Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 836

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==nature
Check title to add to marked list
Verdienmodellen natuurinclusieve landbouw: kennis in ontwikkeling
Polman, Nico - \ 2019
animal welfare - animal production - nature - agriculture
Groene dagbesteding in de stad: een levendige plek voor mensen met dementie : Factsheet
Buist, Y. ; Bruin, S. de; Vaandrager, L. ; Hassink, J. - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research - 17 p.
health - well-being - nature - agriculture - participation
Aan de slag met groene dagbesteding in de stad voor mensen met dementie
Hassink, J. ; Vaandrager, L. ; Bruin, S. de; Buist, Y. - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research - 7 p.
participation - health - well-being - care - greening - nature
What is water doing for us? | WURcast
Dijksma, R. - \ 2017
Wageningen :
rain - water - agriculture - drinking water - climatic change - nature
Zeven redenen om te investeren in een groene stad : Longread
Hattum, T. van; Stuiver, M. ; Spijker, J.H. ; Visschedijk, P.A.M. ; Vries, S. de; Snep, R.P.H. ; Jacobs, C.M.J. - \ 2017
Wageningen University and Research
green roofs - green walls - plantations - parks - nature - well-being - urban areas - health
Grijs, Groen & Gelukkig - Plantenwand
Hermans, C.M.L. - \ 2017
IVN Nederland
groene gevels - klimaat - zorg - natuur - planten - green walls - climate - care - nature - plants
Plantenwanden zorgen voor een gezonder binnenklimaat. Voor zorginstellingen waar cliënten weinig buiten komen, halen we met de Plantenwand de natuur naar binnen en dragen zo bij aan een gezondere leefomgeving. Wageningen Environmental Research doet onderzoek naar de effecten van Plantenwanden op het binnenklimaat. Ook het effect op cliëntwelzijn en de afname van het ziekteverzuim onder medewerkers wordt onderzocht.
Pionieren : De impact van innovatieve maatschappelijke initiatieven op een natuur-inclusieve samenleving
Salverda, I.E. ; Dam, R.I. van; Pleijte, M. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Pionieren ) - 64 p.
natuur - samenleving - participatie - stedelijke gebieden - sport - lopen - burgers - fondsgelden - weidevogels - bodem - nederland - nature - society - participation - urban areas - walking - citizens - funding - grassland birds - soil - netherlands
Pionieren : Jaarmagazine over het DEMOCRATISCH samenspel van groene burgerinitiatieven en overheden
Salverda, I.E. ; Kruit, J. ; Kuijper, Florien ; Koffijberg, M. ; Neefjes, M. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Pionieren ) - 39 p.
natuur - openbaar groen - stedelijke gebieden - burgers - participatie - innovaties - vergroening - democratie - nederland - nature - public green areas - urban areas - citizens - participation - innovations - greening - democracy - netherlands
Factsheet Groene re-integratiepraktijken voor mensen met psychische problemen
Hassink, J. ; Vaandrager, L. ; Jansen, Joke - \ 2017
Wageningen University & Research - 7 p.
burgers - participatie - sociaal welzijn - gezondheid - herstellen - beplantingen - natuur - beweging - citizens - participation - social welfare - health - reconditioning - plantations - nature - movement
Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor uitvoering van de Jeugdwet, Wmo en de Participatiewet. De invoering van de Participatiewet leidt tot de toestroom van een nieuwe doelgroep waaronder veel mensen met psychische problemen die behoefte hebben aan langdurige ondersteuning.
De decentralisaties vormen een grote uitdaging voor gemeenten. Niet alleen komen er nieuwe taken op gemeenten af, maar er wordt ook flink bezuinigd. Gemeenten moeten dus meer doen met minder geld. Maar er zijn ook kansen.
Voor het eerst krijgt één partij, de gemeente, zeggenschap over praktisch het hele sociale domein. De decentralisaties maken dwarsverbanden tussen de Wmo/Awbz, de jeugdzorg en het domein van werk en inkomen mogelijk. Werkplekken waar mensen vanuit de participatiewet, WMO en jeugdzorg terecht kunnen hebben daarom de aandacht van gemeenten.
Deze factsheet gaat over de mogelijkheden die het groen biedt voor re-integratie van mensen met psychische problemen. Interessante voorbeelden van re-integratie initiatieven zijn stadslandbouwbedrijven, landschapsonderhoud,
zorgboerderijen, groenonderhoud en groene wijkinitiatieven.
De factsheet is gebaseerd op literatuuronderzoek, interviews en groepsgesprekken met initiatiefnemers, mensen met psychische problemen die werken in het groen (deelnemers) en betrokken beleidsmedewerkers van verschillende groene re-integratie initiatieven. In deze factsheet komen de volgende thema’s aan bod:
• Welke vormen van groene re-integratie bestaan er in Nederland?
