Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 1067

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Weidevogelscenario’s : Mogelijkheden voor aanpak van verbetering van de weidevogelstand in Nederland
  Melman, Dick ; Sierdsema, Henk - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2769) - 29
  weidevogels - graslanden - populatiebiologie - landschapsbeheer - kosten - habitats - natuurbescherming - nederland - grassland birds - grasslands - population biology - landscape management - costs - habitats - nature conservation - netherlands
  Biotic interactions and trait-based ecosystem functioning in soil
  Sechi, Valentina - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): L. Brussaard, co-promotor(en): R.G.M. de Goede; C. Mulder; M. Rutgers. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463431316 - 176
  soil - ecosystems - plant-animal interactions - interactions - soil biology - soil quality - grasslands - collembola - diversity - bodem - ecosystemen - plant-dier interacties - interacties - bodembiologie - bodemkwaliteit - graslanden - collembola - diversiteit

  Recent emphasis on ecosystem services as a framework to evaluate ecosystems and to promote their sustainable use has drawn attention to how organisms contribute to the delivery of services. Soil attributes and biotic interactions play important roles in ecological processes (e.g. soil formation, nutrient turnover, carbon sequestration and transformation) and, consequently, in the related delivery of ecosystem services.

  Therefore, understanding how soil organisms interact and how they respond to environmental conditions is fundamental to preserve soil functioning and provide a meaningful assessment of ecosystem services. Functional traits determine individual responses to pressures and their effects on ecosystem functioning hence, investigating soil ecosystems from a trait-based perspective offers an interesting opportunity to link the functional responses of the organisms to environmental pressures and to give insight into how the entire community influences ecological processes.

  The main objective of this thesis is to develop and to test concepts for a trait-driven quantification of ecosystem services through the assessment of the effects of land management on soil processes. In particular, it focuses on exploring the potential of a trait-based approach in identifying and better understanding the response of the soil biota to environmental pressures and analyses the responses of soil organisms in terms of changes in functional trait distribution and trophic interactions.

  This work shows that approaches taking the whole soil community into consideration are more suitable to give insight into the effect of anthropogenic pressure on ecosystem functioning than approaches based on single taxonomic groups. Moreover, performing combined analysis (e.g. analysing body-mass distribution and trophic grouping) helps to better identify community response to environmental pressure.

  A clear methodology for the next step, i.e. quantification of ecosystem services, is still lacking due to the current difficulties to link and quantify the effect of anthropogenic pressure to ecosystem functioning in soil. For this reason, it is essential that methods analysed in this thesis will be further explored under different environmental pressures to enable the development of tools to be used at the interface of science and society for sustainable development.

