Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 92

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Sturen op netwerkkenmerken in natuur- en landschapsbeleid
  Gerritsen, A.L. ; Kamphorst, D.A. ; Bouwma, I.M. ; Coninx, I. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 2015
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 32 (2015)1. - ISSN 0169-6300 - p. 17 - 23.
  landscape management - nature management - nature conservation policy - policy evaluation - networking - decentralization - landschapsbeheer - natuurbeheer - natuurbeleid - beleidsevaluatie - netwerken (activiteit) - decentralisatie
  Het kabinet Rutte I heeft het natuur- en landschapsbeleid ingrijpend gewijzigd en daarmee ook de netwerken rond dit beleid. Ze zijn niet verdwenen, maar hebben zich aangepast. In dit artikel proberen we te achterhalen hoe dit kabinet - door netwerk framing, ontwerp en management en door terug te treden - de netwerken heeft kunnen veranderen.
  Pioniers in de zorglandbouw; 10 portretten
  Veen, E.J. ; Hassink, J. ; Ferwerda, R. ; Vrolijk, M. - \ 2015
  Wageningen UR, DLO
  zorgboerderijen - sociale zorg - financieren - gemeenten - netwerken (activiteit) - multifunctionele landbouw - social care farms - social care - financing - municipalities - networking - multifunctional agriculture
  In deze brochure komen tien pioniers in de zorglandbouw aan het woord. Zij vertellen over hun ervaringen als zorgboer, de lessen die ze hebben geleerd, en de oplossingen die ze vonden voor de problemen waar ze in de loop der jaren tegenaan zijn gelopen. Waardevolle informatie voor een ieder die bij de zorglandbouwsector betrokken is - of dat nou als zorgboer is, als gemeenteambtenaar, of in een andere hoedanigheid.
  Europees lobbyen voor Nederlandse agrokennis
  Schaik, L. van; Geerling-Eiff, F.A. ; Meijnders, M. ; Rood, J. ; Poppe, K.J. - \ 2015
  Den Haag : Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’ (Clingendael rapport ) - 49
  landbouwbeleid - gemeenschappelijk landbouwbeleid - nederland - europese unie - onderzoeksbeleid - kennisoverdracht - innovaties - subsidies - netwerken (activiteit) - agricultural policy - cap - netherlands - european union - research policy - knowledge transfer - innovations - subsidies - networking
  Dit rapport is geschreven door Instituut Clingendael en LEI Wageningen UR voor het Ministerie van Economische Zaken (meer specifiek voor de Directie Agro- en Natuurkennis (DANK)). Het hoofddoel van dit onderzoek is meer inzicht te verkrijgen in hoe DANK, door tactisch te opereren in de Brusselse beleidsarena in het bijzonder waar het de EU-kennisagenda betreft, in Nederland gevestigde kennisinstellingen kennis kan laten genereren die het Nederlandse landbouw- en natuurbeleid zoveel mogelijk ten goede komt.
  Reduce losses in agri production : developing building blocks for the network of excellence postharvest food losses
  Gogh, J.B. van; Westra, E.H. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1488) - ISBN 9789462570566 - 105
  verliezen na de oogst - bederfelijke producten - infrastructuur - netwerken (activiteit) - stakeholders - deskundigen - ontwikkelingslanden - voedselverspilling - postharvest losses - perishable products - infrastructure - networking - stakeholders - experts - developing countries - food wastage
  Value chains for perishable products, including fruits and vegetables, require an integrated approach to cope with the challenges in producing sufficient food products in a resourceefficient manner. Developing economies are increasingly investing in their potential of agricultural production. However, the lack of an adequate functioning infrastructure in the postharvest chain, lack of or limited knowledge of products and the proper handling of these, but also the poor linkages between production and markets, often result in large losses of the harvested product before it reaches the consumer market. This report forms the synthesis of the development of a Network of Excellence Postharvest Food Losses and a summary of the status regarding the development of the Network.
