Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 320

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Bladgewassen geschikt voor waterteelt, bij bloemen meer kennisopbouw nodig
  Streminska, Marta - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - cultural methods - hydroponics - soilless culture - leafy vegetables - cut flowers - tomatoes - vegetables - lettuces - spices - chrysanthemums - ornamental horticulture - agricultural research
  GreenCHAINge mikt op verduurzaming im- en exportstromen
  Boerrigter, Henry - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - vegetables - cut flowers - ornamental horticulture - logistics - knowledge transfer - sustainability - container transport - crop quality - keeping quality
  Sierteelt in de biobased economy : Screening van siergewasextracten op werking voor de plantgezondheid en de farmacie : Ornamentals in the biobased economy
  Poot, E.H. ; Staaij, M. van der; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Vos, C.H. de; Korthout, H. ; Schulte, Annelies - \ 2016
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1387) - 52
  plantensamenstelling - plantextracten - biopesticiden - obesitas - medicinale eigenschappen - screenen - pesticiden bevattende planten - gewasbescherming - biobased economy - siergewassen - sierteelt - plant composition - plant extracts - microbial pesticides - obesity - medicinal properties - screening - pesticidal plants - plant protection - biobased economy - ornamental crops - ornamental horticulture
  The public-private funded project “Ornamentals in the Biobased Economy” was conducted by Royal FloraHolland, Kenniscentrum Plantenstoffen, Wageningen UR, Fytagoras and Prisna. In this project, bioactivity in plant extracts against the most important pests and diseases in greenhouse cultivation were tested. In bioassays, extracts with bioactivity against powdery mildew, botrytis, aphids, spider mite and thrips were found. With LCMS, metabolic profiles of the extracts were generated. Furthermore explorative experiments with plant extracts for crop resilience were conducted, and also plant extracts were tested in a bioassay for fat metabolism in obesitas
  Bestrijding Echinothrips americanus met roofmijten en roofwantsen : groeiend probleem in sierteelt onder glas
  Messelink, G.J. ; Leman, A. ; Gasemzadeh, Somayyeh - \ 2016
  Onder Glas 13 (2016)2. - p. 24 - 25.
  tuinbouw - glastuinbouw - plantenplagen - sierteelt - rosaceae - capsicum - groenten - snijbloemen - gerbera - gewasbescherming - landbouwkundig onderzoek - thrips - frankliniella occidentalis - roofmijten - reduviidae - stuifmeel - plagenbestrijding - horticulture - greenhouse horticulture - plant pests - ornamental horticulture - rosaceae - capsicum - vegetables - cut flowers - gerbera - plant protection - agricultural research - thrips - frankliniella occidentalis - predatory mites - reduviidae - pollen - pest control
  Dat trips een enorm probleem is in de sierteelt onder glas is geen nieuws meer. In de meeste gevallen gaat het dan om de Californische trips, een soort met een sterke voorkeur voor bloemen. De laatste jaren duikt er steeds vaker een andere polyfage trips op, de Echinothrips americanus. Deze typische bladbewonende trips kan in sierteeltgewassen zoals gerbera en roos behoorlijk schade geven als er niet tijdig wordt ingegrepen. In onderzoek is nog eens nauwkeurig gekeken naar de bestrijding met een aantal soorten roofmijten en roofwantsen.
  Biologische bestrijding van wol- en schildluis in de sierteelt onder glas
  Kruidhof, H.M. ; Messelink, G.J. ; Leman, A. ; Vijverberg, Roland - \ 2016
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw - 1
  tuinbouw - glastuinbouw - biologische bestrijding - sierteelt - cymbidium - rosaceae - planococcus citri - coccoidea - sluipwespen - predatoren - roofinsecten - thrips - coleoptera - horticulture - greenhouse horticulture - biological control - ornamental horticulture - cymbidium - rosaceae - planococcus citri - coccoidea - parasitoid wasps - predators - predatory insects - thrips - coleoptera
  Het doel van dit project is om de biologische bestrijding van wol-en schildluis te verbeteren met nieuwe inzetstrategieën van bestaande bestrijders en door opsporing van complementaire nieuwe bestrijders. Poster van het PlantgezondheidEvent 2016.