  Naar een Actieplan Heischrale graslanden : hoe behouden en herstellen we heischrale graslanden in Nederland?
  Zee, Friso van der; Bobbink, Roland ; Loeb, Roos ; Wallis de Vries, Michiel ; Oostermeijer, Gerard ; Luijten, Sheila ; Graaf, Maaike de - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2812) - 135
  graslanden - graslandbeheer - ecologisch herstel - habitats - grasslands - grassland management - ecological restoration - habitats
  Heischraal grasland is een van oorsprong soortenrijk ecosysteem in het zandlandschap, het heuvellandschap en de duinen. De staat van instandhouding van de habitattypen H6230 en H2130C (waar dit ecosysteem in Nederland wordt verdeeld) is slecht, met name de droge varianten. Dat is extra zorgelijk, omdat het om prioritaire habitattypen gaat, dat wil zeggen dat er extra aandacht moet zijn voor het zo spoedig mogelijk bereiken van een gunstige staat van instandhouding. Er is landelijk gezien nog maar 30-40 ha redelijk ontwikkeld heischraal grasland over. Veel heischrale graslanden, ook die er qua soortensamenstelling nog relatief goed uitzien, zijn sterk verzuurd. Door menselijke aanvoer van eerst zwavel en nu stikstof is de zuurbuffering in de bodem ernstig aangetast, en monitoring van de stikstofbelasting laat zien dat deze nog nauwelijks is verminderd.
  Ecohydrologische systeemanalyse Liefstinghsbroek
  Delft, S.P.J. van; Waal, R.W. de; Jansen, P.C. ; Bijlsma, R.J. ; Wegman, R.M.A. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2790) - 133
  ecohydrologie - hydrologie - vegetatie - natura 2000 - bossen - graslanden - historische geografie - groningen - ecohydrology - hydrology - vegetation - natura 2000 - forests - grasslands - historical geography - groningen
  Het Lieftinghsbroek in Oost-Groningen bestaat uit gevarieerd loofbos met enkele schraalgraslandjes in het dal van de Ruiten Aa. Het gebied is aangewezen voor Natura 2000 habitattypen bos en schraalland en is tevens bosreservaat. Om meer inzicht te krijgen in het effect van vernattingsmaatregelen in de directe omgeving van het gebied is een ecohydrologisch onderzoek uitgevoerd, waarbij geologisch/bodemkundige, hydrologische en vegetatiekundige gegevens verzameld zijn (uit literatuur en in het veld) en het historisch grondgebruik is beschreven. Voor de bossen is het gebied te nat geworden, of te zuur door het ontbreken van kwelinvloed. Ook voor Blauwgraslanden zijn de mogelijkheden beperkt. Er wordt aanbevolen aanvullende maatregelen te treffen om de sterke vernatting te verminderen door minder neerslagwater vast te houden in het gebied.
  BEN: Bedrijfsspecifieke bemesting met kunstmest stikstof : resultaten 2014 en 2015
  Verloop, Koos ; Hilhorst, Gerjan ; Oenema, Jouke ; Gielen, Jaap - \ 2017
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Koeien en kansen nr. 77) - 38
  melkveehouderij - bemesting - kunstmeststoffen - stikstof - graslanden - akkerbouw - wetgeving - nederland - dairy farming - fertilizer application - fertilizers - nitrogen - grasslands - arable farming - legislation - netherlands
  Large herbivores as a driving force of woodland-grassland cycles : the mutual interactions between the population dynamics of large herbivores and vegetation development in a eutrophic wetland
  Cornelissen, Perry - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): Frank Berendse; Karle Sykora, co-promotor(en): Jan Bokdam. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463430159 - 151
  grasslands - woodlands - herbivores - population dynamics - vegetation - wetlands - graslanden - bosgebieden - herbivoren - populatiedynamica - vegetatie - wetlands

  This thesis examines the mutual interactions between the population dynamics of large herbivores and wood-pasture cycles in eutrophic wetlands. Therefore, habitat use and population dynamics of large herbivores, the effects of large herbivores on vegetation development, and the mutual interactions between vegetation development and herbivore population dynamics were studied in the eutrophic wetland the Oostvaardersplassen. At the Oostvaardersplassen cattle, horses and red deer were introduced in a fenced area with no predators, and population numbers are bottom-up controlled by food supply. The study showed that high densities of cattle, horses and red deer were able to break down woody vegetation and create grasslands. As the populations of large herbivores increased, the amount of the preferred grass available per animal decreased. This forced the large herbivores to use other food plants in other vegetation types, such as scrub, and transforming these into grasslands. In this way, the large herbivores facilitated high numbers of geese. As geese can clip the grass very short (<2 cm), they forced the large herbivores even more to forage in alternative vegetation types. Cattle, the largest herbivore in the system, were the first to experience the negative consequences of this strong competition, and their numbers declined. This raises the question whether an assemblage of bottom-up regulated populations of cattle, horses and red deer, or other large herbivores, can sustainably coexist under these circumstances. The results of our modelling study and experiences in the field suggest that resource partitioning may be a more reliable mechanism for long term coexistence than temporal variability due to climatic extremes or disease outbreaks. The best way to provide opportunities for resource partitioning in the Oostvaardersplassen is to enlarge the area and connect it to other reserves in order to increase the heterogeneity of the grazed system. Although the results of our model suggest that weather variability and presence of geese gave minor opportunities for the coexistence of large herbivores, both factors were necessary for creating windows of opportunity for the establishment of thorny shrubs. Weather variability creates strong reductions of the large herbivore populations while geese influence the maximum and minimum numbers, which are lower when geese are present. The effects of geese on the minimum numbers are small, but apparently sufficient to make the wood-pasture cycle operate. This raises another question whether a large predator, such as the wolf, could have similar effects on these ecosystems as the geese in the model. The impact of geese combined with a possible positive effect of wolves on wood-pasture cycles could perhaps increase the frequency of the windows of opportunity and increase the survival of established thorny shrubs. Until now, we have seen that a few conditions for the wood-pasture cycle are met by the herbivores. However, a few important requirements are not satisfied: (a) a temporary reduction of large herbivore numbers allowing the establishment of light demanding thorny shrubs and the development of thorny scrubland within the created grasslands; (b) the establishment of palatable trees within these thorny scrubs; (c) the formation of closed canopies which shade out the shrubs and lead to unprotected groups of trees and groves. This means that we still cannot conclude if the large herbivores are a driving force for the whole cycle in a highly productive environment. As long as we have not experienced a complete wood-pasture cycle in the Oostvaardersplassen or any other area, it remains to be seen what will happen in the future. Whatever the outcome will be, the results of our study suggest that some adjustments would benefit the Oostvaardersplassen-system such as increasing heterogeneity through connecting the area with other large nature reserves. This will not only increase opportunities for resource and space partitioning and thus increase opportunities for the coexistence of the large herbivores, but also for wood-pasture cycles and increased biodiversity.

