Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 180

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Wisselteelt goed voor grasopbrengst : elf procent hogere grasopbrengst op De Marke dankzij vruchtwisseling met mais
  Aarts, Frans - \ 2016
  grasslands - yields - rotations - maize - soil fertility - grasses - fertilizer application - agricultural research

  Wissel snijmais af met minimaal drie jaar grasland. Dat advies geeft onderzoeker Frans Aarts van Wageningen UR. Verbetering van de bodemvruchtbaarheid leidt dan tot een hogere grasopbrengst, net als het gebruik van de nieuwste grassoorten.

  The use of Eucalyptus in agroforestry systems of southern Rwanda : to integrate of segregate
  Mugunga, C. - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Frits Mohren; Ken Giller. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462577534 - 162
  eucalyptus - agroforestry - eucalyptus saligna - zea mays - agroforestry systems - rotations - water use - rwanda - eucalyptus - agroforestry - eucalyptus saligna - zea mays - agroforestrysystemen - rotaties - watergebruik - rwanda
  Visie integraal bodembeheer Algemeen
  Haan, Janjo de - \ 2016
  arable farming - soil management - water management - soil quality - soil fertility - farm management - rotations - fertilizer application - tillage - agricultural production - biodiversity - climatic factors - ecosystem services - organic matter - teaching materials
  Vruchtbare gronden: Integrale bodemvisie & Bodembeoordeling en verbetering
  Haan, Janjo de - \ 2015
  arable farming - soil degradation - tillage - soil fertility - biodiversity - ecosystem management - soil-landscape relationships - soil water - fields - nematoda - soil surveys - rotations
  December 2015. Projectnummer 3750313900
  Schema Bodemplagen als hulpmiddel : Na aaltjesschema nu ook overzicht voor andere bodemplagen in ontwikkeling
  Qiu, Y.T. - \ 2014
  Nieuwe oogst : LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden 10 (2014)6. - p. 36 - 36.
  bodempathogenen - plantenplagen - rotaties - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - plagenbestrijding - gewasbescherming - vollegrondsteelt - akkerbouw - soilborne pathogens - plant pests - rotations - cultural control - pest control - plant protection - outdoor cropping - arable farming
  Bij welke gewassen moet je als teler op je hoede zijn voor bodemplagen? Welke gewassen zijn het beste te telen als je een bepaald plaaginsect verwacht? Het Schema Bodemplagen is een eenvoudig hulpmiddel.
  Grondig boeren met mais in Drenthe : tussenverslag 2013
  Verhoeven, J.T.W. ; Schans, D.A. van der; Schooten, H.A. van; Groten, J.A.M. - \ 2014
  Lelystad : PPO AGV (PPO 592) - 54
  maïs - teeltsystemen - rotaties - duurzame landbouw - groenbemesters - agrarische bedrijfsvoering - proefprojecten - bemesting - drenthe - maize - cropping systems - rotations - sustainable agriculture - green manures - farm management - pilot projects - fertilizer application - drenthe
  De duurzaamheid van de maïsteelt in Nederland staat onder druk en de noodzaak om een flinke stap te zetten naar meer duurzaamheid is groot. Om deze problemen de baas te worden is een stap nodig naar een ander, innovatief teeltsysteem dat genoemde problemen niet heeft en daardoor de maïssector een substantiële stap op het pad naar meer duurzaamheid te zetten. Dit nieuwe teeltsysteem bestaat uit een vruchtwisseling met gras, een geslaagde nateelt en een maïs met kortere groeiduur die de nateelt ondersteunt aangevuld met innovaties als niet-kerende grondbewerking en aangepaste teeltwijze. Voor de provincie Drenthe is nu een demonstratieproject ontwikkeld onder de titel “Grondig Boeren met Maïs”.
  Perspectief voor een regionaal georiënteerd groentebedrijf: Bedrijfseconomische verkenning van diversificatie van het bouwplan
  Voort, M.P.J. van der; Jansma, J.E. ; Sukkel, W. ; Vijn, M.P. - \ 2014
  Lelystad : PPO AGV (PPO pub nummer 586 586) - 21
  groenteteelt - vollegrondsteelt - rotaties - duurzame landbouw - streekgebonden producten - afzetorganisaties - vollegrondsgroenten - vegetable growing - outdoor cropping - rotations - sustainable agriculture - regional specialty products - marketing boards - field vegetables
  Regionaal voedsel staat momenteel volop in de belangstelling. De regionale of lokale producten worden gezien als tegenwicht tegenover ons globaal georganiseerd voedselsysteem. Veel gebruikte argumenten voor een meer regionaal georiënteerd voedselsysteem zijn herkenbaarheid (herkenbaar vs. anoniem product) en duurzaamheid (veel vs. weinig voedselkilometers). Het tweede argument, de duurzaamheid, richt zich vooral op de afstand van boer naar bord. Deze afstand –boer naar bord- zou bij regionale producten kleiner zijn en daarmee zou vanzelfsprekend de impact (bijv. in energie verbruik of Carbon Foot Print) ook wel kleiner zijn. Een aantal studies (o.a. Sukkel et al, 2010) laten zien dat een regionaal georiënteerd voedselsysteem niet per definitie leidt tot een betere duurzaamheid in termen van lager energieverbruik of Carbon Foot Print. De studies laten zien dat de sleutel tot verdere verduurzaming van regionale voedselsystemen ligt in de logistiek/distributie van boer naar bord en in het aantal ketenschakels
  Bodem en vruchtwisseling, De basis voor duurzame gewasbescherming
  Haan, Janjo de - \ 2013
  arable farming - cropping systems - rotations - soil quality - plant protection - green manures - sustainable agriculture - sandy soils - de peel
  Crop rotation design in view of soilborne pathogen dynamics : a methodological approach illustrated with Sclerotium rolfsii and Fusarium oxysporum f.sp. cepae
  Leoni, C. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Ariena van Bruggen; Cajo ter Braak, co-promotor(en): Walter Rossing. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461738028 - 173
  gewassen - rotaties - bodempathogenen - bodemschimmels - plantenziekteverwekkende schimmels - athelia rolfsii - fusarium oxysporum f.sp. cepae - populatiedynamica - modellen - crops - rotations - soilborne pathogens - soil fungi - plant pathogenic fungi - athelia rolfsii - fusarium oxysporum f.sp. cepae - population dynamics - models

