Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 55

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Lactic acid fermentation of human excreta for agricultural application
  Andreev, Nadejda - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): P.N.L. Lens, co-promotor(en): B. Boincean; M. Ronteltap. - Leiden : CRC Press/Balkema - ISBN 9781138049895 - 207
  lactic acid - manure fermentation - fermentation - fertilizers - human faeces - biochar - composting - melkzuur - mestvergisting - fermentatie - kunstmeststoffen - mensenfeces - biochar - compostering

  Human excreta is a valuable fertilizer for improving soil quality and crop productivity, with a potential to replace or complement the mineral fertilizers. The main challenges related to human excreta regarding agricultural applications are microbial contamination risks, loss of nutrients, and odor issues. Fertilization by lacto-fermented faeces supplemented by biochar has benefits such as improved soil bulk density, nitrate and potassium concentrations as well as the yield and yield components of corn, compared to untreated, simple stored faeces, urine, cattle manure, and unfertilized controls. Even though the mineral fertilizer produced corn with significantly higher height and leaf length, it did not add significantly higher yields than lacto-fermented faeces supplemented by biochar. A faeces treatment process by combined lacto-fermentation with thermophilic composting and biochar supplementation had better reduction of coliforms, Escherichia coli, Enterococcus faecalis and Clostridium perfringens, and higher germination of radish and growth of tomatoes than combined lacto-fermentation with vermicomposting. Urine lacto-fermentation contributed to a pH reduction below 4, a decrease in the ammonium concentration and odor strength, as well as an increase in the germination rates compared to untreated stored urine. The results of this study provide important information that can set the basis for scaling up a sustainable technology for the treatment of source separated human excreta while improving its potential for resource recovery.

  Meer doen met mest
  Didde, R. ; Vellinga, Th.V. ; Andeweg, K. ; Teenstra, E.D. - \ 2015
  WageningenWorld (2015)4. - ISSN 2210-7908 - p. 34 - 39.
  mestverwerking - ontwikkelingslanden - mestvergisting - biogas - bemesting - kringlopen - vietnam - landbouwontwikkeling - manure treatment - developing countries - manure fermentation - biogas - fertilizer application - cycling - vietnam - agricultural development
  Wageningen UR probeert boeren in ontwikkelingslanden ervan te overtuigen meer te doen met de mest van hun vee. Dat kan bijdragen aan de energievoorziening, de conditie van de bodem en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. In Vietnam worden de eerste resultaten geboekt.
  Goede verwerking van natuurgras bij oogst en bewaren essentieel voor succes : : themanummer groene grondstoffen
  Durksz, D.L. - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)118. - ISSN 1572-7610 - p. 28 - 30.
  mestvergisting - mest - biogas - co-vergisting - grasmaaisel - maaien - graslandbeheer - biomassa - natuurlijke hulpbronnen - graskuilvoer - manure fermentation - manures - biogas - co-fermentation - grass clippings - mowing - grassland management - biomass - natural resources - grass silage
  Natuurgras kan uitstekend dienst doen als co-vergister in mestvergisters. Maar dan moeten de oogst en de opslag wel goed gebeuren.
  Prototype van een Dynamisch Input Advies Systeem voor biogasinstallaties
  Timmerman, M. ; Riel, J.W. van - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 897) - 58
  bio-energie - biogas - gasproductie - co-vergisting - mestvergisting - beslissingsondersteunende systemen - optimalisatie - energieproductie in de landbouw - melkveehouderij - biobased economy - bioenergy - biogas - gas production - co-fermentation - manure fermentation - decision support systems - optimization - agricultural energy production - dairy farming - biobased economy
  Het Dynamisch Input Advies Systeem (Dynamisch Vergisten) voor biogasinstallaties maakt gebruik van bedrijfsspecifieke procesgegevens voor de dagelijkse bijsturing van de input naar een biogasinstallatie. Het adviessysteem bestaat uit een methodiek die dagelijks de actuele invloed bepaalt van de input op de biogasproductie en een control algoritme die op basis van de relatie tussen de input en de biogasproductie de optimale input bepaalt. Op basis hiervan wordt de input bijgesteld in de richting van de optimale input. Het control algoritme kan worden ingesteld om de input voor de maximaal haalbare biogasproductie te bepalen of om de input te bepalen waarbij het voersaldo (energieopbrengst minus voerkosten) maximaal is. Het doel van het onderzoek was het vaststellen van het “proof of principle” van de methodiek van Dynamisch Vergisten onder praktijkomstandigheden. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op een melkveeproefbedrijf en een praktijkbedrijf. Uit de resultaten blijkt dat het principe van Dynamisch Vergisten in staat was om de input zo te sturen dat de biogasproductie toe nam zonder dat het vergistingsproces nadelig werd beïnvloed. De toename in biogasproductie leidde tot hogere voersaldo’s. De methodiek van Dynamisch Vergisten biedt perspectief om het financiële rendement van biogasinstallaties te verbeteren.