  Praktijknetwerken voorzien in kennisbehoefte
  Dwarswaard, A. ; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. - \ 2014
  BloembollenVisie 07-03-2014 (2014). - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 24.
  ondernemerschap - bedrijfsmanagement - kennis - kennisoverdracht - samenwerking - netwerken (activiteit) - innovaties - behoeften - organisaties - agrarisch onderwijs - landbouwkundig onderzoek - entrepreneurship - business management - knowledge - knowledge transfer - cooperation - networking - innovations - requirements - organizations - agricultural education - agricultural research
  Wat is nodig om te doen wat je doet? Geld, mensen, maar vooral kennis. Welke kennis is belangrijk, hoe sla je kennis op, wat deel je ervan met anderen? Vragen en antwoorden in de serie Kennis. In deze veertiende en laatste aflevering Marijke Dijkshoorn/Dekker, onderzoekster bij LEI Wageningen UR, over kennisverwerving in deze tijd.
  Social media en social entrepeneurship : information govenance
  Onwezen, M.C. - \ 2014
  Wageningen UR
  sociale netwerken - sociale verandering - sociale participatie - hedendaagse samenleving - communicatie - netwerken (activiteit) - innovaties - internet - social networks - social change - social participation - contemporary society - communication - networking - innovations - internet
  This project aims to explore how social media enables social innovation. It is part of a larger project which aims to explore the role of social media in social innovation.
  'BloembollenWEB: digitale kennis binnen handbereik'
  Looman, B.H.M. - \ 2014
  BloembollenVisie 2014 (2014)291. - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 24.
  bloembollen - informatiediensten - telecommunicatie - kennisoverdracht - netwerken (activiteit) - informatieverspreiding - kwekers - doelgroepen - internet - communicatie - ornamental bulbs - information services - telecommunications - knowledge transfer - networking - diffusion of information - growers - target groups - internet - communication
  Wat is nodig om te doen wat je doet? Geld, mensen, maar vooral kennis. Welke kennis is belangrijk, hoe sla je kennis op, wat deel je er van met andere? Vragen en antwoorden in de serie Kennis. In deze dertiende aflevering Barry Looman, projectmanager Kennis bij PPO.
  ICT in de Nederlandse sierteelt: Een analyse van de huidige situatie en uitdagingen voor de virtualisering van sierteeltnetwerken
  Verdouw, C.N. ; Beulens, A.J.M. - \ 2013
  Wageningen : Da Vinc3i (WP3 Virtuele informatie-uitwisseling en transparantie D3.3) - 77
  tuinbouw - sierteelt - informatiesystemen - netwerken (activiteit) - informatiemanagement - procesoptimalisatie - ketenmanagement - virtuele realiteit - tracking en tracing - horticulture - ornamental horticulture - information systems - networking - information management - process optimization - supply chain management - virtual reality - tracking and tracing
  Het DaVinc3i project onderzoekt hoe de Nederlandse sierteeltsector in het virtuele handelsnetwerk zijn leidende concurrentiepositie in wereldwijde sourcing en afzet van bloemen en planten in Europa kan versterken. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) heeft een sleutelrol in de virtualisering van deze netwerken. Dit document geeft een overzicht van de huidige situatie en adresseert vervolgens uitdagingen voor het realiseren van virtuele l ogistieke netwerken in de Nederlandse sierteelt. Stand van Zaken ICT in sierteeltketens De analyse van de stand van zaken is gebaseerd op een inventarisatie die van eind 2011 tot begin 2012 is uitgevoerd en in oktober 2013 is geactualiseerd.