  Key words: Sclerotium rolfsii, Fusarium oxysporum f.sp. cepae, soilborne pathogens, crop rotation, population dynamic models, simulation.

  During the last decades, agriculture went through an intensification process associated with an increased use of fossil fuel energy, which despite temporarily increasing yields often resulted in decreased overall sustainability. Crop rotation is considered a cornerstone of sustainable farming systems. The design of crop rotations is a complex process where several objectives should be combined.Models can support the design of crop sequences and help to reveal synergies and trade-offs among objectives.Despite their importance, pathogen dynamics are rarely taken into account in cropping system models, not in the least because quantitative information from classical crop rotation experiments to calibrate and evaluate the models is resource demanding, and therefore scarce.

  The aim of this thesis was to develop a research approach where data (greenhouse pot experiments, microplot experiments, surveys on commercial farm fields) and model simulations were combined to identify crop sequences that minimize soilborne pathogen inoculum build up, and to subsequently include this information into models for designing sustainable crop rotations. The study was carried out based on two ecologically distinct and relevant pathogens in vegetable production systems: Sclerotium rolfsiiand Fusarium oxysporum f.sp.cepae(Foc).

  Two aspects of the dynamics of S. rolfsiisclerotia were studied: survival after soil incorporation of green manures, and population changes under three cropping sequences. In pot experiments, sclerotia survival in soil after incorporation of a winter green manure and its decomposition during summer was generally lower than after summer green manure incorporation and decomposition during winter. The incorporation of various legume crops (black beans, cowpea, hairy vetch and lupines) allowed multiplication of sclerotia while various grasses (sudangrass, foxtail millet, oats and wheat) as well as sunhemp resulted in a reduction of sclerotia in the soil. The build-up of sclerotia populations in the microplots was dependent on the crop sequence. Multiplication in sweet pepper was greater after black oat than after onion or fallow.