  Eindrapportage HNT Gerbera : de gerberateler aan zet voor HNT valorisatie
  Persoon, Stefan ; Weel, P.A. van; Gelder, A. de - \ 2016
  Wageningen UR Glastuinbouw - 22
  glastuinbouw - snijbloemen - gerbera - sierteelt - bedrijfsvergelijking in de landbouw - tuinbouw - teeltsystemen - klimaatregeling - energiegebruik - rassen (planten) - greenhouse horticulture - cut flowers - gerbera - ornamental horticulture - farm comparisons - horticulture - cropping systems - air conditioning - energy consumption - varieties
  Sinds het najaar van 2009 is er onderzoek gedaan naar Het Nieuwe Telen (HNT) in de Gerberateelt, gevolgd door meerdere valorisatietrajecten in de praktijk. Er was binnen de sector behoefte om deze kennis centraal bijeen te brengen, wat ook is geslaagd. De drie systemen van HNT zorgen niet voor een extra kwalitatieve verbetering in de vorm van minder bloemsmet en rotkoppen. De verwachting in 2012 was dat met slurven onderdoor er meer luchtbeweging zou zijn door het gewas en een drogend effect. Het omgekeerde bleek het geval: bij de luchtslurf onderdoor is het VD rondom de bloem lager wat kan leiden tot smet. Bij luchtslurven bovendoor bleek dit niet het geval. Voor wat betreft rotkoppen kan niet zondermeer gezegd worden dan een van de systemen de voorkeur geniet. Een hypothese is dat uitstraling in de nacht in negatieve zin bijdraagt aan suikerrot, doordat op specifieke momenten er lokaal onvoldoende verdamping is in de bloem. Het optreden van suikerrot is nog steeds een niet getackeld teeltprobleem in Gerbera.
  IDC Bollen & Vaste Planten
  Looman, B.H.M. - \ 2015
  Studio Huigen
  bloembollen - sierteelt - snijbloemen - hyacinten - forceren van planten - teeltsystemen - duurzame landbouw - ornamental bulbs - ornamental horticulture - cut flowers - hyacinths - forcing - cropping systems - sustainable agriculture
  Het Innovatie- en Democentrum (IDC) Bollen en Vaste Planten ondersteunt ondernemers in de Bollen- en Vaste Plantensector bij innovaties. Samen met onderzoek, onderwijs en organisaties uit de regio Greenport Duin & Bollenstreek werkt het IDC aan de implementatie van kennis van binnen en buiten de sector. Hyacint is een belangrijk gewas voor de Duin- en Bollenstreek: ongeveer 90% van de (snij)hyacinten komen uit dit gebied. Het IDC werkt daarom aan een nieuw teeltsysteem voor snijhyacint: een systeem waarin nieuwe duurzame technologieën, teeltmethoden, robotisering en automatisering geïntegreerd zijn. Diverse partijen werken samen met het IDC zoals het Kenniscentrum Plantenstoffen dat geïnteresseerd is in nieuwe toepassingen van hyacint voor de Biobased Economy. Of teler Rob van Haaster, die inziet dat hij anders moet produceren: duurzamer, meer kostenbewust. Kennisdeling vindt hij belangrijk.
  Minder blad in winter bij veel meer groente- én sierteeltgewassen mogelijk : Leo Oprel pleit voor denken vanuit de winter
  Kromwijk, Arca ; Gelder, Arie de - \ 2015
  horticulture - greenhouse horticulture - vegetable growing - ornamental horticulture - tomatoes - anthurium - leaf area - biomass - greenhouse experiments - assimilation - winter - energy saving

  Onderzoek met een relatief ‘kale’ tomatenplant gaf vorige winter verrassende resultaten: iets meer productie, iets minder gasverbruik. Dit jaar is een nieuwe proef ingezet. Maar waarom zo’n systeem alleen toepassen bij tomaat? Leo Oprel (Kas als Energiebron) ziet nog veel meer mogelijkheden, ook bij siergewassen. Hij gaat in discussie met de onderzoekers Arca Kromwijk en Arie de Gelder.

