Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 708

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Weidevogelscenario’s : Mogelijkheden voor aanpak van verbetering van de weidevogelstand in Nederland
  Melman, Dick ; Sierdsema, Henk - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2769) - 29
  weidevogels - graslanden - populatiebiologie - landschapsbeheer - kosten - habitats - natuurbescherming - nederland - grassland birds - grasslands - population biology - landscape management - costs - habitats - nature conservation - netherlands
  Provinciale informatie uit landelijke natuurrapportages : provinciale informatie uit landelijke natuurrapportages voor de Europese Commissie (Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Standaard Data Formulieren) over de periode 2007-2012
  Bink, R.J. ; Griffioen, A.J. ; Kleunen, A. van - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2818) - 65
  habitatrichtlijn - vogelrichtlijn - habitats - evaluatie - monitoring - natura 2000 - habitats directive - birds directive - habitats - evaluation - monitoring - natura 2000
  Naar een Actieplan Heischrale graslanden : hoe behouden en herstellen we heischrale graslanden in Nederland?
  Zee, Friso van der; Bobbink, Roland ; Loeb, Roos ; Wallis de Vries, Michiel ; Oostermeijer, Gerard ; Luijten, Sheila ; Graaf, Maaike de - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2812) - 135
  graslanden - graslandbeheer - ecologisch herstel - habitats - grasslands - grassland management - ecological restoration - habitats
  Heischraal grasland is een van oorsprong soortenrijk ecosysteem in het zandlandschap, het heuvellandschap en de duinen. De staat van instandhouding van de habitattypen H6230 en H2130C (waar dit ecosysteem in Nederland wordt verdeeld) is slecht, met name de droge varianten. Dat is extra zorgelijk, omdat het om prioritaire habitattypen gaat, dat wil zeggen dat er extra aandacht moet zijn voor het zo spoedig mogelijk bereiken van een gunstige staat van instandhouding. Er is landelijk gezien nog maar 30-40 ha redelijk ontwikkeld heischraal grasland over. Veel heischrale graslanden, ook die er qua soortensamenstelling nog relatief goed uitzien, zijn sterk verzuurd. Door menselijke aanvoer van eerst zwavel en nu stikstof is de zuurbuffering in de bodem ernstig aangetast, en monitoring van de stikstofbelasting laat zien dat deze nog nauwelijks is verminderd.
  Fish migration river monitoring plan : Monitoring program on the effectiveness of the FMR at Kornwerderzand
  Griffioen, A.B. ; Winter, H.V. - \ 2017
  IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research report C012/17A) - 50
  fish migration - fishes - habitats - monitoring - afsluitdijk - wadden sea - lake ijssel - vismigratie - vissen - habitats - monitoring - afsluitdijk - waddenzee - ijsselmeer
  This report drafts a monitoring program aiming at determining and optimizing the effectiveness of restoring fish migration at Kornwerderzand with the ‘Fish Migration River’ (FMR.) For an adaptive management of the operation of the FMR, monitoring and evaluation are key aspects. The main research questions underlying the monitoring program will be outlined. The proposed research and monitoring approach describes which monitoring techniques can be applied, what set-up and schedule of different research components involved.