  Quickscan zodekwaliteit dijkgrasland Afsluitdijk op basis van visuele beoordeling van doorworteling, vegetatietype en bedekking; situatie 2016
  Huiskes, H.P.J. ; Vries, Daisy de - \ 2016
  Wageningen UR Alterra - 42
  graslanden - dijken - graslanden, conditie - wortels - vegetatie - graslandbeheer - afsluitdijk - nederland - grasslands - dykes - grassland condition - roots - vegetation - grassland management - afsluitdijk - netherlands
  In februari 2016 is door Alterra, onderdeel van Wageningen Universiteit en Researchcentrum, een quickscan uitgevoerd om de kwaliteit van de zode van de Afsluitdijk te bepalen. Gegevens over de doorworteling van de zode, het graslandtype en de vegetatiebedekking vormen de basis om tot een kwaliteitsoordeel van de zode te komen. Daarnaast is een korte vergelijking gemaakt tussen de huidige uitkomst en de situatie van 2010. Afsluitend wordt een beheeradvies gegeven.
  Weidegang weer terug in het agrarisch onderwijs
  Pol-van Dasselaar, Agnes van den - \ 2016
  agricultural education - grasslands - grazing - on-farm training - dairy farming - cows - agricultural prices

  Wel of geen weidegang is geen zwart-witverhaal, maar zorgt standaard wel voor stevige discussies onder agrarische studenten, zo heeft Agnes van den Pol-van Dasselaar ervaren. De lector Beweiding werkt aan het verankeren en versterken van praktijkkennis over weidegang in het onderwijs.

