Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 123

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Green vegetable supply in Dar es Salaam
  Wegerif, M.C.A. - \ 2015
  Urban Agriculture Magazine (2015)29. - ISSN 1571-6244 - p. 65 - 67.
  farmers - farmers' income - livelihoods - urban agriculture - food supply - vegetables - rural urban relations - tanzania - peasant farming - boeren - inkomen van landbouwers - middelen van bestaan - stadslandbouw - voedselvoorziening - groenten - relaties tussen stad en platteland - tanzania - landbouw bedrijven in het klein
  This article constructs a picture of green vegetable growing and supply in Dar es Salaam by looking at the lives and work of a small trader and an urban farmer. It reveals the importance of a range of distribution and trade networks and the integration of a wider city region, alongside urban and periurban production, for the large-scale supply of these vegetables to urban eaters. The livelihood benefit for the many actors involved is clear as are some of the threats emerging as the city changes.
  Feeding the city
  Vijn, M.P. ; Jansma, J.E. ; Jong, D. de - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR
  stedelijke gebieden - relaties tussen stad en platteland - regionale voedselketens - duurzame ontwikkeling - economische ontwikkeling - stadslandbouw - kosten-batenanalyse - voedselproductie - urban areas - rural urban relations - regional food chains - sustainable development - economic development - urban agriculture - cost benefit analysis - food production
  De visie van onderzoeksteam Stad-Land Relaties van Wageningen UR is dat voedsel geproduceerd in de regio een positief effect heeft op gezondheid, economie, duurzaamheid en participatie. Samen met steden, ondernemers en burgerinitiatieven werkt het team aan oplossingen en innovaties en leveren ze een bijdrage aan gezonde, welvarende en leefbare steden en regio’s.
  De psychologie van het Nederlandse agrarisch natuurbeheer : themanummer Agrarisch natuurbeheer
  Dijk, W.F.A. van - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)115. - ISSN 1572-7610 - p. 30 - 31.
  agrarisch natuurbeheer - landschapsbeheer - boeren - psychologie - stimulansen - houding van boeren - burgers - relaties tussen stad en platteland - agri-environment schemes - landscape management - farmers - psychology - incentives - farmers' attitudes - citizens - rural urban relations
  Om boeren te motiveren voor agrarisch natuurbeheer of vrijwillige (ongesubsidieerde) maatregelen zijn er naast een financiële vergoeding alternatieve sturingsmogelijkheden. Uit mijn onderzoek aan Wageningen Universiteit blijkt dat sturing op maat nodig is voor verschillende vormen van agrarisch natuurbeheer. Meer zicht op de psychologie van boeren voor uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer kan daarbij zeer behulpzaam zijn.
  Van het erf naar de stad : Samen met collega's een boerenwinkel in de stad openen, hoe pak je dat aan?
  Schoutsen, M.A. ; Vijn, M.P. ; Boxtel, M. van - \ 2015
  Ekoland (2015)5. - ISSN 0926-9142 - p. 14 - 15.
  biologische landbouw - boerderijwinkels - neveninkomsten - relaties tussen stad en platteland - houding van consumenten - klantrelaties - economische samenwerking - bedrijfsvoering - voedselproductie - marketing - multifunctionele landbouw - organic farming - on-farm sales - supplementary income - rural urban relations - consumer attitudes - customer relations - economic cooperation - management - food production - marketing - multifunctional agriculture
  De boerderijwinkel is een bekend verschijnsel. Maar komt de consument wel naar je toe? Een mogelijkheid is het starten van een boerenwinkel in de stad. Waarbij je als boeren zelf de winkel runt, en zo de marge goed houdt. Samenwerkende ondernemers van de Groene Marke en de Vechtdalmarke lukt dat met winkels in Zwolle, Dalfsen en Ommen.