  Krachtpatsers in de kas
  Goud, J.C. - \ 2015
  Gewasbescherming 46 (2015)4. - ISSN 0166-6495 - p. 122 - 123.
  tuinbouw - glastuinbouw - biologische bestrijding - chemische bestrijding - sierteelt - chrysanthemum - microscopie - tentoonstellingen - insectenbestrijding - thrips - frankliniella occidentalis - nematoda - steinernema feltiae - horticulture - greenhouse horticulture - biological control - chemical control - ornamental horticulture - chrysanthemum - microscopy - exhibitions - insect control - thrips - frankliniella occidentalis - nematoda - steinernema feltiae
  Op 3 september 2015 opende het museum Micropia, samen met BASF, een nieuwe opstelling over biologische gewasbescherming. De tentoonstelling ‘Krachtpatsers in de kas’ laat het grote publiek zien hoe microscopisch kleine insectenjagers worden ingezet bij de bestrijding van trips in de sierteelt. Californische trips (Frankliniella occidentalis) is een moeilijk te bestrijden probleem in veel kasgewassen. De insecten zijn zeer klein en kruipen weg in de groeipunten van het gewas. Hierdoor ontsnappen ze vaak aan chemische middelen.
  Kansen in de keten : naar een weerbare plantaardige sector in Noord-Holland
  Schans, J.W. van der; Vader, J. ; Kuhlman, J.W. ; Splinter, G.M. ; Ruijs, M.N.A. ; Janssens, S.R.M. ; Venema, G.S. - \ 2015
  The Hague : LEI Wageningen UR - 20
  tuinbouw - akkerbouw - regionale economie - noord-holland - provincies - landbouwindustrie - voedselproductie - economische ontwikkeling - glastuinbouw - sierteelt - vollegrondsgroenten - agro-industriële ketens - horticulture - arable farming - regional economics - noord-holland - provinces - agribusiness - food production - economic development - greenhouse horticulture - ornamental horticulture - field vegetables - agro-industrial chains
  In deze publicatie wordt ingegaan op de huidige positie van de primaire sector en andere relevante schakels in de keten in Nederland en Noord-Holland. De belangrijke trends worden bekeken en nagegaan wordt waar deze kansen bieden en welke handelingsperspectieven er zijn voor de sector. Vervolgens wordt ingegaan op de potentiële rol van de provincie daarbij. De auteurs beperken zich, op verzoek van de provincie, tot de plantaardige sectoren in Noord-Holland, namelijk de glastuinbouw, sierteelt, akkerbouw en vollegronds groenten. De publicatie is gebaseerd op expert judgement van de betrokken onderzoekers en niet op nieuw uitgevoerd onderzoek.
  Auswirkungen der Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes für Zierpflanzenerzeugnisse : Situation im Jahr 2015
  Bunte, F. ; Galen, M.A. van - \ 2015
  LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 2015-103) - ISBN 9789086157167 - 25
  ornamental horticulture - value added tax - change - effects - turnover - economic evaluation - employment - european union - netherlands - sierteelt - belasting toegevoegde waarde - verandering - effecten - omzet - economische evaluatie - werkgelegenheid - europese unie - nederland
  This report evaluates the effects of a possible application of the general VAT rate to ornamentals on turnover and employment in the Dutch and European ornamental supply chain. The effects are calculated for the scenario in which the Netherlands decide to apply the general VAT rate and the scenario in which all member states of the European Union (EU) decide to apply the general VAT rate. In 2015, the lower VAT rate is applied to ornamentals in 13 EU member states. The effects are measured using the Hortus model of LEI Wageningen UR, which models demand and supply in European horticulture.
  Effects of increased VAT rates for ornamentals : situation 2015
  Bunte, F. ; Galen, M.A. van - \ 2015
  LEI Wageningen UR (Report / LEI Wageningen UR 2015-103) - ISBN 9789086157174 - 23
  ornamental horticulture - value added tax - change - effects - turnover - economic evaluation - employment - european union - netherlands - sierteelt - belasting toegevoegde waarde - verandering - effecten - omzet - economische evaluatie - werkgelegenheid - europese unie - nederland
  This report evaluates the effects of a possible application of the general VAT rate to ornamentals on turnover and employment in the Dutch and European ornamental supply chain. The effects are calculated for the scenario in which the Netherlands decide to apply the general VAT rate and the scenario in which all member states of the European Union (EU) decide to apply the general VAT rate. In 2015, the lower VAT rate is applied to ornamentals in 13 EU member states. The effects are measured using the Hortus model of LEI Wageningen UR, which models demand and supply in European horticulture.