  Spatial distribution and habitat preference of harbour seals (Phoca vitulina) in the Dutch North Sea
  Aarts, Geert ; Cremer, Jenny ; Kirkwood, Roger ; Wal, Jan Tjalling van der; Matthiopoulos, Jason ; Brasseur, Sophie - \ 2016
  Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C118/16) - 43
  seals - phoca vitulina - spatial distribution - habitats - animal ecology - marine ecology - north sea - netherlands - zeehonden - phoca vitulina - ruimtelijke verdeling - habitats - dierecologie - mariene ecologie - noordzee - nederland
  Kennissysteem agrarisch natuurbeheer: aandacht voor inpasbaarheid en validatie
  Melman, Dick ; Schotman, Alex ; Vanmeulebrouk, Bas ; Staritsky, Igor ; Meeuwsen, Henk - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2791) - 65
  agrarisch natuurbeheer - weidevogels - habitats - kennissystemen - agri-environment schemes - grassland birds - habitats - knowledge systems
  Assessing biodiversity change in scenario studies : introducing a decision support tool for analysing the impact of nature policy
  Pouwels, Rogier ; Bilt, Willem van der; Hinsberg, Arjen van; Knegt, Bart de; Reijnen, Rien ; Verboom, Jana ; Jones-Walters, Lawrence - \ 2016
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 39) - 16
  biodiversity - policy - decision support systems - habitats - ecosystems - biodiversiteit - beleid - beslissingsondersteunende systemen - habitats - ecosystemen
  Biodiversity conservation is firmly established on the
  political agenda. Nested goals and targets for biodiversity
  have therefore been formulated and agreed at global,
  regional, national and sub-national levels in order to halt
  and reverse its decline. In order to measure progress in
  relation to the delivery of such targets, policymakers have
  a range of tools and indicators that allow them to monitor
  and evaluate the effect of their policies, instruments and
  associated actions. In terms of the policy cycle, evaluation
  should result in the further modification and refinement of
  policy instruments towards improved delivery in the
  future.
  Procesindicatoren PAS : rapportage 2016
  Smits, N.A.C. ; Mucher, C.A. ; Ozinga, W.A. ; Waal, R.W. de; Wamelink, G.W.W. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2771) - 61
  stikstof - indicatoren - monitoring - ecologisch herstel - habitats - vegetatie - nitrogen - indicators - monitoring - ecological restoration - habitats - vegetation
  In het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is in 2016 doorgewerkt aan een aantal onderwerpen rondom de ecologische onderbouwing van het PAS, waaronder de procesindicatoren. Binnen de PAS-monitoring is afgesproken dat het proces van natuurherstel ook op korte termijn gevolgd wordt om zo snel mogelijk de effectiviteit van de herstelmaatregelen in kaart te brengen. Hiervoor zijn de PAS-procesindicatoren ontwikkeld. Deze procesindicatoren zijn vooral bedoeld om een indicatie van het herstelproces te geven. Deze procesindicatoren kunnen verschillen per habitattype en per maatregel, maar ook per gebied. Om die redenen is een flexibel systeem ontworpen met diverse parameters: luchtfoto’s, abiotische metingen, vegetatie en soorten. De huidige rapportage betreft de verslaglegging van de ontwikkelde systematiek van PAS-procesindicatoren.
  Monitoring van effecten van evenwichtsbemesting op de grondwaterkwaliteit van het Natura 2000-gebied Boetelerveld
  Kuiters, A.T. ; Corporaal, A. ; Weijters, M.J. ; Bobbink, R. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2772) - 72
  bemesting - grondwaterkwaliteit - natura 2000 - habitats - stikstof - fertilizer application - groundwater quality - natura 2000 - habitats - nitrogen
  In het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) worden in en rondom het Natura 2000-gebied Boetelerveld maatregelen genomen om de effecten van een overmaat aan stikstof te mitigeren. Daarnaast vinden brongerichte maatregelen plaats. Een van de maatregelen is evenwichtsbemesting. Gedurende twee jaar is gekeken naar de uitspoeling van nutriënten in enkele agrarische percelen grenzend aan de oostzijde van het gebied, waar in 2014 is gestart met evenwichtsbemesting. Daarbij is gekeken naar de chemische samenstelling van het grondwater (150-200 cm) en naar veranderingen in de chemische samenstelling van het bodemwater onder de bewortelingszone (50 cm) van percelen met reguliere bemesting en van percelen waar evenwichtsbemesting is toegepast. Daarmee kan een beeld worden gekregen van wat op de langere termijn het effect van evenwichtsbemesting zal zijn op de kwaliteit van het grondwater (150-200 cm). Ook is gekeken naar de huidige kwaliteit van de habitattypen waarvoor het gebied is aangewezen en is een vergelijking gemaakt met de situatie in 2004.
