Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 217

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==precision agriculture
Check title to add to marked list
Doorontwikkeling van de precisielandbouw in Nederland : een 360 graden-verkenning van de stand van zaken rond informatie-intensieve landbouw en in het bijzonder de plantaardige, openluchtteelt
Wal, T. van der; Vullings, L.A.E. ; Zaneveld-Reijnders, J. ; Bink, R.J. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2820) - 89
precisielandbouw - landbouw - akkerbouw - drones - winsten - duurzaamheid (sustainability) - wetgeving - nederland - precision agriculture - agriculture - arable farming - profits - sustainability - legislation - netherlands
Open data voor precisielandbouw in Nederland
Dijk, C.J. van; Kempenaar, C. - \ 2016
Wageningen : Wageningen University & Research (Wageningen Plant Research rapport 662) - 32 p.
gegevens verzamelen - gegevensanalyse - gegevensbeheer - precisielandbouw - nederland - data collection - data analysis - data management - precision agriculture - netherlands
In Nederland is het aanbod van open data voor precisielandbouw toepassingen divers maar relatief beperkt. Het zijn vooral de nationale en lokale overheden en (semi-overheids) instellingen zoals KNMI, Kadaster, CBS, PDOK, PBL en kennisinstellingen die hun data vrij beschikbaar stellen voor gebruik door derden. Binnen het agrarisch bedrijfsleven is er weinig tot geen bereidheid is tot het delen van data. Dit is terug te voeren op de zorgen die leven met betrekking tot eigendomsrechten, compliance, kwaliteit, aansprakelijkheid, beveiliging en privacy. Deze terughoudendheid is een rem op de mogelijkheden om toepassingen voor precisielandbouw te ontwikkelen. Naast technische oplossingen op het gebied van data management, infrastructuur en interoperability is er een sterke behoefte aan ‘verdienmodellen’ waarbij partijen die gegevens aanleveren delen in de revenuen (benefit-sharing).
Smart Livestock Management: Slimme techniek in de stal : Lesmateriaal & informatie voor docenten
Lokhorst, C. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 3 p.
melkveehouderij - melkvee - lesmaterialen - precisielandbouw - dairy farming - dairy cattle - teaching materials - precision agriculture
Lesmateriaal ‘Smart Livestock Farming’ - docentenhandleiding en achtergrondinformatie
Smart Livestock Management : Slimme techniek in de melkveehouderij
Lokhorst, C. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 8 p.
melkveehouderij - melkvee - lesmaterialen - precisielandbouw - dairy farming - dairy cattle - teaching materials - precision agriculture
Door de schaalvergroting in de melkveehouderij blijft er steeds minder
tijd beschikbaar voor elk individueel dier. Dit kan betekenen dat een
veehouder zijn dieren steeds meer als een groep gaat bekijken. Bij
vleeskuikens en bij varkens is dit vaak al de gewoonte. Slimme technieken
kunnen de veehouder helpen om de veestapel beter te volgen en
managen.
Reductie stikstofuitstoot door precisie bemesting : Aanvullende metingen voor STOWA in de Water Efficiënte Emissieloze kas
Blok, C. ; Maas, A.A. van der; Winkel, A. van - \ 2015
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1384) - 26 p.
emissiereductie - bevruchting - drainagewater - glastuinbouw - precisielandbouw - komkommers - emission reduction - fertilization - drainage water - greenhouse horticulture - precision agriculture - cucumbers
Emission of greenhouse drain water is bringing unacceptable quantities of nitrate, phosphate and crop protection agents into the surface water and ground water. Growers are expected to accept zero emission of drain water easier if they have tools to reduce fluctuations in individual nutrient quantities in the drain water. STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) financed additional measurements by Wageningen UR Greenhouse Horticulture in a running project. The measurements were aimed to control (unsafe) fluctuations of nutrient supply compared to uptake. In cucumber cultivation extra measurements were used to calculate the plant uptake per element in mmol/ m2/D and to relate this uptake per element to the radiation sum. The new information led to better decisions on adaptation of the nutrient supply schedule than when decisions were based on just concentration. De fluctuations between supply and uptake of nutrients expressed as mmol/m2/D (load) were smaller when using the new information. During the cultivation no nutrient solution was emitted.