  Effets de l'augmentation du taux de TVA pour les produits d'horticulture ornementale : situation 2015
  Bunte, F.H.J. ; Galen, M.A. van - \ 2015
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 2015-103) - ISBN 9789086157167 - 25
  ornamental horticulture - value added tax - change - effects - turnover - economic evaluation - employment - european union - netherlands - sierteelt - belasting toegevoegde waarde - verandering - effecten - omzet - economische evaluatie - werkgelegenheid - europese unie - nederland
  This report evaluates the effects of a possible application of the general VAT rate to ornamentals on turnover and employment in the Dutch and European ornamental supply chain. The effects are calculated for the scenario in which the Netherlands decide to apply the general VAT rate and the scenario in which all member states of the European Union (EU) decide to apply the general VAT rate. In 2015, the lower VAT rate is applied to ornamentals in 13 EU member states. The effects are measured using the Hortus model of LEI Wageningen UR, which models demand and supply in European horticulture.
  Effecten van verhoging btw-tarief voor sierteeltproducten : situatie 2015
  Bunte, F.H.J. ; Galen, M.A. van - \ 2015
  Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI rapport 2015-103) - ISBN 9789086157167 - 25
  sierteelt - belasting toegevoegde waarde - verandering - effecten - omzet - economische evaluatie - werkgelegenheid - europese unie - nederland - ornamental horticulture - value added tax - change - effects - turnover - economic evaluation - employment - european union - netherlands
  This report evaluates the effects of a possible application of the general VAT rate to ornamentals on turnover and employment in the Dutch and European ornamental supply chain. The effects are calculated for the scenario in which the Netherlands decide to apply the general VAT rate and the scenario in which all member states of the European Union (EU) decide to apply the general VAT rate. In 2015, the lower VAT rate is applied to ornamentals in 13 EU member states. The effects are measured using the Hortus model of LEI Wageningen UR, which models demand and supply in European horticulture.
  Optimalisering Ventilationjet systeem
  Weel, P.A. van - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1376) - 38
  glastuinbouw - klimaatregeling - kastechniek - snijbloemen - sierteelt - gerbera - kunstmatige ventilatie - energiebesparing - thermische schermen - greenhouse horticulture - air conditioning - greenhouse technology - cut flowers - ornamental horticulture - gerbera - artificial ventilation - energy saving - thermal screens
  The Ventilationjet system is used to dehumidify a greenhouse with a fully closed blackout screen during the night. Gerbera producer Zuijderwijk and Witzier in the Netherlands uses this equipment but was not satisified with the duhumidification capacity since the RH was rising to unwanted levels. That forced him to pull a gap in the screens but that resulted in local temperature drops and botrytis. In this research project the cause of the high humidity was found to be the result of a combination of unwanted transpiration from the floor area and a limited air supply through the screens as a result of a turbulent flow in the outlet of the fans. The problem was fixed by developing a new version of the Ventilationjet where the air was supplied through a vertical duct instead of a simple round opening in the screens. Also the air supply capacity was increased from 3 m3/m2.hr to 14 m3/ m2.hr with a speed controllable fan. In addition, measures were taken to prevent humid, warm air to reach the area above the blackout screen by guiding this air to a central opening in the screen above the concrete path in the middle of the greenhouse. The ventilation windows above this ventilation gap in the screen release this humid air to the outside world, without causing a temperature drop since the fans create an overpressure.
  Logistics network design & control : managing product quality in a blooming sector
  Keizer, M. de - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Jack van der Vorst, co-promotor(en): Jacqueline Bloemhof-Ruwaard; Rene Haijema. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462576025 - 239
  logistiek - netwerkanalyse - sierteelt - kwaliteitszorg - kwaliteit - productie - tuinbouw - verse producten - voedselproducten - simulatiemodellen - simulatie - logistics - network analysis - ornamental horticulture - quality management - quality - production - horticulture - fresh products - food products - simulation models - simulation
  Efficiënt omgaan met elektriciteit bij chrysant : opties voor besparing
  Raaphorst, M.G.M. ; Dueck, T.A. ; Kempkes, F.L.K. ; Veld, P. de; Corsten, R. - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1370) - 32