  Smaakfestijn Slowfood 2016
  Bas, Noortje - \ 2016
  grain legumes - vegetable legumes - gene banks - legumes - agro-biodiversity - domestication - habitats - food supply - climatic change
  Diversiteit in peulvruchten : op je bord en in de vriezer
  Ex-ante-evaluatie ANLb-2016 voor lerend beheer : een eerste blik op de omvang en ruimtelijke kwaliteit van het beheer in het nieuwe stelsel
  Melman, Th.C.P. ; Schotman, A.G.M. ; Meeuwsen, H.A.M. ; Smidt, R.A. ; Vanmeulebrouk, B. ; Sierdsema, H. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Rapport / Wageningen Environmental Research 2752) - 75
  agrarisch natuurbeheer - natuurbeheer - habitats - weidevogels - natuurbescherming - agri-environment schemes - nature management - habitats - grassland birds - nature conservation
  Een ex-ante-evaluatie is uitgevoerd van het beheer zoals dat in het vernieuwde stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb-2016) wordt uitgevoerd. Bekeken zijn omvang, de ligging van de beheerde percelen t.o.v. kansrijke gebieden, de ruimtelijke samenhang en de kwaliteit van weidevogelhabitat. Voor ruimtelijke omvang en ligging is een vergelijking gemaakt met de situatie uit 2010: het eerste jaar van het agrarisch natuurbeheer onder het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Aandacht is geschonken aan vier agrarische leefgebieden: open grasland, open akker, droge dooradering en natte dooradering. De focus is gelegd op het weidevogelbeheer: daarover is de meeste kennis en is het leeuwendeel van het beheerde areaal. De omvang van het beheer is in absolute zin gedaald van ca. 143.000 naar 90.000 ha (waarvan ca. 23.000ha zgn. doorlopers waarvan op termijn zal blijken welk deel ervan wordt gecontinueerd). Van het weidevogelbeheer ligt ca. 62-64% in kansrijk gebied (was 58% in 2010); 65% ligt redelijk geconcentreerd, 35% verspreid tot zeer verspreid. Met het zware beheer, voor zover binnen kansrijk gebied liggend, wordt voor ca. 50% een redelijke tot goede habitatkwaliteit gerealiseerd. Om tot een verdere verbetering van het beheer te kunnen komen, zijn geobjectiveerde, door alle betrokkenen gedeelde inzichten onontbeerlijk over onder andere kansrijkdom van gebieden, ondergrenzen voor ruimtelijke samenhang en habitatkwaliteit. Hier kan lerend beheer veel betekenen.
  Stand van zaken urgente otterknelpunten
  Kuiters, A.T. ; Lammertsma, D.R. - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 35
  dierenwelzijn - wilde dieren - otters - dassen (zoogdieren) - huisvesting, dieren - habitats - animal welfare - wild animals - otters - badgers - animal housing - habitats
  Food from the Sulawesi Sea, the need for integrated sea use planning
  Siahainenia, Audrie J. - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Herbert Prins; Johan Verreth, co-promotor(en): Fred de Boer. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462578869 - 180
  mangroves - mangrove forests - fishes - habitats - marine areas - marine environment - fish stocks - environmental management - ecological disturbance - disturbance - sulawesi - mangroves - mangrovebossen - vissen - habitats - mariene gebieden - marien milieu - visstand - milieubeheer - ecologische verstoring - verstoring - celebes

  Mangroves occur in the tropics and subtropics region and an important coastal habitat for the artisanal fisheries along the coast of Indonesia. Around 19% of the total mangrove area in the world is located in Indonesia. Besides providing a barrier against coastal/Delta erosion, mangrove forest plays a significant role as a nursery area for most of the marine communities. Unluckily, 57% of the ±3.2 million ha of the mangroves in Indonesia is currently in degraded, mostly because of human activities (anthropogenic disturbance). The primary sources of anthropogenic disturbances to mangroves are increasing population growth rate and demand for seafood products as an essential protein, especially the wild shrimp, in the world market. These resulted in land-use conversion along estuarine areas not only for settlements and plantations but also for aquaculture ponds. The lack of awareness and understanding of the value and function of mangrove ecosystems contributed to the loss and damage the mangroves area.