  Aanzuursystemen voor rundveedrijfmest in stallen
  Melse, R.W. ; Starmans, D.A.J. ; Ogink, N.W.M. - \ 2015
  17 : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 898) - 17
  rundveehouderij - rundveemest - aanzuren - ammoniakemissie - emissiereductie - luchtkwaliteit - mestvergisting - melkveehouderij - melkvee - zwavelzuur - cattle husbandry - cattle manure - acidulation - ammonia emission - emission reduction - air quality - manure fermentation - dairy farming - dairy cattle - sulfuric acid
  By acidification of liquid cattle manure in the pit underneath the floor, the emission of ammonia from an animal house can be reduced. Two systems for acidification can be distinguished: 1) Acidification with sulphuric acid; 2) Biological acidification, i.e. acid compounds are produced by bacteria in the manure. At the request of the Dutch Ministry of Economic Affairs in this report the main aspects of these systems are discussed. The analysis shows that the maximum achievable ammonia emission reduction is about 20%. Applied as a single low-emission measure in dairy barns, this reduction is not large enough to comply with the maximum levels that will come into effect from 2018, implying that this measure has to be combined with additional techniques, such as low-emission floor or air scrubbing techniques, and as such restricting perspectives for practical application. Furthermore, it is concluded that the sulphuric acid acidification system is ready for on-farm implementation, whereas the biological acidification system needs to be further developed. Acidification with sulphuric acid leads to a drastic increase of the sulphur content of the manure; attention must be paid to maximum sulphur application rates when this manure is applied to the soil; when this system is applied to the soil. The operating costs for biological acidification are about twice as much as for acidification with sulphuric acid. Besides, application of biological acidification might lead to a higher methane production. Because of the relatively high costs, it is uncertain whether biological acidification is feasible, even when it is ready for practical implementation. Therefore it is concluded that the biological acidification system is without prospects for the short term. The economic feasibility might improve when the increased methane production can be used in a digester. It is recommended to further study the feasibility of a combined system of biological acidification and manure digestion.
  Rekentool co-materialen mestvergisting
  Derikx, P.J.L. - \ 2015
  co-vergisting - mestvergisting - berekening - verontreinigingen - bio-energie - biobased economy - co-fermentation - manure fermentation - calculation - impurities - bioenergy - biobased economy
  De meststoffenwet stelt eisen aan materialen die als co-materialen bijgemengd worden in een vergister. Mits aan voorwaarden voldaan wordt mag het resulterende digestaat als meststof aangewend worden. Deze rekentool is bedoeld om op basis van beschikbare analyseresultaten na te gaan of de betreffende partij voldoet aan de gestelde eisen.
  Mestvergisting Fermtech systems en Ecobag
  Kasper, G.J. ; Kemperman, A.J.M. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 874) - 45
  mestvergisting - melkveehouderij - biogas - voedingsstoffen - dierlijke meststoffen - systeeminnovatie - bioraffinage - duurzaamheid (sustainability) - fermentatie - biobased economy - manure fermentation - dairy farming - biogas - nutrients - animal manures - system innovation - biorefinery - sustainability - fermentation - biobased economy
  Een deel van de veehouders wil de energetische waarde van mest benutten om in hun energieverbruik te voorzien. Vergisting is een methode om energie uit mest te halen. Doel is het vergisten van alle soorten dierlijke mest met systemen die een rendabele business case realiseren in de keten ‘(verse) mest tot en met verwaarden van digestaat of mineralenterugwinning m.b.v. mestraffinage’. Hiertoe zijn twee innovatieve technieken van vergisten onderzocht, die op pilotschaal zijn getest. Daarna zal bij opschaling het innovatieve vergistingsproces van grote betekenis kunnen zijn voor het mede oplossen van het Nederlandse mestprobleem. Het doel van dit project in engere zin beperkt zich tot het monitoren van alleen de innovatieve vergistingstechnieken van twee systemen met melkveemest op boerderijschaal.