  Duurzame functiecombinaties in het buitengebied
  Kistenkas, F.H. - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)115. - ISSN 1572-7610 - p. 54 - 54.
  relaties tussen stad en platteland - landschapsplanning - plattelandsplanning - bestemmingsplannen - duurzaamheid (sustainability) - rural urban relations - landscape planning - rural planning - zoning plans - sustainability
  Er bestaat sinds kort een zogenoemde duurzaamheidsladder voor het stedelijk gebied. Deze is wettelijk verankerd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).1 De bedoeling is om het lukraak volbouwen (tegenwoordig eufemistisch ‘overprogrammering’ geheten) tegen te gaan. Wat zijn de mogelijkheden voor zo’n duurzaamheidsladder voor het buitengebied?
  Visie op de Multifunctionele Landbouw 2025 - Platform Multifunctionele Landbouw
  Jong, D. de - \ 2014
  Platform Multifunctionele Landboouw
  multifunctionele landbouw - ondernemerschap - relaties tussen stad en platteland - sociaal bewustzijn - toekomst - samenwerking - boerderijeducatie - zorgboerderijen - boerderijtoerisme - multifunctional agriculture - entrepreneurship - rural urban relations - social consciousness - future - cooperation - farm education - social care farms - farm tourism
  In deze video een visie op de multifunctionele landbouw in 2025. Hoe ziet de sector er dan uit? Hoe groot is de sector? Wat voor type ondernemers zijn er actief in de sector? En hoe is hij verbonden met de maatschappij?
  Boeren en Buren – een nieuwe ruilverkaveling nodig?
  Methorst, Ron - \ 2014
  farm management - entrepreneurship - rural urban relations - social consciousness - responsibility - farmers' attitudes
  Betekenis van de Multifunctionele landbouw voor de gangbare landbouw
  Vrolijk, M. ; Stormink, H. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 756) - 43
  multifunctionele landbouw - landbouw bedrijven - landbouwontwikkeling - public relations - relaties tussen stad en platteland - waarden - multifunctional agriculture - farming - agricultural development - public relations - rural urban relations - values
  Via interviews met multifunctionele en gangbare ondernemers, met bestuurders van LTO of betrokken bij de Taskforce Multifunctionele Landbouw, met enkele adviseurs en via een twitterchat, is verkend welke betekenis de multifunctionele landbouw voor de gangbare landbouw heeft. Deze betekenis zit volgens de geïnterviewden in het ontwikkelen van nieuwe product-markt-combinaties, in directe contacten met klanten/eindgebruikers en daarmee met de markt, in het versterken van het imago van de landbouw en het platteland en in de ontwikkeling van de multifunctionele landbouw in samenspraak met de omgeving. Om deze betekenis vol te kunnen houden en te versterken is het gewenst dat de multifunctionele bedrijven een volwaardige agrarische tak behouden en dat de ondernemers voor wat betreft hun multifunctionele activiteiten nog meer met kengetallen en benchmarks gaan werken.
  Reuring rond stadslandbouw. routekaart naar stadslandbouw in Netwerkstad Twente
  Jansma, J.E. ; Jong, D. de - \ 2013
  Eelerwoude - 33
  stadslandbouw - relaties tussen stad en platteland - landschap - landgebruik - regionale ontwikkeling - twente - urban agriculture - rural urban relations - landscape - land use - regional development - twente
  Stadslandbouw heeft netwerkstad Twente in potentie veel te bieden, zoals een flexibel gebruik van bouwgrond, behoud van een aantrekkelijk landschap in en om de stad, nieuwe markten voor ondernemers in en om de stad, lokale werkgelegenheid, vers en gezond eten om de hoek en noaberschap in de stad. In deze brochure laten we zien waar de kansen voor stadslandbouw liggen. Het blijft niet alleen bij een schets van de kansen. Kansen zijn er om benut te worden. Samen met netwerkstad Twente willen we deze kansen benutten. Kortom dit document is een routekaart naar stadslandbouw in netwerkstad Twente!
