Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 102

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  PLATFORM policy brief No. 4. Alignment in the Bioeconomy
  Kwant, Kees ; Lampel, Stefan ; Kuzniar-van der Zee, Brenda - \ 2018
  H2020 Platform of bioeconomy ERA-NET Actions (PLATFORM) - 4 p.
  PLATFORM - Alignment - Bioeconomy - Policy
  Grotere slagkracht CBBE
  Vilsteren, G.E.T. van - \ 2017
  Agro & chemie (2017)1. - p. 27 - 27.
  onderwijs - publiek-private samenwerking - innovaties - beroepsopleiding (hoger) - onderzoeksprojecten - biobased economy - education - public-private cooperation - innovations - professional education - research projects - biobased economy
  Het CBBE wil in 2017 een grotere slagkracht krijgen. Een krachtenbundeling rondom de vier innovatieroutes moet leiden tot meer impact op de biobased en circulaire economie in ons land.
  It takes three to tango : biobased innovaties: een samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers
  Monteiro da Fonseca, Wendy ; Otterloo, Laura van; Simons, Ralph ; Ankersmit, Elis ; Vilsteren, Gerlinde van - \ 2017
  Netherlands : CoE BBE - 47
  samenwerking - publiek-private samenwerking - innovaties - biobased economy - kennisoverdracht - colleges - onderzoek - nederland - beroepsopleiding (hoger) - cooperation - public-private cooperation - innovations - biobased economy - knowledge transfer - colleges - research - netherlands - professional education
  De transitie naar een Biobased Economy (BBE) is al jaren een 'hot item' in Nederland, zowel binnen de Nationaal Wetenschapsagenda als binnen de topsectoren. De MKB-erst, elk in eigen niches, spelen hierbij een bepalende rol. Hiernaast hebben de hogescholen op dit domein de ambitie om een belangrijke rol voor het MKB als kennisleverancier te spelen (onderwijs en onderzoek). In dit rapport probeert helderheid te creëren over hoe dit proces verloopt.
  Factbook: de staat en ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek en infrastructuur van de Nederlandse Biobased Economy
  Os, Pieter van; Starre, Bas van der; Toren, Jan Peter van den; Broens, Douwe-Frits ; Duijghuisen, Ruud - \ 2016
  Centre for Biobased economy - 46
  biobased economy - materialen uit biologische grondstoffen - toegepast onderzoek - samenwerking - wetenschappelijke samenwerking - kennismanagement - publiek-private samenwerking - biobased economy - biobased materials - applied research - cooperation - scientific cooperation - knowledge management - public-private cooperation
  Nationaal en internationaal zijn er belangrijke vraagstukken die om oplossingen vragen. Een groot deel daarvan zijn geformuleerd binnen de Nationale Wetenschapsagenda. Daarnaast zijn de topsectoren een belangrijks illustratie van dat waar Nederland goed in is. Een domein waarop meerdere maatschappelijke vraagstukken en meerdere topsectoren bij elkaar komen is dat van de biobased economy: het meer dan nu benutten van groene grondstoffen als alternatief voor de fossiele economie. Hogescholen kunnen met hun praktijkgericht onderzoek een relevante bijdrage leveren aan het onderzoek en aan innovaties op dit domein. Om een goede positie in kennisinfrastructuur te krijgen is het noodzakelijk de krachten te bundelen: lectoren, docenten en onderzoekers in samenwerking met bedrijven en organisaties. Voorwaarde voor deze krachtenbundeling is dat er een overzicht is van al het onderzoek dat wordt uitgevoerd (het ‘landschap’) en de trends daarin, van de ontwikkelingen in de biobased economy en van de beschikbare infrastructuur en netwerken. Dit Factbook biedt dat overzicht en is daarmee één van de bouwstenen voor het inrichten van verdergaande onderzoekssamenwerking.
  Biobased Products Innovation Plant: ‘Innoveren voor bedrijven’
  Haveren, J. van; Bolck, C.H. ; Yilmaz, G. - \ 2016
  Wageningen UR
  product development - non-food products - innovations - test rigs - biobased materials - biobased economy - public-private cooperation - productontwikkeling - non-food producten - innovaties - testinstallaties - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - publiek-private samenwerking
  De Biobased Products Innovation Plant is de kraamkamer van succesvolle biobased producten, zoals zetmeelplastics van aardappelschillen en Biofoam van PLA. We namen een kijkje in deze grote onderzoeksfaciliteit - onderdeel van Wageningen UR Food & Biobased Research - waar al drie decennia lang wordt samengewerkt met bedrijven, overheden en andere onderzoeksinstellingen.