Precisielandbouw buiten stal: GrasMais-Signaal : Gezonde Veehouderij 2023
Philipsen, Bert - \ 2015
precision agriculture - grasslands - dry matter - milk production - sensors - information technology - dairy farming
Camera vervangt ervaren selecteur
Kamp, J.A.L.M. - \ 2015
Boerderij 100 (2015)36. - ISSN 0006-5617 - p. 50 - 53.
akkerbouw - aardappelen - vermeerderingsmateriaal - detectie - monitoring - diagnostische technieken - fotometrie - pootaardappelen - kwaliteit - kunstmatige selectie - gewasbescherming - precisielandbouw - arable farming - potatoes - propagation materials - detection - diagnostic techniques - photometry - seed potatoes - quality - artificial selection - plant protection - precision agriculture
Selecteren van pootaardappelen kost de teler veel tijd en vergt een hoge mate van vakmanschap. Wellicht kan een machine dat sneller en beter. Daarom start dit jaar het vierjarige project Smart Ziekzoeken Pootaardappelen om te testen of het automatisch opsporen van zieke aardappelplanten haalbaar is. Het project wordt uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) en specialisten van Plant Research International (beide onderdeel van Wageningen UR)
'Productieslag' zoekt verbeterpunten binnen percelen2
Vegte, D.Z. van der; Verloop, J. ; Hilhorst, G.J. ; Oenema, J. - \ 2015
Nieuwsbrief Koeien & Kansen (2015)42. - p. 2 - 2.
ruwvoer (forage) - systeeminnovatie - sensors - precisielandbouw - graslanden - melkveehouderij - forage - system innovation - precision agriculture - grasslands - dairy farming
Het doel van project ‘Productieslag’ is het verbeteren van de ruwvoerproductie. Een belangrijke ambitie is het gat tussen de potentiële productie en de praktijkproductie te verkleinen en uiteindelijk te dichten. Dit gat wordt veroorzaakt door omstandigheden die niet optimaal zijn. Maar welke zijn dat?
Groenbemester noodzakelijk voor topopbrengst : stappenplan maïsteelt deel 2
Groten, J.A.M. - \ 2015
Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen, grond en infra (2015)2. - ISSN 2210-3260 - p. 54 - 56.
akkerbouw - maïs - bemesting - groenbemesters - nutrientenbeheer - precisielandbouw - geografische informatiesystemen - onkruidbestrijding - arable farming - maize - fertilizer application - green manures - nutrient management - precision agriculture - geographical information systems - weed control
Nu voor de maïsteelt steeds minder mest en kunstmest beschikbaar zijn, is het noodzakelijk om zoveel mogelijk uit de natuur te halen. Het is een manier om toch in de buurt van de maximale opbrengst te komen. Een goede groenbemester speelt daarin een essentiële rol. In deel 2 van het stappenplan maïsteelt alles over het telen van een goede groenbemester.