  Stadslandbouw, nieuwe ronde, nieuwe kansen
  Jansma, Jan-Eelco - \ 2013
  urban agriculture - urban areas - multifunctional agriculture - rural urban relations - regional food chains
  Multifunctionele landbouw: waar staan we? : slotbijeenkomst GKC MFL 23 mei 2013
  Visser, Andries - \ 2013
  multifunctional agriculture - sectoral development - projects - innovations - rural urban relations - future
  Producten van de boerderij in de stad. Mogelijkheden voor afhaalpunten voor lokale producten
  Haaster-de Winter, M.A. van; Ruissen, A. ; Schans, J.W. van der; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Vijn, M.P. ; Schoutsen, M.A. ; Jansma, J.E. - \ 2013
  multifunctionele landbouw - regionale voedselketens - streekgebonden producten - relaties tussen stad en platteland - stedelijke gebieden - voedselvoorziening - marketingkanalen - multifunctional agriculture - regional food chains - regional specialty products - rural urban relations - urban areas - food supply - marketing channels
  Voedsel kan tegenwoordig in principe overal gemaakt worden en/of vandaan komen. Echter, eten uit de buurt blijkt ook zijn (smaakvolle) waarde te hebben en consumenten zijn zich aan het heroriënteren op lokaal voedsel, waaronder streekproducten en producten van de boerderij. Hoewel producten van de boer in trek zijn, worden deze nog niet altijd gekocht. Dat kan anders. Op verzoek van de multifunctionele sector en voor (web) winkels, producenten en gemeenten heeft Wageningen UR onderzoek gedaan naar een oplossing voor stedelijke voedselvoorziening en mogelijkheden voor afhaalpunten in de stad voor lokale producten verkend. Hierover leest u meer in deze brochure. Zie hiernaast voor een schematische weergave van de inhoud.
  Landbouw en de stad : wat hebben ze elkaar te bieden
  Jong, Daniel de - \ 2013
  urban agriculture - multifunctional agriculture - agri-environment schemes - rural urban relations - regional food chains - social capital - community involvement
  MKBA stadslandbouw: de maatschappelijke baten van (particuliere) initiatieven in stad en ommeland
  Vijn, M.P. - \ 2013
  PPO AGV
  stadslandbouw - duurzame ontwikkeling - relaties tussen stad en platteland - kosten-batenanalyse - gebiedsontwikkeling - urban agriculture - sustainable development - rural urban relations - cost benefit analysis - area development
  Stadslandbouw staat in toenemende mate in de belangstelling als een veelbelovende bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van stad en ommeland. Om na te gaan hoeveel stadslandbouw kan bijdragen aan deze duurzame ontwikkeling zijn de maatschappelijke kosten en baten (MKBA) van stadslandbouw becijferd in de cases gebiedsontwikkeling De Nieuwe Warande bij Tilburg en de Voedseltuin in Rotterdam.
  Peri-urban futures: Scenarios and models for land use change in Europe
  Nilsson, K. ; Pauleit, S. ; Bell, S. ; Aalbers, C.B.E.M. ; Sick Nielsen, T.A. - \ 2013
  Berlin Heidelberg : Springer Verlag - ISBN 9783642305290 - 453
  duurzaam bodemgebruik - landgebruiksplanning - dynamiek van het ruimtegebruik - relaties tussen stad en platteland - stadsrandgebieden - urbanisatie - regionale planning - gebiedsgericht beleid - landschapsbescherming - europa - sustainable land use - land use planning - land use dynamics - rural urban relations - urban hinterland - urbanization - regional planning - integrated spatial planning policy - landscape conservation - europe
  Presently, peri-urbanisation is one of the most pervasive processes of land use change in Europe with strong impacts on both the environment and quality of life. It is a matter of great urgency to determine strategies and tools in support of sustainable development. The book synthesizes the results of PLUREL, a large European Commission funded research project (2007-2010). Tools and strategies of PLUREL address main challenges of managing land use in peri-urban areas. These results are presented and illustrated by means of 7 case studies which are at the core of the book. This volume presents a novel, future oriented approach to the planning and management of peri-urban areas with a main focus on scenarios and sustainability impact analysis. The research is unique in that it focuses on the future by linking quantitative scenario modeling and sustainability impact analysis with qualitative and in-depth analysis of regional strategies, as well as including a study at European level with case study work also involving a Chinese case study.