  North-Sea-Weed-Chain: sustainable seaweed from the North Sea; an exploration of the value chain
  Groenendijk, F.C. ; Bikker, P. ; Blaauw, R. ; Brandenburg, W.A. ; Burg, S.W.K. van den; Harmsen, P.F.H. ; Jak, R.G. ; Kamermans, P. ; Krimpen, M.M. van; Prins, H. ; Stuiver, M. ; Werf, A.K. van der; Scholl, M.M. ; Wald, J. - \ 2016
  IMARES (Report / IMARES C055/16) - 94
  seaweeds - seaweed culture - seaweed products - feasibility studies - economic viability - public-private cooperation - economic cooperation - projects - biobased economy - zeewieren - zeewierenteelt - zeewierproducten - haalbaarheidsstudies - economische haalbaarheid - publiek-private samenwerking - economische samenwerking - projecten - biobased economy
  Zeewier is een potentieel belangrijke voedselbron en grote duurzame koolstofbron voor de biobased economy. Met de groeiende wereldbevolking is het noodzakelijk om voor ons voedsel meer te kijken naar de zee als ‘landbouwgebied’. Boeren op zee is een grote uitdaging. Het vereist grote investeringen in infrastructuur. Voordat ondernemers hierin kunnen investeren moeten realistische vooruitzichten zijn op kweekmogelijkheden en winstgevende eindproducten. Dit project had tot doel de verschillende schakels in de keten van zeewierproductie tot vermarkting tegen het licht te houden. Duurzaamheid van de productie is hierbij leidend geweest.
  Vochtafvoer met droge lucht van boven scherm lijkt effectief : gecontroleerde luchtbeweging weer een stap verder
  Weel, Peter van - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - ornamental plants - rosaceae - chrysanthemum - ventilators - dehumidification - air conditioning - greenhouse technology - cropping systems - public-private cooperation

  Goede luchtbeweging in de kas is steeds belangrijker. De principes van Het Nieuwe Telen zijn schermen sluiten, de minimumbuis beperken en de luchtcirculatie stimuleren. Maar hoe voorkom je koudeval, trek, een te hoge RV en temperatuurverschillen? Ventilatoren die lucht van boven het volledig gesloten scherm in de kas brengen, lijken het meest effectief. Binnen het project ‘Monitoring’ werken telers, Wageningen UR Glastuinbouw en toeleveranciers nauw samen om de toepassing ervan te optimaliseren.

  Aan tafel! Samenwerken aan groen, groei en gastvrijheid : Lessen uit Green deals Natuur & Gastvrijheid
  Berkers, Rob ; Borgstein, M.H. ; Emonts, Tanja ; Hillebrand, Hans - \ 2016
  STIRR - 52
  recreation - leisure services - entrepreneurship - public-private cooperation - landscape experience - tourism - recreatie - vrijetijdsvoorzieningen - ondernemerschap - publiek-private samenwerking - landschapsbeleving - toerisme
  Al een aantal jaren zet STIRR zich in om de combinatie van groen en groei in de gastvrijheidssector te stimuleren. Dit doen ze omdat ze ervan overtuigd zijn dat juist in deze sector uitstekende kansen liggen om economische groei te laten samengaan met het versterken van natuur en landschap. Kansen die nog onvoldoende benut worden.
  Verslag voorjaarsbijeenkomst. Debatmiddag ‘The Missing Link – de groene schakel tussen onderzoek en praktijk’
  Goud, J.C. - \ 2015
  Gewasbescherming 46 (2015)3. - ISSN 0166-6495 - p. 92 - 94.
  conferenties - agrarisch onderwijs - wetenschappelijk onderzoek - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - universiteiten - publiek-private samenwerking - duurzaamheid (sustainability) - geïntegreerde bestrijding - biologische landbouw - innovaties - kennisoverdracht - marktconcurrentie - conferences - agricultural education - scientific research - crop enterprises - universities - public-private cooperation - sustainability - integrated control - organic farming - innovations - knowledge transfer - market competition
  De debatmiddag werd bezocht door ongeveer tachtig personen. Grofweg een derde deel van de aanwezigen was student. Vooral van de CAH Vilentum in Dronten was er een grote groep. Een derde deel was werkzaam in het onderzoek en de overige deelnemers waren afkomstig uit de praktijk, het onderwijs of werkzaam bij de overheid. In drie rondes gingen de aanwezigen in op respectievelijk de huidige situatie, de uitdagingen voor de nabije toekomst (de komende vijf jaar) en de visie voor de lange termijn (vijfentwintig jaar).