Die "Wandernde Messbox" : drahtlose Sensornetzwerke
Balendonck, Jos - \ 2015
arable farming - precision agriculture - sensors - greenhouse horticulture - wireless sensor networks - greenhouse technology - air conditioning
GrasMaïs-Signaal; adviessysteem precisielandbouw melkveehouderij : haalbaarheidsstudie naar het genereren van opbrengst- en voederwaardekengetallen met sensoren en modellen voor gras en snijmaïs
Hoving, I.E. ; Kempenaar, C. ; Heijting, S. ; Been, T.H. ; Philipsen, A.P. ; Vlemminx, H.C.A. ; Roerink, G.J. ; Hermans, G.J.F.M. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 842) - 100
precisielandbouw - melkveehouderij - ruwvoer (forage) - graslanden - maïs - nederland - duurzaam bodemgebruik - landbouwgrond - precision agriculture - dairy farming - forage - grasslands - maize - netherlands - sustainable land use - agricultural land
A feasibility study has been worked out for an integrated advisory system for precision agriculture on the production of forage (grass and maize) for dairy farming in the Netherlands. Technology is not restrictive anymore to apply precision agriculture on important cultivation measures. It is now about achieving an effective integration of sensor data, models, metrics and equipment in a comprehensive advice system. It has been advised how a practical advice system for operational decisions can be realized on the dairy farm in the foreseeable future (
Overview of topics and questions to be addressed by the FG Mainstreaming Precision Farming : starting paper for FG meeting held on 3 and 4 June 2014
Kempenaar, C. - \ 2014
Brussels : EIP-AGRI - 9
precisielandbouw - akkerbouw - voedselketens - agro-industriële ketens - software-ontwikkeling - gegevensanalyse - gegevensverwerking - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - veehouderijbedrijven - precision agriculture - arable farming - food chains - agro-industrial chains - software engineering - data analysis - data processing - crop enterprises - livestock enterprises
Precision farming is an innovation in agriculture allowing the right treatment of crops and livestock at the right time and smallest scale possible. It requires a seamless integration of different technologies and intelligence. Optimization of treatments at the lowest scale possible will improve yields and resource efficiency in agri-food chains, so reducing the agricultural footprint. More and more, precision farming will become the ‘licence to produce’ for farmers in the EU.
Instructie en werkbladen veldpracticum perceelvariatie Bodem
Schans, D.A. van der - \ 2014
Lelystad : PPO AGV (PPO rapporten 634) - 18
onderwijsmaterialen - perceelsvorm (landbouwkundig) - perceelsgrootte (landbouwkundig) - akkergronden - precisielandbouw - bodemvariabiliteit - agrarisch onderwijs - resource materials - field shape - field size - arable soils - precision agriculture - soil variability - agricultural education
Leren waarnemen en weergeven van bodemeigenschappen Bodemvariatie binnen een perceel in kaart brengen Inzicht krijgen in beperkingen/tekortkomingen van de grond voor optimaal gebruik. Opsporen van mogelijkheden om beperkingen van de grond op te heffen.
LUMINEX®: fast fluorescent detection : multiplex detection for the agricultural and food industries
Bergervoet, J.H.W. ; Currie, H.T. - \ 2014
precisielandbouw - teeltsystemen - gewasbescherming - voedselgewassen - detectie - enzymimmunoassay - elisa - immunoassay - voedselveiligheid - fluorescentie - precision agriculture - cropping systems - plant protection - food crops - detection - enzyme immunoassay - food safety - fluorescence
Luminex®: Detection of mycotoxins, pathogenic fungi, proteins, DNA/RNA
Samenvatting KNPV-najaarssymposium Plantenziektekunde in de Topsector
Wurff, A.W.G. van der; Simons, T. ; Postma, J. ; Westerdijk, C.E. ; Kempenaar, C. ; Ebskamp, M. ; Bonants, P.J.M. ; Schoenmakers, M. ; Goud, J.C. - \ 2014
Gewasbescherming 45 (2014)6. - ISSN 0166-6495 - p. 186 - 191.
plantenziekten - conferenties - economische sectoren - pathogenen - bruto nationaal product - publiek-private samenwerking - precisielandbouw - bodembeheer - tuinbouw - plantenveredeling - duurzaamheid (sustainability) - gewasbescherming - plant diseases - conferences - economic sectors - pathogens - gross national product - public-private cooperation - precision agriculture - soil management - horticulture - plant breeding - sustainability - plant protection
De topsectoren zijn van groot belang omdat hierbij actief wordt ingezet op de negen sectoren die voor Nederland BV erg belangrijk zijn. Het midden- en kleinbedrijf (MKB) neemt hierin een sleutelpositie in en kan binnen de topsectoren een rol vervullen die cruciaal is voor onze economie. De sector van de Tuinbouw en Uitgangsmaterialen bedraagt wel 10% van het bruto nationaal product (BNP). Ook andere Topsectoren, met name Agri&Food, zijn belangrijk voor specifiek de plantenziektekunde en voor de plantaardige productie als geheel. In dit artikel wordt ingegaan op het KNPV najaarssymposium ‘Plantenziektekunde in de Topsector op 19 november 2014.