  The dynamics of Focwas studied at two different levels: multiplication in individual plants and population changes in different crop sequences.Foccolonized and multiplied in the root systems of 13 non-Allium plant species without inducing disease symptoms or growth retardation. These species thus constituted “reservoir-hosts” for Foc. The lowest Foclevels per g of dry weight of root were found in wheat, sunflower, cowpea and millet whereas the highest Foclevel was found in black bean.Fusariumpathogen dynamics was strongly affected by the cropping history in a particular field. Fusariumpopulations increased from transplant to harvest of onion when another onion crop had been planted in the same field during the previous winter, whereas Fusariumpopulations decreased when a winter green manure had been planted.

  Pathogen dynamics in crop sequences was simulated by concatenating two simple models, the first one describing the build-up of the pathogen within a crop, and the second one describing the dynamic of the pathogen during the intercrop period. The simulations described differences among crop sequences and alternating cycles of increasing and decreasing soil pathogen populations, as well as differences at equilibrium populations related to host frequency and cropping history.

  This thesis provides a methodological approach to the design of crop rotations and their effects on soil borne pathogen dynamics. The combination of data from controlled experiments, novel analytical tools (Bayesian analysis, modelling and simulation) and on-farm observations can lead to the identification of optimal crop rotations without extensive field experiments that require a lot of time, space and economic resources.