  Fosfaatonderzoek Noorderpark 2016 : bodemonderzoek t.b.v. realisatie soortenrijke schraallanden, uitbreiding bij onderzoek uit 2013
  Delft, S.P.J. ; Brouwer, F. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2775) - 51
  bodem - fosfaten - bodemonderzoek - natuurontwikkeling - graslanden - eutrofiëring - soortenrijkdom - utrecht - soil - phosphates - soil testing - nature development - grasslands - eutrophication - species richness - utrecht
  In het noordwestelijk deel van het Noorderpark is onderzoek gedaan naar de abiotische geschiktheid voor soortenrijke graslanden. Hierbij zijn de nutriëntentoestand en de zuurbuffer beoordeeld. Met profielbeschrijvingen is de veraardingsgraad van veenlagen vastgesteld. Er zijn 36 boringen gedaan waarbij twee lagen bemonsterd zijn. Van drie boringen is een derde laag bemonsterd. De bodemmonsters zijn voor analyse samengevoegd tot 25 mengmonsters waaraan de analyses zijn uitgevoerd. Voor het plannen van de bemonstering en het samenstellen van de mengmonsters is een stratificatie uitgevoerd op basis van de Landschapsleutel. De nutriëntentoestand is beoordeeld op basis van de fosfaattoestand en de kans op het vrijkomen van nutriënten door mineralisatie en interne eutrofiëring. Bij de beoordeling van de fosfaattoestand is ook beoordeeld in hoeverre deze verbeterd kan worden door verschralingsbeheer of door afgraven van een deel van de bovengrond. Afhankelijk van de realisatiekans voor natuurdoelen bij verschillende maatregelen is per deelperceel een inrichtingsadvies opgesteld.
  Selenium speciation and bioavailability in Dutch agricultural soils: the role of soil organic matter
  Supriatin, Supriatin - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Rob Comans, co-promotor(en): Liping Weng. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462579309 - 265
  agricultural soils - selenium - bioavailability - soil organic matter - grasslands - soil chemistry - fertilizers - fertilizer application - netherlands - landbouwgronden - selenium - biologische beschikbaarheid - organisch bodemmateriaal - graslanden - bodemchemie - kunstmeststoffen - bemesting - nederland

  Selenium (Se) is an essential micronutrient for animals and humans. In the food chain, the intake of Se by animals and humans depends largely on Se content in plants, whereas the major source of Se in plants lies in the soil. Therefore, understanding Se bioavailability in soils for plant uptake and its controlling factors and mechanisms is important. The objective of this thesis is to study the amount, speciation, bioavailability, plant uptake and fertilization of Se in agricultural soils in the Netherlands and underlying controlling factors and mechanisms, to provide guidance for soil testing and fertilization recommendation for efficient Se management in agriculture.

  The majority of agricultural soils (grassland and arable land) in the Netherlands contains low total Se (i.e. in the range of Se deficient), which is predominantly present as organic Se. Only a small fraction of total Se is present as inorganic Se (mainly as selenite) and residual Se. In this thesis, the evidences of association between Se and soil organic matter in these low Se soils have been shown. The associations include: (1) the total Se content is positively correlated to soil organic matter content; (2) the solubility and extractability of Se in soils follow the solubility and extractability of soil organic C; (3) the majority of Se present in soils is in organic form, both in the soil solution and solid phase; (4) the distributions of Se and organic C in the different fractions of solid organic matter (i.e. humic acids, hydrophobic organic neutral, hydrophilic acids) and dissolved organic matter (i.e. hydrophilic acids and fulvic acids) are comparable; and (5) the Se richness in solid and dissolved organic matter are related to properties of soil organic matter from different land uses. The relatively high soil organic matter content in these low Se soils is likely responsible for these associations.

  In general, Se content in crops (e.g. grass and wheat) grown on grassland soils and arable land soils, respectively in the Netherlands is low due to low amount of bioavailable Se in the soils. Different soil parameters determine Se plant uptake in these low Se soils with predominantly organic Se, depending on the properties of Se-containing soil organic matter. The intensity parameter of Se-rich dissolved organic matter (DOM) in soil solution (i.e. Se to DOC ratio in 0.01 M CaCl2 extraction) determines Se plant uptake in soils containing Se-rich organic matter (e.g. potato arable land soils), whereas the buffer capacity of labile organic Se to supply Se-rich DOM in soil solution limits Se plant uptake in soils containing Se-poor organic matter (e.g. grassland soils). Further research is needed to confirm the generality of the conclusion above, because the two experiments were carried out under different conditions (pot experiment and field experiment), using different plant species (wheat and grass) and covering different soil types from different land uses (potato fields and grassland). Site-specific properties in the field in addition to soil parameters included in the current study may largely (> 50%) determine Se content in grass under field conditions, which is in contrast with the results of the pot experiment in which the soil parameter explains 88% of Se content in wheat shoots. In general, the content of Se-rich DOM in soils increases with the increase of soil pH (with the decrease of soil C:N ratio), and the amount of labile organic matter in soils that can resupply Se-rich DOM is determined by the amount of clay (and Fe-(hydr)oxide). NPK fertilization, as one of the external factors, can reduce Se plant uptake, especially in organic-rich soils.