  Twee werelden verbonden in Almere: stad en landbouw
  Jansma, J.E. ; Veen, E.J. - \ 2013
  Syscope Magazine 2013 (2013)31. - p. 15 - 18.
  stadslandbouw - stadsontwikkeling - duurzaamheid (sustainability) - relaties tussen stad en platteland - zuidelijk flevoland - stakeholders - regionale ontwikkeling - urban agriculture - urban development - sustainability - rural urban relations - zuidelijk flevoland - stakeholders - regional development
  Geïnspireerd door het project Agromere nemen de stad Almere en zijn regionale partners stadslandbouw als uitgangspunt voor het toekomstige Almere Oosterwold. Stadslandbouw sluit aan bij de verloren identiteit van de stad: The Garden City van Ebenezer Howard. Een analyse van hoe Agromere tot dit succes heeft geleid.
  Stadslandbouw, 08-05 2012
  Schans, Jan Willem van der - \ 2012
  urban agriculture - urban areas - regional food chains - food production - rural urban relations - rotterdam
  Een verkenning van groen en boer zijn in en om de stad
  Veen, E.J. ; Breman, B.C. ; Jansma, J.E. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR (Stadslandbouw ) - 43
  stadslandbouw - relaties tussen stad en platteland - regionale voedselketens - groene gevels - cradle to cradle - innovaties - gemeenten - urban agriculture - rural urban relations - regional food chains - green walls - cradle to cradle - innovations - municipalities
  Stadslandbouw en groen in de stad staan onder grote maatschappelijke belangstelling. Stadslandbouw en groen worden niet meer gezien als exclusief voor het platteland. De stad wil om verschillende redenen ook een rol krijgen. Het borrelt aan ideeën en initiatieven. Zoals vaak gebruikelijk bij een nieuwe ontwikkeling, is er nog weinig coherentie, de beweging is nog fragiel. Dit brengt overheden, lokaal en landelijk in beweging. Hoe moeten we omgaan met stadslandbouw? Waar kunnen we het verder faciliteren? Wat moeten wij regelen? Is datgene wat we al doen voldoende?
  Landbouw & stad: hebben elkaar veel te bieden.
  Jansma, Jan-Eelco - \ 2012
  sustainable agriculture - urban agriculture - rural urban relations - regional food chains - multifunctional agriculture - social capital - regional specialty products
  The contribution of town functions to the development of rural areas: empirical analyses for Ethiopia
  Tadesse Woeldesenbet, T. - \ 2012
  Wageningen University. Promotor(en): Arie Oskam. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461731883 - 211
  relaties tussen stad en platteland - steden - nutfunctie - invloeden - gezinsinkomen - inkomen - werkgelegenheid - huishoudens - landbouwhuishoudens - gewassen - bemesting - agrarische handel - overheidsdiensten - wegtransport - telefoons - elektriciteit - drinkwater - ontwikkeling - economische ontwikkeling - plattelandsontwikkeling - platteland - ethiopië - rural urban relations - towns - utility functions - influences - household income - income - employment - households - agricultural households - crops - fertilizer application - agricultural trade - public services - road transport - telephones - electricity - drinking water - development - economic development - rural development - rural areas - ethiopia
  Rural areas in many developing countries often lack infrastructure and institutions. However, rural towns and towns possess some of the major services that rural and town households can use to advance their economic activities. The study of the contribution that towns and their functions make to different economic activities is still in development. The thesis sought to add to the literature by conceptually discussing the role of town functions and empirically examining the influence on income, employment opportunities, rural household crop marketing and fertilizer application. For these purposes, data from households in four major regional states of Ethiopia are used. Results show that shorter distances to roads, transport services and telephone centers, and connection to electricity and tap water are likely to increase income and non-farm wage employment. We find also that proximity to roads and markets and strong network connections are associated with improved input-output exchange among rural households
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.