Precisieplant tulp : basis voor precisielandbouw
Baltissen, A.H.M.C. ; Gude, H. ; Lans, A.M. van der; Haaster, A.J.M. van - \ 2014
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 17
bloembollen - tulpen - beplanten - precisielandbouw - technieken - globale plaatsbepalingssystemen - proeven - doelstellingen - methodologie - ornamental bulbs - tulips - planting - precision agriculture - techniques - global positioning systems - trials - objectives - methodology
Precisielandbouw wordt gezien als een middel om het rendement van de teelt te verbeteren en een “license tot produce” te behouden. In de bloembollenteelt worden ook diverse technieken toegepast en de mogelijkheden van nieuwe precisielandbouw technieken onderzocht. Opzet van dit onderzoek was na te gaan of gericht planten in volvelds verband (economische) voordelen biedt wat betreft opbrengst. Rechtop planten en regelmatig planten in een bed, zodat elke bol evenveel ruimte heeft kost een extra investering waarbij het onduidelijk is welke extra opbrengst dan wordt gerealiseerd. Het ultieme doel is daarbij de bollen zodanig te richten dat ze rechtop gezet worden waardoor de spruit de kortste weg naar boven neemt. Het precisieplanten kan dan de basis zijn voor verdere ontwikkeling van een aantal precisielandbouw technieken.
Sensor-based farming : Mogelijkheden voor bollen- en vaste planten
Baltissen, Ton - \ 2014
precision agriculture - heterogeneity - crop growth stage - crop density - geographical information systems - spot spraying - plant protection - chemical control - ornamental bulbs - ornamental crops - field crops - outdoor cropping - cropping systems - fertilizer application
Een andere kijk in de bodem : bodemscanners brengen de ondergrond in beeld
Baltissen, A.H.M.C. - \ 2014
PPO BBF
boomteelt - bodembeheer - bodemkwaliteit - organische stof - monitoring - innovaties - kaarten - precisielandbouw - arboriculture - soil management - soil quality - organic matter - innovations - maps - precision agriculture
PPO Boomkwekerij laat de bedrijfsmogelijkheden van innovatief bodembeheer zien.
Gewasfactoren voor beregeningssignaal
Evert, F.K. van - \ 2014
Wageningen : PPO AGV - 8
akkerbouw - aardappelen - beregening - groeimodellen - gewassen, groeifasen - precisielandbouw - arable farming - potatoes - overhead irrigation - growth models - crop growth stage - precision agriculture
Voor de Beregeningswijzer is het nodig over gewasfactoren te beschikken voor aardappel. Het doel van dit werk is deze gewasfactoren te berekenen aan de hand van een gewasgroeimodel voor aardappelen.
Akkerweb : Akkerweb uw perceel in beeld
Been, T.H. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2014
akkerbouw - precisielandbouw - sensors - perceelsgrootte (landbouwkundig) - perceelsvorm (landbouwkundig) - beslissingsondersteunende systemen - gewasbescherming - plantenparasitaire nematoden - nematodenbestrijding - arable farming - precision agriculture - field size - field shape - decision support systems - plant protection - plant parasitic nematodes - nematode control
Akkerweb biedt de GIS-functionaliteit en enkele algemene generieke applicaties aan, zoals webservices om satelliet data te downloaden of de functionaliteit voor het genereren van een taakkaart.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.