  Selenium (as selenate) fertilization on grassland with N plus cattle slurry or NPK application shows a positive effect to increase Se content in grass grown on different soil types with a large range of total Se, pH, clay content and organic matter content. Selenium content in grass grown on different soil types upon Se fertilization becomes more similar than before the fertilization. The results indicate that the effectiveness of Se fertilization is only weakly modified by soil properties, probably due to the high solubility of selenate in the soils. Nevertheless, the Se fertilization tends to be slightly more effective on sandy soils than on clay and organic rich soils.

  This thesis has shown that the content and quality of soil organic matter play an important role in determining the amount, speciation and bioavailability of Se in low Se soils with predominantly organic Se. The results in this thesis can be used as guidance to develop soil testing and fertilization recommendation for efficient Se management, especially in low Se soils with predominantly organic Se, such as in Dutch agricultural soils.

  Koeien kunnen omschakelen : On-off weiden maakt economisch geen verschil, maar spaart wel arbeid
  Galama, Paul ; Holshof, Gertjan - \ 2016
  dairy farming - grasslands - grazing - grazing systems - farm management - milk production - dairy cattle nutrition - dry matter - grasses - stalls - strip grazing - returns

  Nederlandse melkveehouders ‘mixen’ weidegang met op stal bijvoeren. Maar dat hoeft niet, zo blijkt uit onderzoek met de koeien van het VIC in Zegveld. Met on-off weiden gaat de koe dag en nacht weiden als er gras is, óf staat ze op stal waar ze dan volledig gevoerd wordt. De melkproductie en de bij gevoerde kilo’s droge stof zijn bij on-off weiden hetzelfde als bij beperkt weiden en op stal voeren.

  Wisselteelt goed voor grasopbrengst : elf procent hogere grasopbrengst op De Marke dankzij vruchtwisseling met mais
  Aarts, Frans - \ 2016
  grasslands - yields - rotations - maize - soil fertility - grasses - fertilizer application - agricultural research

  Wissel snijmais af met minimaal drie jaar grasland. Dat advies geeft onderzoeker Frans Aarts van Wageningen UR. Verbetering van de bodemvruchtbaarheid leidt dan tot een hogere grasopbrengst, net als het gebruik van de nieuwste grassoorten.

