Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 194

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Onderzoek Raalte : gezondheid biologische biggen : een beetje verwennen die biggen, want dan doen ze het beter
  Vermeer, H.M. - \ 2017
  Ekoland (2017)2. - ISSN 0926-9142 - p. 24 - 25.
  varkenshouderij - gelten - biggen - biologische landbouw - diergezondheid - dierenwelzijn - proefbedrijven - uitloop - spenen - varkens - pig farming - gilts - piglets - organic farming - animal health - animal welfare - pilot farms - outdoor run - weaning - pigs
  Biologisch opgefokte gelten zijn socialer en spenen meer en zwaardere biggen dan gangbaar opgefokte gelten. Biggen die al in de zoogperiode een stukje weide krijgen als uitloop hebben na het spenen sneller diarree, maar doen het tot 25 kg beter dan biggen zonder weidegang. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de allerlaatste proef van 50 jaar onderzoek op het varkensproefbedrijf in Raalte.
  Natuurkorstkaas ontwikkelt zich goed in proeftuin
  Hettinga, Kasper - \ 2016
  milk products - cheeses - cheese ripening - cheese mites - odours - pilot farms - ghee - natamycin

  De zelfkazer : maandblad voor producenten van boerenkaasDe kazen met natuurkorst ontwikkelen zich goed in de nieuwe rijpingsruimte van boerderij De Groote Voort in Lunteren, al deden zich wel wat problemen voor, onder andere met mijten. De problemen zijn nu onder controle, vertelde Jan Dirk van de Voort op 15 februari bij de presentatie van de tussentijdse resultaten van de ‘Proeftuin Natuurlijke Kaasrijping’.

  Balans in bemesting : proefbedrijf Vredepeel onderzoekt de optimale bemstingsstrategie voor bioteelt
  Haan, J.J. de; Verstegen, H.A.G. - \ 2015
  Ekoland 35 (2015)10. - ISSN 0926-9142 - p. 20 - 22.
  biologische landbouw - bemesting - groenteteelt - vollegrondsteelt - preien - veldproeven - bedrijfssystemen - stikstofbalans - proefbedrijven - emissiereductie - groenbemesters - organic farming - fertilizer application - vegetable growing - outdoor cropping - leeks - field tests - farming systems - nitrogen balance - pilot farms - emission reduction - green manures
  Juiste bemesting is essentieel voor goede gewasopbrengsten, opbouw van bodemvruchtbaarheid en het voorkomen van emissies. Onderzoekers Janjo Haan en Harry Verstegen zochten op proefbedrijf Vredepeel naar de beste bemesting voor het biologische bedrijfssysteem. Bijbemesting in de prei en het goed inschatten van de mineralisatie en stikstofbenutting blijkt het lastigst.
  Focus op pootgoed en bodem
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2015
  Akker magazine 11 (2015)9. - ISSN 1875-9688 - p. 32 - 34.
  akkerbouw - toegepast onderzoek - proefbedrijven - pootaardappelen - bodemonderzoek - friesland - arable farming - applied research - pilot farms - seed potatoes - soil testing - friesland
  Praktijkonderzoekbedrijven zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse akkerbouw. Wat betekenen ze voor de sector? Akker neemt een kijkje in de keuken van de proefboerderijen in Nederland. In dit nummer als laatste proefbedrijf Kollumerwaard, een proefboerderij met de focus op pootaardappelteelt en bodemonderzoek.
  Veel innovatiekracht in onze regio
  Tramper, M. - \ 2015
  Akker magazine 11 (2015)8. - ISSN 1875-9688 - p. 36 - 39.
  toegepast onderzoek - proefbedrijven - proefboerderijen - rassenproeven - akkerbouw - zuid-holland - zware kleigronden - bedrijfsvoering - groenteteelt - innovaties - applied research - pilot farms - experimental farms - variety trials - arable farming - zuid-holland - clay soils - management - vegetable growing - innovations
  Praktijkonderzoekbedrijven zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse akkerbouw. Maar wat betekenen deze bedrijven voor de sector? Akker neemt een kijkje in de keuken van de proefboerderijen in Nederland. In dit nummer proefbedrijf Westmaas: een agrarisch onderzoekscentrum in een innovatieve regio. PPO Westmaas is onderdeel van Wageningen UR
  5 jaar Wageningen Potato Centre (WPC)
  Brouwer, T.A. ; Tramper, M. ; Visser, R.G.F. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR
  akkerbouw - aardappelen - wetenschappelijk onderzoek - landbouwbedrijven - proefbedrijven - kennisoverdracht - verbetering - arable farming - potatoes - scientific research - farms - pilot farms - knowledge transfer - improvement
  Het kennisplatform Wageningen Potato Centre (WPC) is een initiatief van Wageningen UR om een brug te slaan tussen wetenschap en bedrijfsleven. Strategisch en fundamenteel wordt toegankelijk én toepasbaar gemaakt voor de partners van WPC.