  Therefore, my research and field experiment aimed to quantify the effects of human disturbance on mangroves associated trophic cascades in Indonesia estuarine areas. The study was performed in the Berau District, East Kalimantan, Indonesia between 2005 and 2010. Data of mangrove extent from 1990 in the Berau Delta was used as base data with low human disturbance. We also interviewed the artisanal fishermen about their catches, origins, and fishing locations, in relation to the total catch per unit effort (CpUE).

  The results had shown that the total mangroves area in the Berau Delta decreased by 54% between the 1990 and 2009, which led to fragmentation and alteration in the structural complexity of mangroves. The field experiment conducted at three locations with different levels of human disturbances revealed that the species richness was decreased with increased the level of human interference and the marine community tended to be dominated by only a few species. In the highly disturbed areas, the catch of small-scale fishermen tended to be lower. Furthermore, the result from a spatial statistical model indicated that the disturbance of mangrove habitats was influenced the distribution pattern of shrimp. The total CpUE of small-scale fishery in the study area was relatively small, and the area was probably not overexploited.

  As a conclusion, mangroves habitat in the Berau Delta played a significant role in sustaining coastal fisheries. This important ecosystem supports a primary source of marine protein. Mangrove forests can only guarantee these marine resources if the people consciously maintain its viability through a strong management policy.

  De betekenis van Fryslân voor de instandhouding van soorten en habitattypen : toelichting op de totstandkoming van de tabellen die als hulpmiddel dienen voor het beoordelen van de betekenis van provinsje Fryslân voor de instandhouding van soorten en habitattypen onder de nieuwe Wet natuurbescherming
  Bink, R.J. ; Schmidt, A.M. ; Vreeswijk, Tessa van; Swaay, C.A.M. van; Turnhout, C.A.M. van; Verweij, R. ; Woltjer, I. ; Broekmeyer, M.E.A. ; Soldaat, L. - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2734) - 27
  natuurbeschermingsrecht - natuurbescherming - habitatrichtlijn - vogelrichtlijn - natura 2000 - habitats - soorten - friesland - nature conservation law - nature conservation - habitats directive - birds directive - natura 2000 - habitats - species - friesland
  Op 1 januari 2017 wordt de nieuwe Wet natuurbescherming van kracht. De provincies krijgen door deze wet een grotere verantwoordelijkheid voor het beschermen en in stand houden van vele soorten en habitattypen. Elke provincie moet daartoe een provinciale natuurvisie opstellen die door Provinciale Staten wordt vastgesteld en door Gedeputeerde Staten uitgevoerd. De provinsje Fryslân stelt zich de vraag wat de betekenis is van de provinsje voor de instandhouding van de soorten en habitattypen in Nederland onder de Wet natuurbescherming. Het antwoord op deze vraag wordt gebruikt voor twee doeleinden: een goede inzet van beleid en instrumentarium en – daar waar mogelijk – het gebruik van vrijstellingen bij de vergunningverlening. Beide zullen worden uitgewerkt in de natuurvisie van Fryslân. De provinsje Fryslân wil daartoe over een hulpmiddel beschikken waarmee zij de betekenis van de provinsje kan bepalen. Alterra, het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), Sovon vogelonderzoek Nederland, de Vlinderstichting en andere PGO’s hebben gezamenlijk gewerkt aan dat hulpmiddel. Het resultaat is een aantal tabellen (Excelbestand) met een toelichtend rapport.