  Innovatienetwerk Nieuwe Energiesystemen - Gelderland- INES-Gelderland
  Balendonck, J. ; Helsloot, F. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinouw 1233) - 68
  energie - innovaties - netwerken (activiteit) - glastuinbouw - kastechniek - duurzame energie - energiebesparing - energy - innovations - networking - greenhouse horticulture - greenhouse technology - sustainable energy - energy saving
  Binnen het “Innovatie netwerk Nieuwe Energie Systemen in Gelderland” hebben 22 glastuinders gedurende twee jaar kennis gemaakt met nieuwe duurzame technologieën voor energiegebruik en -opwekking. Zij hebben een aantal innovatieve Nederlandse tuinbouwbedrijven bezocht en presentaties bijgewoond van experts. De onderwerpen werden ingebracht door de telers zelf, en gezamenlijk hebben zij hun eigen innovatie-ambities kunnen verduidelijken. Het netwerk heeft in tien bijeenkomsten acht innovatiekansen uitgewerkt tot een voorstel voor onderzoek of een pilot. Tijdens een kennisdag zijn de resultaten openbaar gemaakt. Telers en toeleverende bedrijven vinden vooral de toepassingen van energiezuinige ontvochtiging, diffuus licht, warmtepompen en het creatief oogsten van laagwaardige warmte interessant. De telers onderschrijven het succes van het netwerk en zouden graag door willen gaan. Niet alleen hebben zij inzicht verworven in 12 nieuwe energiesystemen, er is ook meer elan. Een zevental telers heeft concrete stappen genomen en is met de innovaties aan de slag gegaan. Daarboven heeft het netwerk geleid tot nieuwe ideeën. Hun advies is om het netwerk uit te breiden met meer telers, nieuwe thema’s, en aansluiting te zoeken met andere regionale of landelijke netwerken. De business cases moeten concreet uitgewerkt en geïmplementeerd worden, en de provincie zou meer ondersteuning moeten bieden aan kleinschalige innovaties. Under the "Innovation Network New Energy Systems", 22 Dutch horticulturists from the province of Gelderland got acquainted with innovative technologies for sustainable energy use and generation. They visited a number of innovative Dutch greenhouses and attended presentations by experts. The growers themselves determined the agenda of the meetings, and as such were able to clarify their innovation ambitions. In ten meetings, the network discussed eight innovation opportunities and elaborated a proposal for research or a pilot. The results were disseminated at a symposium for a wider audience of growers, entrepreneurs, scientists and governmental organisations. Growers and companies mainly favour applications of energy efficient dehumidification, diffuse light, heat pumps and creative harvesting of low-grade heat. Growers endorse the success of the network and would like to continue. Not only have they gained insight into twelve new energy innovations, there is more momentum. Seven growers have taken steps to take up innovative ideas. Moreover, the network has led to new ideas. Their advice is to expand the network with more growers, new themes, and link up with other regional or national networks. Business cases must be concretised and implemented, and authorities should give support to small-scale innovations.
  Leren in een praktijknetwerk : Evaluatie regeling Praktijknetwerken
  Blokland, P.W. ; Bont, C.J.A.M. de; Ham, A. van den; Prins, H. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - 33
  plattelandsontwikkeling - ondernemerschap - boeren - kennis van boeren - kennisoverdracht - netwerken (activiteit) - veehouderij - rural development - entrepreneurship - farmers - farmers' knowledge - knowledge transfer - networking - livestock farming
  In het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wordt sinds een aantal jaren ondersteuning gegeven aan Praktijknetwerken. Dit vormt een onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsbeleid, de 2e pijler van het GLB. De regeling Praktijknetwerken is een van de maatregelen met als doel het versterken van het concurrentievermogen van de landbouw- en de bosbouwsector, de as 1 van het Plattelandsontwikkelingsbeleid. De regeling Praktijknetwerken valt met de regelingen 'Demonstratienetwerken' en 'Beroepsopleiding en voorlichting' onder maatregelfiche 111 van het 2e Plattelandsontwikkelingsprogramma van Nederland (POP II). Het POP II loopt van 2007 tot en met 2013. Deze evaluatie heeft LEI Wageningen UR op verzoek van het ministerie van EZ opgesteld. De evaluatie richt zich alleen op de kleine praktijknetwerken. Hierbij betreft het de toepassing van deze regeling in de jaren 2008-2010 in de veehouderij. Hierdoor blijven, in overleg met de opdrachtgever, de grote praktijknetwerken en ook de toepassing van de regeling Praktijknetwerken in de plantaardige sectoren buiten beschouwing. Deze laatste regeling is in 2010 van start gegaan.