  chrysanthemum - teelt onder bescherming - kasgewassen - sierteelt - elektriciteit - kunstlicht - kunstmatige verlichting - energiebesparing - led lampen - afdeklagen - reflectie - diffuus glas - snijbloemen - glastuinbouw - chrysanthemum - protected cultivation - greenhouse crops - ornamental horticulture - electricity - artificial light - artificial lighting - energy saving - led lamps - coatings - reflection - diffused glass - cut flowers - greenhouse horticulture
  Trials have demonstrated that that the heat use for Chrysanthemum can be considerably reduced if the right measures are taken. If these reduction can also be realised with lighting, then we are well on the way to climateneutral Chrysanthemum cultivation. In order to identify energy saving measures with lighting, Wageningen UR Greenhouse Horticulture along with growers and DLV-Plant have calculated energy savings for the most promising measures. The most important measures also appear to entail a large investment, such as ARcoatings, diffused glass, LED lighting or a super-reflecting greenhouse structure. More accessible measures, such as soil reflection (for example, styromull), can also lead to a 5% lower electricity costs. In addition, there are many small measures that are expected to increase the energy efficiency. Examples are the stage-dependent lighting regime or an extended propagation. However, it is not yet known how large the effects of these measures are and if they are also economically viable
  Ervaringen met HNT bij kwekerij Ter Laak Orchids
  Zwart, H.F. de - \ 2015
  Wageningen UR
  glastuinbouw - orchideeën als sierplanten - sierteelt - kastechniek - energiebesparing - klimaatregeling - kunstmatige ventilatie - teeltsystemen - zonne-instraling - greenhouse horticulture - ornamental orchids - ornamental horticulture - greenhouse technology - energy saving - air conditioning - artificial ventilation - cropping systems - insolation
  Teler Richard Ter Laak en onderzoeker Feije de Zwart (Wageningen UR Glastuinbouw) vertellen over de energiebesparing in de orchideeënteelt met behulp van een buitenlucht inblaasinstallatie, het dubbele kasdek dat diffuus licht geeft en een zonnevolgsysteem.
  Recirculatie snij-amaryllis ( Hippeastrum) in tweede teeltjaar (2014) : behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming bij hergebruik drainwater
  Kromwijk, J.A.M. ; Baar, P.H. van; Nijs, L. den; Overkleeft, J. ; Blok, C. ; Eveleens-Clark, B.A. ; Grootscholten, M. - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1362) - 48
  glastuinbouw - sierteelt - hippeastrum - snijbloemen - plantgezondheid - recirculatiesystemen - ultraviolette straling - waterstofperoxide - greenhouse horticulture - ornamental horticulture - hippeastrum - cut flowers - plant health - recirculating systems - ultraviolet radiation - hydrogen peroxide
  In the Netherlands most crops grown in greenhouses reuse drain water. However, in the cultivation of amaryllis cut flowers (Hippeastrum) little drainage water is being reused so far because of strong suspicions of inhibitory substances in the drainage water. To reduce the emission of nutrients to the environment an experiment was started on request of the amaryllis growers. In a greenhouse experiment drainage water of amaryllis was treated with advanced oxidation and reused. This was compared with the reuse of drainage water treated with an UV disinfector and a control treatment without the reuse of drainage water. In the first and second year of cultivation, there was no difference in production and no adverse effects were seen in crop growth. In this experiment the reuse of drainage water has been for a relatively short period for amaryllis cut flower cultivation. Therefore, the research will be continued for a third year of cultivation in 2015 with a financial contribution from amaryllis growers, the ‘Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen’ and the Product Board for Horticulture.
  De kracht van het agrocluster : het belang van de primaire landbouw voor het totale agrocomplex
  Berkhout, P. ; Asseldonk, M.A.P.M. van; Benninga, J. ; Ge, L. ; Hoste, R. ; Smit, A.B. - \ 2015
  Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI rapport 2015-032) - ISBN 9789086157082 - 56
  landbouwsector - economische analyse - economische ontwikkeling - agro-industriële ketens - varkenshouderij - sierteelt - aardappelen - akkerbouw - werkgelegenheid - gevalsanalyse - agricultural sector - economic analysis - economic development - agro-industrial chains - pig farming - ornamental horticulture - potatoes - arable farming - employment - case studies
  Nederland kent een sterke en innovatieve agrosector, die met een aandeel van zo’n 8% in het nationaal inkomen en de werkgelegenheid een belangrijke pijler is onder de nationale economie. De kracht van de Nederlandse agrosector is sterk verbonden met een historisch gegroeid cluster van bedrijven in de keten. Bij dit cluster behoren spelers in de toelevering en verwerking van diensten. De vraag is wat er overblijft van de kracht van het agrocluster als bijvoorbeeld door regelgeving de primaire schakel belangrijk in omvang zou afnemen. Dit rapport poogt in opdracht van het ministerie van EZ op deze vraag een antwoord te geven.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.