  Natura 2000 in het habitatrichtlijngebied Eems-Dollard
  Baptist, M.J. ; Geelhoed, S.C.V. - \ 2016
  IMARES (Rapport / IMARES C054/16) - 43
  natura 2000 - eems-dollard - habitatrichtlijn - waddenzee - estuaria - habitats - vogels - fauna - natura 2000 - eems-dollard - habitats directive - wadden sea - estuaries - habitats - birds - fauna
  Het doel van dit rapport is uit te werken welke verbeteringen van de Natura 2000-waarden behaald moeten worden in de Eems-Dollard na aanwijzing. Van belang hierbij is met welke referentietoestand moet worden vergeleken. De afspraak is dat de referentietoestand wordt bepaald door het jaar waarin een gebied op de Europese lijst van Gebieden van Communautair Belang wordt bijgeschreven.
  Conservation of predaceous Coccinellidae species in greenhouse ecosystems
  Papanikolaou, N.E. ; Milonas, P.G. ; Meijer, R.J.M. - \ 2016
  BioGreenhouse (Fact sheet BioGreenhouse 7) - 2
  organic farming - horticulture - greenhouse horticulture - plant health - natural enemies - habitats - coccinellidae - agroecosystems - biological control - pesticides - biologische landbouw - tuinbouw - glastuinbouw - plantgezondheid - natuurlijke vijanden - habitats - coccinellidae - agro-ecosystemen - biologische bestrijding - pesticiden
  Conservation of natural enemies is an important component of pest management, which can improve their efficacy against target pests. Conserving predaceous Coccinelidae species in agricultural ecosystems is used to enhance their biocontrol contribution. Favourable conditions in these habitats can contribute to a more efficient population regulation of several pests. Conservation efforts focus on discouraging emigration from a crop system and enhance retention time of coccinelids in periods with low prey availability. Thus, the management of agroecosystems should focus on providing resources in such temporal and spatial scale that may prevent their emigration or attract them in habitats. In addition, in a greenhouse ecosystem, another conservation action is to reduce mortality and sublethal effects caused by insecticides.
  Populatiebeheer van wilde hoefdieren: nog niet goed op orde
  Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Grift, E.A. van der - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap (2015)december. - ISSN 1572-7610 - p. 26 - 29.
  wilde dieren - wildbescherming - wildbeheer - hoefdieren - regionaal beleid - populatiedichtheid - populatie-ecologie - bevolkingsspreiding - habitats - wild animals - wildlife conservation - wildlife management - ungulates - regional policy - population density - population ecology - population distribution - habitats
  In de afgelopen vijftig jaar groeide in grote delen van Europa, inclusief Nederland, zowel de aantallen als de verspreiding van ree, wild zwijn, damhert en edelhert. Verklaringen hiervoor zijn een betere bescherming en beheer, ontsnappingen, spontane (her)kolonisatie van leefgebieden in combinatie met (her) introducties, verbetering van connectiviteit, mildere winters en een verhoogd voedselaanbod. Tot voor kort werd de verspreiding van wild zwijn en edelhert in Nederland gehinderd door rijksbeleid: de soorten mogen alleen op de Veluwe, de Oostvaardersplassen en Nationaal park De Meinweg leven. Inmiddels zijn de provincies verantwoordelijk voor het faunabeleid en de kans is groot is dat wilde hoefdieren in de nabije toekomst verder zullen toenemen.