  Sociale media: nieuwe wegen naar sociale innovatie
  Salverda, I.E. ; Jagt, P.D. van der; Willemse, R. ; Onwezen, M.C. ; Top, J.L. - \ 2013
  [S.l.] : [s.n.] (Zo doen wij dat hier! 4)
  sociale netwerken - sociale verandering - hedendaagse samenleving - communicatie - netwerken (activiteit) - innovaties - internet - social networks - social change - contemporary society - communication - networking - innovations - internet
  Hoewel de rol en impact van internet en de sociale media in de samenleving algemeen worden aangenomen, is het nog niet duidelijk of en hoe het communiceren en delen van informatie via internet en de sociale media bijdragen aan het ontstaan van sociale innovatie. Hoofdvragen van deze verkenning zijn daarom: Bieden de sociale media nieuwe wegen waarlangs groepen mensen komen tot uitwisseling en samenwerking voor maatschappelijke vernieuwing? Op welke wijze ontstaan er via de sociale media sociale interacties, uitwisseling en samenwerking zodat sociale innovatie kan ontstaan? En hoe beïnvloeden deze online uitwisseling en samenwerking de rol en organisatie van de gevestigde orde? Het ontbreekt hierover aan een overzicht van (wetenschappelijke) literatuur, maar ook aan inzicht over wat er in de praktijk op het sociale web plaatsvindt. Vandaar dat we aan de hand van literatuur en praktijkvoorbeelden onderzoeken welke rol communicatie en interactie via de sociale media spelen of kunnen spelen bij vernieuwingen vanuit de maatschappij. Met deze verkenning zetten we hierin een eerste stap.
  Geleerde lessen van kennisstrategieën : een quick scan van kennisinitiatieven voor het bedrijfsleven
  Geerling-Eiff, F.A. ; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Weijnen-Derkx, M.P.M. - \ 2013
  Wageningen UR - 19
  kennissystemen - kennisoverdracht - kennisvalorisatie - publiek-private samenwerking - innovaties - netwerken (activiteit) - kennismodellering - Nederland - knowledge systems - knowledge transfer - knowledge exploitation - public-private cooperation - innovations - networking - knowledge modeling - Netherlands
  In deze rapportage staan de resultaten beschreven van de respectievelijke kennisactiviteit Geleerde lessen van kennisstrategieën. Wageningen UR is gevraagd om kennisstrategieën elders (groen en niet-groen, regionaal en niet-regionaal) in kaart te brengen en hierbij lessen te destilleren.
  Innovative farmers, facilitating researchers and an enhancing government
  Schoorlemmer, Herman - \ 2013
  agricultural sector - cap - sustainability - entrepreneurship - strategic management - networking - regional development - innovations - agricultural development
  Versterken van de positie van de school in de regio
  Beers, P.J. ; Sol, A.J. ; Beckhoven, K. van; Essing, D. ; Kupper, F. ; Meij, M. van der; Rooze, R. ; Clasquin, A. ; Pillen, T. ; Mulder, E. ; Waggelink, W. ; Nawijn, A. ; Fokkema, R. - \ 2013
  [Wageningen] : Wageningen University - 54
  regioleren - onderwijsinstellingen - publiek-private samenwerking - netwerken (activiteit) - regio - kennisoverdracht - onderwijsmethoden - onderwijsvernieuwing - Nederland - regional atelier - educational institutions - public-private cooperation - networking - regions - knowledge transfer - teaching methods - educational innovation - Netherlands
  Samen met studenten werken aan een betere toekomst voor de regio. Dat is regioleren. Ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties bepalen de agenda en werken samen met onderwijs en onderzoek aan oplossingen. Waar liggen de uitdagingen? Voor de instellingen is het een belangrijke uitdaging om aansluiting te vinden bij de regio. Hoe verander je van een onderwijsinstelling in een regionaal kenniscentrum? Hoe wordt je een volwaardige partner in een kenniswerkplaats? Een tweede belangrijke uitdaging ligt in de koppeling van het leren in de regio aan de lerende regio. In het programma Regionale Transitie is deze taak bij de kenniswerkplaatsen gelegd. De kenniswerkplaats is gebaseerd op een gezamenlijke regionale kennisagenda van overheid, ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderwijs en onderzoek.