• Wat is de mogelijke theoretische onderbouwing en wat zijn de werkzame elementen van groene re-integratie?
• Wat zijn de randvoorwaarden van groene re-integratie? En wat is er nodig om deze vorm van re-integratie verder in
te bedden en op te schalen?
Maatregelen Natuurinclusieve landbouw
Erisman, Jan Willem ; Eekeren, Nick van; Doorn, Anne van; Geertsema, Willemien ; Polman, Nico - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2821) - 49
landbouw - natuur - agrarische bedrijfsvoering - maatregelen - biologische landbouw - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - dierlijke productie - melkvee - agriculture - nature - farm management - measures - organic farming - animal welfare - animal housing - animal production - dairy cattle
In deze notitie wordt een overzicht gegeven van maatregelen voor natuurinclusieve landbouw. Dit is een vorm van duurzame landbouw die optimaal gebruik maakt van de natuurlijke processen en deze integreert in de bedrijfsvoering. Natuurinclusieve landbouw begint met een gezonde bodem, produceert voedsel binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving en heeft positieve effecten op de biodiversiteit en het klimaat.
Framing nature : searching for (implicit) religious elements in the communication about nature
Jansen, Peter - \ 2017
Wageningen University. Promotor(en): H. Jochemsen, co-promotor(en): F.W.J. Keulartz; J. van der Stoep. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463431323 - 200
nature - policy - netherlands - communication - religion - case studies - frames - perception - public authorities - landscape experience - identity - natuur - beleid - nederland - communicatie - religie - gevalsanalyse - geraamten - perceptie - overheid - landschapsbeleving - identiteit

This PhD thesis is about communication concerning nature in the Netherlands. The purpose of this exploratory study is to take both a theoretical and an empirical look at whether (implicit) religious elements play a role in this communication about nature in the Netherlands.

In this PhD thesis it is argued that the role of communication practitioners is to signal, articulate, and interpret normative elements in the discourse. In other words, to make (non-) congruent frames explicit and clarifying the associated world views in the discourse, including that of the government itself. The government has to be impartial as possible in its communications, but the communications about nature shows that there are questions to be asked about this neutrality. Although not explicit, but through the communications of NGOs, who operate as delegated executors of the Dutch nature policy in the context of this PhD thesis, certain images, i.e., frames regarding nature are communicated. However, the question is raised to what extent the government, based on its alleged neutrality, should condition the communication of NGOs. Here, tension can be observed. If nature conservation NGOs (explicitly) communicate a specific vision about nature, using ‘religious subtexts’, the government appears to support these ‘subtexts’. For nature conservation NGOs, it is appropriate to put forth a certain opinion to raise support for their actions among the public. However, in this PhD thesis it is argued that it is not the responsibility of the government to promote a specific religiously phrased view of nature and nature policy. Hence, this PhD thesis reveals a necessity for reflection on the relationship between government and NGOs regarding their communication, i.e., awareness of distinction and a need for mutual adjustment in the case of close cooperation.

The results of this PhD thesis are placed in a broader cultural context with respect to nature development. A paradox is highlighted: creating nature ‘according to our view of nature’ and, simultaneously, wanting to experience wilderness-nature, preferably without too much human influence. This paradox appears to form a cultural basis for many new nature development projects. In other words, nature development is no longer just driven by ecological interests. In today’s ‘wilderness desire’, a certain form of anthropocentric thinking also manifests, because it focuses on the human experience of nature. In addition, because (new) nature projects can be places to have meaningful experiences, in this PhD thesis it is concluded that (new) nature projects, such as Tiengemeten, not only have ecological value, but societal value as well. It is also argued that in a secular society, we should not lose sight of the mediating role of creating and maintaining nature parks. Designing or maintaining natural areas in a certain way can create conditions for certain meaningful experiences. With our designing vision and communication, we can reap ‘benefits’ from nature. With this conclusion, this PhD thesis shines a different light on the concept of nature development and, indirectly, on the Dutch nature policy.

Finally, this PhD thesis shows that religious elements play a role in the communication about nature. These are linked to meaningful experiences that people can have in nature. A religious depth dimension can be discovered in meaningful experiences. This religious depth dimension is the reason that there are ‘religious subtexts’ in the communication about nature. However, the word ‘subtext’ is crucial. The communication about nature is ‘religionised’ to some extent, but there is no mentioning of a personal God or other reference to a supernatural reality. This PhD thesis also shows that the religious depth dimension does not explicitly come to the fore in what visitors are saying. This means that this PhD thesis, in addition to questioning the appropriateness of ‘religious subtexts’ in the communication about nature, also doubts whether those ‘subtexts’ are convincing from visitors’ perspective.