  Maismoeheid bestrijden met vruchtwisseling
  Groten, Jos - \ 2013
  zea mays - dairy farming - arable farming - soil fertility management - soil fertility - cropping systems - rotations - soil quality - green manures
  Economic and environmental analysis of energy efficiency measures in agriculture, Case Studies and trade offs
  Visser, C.L.M. de; Voort, M.P.J. van der; Stanghellini, C. ; Ellen, H.H. ; Klop, A. ; Wemmenhove, H. - \ 2013
  agrEE - 157
  landbouw - landbouw en milieu - energie - energiegebruik - efficiëntie - akkerbouw - gewasproductie - tarwe - aardappelen - katoen - rotaties - bedrijfssystemen - melkveehouderijsystemen - melkveehouderij - rundvleesproductie - pluimveehouderij - vleeskuikens - varkenshouderij - europa - glastuinbouw - agriculture - agriculture and environment - energy - energy consumption - efficiency - arable farming - crop production - wheat - potatoes - cotton - rotations - farming systems - dairy farming systems - dairy farming - beef production - poultry farming - broilers - pig farming - europe - greenhouse horticulture
  This report illustrates case studies with an in-depth analysis of the interactions of energy efficiency measures with farm economics and the environmental impact (GHG) of the measures across Europe. The analyses followed a common methodology considering the farm gate as the system boundary. Therefore, considerable energy use in the post-processing of agricultural products were only taken into account, when they can be assumed to be realized on the farm. The analyses of the energy use, economic and environmental effects follow an LCA approach taking into account all costs of the production, including those for machines according to the concept of “useful life” of the machines used. The environmental effects of energy saving were illustrated with the greenhouse gas emission effect of the energy efficiency measures. The case studies are only a selection of specific energy saving measures across Europe and therefore cannot be regarded as representative for all Europe. Nevertheless, they will help to understand constraints and opportunities for increased energy efficiency in agriculture, which can be used to translate to an agenda of practical action or applied research. The findings are valid sometimes only in the specific regional settings, sometimes they are of general validity.
  Lupineveredeling voor kalkrijke bodems : onderzoek naar perspectiefvolle lijnen
  Nuijten, E. ; Prins, U. - \ 2013
  Driebergen : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut 2013-012 LbP) - 33 p.
  lupinus - biologische plantenveredeling - kalkrijke gronden - rotaties - voedergewassen - voeding - plantenveredeling - nederland - eiwitleverende planten - akkerbouw - lupinus - organic plant breeding - calcareous soils - rotations - fodder crops - nutrition - plant breeding - netherlands - protein plants - arable farming
  Lupine (Lupinus spp) trekt belangstelling van zowel biologische als gangbare akkerbouwers die zoeken naar een vlinderbloemig gewas om hun vruchtwisseling te verruimen, niet alleen als veevoer, maar ook voor humane voeding. De beschikbare rassen kunnen echter alleen op kalkarme (zand-)grond geteeld worden, terwijl de grootste arealen akkerbouw in Nederland op kalkrijke kleigronden liggen. Er is dus behoefte aan kalktolerante rassen. In 2010 en 2011 zijn eerste verkenningen uitgevoerd met lijnen van witte lupine. In 2012 was het doel een bredere evaluatie van lijnen van witte lupine op hun geschiktheid voor teelt op kalkrijke kleigrond om te beoordelen of er perspectief is voor verdere veredeling voor zowel gangbare als biologische teelt. Op basis van de geselecteerde lijnen kunnen vervolgens rassen ontwikkeld worden. Met de veldproeven kan ook meer duidelijkheid verkregen worden over de mechanismen achter kalkgevoeligheid.
  Beheersing van wortelvlieg : Dossier Biokennis
  Broek, R.C.F.M. van den; Rozen, K. van - \ 2013
  Biokennis
  psila rosae - penen - insectenplagen - plagenbestrijding - gewasbescherming - vollegrondsgroenten - rotaties - biologische landbouw - psila rosae - carrots - insect pests - pest control - plant protection - field vegetables - rotations - organic farming
  De larve van de wortelvlieg, Psila rosae, kan in een aantal schermbloemige gewassen grote schade veroorzaken. Overal in Nederland waar peen wordt geteeld, komt aantasting voor. In Nederland lijken de biologische telers goed met het probleem wortelvlieg om te gaan. Met slimme teeltmaatregelen zijn de problemen beheersbaar en dankzij inzicht in de biologie en levenscyclus van de wortelvlieg kunnen passende maatregelen de schade beperken. In dit dossier een overzicht en tips.
  Meer graan geeft lager bouwplansaldo: Grote opbrengstverhogingen nodig om saldodaling te compenseren