  Regio aan zet: monitoring van 6 kenniswerkplaatsen : BO-09 thema Kennis, Wageningen UR
  Beers, Pj - \ 2012
  knowledge - public-private cooperation - networking - regional atelier - knowledge systems - knowledge transfer - change - regional development - Netherlands
  PPO Biokunststoffen
  Leeuwen, M.A.E. van - \ 2012
  Lelystad : PPO AGV - 4
  onderwijs - agrarisch onderwijs - biopolymeren - samenwerking - netwerken (activiteit) - projecten - biobased economy - education - agricultural education - biopolymers - cooperation - networking - projects - biobased economy
  Projectbeschrijving. Doelgroep van dit acquisitietraject is het groen en grijs onderwijs. Hier liggen kansen voor samenwerking, kansen voor het delen van kennis en kunde op het gebied van biokunststoffen.
  Participand : een regionaal netwerk ter bevordering van internationale samenwerking
  Horlings, L.G. ; Bukenya, R. ; Goris, M. ; Nath, F. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 287) - 32
  netwerken (activiteit) - internationale samenwerking - publiek-private samenwerking - buitenlandse studenten - gelderland - globalisering - actieonderzoek - Nederland - networking - international cooperation - public-private cooperation - foreign students - gelderland - globalization - action research - Netherlands
  Een internationaal netwerk als Participand in de regio rond Wageningen heeft vele mogelijkheden. Het biedt kansen voor het internationaal georiënteerde bedrijfsleven, Wageningen University & Research centre en voor de vele particuliere initiatieven van burgers. Door goed gebruik te maken van de kennis en contacten die regionaal aanwezig zijn, kunnen alle partijen optimaal profiteren van goed afgestemde projecten en producten op de lokale situatie elders. In veel netwerk initiatieven op het gebied van internationale samenwerking zijn internationale studenten en migranten ondervertegenwoordigd. Hetzelfde geldt voor een deel van de bedrijven en instituten die internationaal werkzaam zijn. Een internationaal netwerk als Participand laat zien dat het anders kan. Het maakt een omslag mogelijk van traditionele ontwikkelingshulp naar duurzame internationale samenwerking. De duurzaamheid van producten en projecten wordt bevorderd door de samenwerking met mensen uit die landen/regio’s waar men producten/projecten heeft of wil initiëren. De aanwezige expertise, capaciteiten en contacten onder nieuwkomers in de regio worden zo benut en erkend. Om een internationaal netwerk soepel te laten draaien is het belangrijk ruimte te bieden voor persoonlijk contact, diversiteit en een ‘broker’ te hebben voor de communicatie en de continuïteit van het netwerk. Hulpmiddelen daarbij zijn intervisie, online matching van vraag en aanbod, een informatieloket en een onderzoeksloket. Het rapport beoogt te bereiken dat verschillende partijen voor wie het netwerk waardevol is zich in enige vorm verbinden aan het netwerk. Belangrijke partijen in deze zijn Wageningen University & Research centre, Gemeente Wageningen, Business Café, de initiatiefnemers COS Gelderland en OIKOS en niet in de laatste plaats de doelgroep, (inter)nationale studenten, migranten, particuliere initiatieven en het bedrijfsleven.