Effecten van gebiedsgrootte op de kwaliteitsbeoordeling van Natuurgebieden : evaluatie begrenzing van beoordelingsgebieden volgens de Werkwijze Monitoring en Beoordeling van het Natuurnetwerk
Sanders, M.E. ; Schippers, P. ; Meeuwsen, H.A.M. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2805) - 49
natuurgebieden - natuur - kwaliteit - monitoring - natura 2000 - soortenrijkdom - grootte - natural areas - nature - quality - species richness - size
De kwaliteitsbeoordeling van natuurgebieden zoals beschreven in de “Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura2000/PAS” is onder andere gebaseerd op het aantal kwalificerende soorten per beheertype en de ruimtelijke verspreiding daarvan. Deze beoordeling kan gevoelig zijn voor ruimtelijke keuzes in omvang en ligging van de beoordelingsgebieden. In dit rapport onderzoeken we de relatie tussen de grootte van de beoordelingsgebieden en de kwaliteitscriteria voor Natura 2000-gebied de Nieuwkoopse Plassen en de Veluwe. De resultaten laten zien in welke mate de beoordeling afhankelijk is van de gebiedsgrootte. Daarnaast doen we een voorstel voor een alternatieve methode voor de kwaliteitsbeoordeling die niet afhankelijk is van de gebiedsgrootte. Bij de alternatieve methode kunnen de arealen per beheertype worden opgeteld voor elke gewenst (Natura 2000-) gebied, per provincie of landelijk ongeacht de grootte en ligging van de beoordelingsgebieden.
Citizen science voor natuur in Nederland : van onschatbate waarde en onderschat belang
Breman, Bas ; Vliet, Arnold van - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2806) - 43
natuur - burgers - steden - stedelijke gebieden - biodiversiteit - monitoring - nature - citizens - towns - urban areas - biodiversity
Verdrogingsinformatie voor de Nederlandse natuur : een vergelijking tussen de actuele en gewenste grondwatersituatie
Delft, S.P.J. van; Hoogland, T. ; Meijninger, W.M.L. ; Roerink, G.J. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2792) - 85
grondwater - natuur - verdroging (milieu) - monitoring - remote sensing - nederland - groundwater - nature - groundwater depletion - netherlands
Dit rapport beschrijft een studie die is uitgevoerd om de actuele verdrogingssituatie in kaart te brengen en een werkwijze te ontwikkelen om ook in de toekomst op een objectieve, reproduceerbare en gedragen wijze de verdrogingssituatie in kaart brengen.
Natuurbrug Laarderhoogt en woningbouw op Crailo-Zuid : programma van eisen voor woningbouw nabij de Natuurbrug vanuit ecologisch perspectief
Grift, E.A. van der; Lammerstma, D.R. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2799) - 31
habitatfragmentatie - natuur - kwaliteit - ecologische verstoring - woningbouw - habitatverbindingszones - wildpassages - noord-holland - habitat fragmentation - nature - quality - ecological disturbance - house building - habitat corridors - wildlife passages
Resultaten van 10 jaar daarmoetikzijn voor de provincie Zuid-Holland
Goossen, C.M. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2781) - 27
landschap - perceptie - natuur - omgevingspsychologie - zuid-holland - landscape - perception - nature - environmental psychology
Op basis van 8.935 bezoekers van de websites www.daarmoetikzijn.nl en myplacetobe.eu uit de provincie Zuid-Holland is een analyse gemaakt naar de aantrekkelijkheid van het landschap. Het gemiddelde rapportcijfer van het landschap in Zuid-Holland is de afgelopen tien jaar een zes en de laatste jaren dalend. Vooral bebouwing draagt negatief bij aan het rapportcijfer, maar ook bedrijventerreinen, industriegebieden en geluid van auto’s, treinen, vliegverkeer en bossen. Heide-, zand- en duingebieden leveren daarentegen een positieve bijdrage aan het rapportcijfer, evenals hoogteverschillen. Deze zes, van de vijftien, gebruikte indicatoren verklaren voor 8 procent het rapportcijfer. Circa een derde van de bezoekers (32 procent) uit Zuid-Holland geeft een onvoldoende aan het landschap rond de eigen woonplaats. Ruimtelijk gezien krijgt echter het grootste deel van het landschap in Zuid-Holland een voldoende. Bos is het meest gewilde landschapstype. Twee derde van de bezoekers wil bezienswaardigheden hebben in het ideale landschap en geluidbelasting, horizonvervuiling en drukte door recreatieve fietsers worden als storend ervaren.