  Ondernemersperspectieven Oost Zeeuws-Vlaamse agrariërs
  Spruijt, J. ; Schoorlemmer, H.B. - \ 2015
  PPO AGV - 35
  zeeland - agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - akkerbouw - loonwerken - melkveehouderij - fruitteelt - regionale verkenningen - publiek-private samenwerking - zeeland - farm management - entrepreneurship - arable farming - custom hiring - dairy farming - fruit growing - regional surveys - public-private cooperation
  Dit rapport geeft de resultaten van een oriënterend onderzoek naar de toekomst perspectieven die agrarische ondernemers in Oost Zeeuws Vlaanderen voor ogen hebben. Hierbij is verkend of ondernemers concrete mogelijkheden zien, urgentie voor verandering ervaren en of er aanknopingspunten zijn gericht op verbetering van de landbouwstructuur en het stimulerend klimaat voor agrarisch ondernemerschap. Om hier zicht op te krijgen zijn 10 diepte-interviews gehouden met ‘als ondernemend’ bekend staande landbouwers. Het betrof bedrijven met akkerbouw, melkveehouderij, fruitteelt, loonwerk en nevenactiviteiten. Daarnaast vonden gesprekken plaats met 7 gebiedsdeskundigen die uit hoofde van hun functie zicht hadden op ontwikkelingen en belemmeringen bij agrarisch ondernemers over de breedte van de regio. De bevindingen zijn getoetst en verder uitgewerkt tijdens workshop in Hulst met een groep geïnterviewden en medewerkers van Provincie Zeeland.
  Captilizing on Knowledge in International Publick-Private Partnerships
  Doorneweert, R.B. ; Gogh, J.B. van; Judge, L.O. ; Waarts, Y.R. - \ 2015
  Ministry of Economic Affairs, Food & Business Kowlegde Platform - 28
  publiek-private samenwerking - financieren - onderzoeksprojecten - agro-industriële sector - onderzoeksondersteuning - onderzoeksinstituten - public-private cooperation - financing - research projects - agroindustrial sector - research support - research institutes
  Seed money is a meaningful knowledge instrument for the Ministry of Economic Affairs, as well as for the Top Sector Agri&Food to foster international public- private partnerships (PPPs) and the valorization of agricultural knowledge. As a learning exercise, researchers from Wageningen UR have analyzed a number of research projects in Africa, Asia, and South America for their role in generating successful PPPs. In addition, concepts of knowledgeearning models have developed, through which Dutch stakeholders have capitalized on their knowledge. The findings were discussed in a lively expert meeting. This brochure reflects the interesting results.
  De kracht van bundeling : samenwerking rond kennis en innovatie in zeven Greenportregio’s
  Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Os, G.J. van - \ 2015
  tuinbouw - samenwerking - nederland - regio's - interdisciplinair onderzoek - publiek-private samenwerking - horticulture - cooperation - netherlands - regions - interdisciplinary research - public-private cooperation
  Deze brochure belicht uit elke Greenportregio ( Noord-Holland Noord, Aalsmeer, Westland-Oostland, Duin- & Bollenstreek, Boskoop, Gelderland en Venlo ) een inspirerend facet van de samenwerking. Dit is een reflectie op de organisatie, aansturing, de successen, leerpunten en eye-openers. Deze reflectie is het resultaat van monitoring en evaluatie die gedurende vier jaar is uitgevoerd door Wageningen UR (beleidsondersteunend onderzoek, ministerie van Economische Zaken)
  Balanceren tussen publieke en private belangen in innovatie; de casus Teelt de Grond uit
  Potters, J.I. ; Haan, J.J. de; Dijk, S.M. van; Mierlo, B.C. van; Wolf, P.L. de - \ 2015
  Wageningen UR - 12
  publiek-private samenwerking - landbouw - nederland - duurzame landbouw - innovaties - teeltsystemen - public-private cooperation - agriculture - netherlands - sustainable agriculture - innovations - cropping systems
  Met de invoering van het topsectorenbeleid wordt Publiek Private Samenwerking (PPS) breed ingezet in de uitdaging om de Nederlandse landbouw te ontwikkelen tot een duurzame sector. In publiek private samenwerking werken ondernemers, onderzoekers en de overheid samen aan innovatie; dit wordt wel de gouden driehoek genoemd. Trekkers van innovatieprocessen in PPS-en lopen tegen een veelheid aan vraagstukken aan, waar zij samen met betrokken stakeholders een passend antwoord voor moeten zoeken. Het is een uitdaging om een balans te vinden tussen publieke en private belangen en verantwoordelijkheden. Dit artikel gaat op basis van de ervaringen in het programma ‘Teelt de Grond uit’ in op de volgende vragen: Wie neemt de leiding in de gouden driehoek? Hoe balanceer je tussen vernieuwing in de huidige praktijk en innovatie voor de verdere toekomst? Hoe borg en vertegenwoordig je publieke belangen in een privaat krachtenveld?