  Veldgids Rompgemeenschappen
  Schaminee, J.H.J. ; Janssen, J.A.M. ; Weeda, E.J. ; Hommel, P.W.F.M. ; Haveman, R. ; Schipper, P. ; Bal, D. - \ 2015
  KNNV uitgeverij - ISBN 9789050115162 - 284
  plantengemeenschappen - habitats - biotopen - vegetatietypen - nederland - plant communities - habitats - biotopes - vegetation types - netherlands
  Plantengemeenschappen zijn groepen van samen voorkomende plantensoorten typerend voor de grote verscheidenheid aan biotopen, zoals moeras, grasland, akker en bos. Plantengemeenschappen zeggen veel over waterhuishouding, bodem, klimaat en landgebruik.Door intensivering zijn goed ontwikkelde plantengemeenschappen echter vrij zeldzaam geworden en verarmd. Dit zijn zogenaamde afgeleide gemeenschappen: de romp- en derivaatgemeenschappen. Ook daarvan is classificatie en identificatie van groot belang.Deze gids geeft een compleet overzicht:•inleiding over romp- en derivaatgemeenschappen•beschrijft 260 Nederlandse romp- en derivaatgemeenschappen, ingedeeld naar biotoop (open water en moerassen; graslanden en heiden; kust en binnenlandse pioniermilieus; ruigten, bossen en struwelen)•helder overzicht van de overkoepelende vegetatieklassen•per gemeenschap een beschrijving van ecologie en voorkomen in Nederland, plus een tabel met soortensamenstelling•met talloze fraaie kleurenfoto’sDit nieuwe standaardwerk vormt een logisch tweeluik met de Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland (deel1). Samen zijn ze een handig hulpmiddel voor studenten, ecologen, beheerders en plantenliefhebbers.Meer informatie over monitoring en planten tellen >>
  BioScore 2 - Plants & Mammals : background and pre-processing of distribution data
  Hennekens, S.M. ; Hendriks, J.M. ; Ozinga, W.A. ; Schaminee, J.H.J. ; Santini, L. - \ 2015
  Wageningen : Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment (WOt-technical report 50) - 221
  plants - mammals - biogeography - regression analysis - models - biodiversity - data collection - habitats - planten - zoogdieren - biogeografie - regressieanalyse - modellen - biodiversiteit - gegevens verzamelen - habitats
  This report highlights the background and pre-processing of the distribution of plant species, habitats and mammal species. For plants a selection of about 900 taxa has been made, based on 45 Annex I habitat types, which represent a substantial part of European natural and semi-natural vegetation. For animals all species existing in Europe have been taken into account. The data covers more or less all EU28 countries and is pre-processed in three steps to feed the BioScore 2 model. In the first step for each species or habitat type a climate/soil model has been created by using Boosted Regression Models (GBM). On the basis of these models presence/absence maps are derived to define the distribution range of the species/habitat types. In the second step additional knowledge was brought in to further specify the potential habitat within the distribution range, by laying an explicit mask over it, selecting only those land use types (land cover classes) suitable for the occurrence of the habitat type or species. In the third step the effect of human-induced pressures on habitat quality and species occurrence/abundance within the suitable habitats in the calculated distribution ranges was taken into account. The dose-effect relations were calculated on the basis of Generalized Linear Models (GLM). All outcomes of the three steps have been further used by the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) to set up the BioScore 2 model.
  Effect straatverlichting op paddentrek
  Grunsven, R.H.A. van; Joosten, K. ; Creemers, R. - \ 2015
  RAVON 17 (2015)3. - p. 56 - 58.
  padden - migratie - habitats - habitatfragmentatie - habitatverbindingszones - verlichting - kunstmatige verlichting - wildbescherming - toads - migration - habitats - habitat fragmentation - habitat corridors - lighting - artificial lighting - wildlife conservation
  Al duizenden jaren gaan padden in het vroege voorjaar ’s nachts op pad naar voortplantingswateren om daar te paren en eieren af te zetten. De wereld om hen heen is in al die jaren sterk veranderd. Wegen doorkruisen hun leefgebied en straatverlichting langs de wegen is eerder regel dan uitzondering. En dat heeft effect op de paddentrek, zo blijkt uit een lichtonderzoek.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.