  Hoeveel is onze poep eigenlijk waard?
  Vet, L.E.M. - \ 2015
  Universiteit van Nederland
  afvalwaterbehandeling - waterzuivering - rioolwater - mestvergisting - geneesmiddelen - fosfaat - terugwinning - algenteelt - helofytenfilters - feces - nieuwe sanitatie - biobased economy - lesmaterialen - waste water treatment - water treatment - sewage - manure fermentation - drugs - phosphate - recovery - algae culture - artificial wetlands - faeces - new sanitation - biobased economy - teaching materials
  Prof. dr. Louise Vet van Wageningen UR heeft een donkerbruin vermoeden dat we waardevolle stoffen door het toilet spoelen. Sterker nog: ze weet het zeker. Voedingsstoffen, zelfs medicijnen: In dit college vertelt ze hoe we met algen en nieuwe technologie kostbaar spul uit ons bruine spul kunnen halen. Louise Vet is hoogleraar Evolutionaire Ecologie aan de Universiteit Wageningen en directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie. Professor Vet is een vrouw met een missie: een zo duurzaam mogelijke wereld realiseren. Zo gaf ze zelf het goede voorbeeld door het kantoorcomplex en lab waar zij haar onderzoek doet geheel via de cradle-to-cradle filosofie in te richten.
  Star+ : monovergisting mest van vleesvarkens
  Kasper, G.J. ; Verdoes, N. ; Classens, P.J.A.M. - \ 2015
  V-focus 12 (2015)1. - ISSN 1574-1575 - p. 29 - 31.
  varkenshouderij - vleesvee - vleesproductie - varkensstallen - innovaties - varkensmest - mestverwerking - scheiding - mestvergisting - biogas - beoordeling - pig farming - beef cattle - meat production - pig housing - innovations - pig manure - manure treatment - separation - manure fermentation - biogas - assessment
  De versgeproduceerde mest en de vermorste snijmais uit de innovatieve Star+- stal zijn onderzocht op samenstelling en gaspotentie. Daarbij lag de nadruk op de werking van de mestbanden, het optimale drogestofgehalte van de ingevoerde mest, de kwaliteit en kwantiteit van het biogas en de stabiliteit van het vergistingsproces.
  Methaanproductie van dikke mestfracties: met en zonder voorbehandeling
  Timmerman, M. ; Buisonjé, F.E. de - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 838) - 33
  methaanproductie - dierlijke meststoffen - voorbehandeling - mestvergisting - biogas - co-vergisting - landbouw en milieu - gasproductie - biobased economy - methane production - animal manures - pretreatment - manure fermentation - biogas - co-fermentation - agriculture and environment - gas production - biobased economy
  This report presents the international knowledge about the methane yields of solid manure fractions and the possibilities to increase the methane yields by pre-treatment. The methane yields of solids fractions in batch tests were globally in the range of 40 to 60 m3 per tonne. Promising pre-treatment technologies to increase the methane yield are: thermal treatment, two-stage digestion, steam explosion and thermochemical pre-treatment. Most research of pre-treatment technologies only looked at the increase in methane yield, but not at the increased consumption of electricity and chemicals nor at the economic return.
  Effect van het Aeromix systeem op ammoniakemissie in een melkveestal : verkennend onderzoek op Dairy Campus
  Dooren, H.J.C. van; Bokma, S. ; Zonderland, J.L. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock research rapport 850) - 25
  melkvee - melkveehouderij - ammoniakemissie - stallen - landbouwschuren - emissiereductie - mestvergisting - mestverwerking - rundveemest - distikstofmonoxide - gevalsanalyse - dairy cattle - dairy farming - ammonia emission - stalls - barns - emission reduction - manure fermentation - manure treatment - cattle manure - nitrous oxide - case studies
  During a case-control trial with Aeromix manure mixing system a sharp reduction of the ammonia emission from the dairy barn was established. In comparison to the reference barn the reduction was on average 50 %. No increase in laughing gas (N2O) was found.