  Hou vast die mineralen (interview met Koos Verloop en Jouke Oenema)
  Boo, M. de; Verloop, J. ; Oenema, J. - \ 2014
  WageningenWorld 2014 (2014)1. - ISSN 2210-7908 - p. 24 - 27.
  melkveehouderij - teeltsystemen - maïs - milieubeheer - bodemchemie - uitspoelen - proefbedrijven - achterhoek - dairy farming - cropping systems - maize - environmental management - soil chemistry - leaching - pilot farms - achterhoek
  De melkveehouderij kan de overschotten aan stikstof en fosfaat in mest en milieu flink terugdringen, zo blijkt uit onderzoeksresultaten op proefboerderij De Marke. Dat is goed voor het milieu èn voor de portemonnee van de boer. ‘De crux is dat je meer voer van je eigen land moet halen.’
  Meten van nutriëntenemissies met Sorbicellen op de Rusthoeve
  Harmsen, J. ; Kleef, J. van - \ 2013
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2402) - 34
  dierlijke meststoffen - uitspoelen - proefbedrijven - monitoring - methodologie - zeeland - animal manures - leaching - pilot farms - monitoring - methodology - zeeland
  Aansluitend aan een onderzoek naar de effecten van diepe drainage op de Rusthoeve is nagegaan welke mogelijkheden er zijn van het gebruik van Sorbicellen voor het monitoren van de emissie van nutriënten naar het oppervlaktewater. De gebruikte cellen waren geschikt voor het lokale water met hoge concentraties sulfaat en calcium. De cellen waren geïnstalleerd aan het einde van verzameldrains, met de intentie om zowel debiet- als tijd-proportioneel te bemonsteren. Het ijzer(III)oxide dat ontstaat in water afkomstig van diepe drains werkt storend op de bemonstering. De met de cellen te bemonsteren tijdsperiode in de gebruikte opstelling was te kort om met een beperkt aantal cellen de totale emissie te bemonsteren. De Sorbicell is een ontwerp van het Deense bedrijf SorbiSense. Met als doel om tijdgemiddelde concentraties te kunnen meten.
  Nieuwe duurzame stal VIC Sterksel
  Somers, D.J.M. - \ 2012
  animal welfare - pig housing - animal housing - sustainability - sustainable animal husbandry - pig farming - pilot farms - animal production - pigs
  In plaats van een luchtwasser maken mestbanden de welzijnsvriendelijke Starplus-stal emissiearm. De verse mest gaat direct de vergister in
  Organische stof essentieel, afzien van dierlijke mest leidt tot opbrengstdaling
  Haan, J.J. de - \ 2012
  Akker magazine 2012 (2012)10. - ISSN 1875-9688 - p. 26 - 27.
  bouwland - organische stof - bodemvruchtbaarheid - drijfmest - opbrengsttabellen - gewassen - proefbedrijven - de peel - arable land - organic matter - soil fertility - slurries - yield tables - crops - pilot farms - de peel
  Aanvoer van organische stof lijkt essentieel voor het behoud van het producerend vermogen van de bodem. Wanneer er jaren achtereen geen dierlijke mest wordt opgebracht, beginnen de opbrengsten na zes jaar terug te lopen. Dat blijkt uit systeemonderzoek op de PPO-locatie Vredepeel. Gemiddeld is de opbrengstdaling daar nu 4 à 5 procent.
  Varkens Innovatie Centrum Sterksel
  Livestock Research, - \ 2012
  [S.l.] : YouTube
  varkenshouderij - innovaties - proefbedrijven - proefboerderijen - duurzame veehouderij - pig farming - innovations - pilot farms - experimental farms - sustainable animal husbandry
  Varkens Innovatie Centrum Sterksel is een multifunctioneel onderzoekscentrum voor de moderne, innovatieve en duurzame varkenshouderij.
  Onderzoek in 1 minuut: het varkenstoilet (NL)
  Livestock Research, - \ 2012
  [S.l.] : YouTube
  varkenshouderij - varkensstallen - varkens - dierenwelzijn - mestplekken - emissie - innovaties - proefbedrijven - dierlijke productie - huisvesting, dieren - diergedrag - pig farming - pig housing - pigs - animal welfare - dung patches - emission - innovations - pilot farms - animal production - animal housing - animal behaviour
  Varkens Innovatie Centrum Sterksel, onderdeel van Wageningen UR Livestock Research, heeft een varkenstoilet ontwikkeld om het welzijn van varkens te verbeteren en uitstoot van schadelijke stoffen in het milieu tegen te gaan.
  Tussen de oren : wroeten in de psyche van het varken.