  Handboek melkveehouderij
  Remmelink, G.J. ; Dooren, Henk Jan van; Curth-van Middelkoop, J.C. ; Ouweltjes, Wijbrand ; Wemmenhove, Harm - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Handboek / Wageningen Livestock Research 32)
  melkveehouderij - graslanden - graslandbeheer - agrarische bedrijfsvoering - dierlijke meststoffen - dairy farming - grasslands - grassland management - farm management - animal manures
  Klassenindelingen voor de fosfaattoestand van de bodem, ten behoeve van de afleiding van fosfaatgebruiksnormen
  Oenema, O. ; Mol, J.P. ; Voogd, J.C.H. ; Ehlert, P.A.I. ; Velthof, G.L. - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2743) - 39
  bodem - fosfaten - graslanden - bouwland - akkergronden - graslandgronden - soil - phosphates - grasslands - arable land - arable soils - grassland soils
  In 2006 is het stelsel van gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat ingevoerd in de Nederlandse landbouw om de uit- en afspoeling van stikstof en fosfaat vanuit de landbouw naar grondwater en oppervlaktewater te verminderen. In 2010 zijn de gebruiksnormen voor fosfaat gedifferentieerd naar de fosfaattoestand van de bodem. Daarbij worden vier klassen voor de fosfaattoestand van de bodem onderscheiden, namelijk arm, laag, neutraal en hoog. De grenzen tussen de klassen worden bepaald via een bepaling van het Pw-getal (voor bouwland) en het P-AL-getal (voor grasland). In 2015 heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) voorgesteld om de fosfaattoestand te bepalen op basis van een gecombineerde indicator, namelijk P-CaCl2 en het P-AL-getal, omdat een gecombineerde indicator in theorie een betere voorspelling geeft van de fosfaattoestand, en de gecombineerde indicator reeds in de praktijk en voor de bemestingsadviezen van grasland en maisland wordt toegepast. Ook speelt een rol dat het Pw-getal door verschillende analyselaboratoria niet meer wordt bepaald. In onderhavig rapport worden voor de gecombineerde indicator klassengrenzen afgeleid voor de fosfaattoestand van de bodem. Daarbij is gebruikgemaakt van een grote database (ruim 55.000 monsters) en van statistische analyses om een klassenindeling gebaseerd op het Pw-getal voor bouwland en op het P-AL-getal voor grasland om te rekenen naar een klassenindeling voor de gecombineerde indicator P-CaCl2 en het P-AL-getal. Verschillende varianten zijn voorgesteld. Effecten van de varianten op fosfaatplaatsingsruimte zijn verkend.
  Effect Ca- en Mg-meststoffen op bodemkwaliteit en grasproductie op veengrond
  Deru, Joachim ; Eekeren, Nick van; Lenssinck, F.A.J. ; Bloem, J. - \ 2016
  V-focus 13 (2016)3. - ISSN 1574-1575 - p. 29 - 31.
  veengronden - graslanden - stikstof - calciummeststoffen - magnesiummeststoffen - indicatoren - bodemkwaliteit - duurzaam bodemgebruik - landbouwkundig onderzoek - peat soils - grasslands - nitrogen - calcium fertilizers - magnesium fertilizers - indicators - soil quality - sustainable land use - agricultural research
  Uit onderzoek in 2010 blijkt dat het gemeten stikstofleverend vermogen van veengraslanden varieert tussen 170 en 340 kg N per ha, en dat de verhouding tussen calcium (Ca) en magnesium (Mg) in de bodem hier een belangrijke voorspeller voor is. In het kader van het project ‘Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden’ hebben het Louis Bolk Instituut, het Veenweiden Innovatiecentrum en WUR-Alterra onderzocht of er ook een oorzakelijk verband is tussen de Ca/Mg-verhouding en het stikstofleverend vermogen. Verschillende calcium- en magnesiummeststoffen zijn hiervoor getoetst.
  Woningbouw Abbekerk : effect op weidevogelgrasland in open landschap
  Schotman, A.G.M. - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2732) - 23
  weidevogels - woningbouw - woningbouwbeleid - graslanden - ecologie - ruimtelijke ordening - landschapsecologie - noord-holland - grassland birds - house building - housing policy - grasslands - ecology - physical planning - landscape ecology - noord-holland
  De gemeente Medemblik wil in Abbekerk woningbouw realiseren. Hiervoor zijn drie scenario’s met twee bouwfasen. Deze woningbouw is strijdig met de provinciale ruimtelijke verordening, artikel 25. Het te bebouwen gebied is op kaart gezet als ‘weidevogelleefgebied’. Een bestemmingsplan mag daar alleen woningbouw toelaten als er van ‘netto geen verstoord’ weidevogelgebied sprake is. Uit het onderzoek blijkt dat in de eerste bouwfase van de drie scenario’s het netto verstoorde oppervlak varieert van 2,9 tot 9,4 ha en het aantal verstoorde gruttoterritoria (2014) daarin van 0 tot 4. Formeel is er dus netto-verstoring. In een inbreidingslocatie is dit niet het geval. Er worden argumenten aangevoerd dat er in ecologische zin geen sprake is van verstoring van het door het beleid beoogde weidevogelkerngebied, o.a. omdat de gebieden op de kaart in 2014 al niet voldeden aan de criteria en in 2016 ook niet.
  Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2014
  Lukács, S. ; Koeijer, T.J. de; Prins, H. ; Vrijhoef, A. ; Boumans, L.J.M. ; Daatselaar, C.H.G. - \ 2016
  Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM rapport 2016-0052) - 118
  dierlijke meststoffen - graslanden - nitraten - grondwaterkwaliteit - monitoring - eu regelingen - mest - waterkwaliteit - landbouwbedrijven - animal manures - grasslands - nitrates - groundwater quality - monitoring - eu regulations - manures - water quality - farms
  De Europese Nitraatrichtlijn verplicht lidstaten om het gebruik van dierlijke mest te beperken tot 170 kg stikstof per hectare. Landbouwbedrijven in Nederland met ten minste 70 procent grasland mochten onder bepaalde voorwaarden van deze norm afwijken en in 2013 250 kilogram per hectare gebruiken (derogatie). Nederland is verplicht om op 300 bedrijven die derogatie inzetten de bedrijfsvoering en waterkwaliteit te meten en deze resultaten jaarlijks aan de EU te rapporteren. LEI Wageningen UR en het RIVM stellen jaarlijks deze rapportage op. Dit rapport beschrijft de situatie in 2013 en de trends voor de periode tussen 2006 en 2014. Uit de resultaten blijkt dat de nitraatconcentratie in het grondwater in deze periode, afhankelijk van de regio, is gedaald of gelijk is gebleven.
  Voederbieten : minder stikstofverliezen na scheuren grasland
  Pijlman, J. ; Hilhorst, G.J. ; Gerner, L. ; Kessel, T. van - \ 2016
  V-focus 13 (2016)2. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 33.
  voederbieten - graslanden - mineralen - stikstof - oppervlaktewater - grondwater - maïs - melkveehouderij - fodder beet - grasslands - minerals - nitrogen - surface water - groundwater - maize - dairy farming
  In het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers werken 250 melkveehouders aan het verbeteren van de mineralenbenutting op bedrijfsniveau en het beperken van verliezen naar oppervlakte- en grondwater. Wat betreft stikstof zijn de verliezen het hoogst bij maisteelt op gescheurd grasland. In de Kennisgroep Bodem van het project heeft melkveehouder Arjan Freriks de handschoen opgepakt om dit probleem op te lossen met de teelt van voederbieten.
  Milieufactoren en beschikbaarheid nectar en stuifmeel in graslanden
  Ozinga, W.A. ; Geerts, R.H.E.M. ; Hennekens, S.M. ; Schaminee, J.H.J. - \ 2016
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 33 (2016)1. - ISSN 0169-6300 - p. 45 - 47.
  functionele biodiversiteit - graslanden - milieufactoren - nectar - stuifmeel - ecosysteemdiensten - bloemen - plantengemeenschappen - functional biodiversity - grasslands - environmental factors - nectar - pollen - ecosystem services - flowers - plant communities
  Plantengemeenschappen spelen bij veel ecosysteemfuncties en -diensten een cruciale rol. De bijdrage van plantensoorten hangt af van functionele eigenschappen als het aanbod van nectar en stuifmeel in bloemen. Lokale plantengemeenschappen verschillen sterk in het spectrum aan eigenschappen van de soorten en inzicht in deze variatie kan helpen bij duurzaam beheer en gebruik van deze functionele diversiteit. Stilgestaan wordt bij factoren die de variatie in het aanbod van nectar en stuifmeel in graslanden beïnvloeden.
  Natuurherstel door grondtransplantatie
  Wubs, E.R.J. ; Putten, W.H. van der; Bosch, M. - \ 2016
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 33 (2016)1. - ISSN 0169-6300 - p. 11 - 14.
  ecologisch herstel - natuurbeheer - grondverzet - landverbetering - landbouwgronden - zandgronden - heidegronden - graslanden - veldproeven - natuurgebieden - bodembiologie - ecological restoration - nature management - earth moving - land improvement - agricultural soils - sandy soils - heathland soils - grasslands - field tests - natural areas - soil biology
  Natuurherstel op voormalige landbouwpercelen, vooral op zandgronden, wordt uitgevoerd om bestaande natuurgebieden te vergroten en ecologische verbindingszones te versterken. Belangrijke beperkende factoren zijn bodemgerelateerd: hoge nutriëntengehaltes, ongeschikte zaadbanken en tekort aan geschikt bodemleven. Een combinatie van ontgronden en transplantatie van grond uit verder ontwikkelde natuurgebieden kan het natuurherstel op akkers sterk versnellen.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.