  Testrapport van de Manure Power monovergister
  Buisonjé, F.E. de; Classens, P.J.A.M. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - 8
  mestvergisting - mestverwerking - bio-energie - gistingstanken - energieproductiekosten - energieproductie in de landbouw - varkensdrijfmest - biogas - gasproductie - biobased economy - manure fermentation - manure treatment - bioenergy - digesters - energy cost of production - agricultural energy production - pig slurry - biogas - gas production - biobased economy
  Uit eerder onderzoek naar monovergisting van drijfmest is gebleken dat de kosten te hoog zijn ten opzichte van de opbrengst (groene stroom of Groen Gas). Natuurmelkerij heeft daarom in samenspraak mat andere partners een ‘basic’ vergister ontwikkeld om de kosten zo laag mogelijk te houden. Deze vergister wordt de Manure Power genoemd. De vergister is in 2013 op VIC Sterksel geplaatst en geoptimaliseerd. Dit verslag is een weergave van de ervaringen met het testen van de Manure Power monovergister op Varkens Innovatie Centrum Sterksel in de zomer en najaar van 2014.
  Technische haalbaarheid van het RMS bio-raffinage concept = Technical feasibility of the RMS bio-refinery concept
  Hoeksma, P. ; Buisonjé, F.E. de; Melse, R.W. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 791) - 27
  mestverwerking - mestvergisting - co-vergisting - scheiding - bioraffinage - biogas - haalbaarheidsstudies - biobased economy - manure treatment - manure fermentation - co-fermentation - separation - biorefinery - biogas - feasibility studies - biobased economy
  RMS heeft aangegeven dat zij een bioraffinageconcept hebben ontwikkeld waarmee mest en organische reststromen kunnen worden verwerkt tot een aantal waardevolle producten en waarmee tevens wordt ingespeeld op de plicht voor veehouders om een deel van het mestoverschot te verwerken en op de wens van de Nederlandse overheid om meer groen gas te produceren. Het doel van deze studie is de technische haalbaarheid van het RMS concept en de verwachtte emissies aan broeikasgassen, ammoniak, geur en fijnstof vast te stellen. Het doel is tevens om vast te stellen welke synergie-effecten mogelijk zijn bij realisatie van het RMS concept op de locatie Greenport Venlo, bijvoorbeeld door het inzetten in het bioraffinageproces van beschikbare organische reststromen en het benutten van CO2 op deze locatie.
  Sustainability of processed manure
  Zwart, Kor - \ 2013
  manure treatment - manure fermentation - separation - sustainability - greenhouse gases - arable farming - fertilizer application - nutrient accounting system
  Transportbrandstof uit biogas geeft hoger rendement en verduurzaamt
  Kasper, G.J. - \ 2013
  V-focus 10 (2013)6. - ISSN 1574-1575 - p. 24 - 26.
  biogas - gasproductie - opwaarderen - warmtekrachtkoppeling - energieproductie in de landbouw - biobrandstoffen - biobased economy - mestvergisting - technieken - economische haalbaarheid - biogas - gas production - upgrading - cogeneration - agricultural energy production - biofuels - biobased economy - manure fermentation - techniques - economic viability
  Bij vergisting van mest ontstaat biogas dat met een WKK kan worden omgezet in elektriciteit en warmte. Probleem is vaak dat de warmte onvoldoende benut wordt. Het opwerken van biogas tot transportbrandstof kan een oplossing hiervoor zijn, waarbij gelet moet worden op schaalgrootte van vergisting, type opwerkingstechniek en afzetmarkt.
  Korte verblijftijd haalbaar bij mestvergisting
  Timmerman, M. ; Eekert, M. ; Riel, J.W. van; Schuman, E. - \ 2013
  V-focus 10 (2013)6. - ISSN 1574-1575 - p. 42 - 43.
  veehouderij - mestvergisting - biogas - gasproductie - fermentatie - duur - glycerol - biobased economy - warmtekrachtkoppeling - livestock farming - manure fermentation - biogas - gas production - fermentation - duration - glycerol - biobased economy - cogeneration
  Vergisting van mest bij verblijftijden van korter dan 15 dagen is haalbaar, maar mestsoort en mestkwaliteit blijken een groot effect te hebben op de biogasproductie bij deze korte verblijftijden. Het is mogelijk om bij deze korte verblijftijd een kleine hoeveelheid (<5%) glycerine toe te voegen waardoor de biogasproductie sterk toeneemt, zodat er een 2 tot 3 keer zo grote WKK kan worden neergezet als bij pure mestvergisting. Maar de biogasproductie van de glycerine hangt wel af van de mestkwaliteit.