  Spruijt, J. ; Dijk, W. van; Runia, W.T. - \ 2013
  Akker magazine 2013 (2013)1. - ISSN 1875-9688 - p. 28 - 29.
  rotaties - agrarische bedrijfsvoering - akkerbouw - aardappelen - graan - opbrengsten - rendement - rotations - farm management - arable farming - potatoes - grain - yields - returns
  Verlaging van de teeltfrequentie van aardappelen ten gunste van graan zou in theorie een hogere opbrengst moeten opleveren door het ruimere bouwplan en de hogere aanvoer van organische stof. Uit onderzoek blijkt echter dat verruiming van het bouwplan met meer graan leidt tot een daling van het bouwplansaldo. Om die saldodaling te compenseren, zouden opbrengstverhogingen nodig zijn die niet realistisch lijken.
  PlantyOrganic: design and results 2012
  Burgt, G.J.H.M. van der; Bus, M. - \ 2012
  Driebergen : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut 2012-048 LbP) - 37 p.
  bemesting - biologische landbouw - akkerbouw - groenbemesters - teeltsystemen - stikstofkringloop - veldproeven - rotaties - fertilizer application - organic farming - arable farming - green manures - cropping systems - nitrogen cycle - field tests - rotations
  Increasingly strict legislation about fertilizer inputs and developing organic regulations are a strong stimulation to optimize the internal nutrient dynamics of organic arable farms. In the project ' PlantyOrganic', initialized by Biowad and realized at SPNA location Kollumerwaard, a challenging arable system is developed and tested: 100% internal nitrogen supply without input of nutrients from outside. In this report the design of the rotation and fertilizer scheme is presented and discussed, and the starting conditions in spring 2012 are documented. The NDICEA nitrogen model is used to explore the nitrogen dynamics. It is concluded that a 100% farm-own nitrogen supply can be achieved with good production levels. The 2012 results gave no reason to reconsider the rotation and fertilizer design, but since this was the first year of this experiment none of the crops had the pre-crop as foreseen in the design and the fertilizer used was only partly cut-and-carry fertilizer
  Verruiming vruchtwisseling in relatie tot mineralenbenutting, bodemkwaliteit en bedrijfseconomie op akkerbouwbedrijven
  Dijk, W. van; Spruijt, J. ; Runia, W.T. ; Geel, W.C.A. van - \ 2012
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit AGV - 77
  rotaties - akkerbouw - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfseconomie - nutriëntengebruiksefficiëntie - bodemkwaliteit - scenario-analyse - rotations - arable farming - farm management - business economics - nutrient use efficiency - soil quality - scenario analysis
  Verruiming van de vruchtwisseling met meer graan is gunstig voor de bodemkwaliteit en vaak ook voor de mineralenbenutting, maar is ongunstig voor het economisch bedrijfsresultaat. Met name op bedrijven met pootgoedaardappelen zijn forse opbrengststijgingen nodig om het inkomensverlies te compenseren die op dit moment weinig realistisch lijken. In dergelijke situaties kan beter eerst worden gekeken naar alternatieve maatregelen zoals organische meststofkeuze, inwerken van stro en het telen van vroege rassen. Ook verruiming met vroeg geoogste bloembolgewassen of groenten of landruil met een melkveehouder kunnen aantrekkelijkere alternatieven zijn.
  Optimal length of the grass-clover period in crop rotations: results of a 9-year field experiment under organic conditions
  Boer, H.C. de - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report/ Wageningen UR Livestock Research 660) - 46
  rotaties - wisselweide - grasklaver - lolium perenne - trifolium repens - zea mays - maïskuilvoer - bemesting - drijfmest - mineralen - nutriëntenuitspoeling - melkveehouderij - rotations - rotational pasture - grass-clover swards - lolium perenne - trifolium repens - zea mays - maize silage - fertilizer application - slurries - minerals - nutrient leaching - dairy farming
  The results of a 9-year crop rotation experiment with grass-clover are reported and discussed.
  Verruiming vruchtwisseling : wat kost het en wat levert het op?
  Dijk, Willem van - \ 2012
  rotations - arable farming - soil management - nutrient use efficiency - soil fertility - nutrient accounting system
  You can’t eat your mulch and have it too : cropping system design and tradeoffs around biomass use for Conservation Agriculture in Cameroon and Madagascar
  Naudin, K. - \ 2012
  Wageningen University. Promotor(en): Ken Giller, co-promotor(en): E. Scopel. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461734341 - 220
  grondbewerking gericht op bodemconservering - teeltsystemen - dekgewassen - mulchen - rotaties - madagascar - conservation tillage - cropping systems - cover crops - mulching - rotations - madagascar