  Groeikansen voor netwerkbegeleiders. Een gereedschapskist vol ervaring
  Leeuwen, M.A.E. van; Schepers, R. ; Holster, H.C. ; Vijn, M.P. - \ 2012
  Wageningen UR, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek
  ondernemerschap - netwerken - netwerken (activiteit) - innovaties - samenwerking - opleiding - coachen - entrepreneurship - networks - networking - innovations - cooperation - training - coaching
  Deze gereedschapskist biedt de netwerkbegeleider handvaten om zich te ontwikkelen in het begeleiden van ondernemersnetwerken.
  Wageningse kennis(sen): Wat doen we er mee in het groene onderwijs?
  Goud, Jan-Kees - \ 2011
  agricultural education - labour market - knowledge - knowledge transfer - networks - cooperation - networking
  Clean Seas Maritime Technology Network - eindrapportage
  Glorius, S.T. ; Karman, C.C. - \ 2011
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C143/11) - 29
  milieubescherming - marien milieu - schepen - transport over water - emissie - lawaaibestrijding - luchtverontreiniging - waterverontreiniging - kennisoverdracht - technologieoverdracht - duurzaamheid (sustainability) - netwerken (activiteit) - environmental protection - marine environment - ships - water transport - emission - noise abatement - air pollution - water pollution - knowledge transfer - technology transfer - sustainability - networking
  Verbetering van de milieuprestaties van (zee-)scheepvaart en andere maritieme activiteiten is een centraal thema geworden. Soms is de ontwikkelende regelgeving de drijvende kracht achter het ‘vergroenen’ van de sector, maar steeds vaker nemen de bedrijven zelf het initiatief om hun activiteiten te verduurzamen. Het is daarom van belang dat zowel aan de regelgeving als aan de marktinitiatieven gerichte aandacht aan wordt gegeven. Duurzaamheid wordt in veel innovatieprogramma’s en –projecten als randvoorwaarde gezien, maar vrijwel nooit als doel. Verduurzaming van de maritieme sector betekent in dit licht dat geredeneerd dient te worden vanuit het ecosysteem. Het beschouwen van enkelvoudige (meestal gasvormige) emissies is onvoldoende geworden. Het is van belang de impact te kennen van alle emissies – zowel naar de lucht als naar het water –om van daaruit “vergroeningsopties” te kunnen prioriteren. Benodigde rekenmethoden en (achtergrond-) informatie zijn op dit moment niet of op zeer beperkte schaal beschikbaar. Daar waar wel methode beschikbaar zijn, zijn deze veelal gebaseerd op emissies en niet op impact (bv. CO2-index) en vooral toepasbaar op transportschepen en veel minder op, voor Nederland minstens zo relevant, werkschepen. In het Clean Seas Maritime Technology Network (ook wel Clean Seas thematisch netwerk) is in een serie bijeenkomsten kennis gedeeld tussen bedrijven en kennisinstellingen om een impuls te geven aan de ontwikkeling van een duurzame maritieme sector. Hiervoor zijn bijeenkomsten georganiseerd met als doel om kennisinstellingen, overheden en de industrie (werven, reders en toeleveranciers) bij elkaar te brengen en kennis te delen om zo helder te krijgen wat de huidige stand van de techniek is en tevens vast te stellen wat er nodig is voor een effectieve verduurzaming (vergroening) van de sector. Deze bijeenkomsten waren gericht op: Indices voor het meten van milieuprestaties; Emissies naar de lucht; Onderwatergeluid; Emissies naar het water. In dit rapport wordt verslag gedaan van het Clean Seas Maritime Technology Network, op basis van een korte weergave van de voorstudie (uitgebreide resultaten zijn apart gerapporteerd), een impressie van de bijeenkomsten en een overzicht van initiatieven die zijn ontstaan uit het netwerk.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.