Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 6 / 6

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==optical instruments
Check title to add to marked list
Spectrofotometer VWR
Bom, Jesse ; Dijksman, J.A. ; Lageschaar, Luuk ; Galen, Martijn van; Hoogendam, C.W. ; Wegh, R.A.J. - \ 2016
Wageningen : Wageningen UR
absorptiegraad - meetinstrumenten - instrumenten (meters) - optische instrumenten - spectra - absorbance - indicating instruments - instruments - optical instruments
Instructievideo over het gebruik van de VWR spectofotometer
Ruud: een robot ter bestrijding van ridderzuring
Samsom, J. ; Evert, F.K. van - \ 2009
Bioconnect
onkruidbestrijding - precisielandbouw - mechanische methoden - rumex obtusifolius - onkruiden - weideplanten - biologische landbouw - robots - zelfrijdende machines - optische instrumenten - wiedmachines - weed control - precision agriculture - mechanical methods - rumex obtusifolius - weeds - pasture plants - organic farming - robots - self propelled machines - optical instruments - rod weeders
Ridderzuring (Rumex obtusifolius L.) is een lastig onkruid dat vooral biologische melkveehouders grote problemen bezorgt. Het ontbreken van een eenvoudige en effectieve bestrijdingsmethode is voor gangbare melkveehouders een belangrijke reden om niet over te schakelen op een biologische bedrijfsvoering.
ScienceFlash Repo RUUD de wiedrobot!
Evert, Frits van - \ 2009
pasture plants - rumex obtusifolius - weeders - weed control - organic farming - biological control - control methods - precision agriculture - self propelled machines - optical instruments
Multisensor rs capabilities land; Applications of multisensor remote sensing satellite sensors
Clevers, J.G.P.W. ; Vonder, O.W. ; Schok, H.A. ; Addink, E.A. - \ 2000
Delft : BCRS (USP-2 Report 00-20) - ISBN 9789054113201 - 98
remote sensing - sensors - satellieten - optische instrumenten - radar - landevaluatie - satellites - optical instruments - land evaluation
Meten en beoordelen variatie in grasopbrengst binnen graslandpercelen
Lokhorst, C. ; Radersma, H. ; Kasper, G. ; Werkhoven, C. - \ 1997
Agro Informatica 10 (1997)5. - ISSN 0925-4455 - p. 5 - 7.
droge stof - graslanden - geografische informatiesystemen - positie - lokalisatie - optische instrumenten - meting - geneeskunde - schatting - gewassen - oogstvoorspelling - geodesie - dry matter - grasslands - geographical information systems - position - localization - optical instruments - measurement - medicine - estimation - crops - yield forecasting - geodesy
De auteurs laten zien dat het mogelijk is opbrengstkaarten van grasland te produceren en geven inzicht in de informatieaspecten die daarbij een rol spelen
Toepassing van optische sensoren (I). Meting van bellengrootteverdeling in luchtige levensmiddelen.
Bisperink, C.G.J. ; Akkerman, J.C. ; Prins, A. - \ 1991
Voedingsmiddelentechnologie 24 (1991)11. - ISSN 0042-7934 - p. 20 - 22.
voedselindustrie - voedseltechnologie - optische instrumenten - meting - dispersie - gassen - schuim - vloeistoffen (liquids) - emulsies - glasvezel - minerale kunstvezels - componenten - sensors - transductoren - automatische regeling - instrumentatie - systemen - straling - licht - lichtdoorlating - reflectie - refractie - absorptie - emissie - optica - food industry - food technology - optical instruments - measurement - dispersion - gases - foams - liquids - emulsions - glassfibre - manmade mineral fibres - components - transducers - automatic control - instrumentation - systems - radiation - light - light transmission - reflection - refraction - absorption - emission - optics
Beschrijving van een methode, ontwikkeld op het laboratorium voor Zuivel en Levensmiddelennatuurkunde van de LU Wageningen in nauwe samenwerking met de TU Delft, waarmee goed en snel de verdeling van de gasfase in de vloeibare fase in de tijd en op verschillende plaatsen in een monster kan worden bepaald. Deze methode is gebaseerd op glasvezeltechniek
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.