  Mestvergisting bij korte verblijftijden
  Timmerman, M. ; Eekert, M.H.A. van; Riel, J.W. van; Schuman, E. - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 729) - 19
  mestvergisting - fermentatie - biogas - gasproductie - glycerol - tijd - biobased economy - manure fermentation - fermentation - biogas - gas production - glycerol - time - biobased economy
  In four CSTR laboratory reactors research has been conducted into the effect of reduction of the retention time on the biogas production from pig and cattle slurry and the volatile fatty acid content in the digester. Further, the effect of adding a small amount of glycerine on the retention time and the volatile fatty acid content in the digester has been researched.
  Toepassing van digestaat in de landbouw: bemestende waarde en de risico's - Deskstudie in het kader van Energierijk
  Geel, W.C.A. van; Dijk, W. van - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV (PPO rapport 565) - 26
  mestverwerking - drijfmest - digestaat - mestvergisting - co-vergisting - bemesting - organische meststoffen - risicoanalyse - verontreinigingen - ziekteoverdracht - biobased economy - akkerbouw - biogas - varkenshouderij - rundveehouderij - dierlijke meststoffen - manure treatment - slurries - digestate - manure fermentation - co-fermentation - fertilizer application - organic fertilizers - risk analysis - impurities - disease transmission - biobased economy - arable farming - biogas - pig farming - cattle husbandry - animal manures
  Digestaat is het restproduct dat overblijft na de (co)-vergisting van drijfmest voor de productie van biogas. Digestaat kan als meststof worden gebruikt in de akker- en tuinbouw en worden toegepast zoals drijfmest. De eigenschappen van digestaat zijn globaal vergelijkbaar met die van dierlijke mest. Dit rapport gaat in op de bemestende waarde van digestaat voor de landbouw en de risico’s van het gebruik van digestaat.
  Productie van duurzame energie uit mest en andere biomassa : opties en combinaties van vergisten in de regio Helmond
  Verdoes, N. ; Melse, R.W. ; Timmerman, M. ; Zwart, K.B. ; Kolk, J.W.H. van der; Buisonjé, F.E. de - \ 2013
  Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 288) - 43
  veehouderij - mestvergisting - co-vergisting - regionale ontwikkeling - regionale verkenningen - duurzame energie - economische samenwerking - biobased economy - energiebalans - kooldioxide - noord-brabant - livestock farming - manure fermentation - co-fermentation - regional development - regional surveys - sustainable energy - economic cooperation - biobased economy - energy balance - carbon dioxide - noord-brabant
  De Energie Club Helmond Regio (ECHR) heeft zich tot doel gesteld de regio Helmond CO2-neutraal te maken. De ECHR heeft daarom via de Wetenschapswinkel van Wageningen UR een onderzoek uitgezet met de vraag in welke mate vergisting van mest en biomassa in de regio Helmond een bijdrage kan leveren aan meer duurzame energieproductie. In dit rapport is die verkenning gemaakt. Geïnventariseerd is welke initiatieven in dit gebied lopen en waar er koppelingen en win-winsituaties mogelijk zijn. Hieruit blijkt dat mest- en/of covergisting een positieve bijdrage kan leveren om duurzame energie te produceren en dat de efficiëntie van de benutting van deze energie (warmte, biogas, elektriciteit) verhoogd kan worden door initiatieven aan elkaar te koppelen. Er blijkt een flink aantal initiatieven in de regio te zijn, maar het is lastig om deze daadwerkelijk in de praktijk uitgevoerd te krijgen. Oorzaken lijken vooral: financiën, vergunningen en eenling-acties. Er is veel enthousiasme, maar de samenwerking moet duidelijk nog gezocht worden en goed ondernemerschap is een essentiële voorwaarde. Voor het gebied zijn er voorstellen gedaan om lopende initiatieven te verbinden en is uitgewerkt op welke wijze dat zou kunnen.
  Manure management options and opportunities
  Mosquera Losada, Julio - \ 2012
  manure fermentation - biogas - vietnam - biobased economy
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.