Samenvatting van het project ‘Kijkrichtingen natuur en gezondheid’ : Definitieve versie april 2016
Kruize, Hanneke ; Hermans, C.M.L. - \ 2016
Bilthoven : RIVM - 18 p.
nature - health - towns - plantations - leisure services - well-being - air quality
De afgelopen jaren is er bij beleid, onderzoek en praktijk veel aandacht voor
de positieve invloed van natuur op de gezondheid. Steeds meer gemeenten
profileren zich met groenprojecten. Zij veronderstellen dat de aanwezigheid van
een groen in de leefomgeving – dat wil zeggen, de aanwezigheid van parken,
tuinen, bossen, bomen, groenstroken – mensen stimuleert om (meer) te gaan
bewegen. Verder zijn er aanwijzingen dat een groene leefomgeving sociale
contacten stimuleert. Ook wordt verondersteld dat mensen met groen in de
leefomgeving minder stress hebben en dat het als buffer tegen luchtverontreiniging
en geluidoverlast kan dienen. Kortom, het idee is dat mensen
door hun contact met een groene leefomgeving een betere gezondheid en
kwaliteit van leven hebben. Er ontbreekt echter nog veel kennis over de relatie
tussen groen en gezondheid. Daarnaast wordt de groene leefomgeving nog
maar weinig benut door gezondheidsprofessionals.
Belangrijke vragen zijn dan ook: wat kan een groene leefomgeving betekenen
voor de gezondheid van mensen? En wat hebben gezondheidsprofessionals
nodig zodat de groene leefomgeving beter wordt benut?
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Alterra hebben
daarom drie onderzoeken uitgevoerd. Als eerste zijn gegevens over de
gezondheid van inwoners uit Doetinchem die al lange tijd worden gevolgd
– de zogeheten Doetinchem Cohort-studie – gecombineerd met gegevens
over de groene leefomgeving voor verkennende analyses naar de relatie groen
en gezondheid. Ten tweede is gezondheidsprofessionals gevraagd wat zij
nodig hebben om de groene leefomgeving in te zetten voor de gezondheid
van hun patiënten. Ten slotte is de situatie voorafgaand aan een gemeentelijke
interventie op het gebied van groen en gezondheid in kaart gebracht (nulmeting).
In deze samenvatting worden de termen natuur, groene leefomgeving en groen
afwisselend gebruikt. In essentie wordt steeds het zelfde bedoeld: de effecten
van natuur, de groene leefomgeving op gezondheid.
Tussen idealisme en wetenschap : van dood land naar levende natuur
Berendse, Frank - \ 2016
Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462575400 - 24
natuur - natuurbescherming - natuurbeheer - biodiversiteit - plantengemeenschappen - soortenrijkdom - wetenschap - nature - nature conservation - nature management - biodiversity - plant communities - species richness - science
Rede bij het afscheid als hoogleraar in het Natuurbeheer en de Plantenecologie aan Wageningen University op 31 maart 2016
Systeemverantwoordelijkheid in het natuurbeleid : input voor agendavorming van de Balans van de Leefomgeving 2014
Boonstra, F.G. ; Gerritsen, A.L. - \ 2016
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 47) - 35
natuur - natuurbeleid - verantwoordelijkheid - overheid - milieubeheer - milieubeleid - nederland - nature - nature conservation policy - responsibility - public authorities - environmental management - environmental policy - netherlands
The Natinonal Government carries system responsibility for nature. Some ambiguity in the understanding ofthe concept of system responsibility seems to exist, however. The ways in which system responsibility isimplemented vary in practice also. The Ministry of Infrastructure and the Environment gives expression to itssystem responsibility within spatial planning in a largely facilitating manner, but its role also shows someregulating elements. With regard to water policy there is, on the contrary, a largely regulating interpretationwith some facilitating elements. The Ministry of the Interior has a facilitating role concerning the issue ofdemographic decline. The Ministry of Economic Affairs is still searching for a way to handle its systemresponsibility in nature policy and is showing at the time of this research (beginning 2013) an inclinationtowards a largely facilitating role. The Assessment of the Dutch Human Environment may be helpful with thissearch by clarifying the concept, indicating further options for implementation and making clear what theconsequences will be of the different possible roles.
Ideaaltypen en analysekader van groene burgerinitiatieven : bijlage bij het rapport ‘De betekenis van groene burgerinitiatieven: analyse van kenmerken en effecten van 264 initiatieven in Nederland’
Mattijssen, T.J.M. - \ 2016
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 85) - 64
burgers - participatie - natuur - landschap - governance - citizens - participation - nature - landscape
This technical report is an appendix to the report The significance of green citizens’ initiatives: analysis of thecharacteristics and effects of 264 initiatives in the Netherlands (Mattijssen et al., 2016). It starts with severalremarks concerning the method described in the main report. These are followed by an explanation of theconceptual framework used in the main report, with additional arguments for and descriptions of the criteriaused to analyse green citizens’ initiatives. It also contains supplementary information on the ideal typespresented in the main report and a discussion of two ideal types, ‘social entrepreneurship’ and ‘financialsupport’, both of which were not included in the main report because of the limited scale and relevance ofthese initiatives. Finally, the report concludes with a stepwise description of all the ideal types based on thedimensions of the conceptual framework.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.