  Geleerde lessen van de Kenniskring Buurtmoestuinen Almere : wat werkt, wat niet, en wat kun je daarmee als beginnende kenniskring? /
  Veen, E.J. ; Vijn, M.P. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 321) - 37
  volkstuinen - tuinieren - stadslandbouw - flevoland - zuidelijk flevoland - stedelijke samenleving - gezamenlijk eigendom - publiek-private samenwerking - handleidingen - financieren - vrije tijd - hobby's - allotment gardens - gardening - urban agriculture - flevoland - zuidelijk flevoland - urban society - coownership - public-private cooperation - guide books - financing - leisure - hobbies
  De gemeente Almere heeft ambities ten aanzien van stadslandbouw. In Oosterwold ontstaat op lange termijn, op een enorme schaal (4.300 ha), een stadslandschap dat bestaat uit wonen, werken, natuur en stadslandbouw. In de Kenniskring Buurtmoestuinen Almere werken ondersteunende netwerken, burgers en gemeente samen aan recepten voor schooltuinen en buurtmoestuinen. Door kennis te delen, te leren van elkaars ervaringen en vooral door open te staan voor elkaar is deze handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin in Almere tot stand gekomen
  'We weten precies hoe we het productieproces kunnen sturen'
  Bitter, J.H. - \ 2015
  Kennis & Innovatie (2015)2. - p. 6 - 7.
  bioplastics - biobased economy - publiek-private samenwerking - universitair onderzoek - onderzoeksprojecten - bioplastics - biobased economy - public-private cooperation - university research - research projects
  Binnen Wageningen UR wordt op grote schaal samengewerkt met bedrijven. Dat helpt niet alleen het bedrijf zelf vooruit, maar ook de biobased economy in het algemeen. Prof. Dr. Harry Bitter: ‘De kennis over de eigenschappen van bijvoorbeeld bioplastics wordt alleen maar groter.’
  Centre for Biobased Economy 24 juni 2015
  Vilsteren, Gerlinde van - \ 2015
  knowledge transfer - innovations - biobased economy - public-private cooperation - higher education
  Centre for Biobased Economy : innoveren van kennisoverdracht
  Vilsteren, Gerlinde van - \ 2015
  knowledge transfer - education - public-private cooperation - biobased economy
  Onderzoek ontwikkeling kennis- en innovatiesystemen. Geleerde lessen in de greenportregio's
  Geerling-Eiff, F.A. ; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. - \ 2015
  Vakblad Groen Onderwijs 2015 (2015)5. - ISSN 1568-8704 - p. 20 - 23.
  tuinbouw - kennissystemen - innovaties - kennisoverdracht - agrarisch onderwijs - samenwerking - doelstellingen - publiek-private samenwerking - overheid - projecten - ondernemerschap - horticulture - knowledge systems - innovations - knowledge transfer - agricultural education - cooperation - objectives - public-private cooperation - public authorities - projects - entrepreneurship
  Het gaat goed met de kennis- en innovatieprogramma’s in de zeven greenportregio’s. Er zijn netwerken opgebouwd en er worden resultaten geboekt. Dat stellen LEI Wageningen UR-onderzoekers Floor Geerling-Eiff en Marijke Dijkshoorn-Dekker vast op basis van hun onderzoek. Ze constateren tegelijkertijd dat overheidssubsidie voorlopig nodig blijft om deze ontwikkelingen gaande te houden. Een betere koppeling en afstemming tussen verschillende subsidieregelingen zou daarbij tot meer samenwerking leiden.
  CBBE
  Israel-Hoevelaken, T.P.M. - \ 2015
  Wageningen UR
  kennisoverdracht - biobased economy - publiek-private samenwerking - hoger onderwijs - knowledge transfer - biobased economy - public-private cooperation - higher education
  Het Centre for Biobased Economy werkt aan de kennistransitie tussen bedrijfsleven & onderwijs- en kennisinstellingen.
  Bedrijven financieren weinig promotieonderzoek : dossier universiteit en bedrijf
  Sikkema, A. ; Winkel, G.L. van; Velez Ramirez, A.I. - \ 2015
  Resource: nieuwssite voor studenten en medewerkers van Wageningen UR 9 (2015)18. - ISSN 1389-7756 - p. 12 - 15.
  universitair onderzoek - financieren - publiek-private samenwerking - universiteiten - dissertaties - university research - financing - public-private cooperation - universities - theses
  Steeds meer onderzoek van Wageningen Universiteit wordt betaald en bepaald door externe financiers. Dat roept vragen op – wie stuurt het Wageningse onderzoek? Resource dook eens grondig in het promotieonderzoek, het leeuwendeel van de wetenschappelijke productie op de universiteit. De belangrijkste financiers zijn niet bedrijven. De EU en andere publieke financiers zijn veel belangrijker.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.