  Vermeer, H.M. ; Greef, K.H. de - \ 2012
  Varkens 75 (2012)10. - ISSN 0166-5952 - p. 36 - 39.
  varkenshouderij - varkensvoeding - landbouwkundig onderzoek - genetica - proefbedrijven - varkensstallen - pig farming - pig feeding - agricultural research - genetics - pilot farms - pig housing
  De combinatie van voerkennis van Schothorst Feed Research (SFR) en de genetische kennis van TOPIGS zorgt voor 1 + 1 = 3. Daar zijn het Kennisinstituut Diervoeding en de Fokkerijorganisatie van overtuigd. Zij openen eind oktober 2012 een gezamenlijk onderzoeksbedrijf in Lelystad. Varkens ging vast een kijkje nemen.
  Unieke Starplus stal op VIC Sterksel
  Livestock Research, - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research
  varkenshouderij - varkens - varkensstallen - dierenwelzijn - duurzaamheid (sustainability) - duurzame veehouderij - proefbedrijven - huisvesting, dieren - dierlijke productie - pig farming - pigs - pig housing - animal welfare - sustainability - sustainable animal husbandry - pilot farms - animal housing - animal production
  Eerste varkens ontdekken Starplus stal op VIC Sterksel. De Starplus stal is een interaal duurzame varkenstal die tegemoet komt aan de eisen van People, Planet, Profit en Pigs.
  KTC De Marke: twee decennia innovaties voor duurzame melkveehouderij
  Vegte, D.Z. van der - \ 2012
  Nieuwsbrief Koeien & Kansen 2012 (2012)36. - p. 1 - 1.
  melkveehouderij - proefbedrijven - melken - duurzame veehouderij - duurzaamheid (sustainability) - bemesting - dairy farming - pilot farms - milking - sustainable animal husbandry - sustainability - fertilizer application
  De Marke, Proefbedrijf voor Melkveehouderij en Milieu bestaat dit jaar 20 jaar. Met militaire precisie is destijds de strategie, opzet en ontwikkeling van dit melkveeproefbedrijf door Frans Aarts, Edo Biewinga en Richard Donker vastgelegd in De Marke-rapport nr. 1: 'Melkveehouderij bij stringente milieunormen'. Nu, 20 jaar later, is er mede door hun aanzet meer bereikt dan we voor mogelijk hielden. Koeien melken met minimale belasting van de omgeving: de melkveehouderij is en blijft een gewaardeerde voedselproducent die schoon werkt in een fraai landschap. Alle reden om hier in 2012 uitgebreid bij stil te staan.
  Biologische zuivering met de Fytobac
  Werd, H.A.E. de; Bruine, J.A. de; Meijel, J.M.J. van; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2012
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 23
  spuitapparatuur - schoonmaken - waterverontreiniging - sludge farming - biologische filtratie - boerderij uitrusting - proefbedrijven - de peel - sierplanten - zuid-limburg - spraying equipment - cleaning - water pollution - sludge farming - biological filtration - farm equipment - pilot farms - de peel - ornamental plants - zuid-limburg
  Ervaringen met de Fytobac systemen in Vredepeel en Wijnandsrade weer over het jaar 2011. Beide systemen zijn gebruikt voor de reiniging van water dat vrijkomt bij het reinigen van spuitapparatuur. In Vredepeel is in dezelfde opvangput ook verontreiniging die ontstaan is bij het vullen van de spuit en restvloef opgevangen. Dit rapport geeft meetresultaten en praktische ervaringen uit 2011 weer en wordt beëindigd met conclusies waarin aangegeven wordt wat de resultaten van deze activiteiten betekenen voor de toepassing vul- en wasplaatsen en biologische zuivering.
  Van proefschrift naar varkenstoilet
  Sikkema, Albert ; Smolders, Mart - \ 2012
  pig farming - innovations - animal welfare - pig housing - pigs - manure fermentation - pilot farms - animal production
  ‘Wij vertalen proefschriften naar stallen’
  Smolders, Mart ; Sikkema, Albert - \ 2012
  research institutes - pilot farms - research policy - innovations - farm management - noord-brabant
  Mest, een waardevolle energiebron
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2012
  YouTube
  melkveehouderij - mestverwerking - drijfmest - proefbedrijven - dairy farming - manure treatment - slurries - pilot farms
  Video over de verwerking van dunne mest. De film is gemaakt op KTC De Marke, het proefbedrijf van Koeien & Kansen, in het kader van het Europese project
  Masterclass voor tuinbouwers in spe : 'Het ken echt wel' (over het onderwijsproject van Gera van Os)
  Born, T. van den; Os, G.J. van - \ 2012
  Vakblad Groen Onderwijs 2012 (2012)2. - ISSN 1568-8704 - p. 18 - 20.
  tuinbouw - proefbedrijven - praktijkonderwijs - duurzame energie - kennisoverdracht - horticulture - pilot farms - practical education - sustainable energy - knowledge transfer
  In een zaal in het proefbedrijf van Wageningen UR in Lelystad zitten op een woensdag twintig tuinbouwers in opleiding, een paar docenten en een coördinator. Een jonge ondernemer staat bij de powerpoint en vertelt hoe hij het doet. Vandaag gaat het over energie.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.