  Conservation agriculture is defined by three main principles: minimum soil disturbance, permanent soil cover and crop rotations. CA is promoted as a promising technology for Africa, but to date, only a small area under CA fully complies with the above three principles. CA has both short and long term effects on crop productivity and sustainability through the modification of various agroecological functions. These functions are related to the quantity of crop and cover crop biomass produced and kept as mulch. One of the main challenges in designing CA for smallholder farming systems in developing countries is the competing uses for biomass, in particular for feeding livestock. The main difficulties are linking the efficiency of agroecological functions to varying degrees of biomass export, and evaluating the performance of cropping systems at farm level, which is where the decisions are made. In North Cameroon the quantity of biomass produced in the field has been doubled by associating a cover crop with a cereal crop. Part of the biomass was consumed by cattle during the dry season but the quantity of mulch that remained on the ground had a positive impact on the cotton water balance in the driest part of North Cameroon. In the Lake Alaotra region of Madagascar, the soil cover in rice fields under CA can vary, from 30% to 84% even in the same type of field depending on the plant used as cover crop, the quantity of biomass produced and management of the residues. The range is even greater when different kinds of fields are taken into consideration. Of course, the different agroecological functions can be fulfilled to a greater or lesser extent depending on the amount of available biomass and the resulting soil cover. The relationship between the quantity of biomass and soil cover has been calculated for different kinds of residues. We used these relationships to explore the variability of soil cover that could be generated in farmers’ fields, and to estimate how much of the biomass could be removed to feed livestock while leaving sufficient soil cover. Our results showed that under farmers’ conditions in Madagascar, the production and conservation of biomass was not always sufficient to fulfill all the agroecological functions of mulch. For example, partial export of biomass to be used as forage might have no effect in terms of erosion control but may considerably reduce the efficiency of physical weed control. As the balance between the potential benefits of exporting biomass and the efficiency of agroecological functions varies depending on the constraints and goals of each farm, we chose to analyze the potential benefits of exporting aboveground biomass to feed cattle at farm level. To this end, we modeled different size farms in Madagascar to investigate the relation between raising dairy cows and efficient application of CA. Our aim was to explore trade-offs and synergies between combinations of CA practices (i.e. different amounts of biomass exported) and the size of dairy cow herds (varying biomass needs and animal production). Changing the percentage of soil cover in CA plots did not significantly modify total farm net income, as this was more influenced by the characteristics of the milk market. Overall, CA systems can be beneficial for dairy cow farmers thanks to the forage produced, although the milk market and thus the value of biomass for forage, has a major influence on the way CA can be implemented at field level. To explore the range of possible cropping systems in a given biophysical situation, we created a tool named PRACT (Prototyping rotation and association with cover crop and no till). We used this tool to organize expert knowledge on crops and cover crops, biophysical characteristics of fields and agronomic rules and to link them using Malagasy conditions. PRACT generate a list of cropping systems, i.e. crops and cover crops and their sequences over three years. These cropping systems are characterized by their potential agroecological functions and crop production. The cropping systems are first selected based on the biophysical requirements of plants, plant compatibility and agronomic rules. But all the systems are not suitable for every kind of farm. Consequently using PRACT outputs, a second selection of cropping systems can be made based on the characteristics of the cropping system, i.e. crop production and agroecological functions. In this way, the selected cropping systems can be reduced to a number that can reasonably be handled by technicians and farmers. Finally, we recommend a more rigorous definition and characterization of treatments when comparing CA to conventional systems to obtain a clearer view of the link between the impact of CA, crop rotations and the level of biomass production. Key words: conservation agriculture, cropping system design, optimization, cover crops, cotton, rice, Cameroon, Madagascar

  PlantyOrganic : bedrijfsontwerp
  Burgt, G.J.H.M. van der - \ 2012
  Driebergen : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut nr. 2012-030 LbP) - 34 p.
  biologische landbouw - bemesting - akkerbouw - teeltsystemen - agrarische bedrijfsvoering - mineralen - rotaties - stikstof - proefprojecten - organic farming - fertilizer application - arable farming - cropping systems - farm management - minerals - rotations - nitrogen - pilot projects
  Vanwege aanscherpingen in de mestwetgeving en de biologische regelgeving is er grote behoefte om de interne mineralenhuishouding van biologische akkerbouwbedrijven verregaand te optimaliseren. In het project PlantyOrganic, een initiatief van Biowad en uitgevoerd op SPNA locatie Kollumerwaard, wordt een uitdagend bedrijfssysteem ontwikkeld en beproefd: 100% eigen stikstofvoorziening zonder aanvoer van mineralen van buiten het bedrijf. In dit rapport wordt het ontwerp van vruchtwisseling en bemesting gepresenteerd en besproken en wordt de uitgangssituatie van dit in het voorjaar van 2012 gestarte experiment gedocumenteerd.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.