nerfstrepenziekte in tulp vrijwel zeker geen virus
Vink, P. - \ 2012
BloembollenVisie 2012 (2012)246. - ISSN 1571-5558 - p. 28 - 28.
tulpen - afwijkingen, planten - forceren van planten - oorzakelijkheid - landbouwkundig onderzoek - tests - bemonsteren - bloembollen - tulips - plant disorders - forcing - causality - agricultural research - sampling - ornamental bulbs
Nerfstrepenziekte is in de broeierij van tulpen een ziekte waarvan tot nu toe werd vermoed dat een besmetting met het tabakskringvlekkenvirus een rol zou spelen. Toch was daar vanuit het onderzoek nooit overtuigend bewijs voor gevonden. Omdat de laatste jaren veel betere detectietechnieken voor virussen zijn ontwikkeld en zijn toe te passen is nagegaan of bij nerfstrepenziekte werkelijk sprake is van een virusbesmetting. Het bleek dat geen virussen in tulpen met nerfstrepenziek konden worden aangetoond. Daarmee lijkt vrijwel zeker dat het nerfstrepenziekte in tulpen niet door tabakskringvlekkenvirus wordt veroorzaakt.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.