Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 24

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==scions
Check title to add to marked list
Robot makes grafting and rose cutting faster and easier : three party cooperation delivers innovations
Zedde, Rick van de - \ 2014
greenhouse horticulture - scions - propagation materials - automation - robots - innovations - computer techniques - cuttings - pot plants - vegetables
Onderstammen : een extra knop om aan te draaien : Koudetolerantie door enten de aandacht waard
Heuvelink, E. ; Kierkels, T. ; Schwarz, D. - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)4. - p. 24 - 25.
glastuinbouw - plantenveredeling - selectiemethoden - onderstammen - enten - resistentie van variëteiten - rassen (planten) - soortenkeuze - groenten - potplanten - greenhouse horticulture - plant breeding - selection methods - rootstocks - scions - varietal resistance - varieties - choice of species - vegetables - pot plants
Een ras dat beter tegen stress of lagere temperaturen kan. Of een ras met een betere vrucht- of bloemkwaliteit. De veredelaars werken er constant aan. Maar veredeling is een lang proces; de gewenste eigenschappen kunnen soms sneller worden bereikt door enting op een onderstam. Daar zijn zeker aanknopingspunten voor.
Maatregelen tegen Pear Decline Phytoplasma infectie via enten
Dees, R.H.L. ; Kock, M.J.D. de - \ 2014
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 25
plantenziekten - pyrus - phytoplasma pyri - cacopsylla pyri - plantenplagen - vermeerderingsmateriaal - opduikende infectieziekten - ziektebestrijding - maatregelen - enten - plant diseases - plant pests - propagation materials - emerging infectious diseases - disease control - measures - scions
Pear Decline is een ziekte bij perenbomen en wordt veroorzaakt door een fytoplasma. Zieke perenbomen worden gekenmerkt door een vervroegde en veelal intensieve roodverkleuring van de bladeren. Bij een ernstige aantasting sterft de boom af. Bomen gaan echter niet altijd dood. Sommige bomen groeien door de ziekte heen en verliezen het fytoplasma in de loop van de tijd. Het fytoplasma wordt overgedragen door de perenbladvlo (Cacopsylla pyri), maar kan ook tijdens het handmatig vermeerderen van perenbomen worden verspreid. De ziekte vormt op dit moment nog met name een probleem in de zuidelijke Europese landen rond het middellandse zeegebied. Ook in Nederland is de ziekte aanwezig, maar de verspreiding is beperkt. Dit neemt niet weg dat PDP een potentieel gevaar vormt voor de exportpositie van Nederlandse vruchtboomtelers en kwekers.
Selectie van minder vatbare onderstam voor Verticillium voor de teelt en trek van seringen: Fase 2: Selectie op vermeerdering, struikgroei en trekresultaten
Kromwijk, J.A.M. ; Ludeking, D.J.W. - \ 2013
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinouw 1282)
houtachtige planten als sierplanten - syringa - plantenziekten - verticillium dahliae - onderstammen - vermeerderingsmateriaal - enten - weefselkweek - plantenontwikkeling - methodologie - ornamental woody plants - plant diseases - rootstocks - propagation materials - scions - tissue culture - plant development - methodology
Verticillium dahliae vormt een grote bedreiging voor de seringenteelt: jaarlijks valt meer dan 10% van de struiken uit. Om uitval door Verticillium te verminderen zijn vijf minder vatbare onderstammen voor Verticillium geselecteerd. Drie van de vijf bleken goed te vermeerderen in weefselkweek. Van deze drie onderstammen zijn planten opgekweekt tot entbare onderstam, geënt, opgekweekt tot trekbare struik en in bloei getrokken. Onderstam 104 gaf het beste resultaat. Bij deze onderstam waren de struiken het meest groeikrachtig en was de productie hoger dan bij struiken op traditionele zaailingonderstammen. Bovendien is er na het enten geen enkele struik uitgevallen. Tijdens de opkweek zijn geen zichtbare symptomen van Verticillium geconstateerd, terwijl die in naastgelegen struiken wel zijn geconstateerd. De struiken op de geselecteerde onderstammen bleken welliswaar minder vatbaar, maar niet resistent. In een slecht groeiende struik is wel Verticillium gevonden en bij een tweede planting van jonge onderstammen op een zwaar besmet perceel zijn wel verwelkingssymptomen als gevolg van Verticillium opgetreden.
'M 8' presteert net zo goed als 'M 9'
Steeg, P.A.H. van der; Maas, F.M. - \ 2012
De Boomkwekerij 25 (2012)29/30. - ISSN 0923-2443 - p. 28 - 29.
vruchtbomen - appels - enten - vermeerderingsmateriaal - onderstammen - gewasbescherming - plantenplagen - landbouwkundig onderzoek - fruit trees - apples - scions - propagation materials - rootstocks - plant protection - plant pests - agricultural research
Met de bestaande appelonderstam ‘M 8’ is het mogelijk om even goede fruitteeltresultaten te behalen als met ‘M 9’. Dat blijkt uit vijfjarig onderzoek door PPO in Randwijk. ‘M 8’ staat te boek als minder vatbaar voor bacterievuur en biedt daarom perspectief om schade door deze ziekte te beperken.
Optimalisatie en teeltversnelling in de teelt van stamrozen : de mogelijkheden van stenten
Derkx, M.P.M. ; Smits, A.P. ; Roelofs, P.F.M.M. ; Kohrman, E. - \ 2012
Lisse : Praktijkonderzoek Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 40
houtachtige planten als sierplanten - rosa - rassen (planten) - teelt onder bescherming - enten - stekken - cultuurmethoden - landbouwkundig onderzoek - plantenvermeerdering - ornamental woody plants - varieties - protected cultivation - scions - cuttings - cultural methods - agricultural research - propagation
Uit eerder onderzoek was gebleken dat het stekken van stamrozen een goed alternatief is voor de traditionele teelt van stamrozen, waarbij een teler in de zomer oculeert op een getrokken onderstam (stammentrekker) en een leverbare stamroos heeft in het najaar van het daaropvolgende jaar. Het stekken moet in de winter in een kas gebeuren. Onder plastic folie bewortelen de ‘Pfänder’-stekken in de winter en in het voorjaar kunnen de stekken naar buiten, om vervolgens in de zomer geoculeerd te worden. Ruim een jaar later is er dan een leverbare stamroos. In vergelijking met de traditionele stamrozenteelt is dan een tijdwinst gerealiseerd van een jaar. Ook heeft een gestekte onderstam een mooier wortelstelsel. PPO en Cultus Agro Advies hebben samen met enkele bedrijven onderzocht of een verdere teeltversnelling en teeltoptimalisatie mogelijk is. Hiertoe zijn de mogelijkheden van enten direct na beworteling in de kas en van gelijktijdig stekken en enten (= stenten) onderzocht.
Stamrozen stenten is ook economisch aantrekkelijk
Derkx, M.P.M. ; Roelofs, P.F.M.M. ; Smits, A.P. ; Kohrman, E. - \ 2012
De Boomkwekerij 25 (2012)16. - ISSN 0923-2443 - p. 18 - 19.
sierteelt - rozen - stekken - enten - onderstammen - methodologie - teelt onder bescherming - landbouwkundig onderzoek - economische analyse - ornamental horticulture - roses - cuttings - scions - rootstocks - methodology - protected cultivation - agricultural research - economic analysis
Het stenten van Pfänder-stammen in de winter is een aantrekkelijk alternatief voor de traditionele stamrozenteelt. Een goede slaging is mogelijk en de kostprijs ligt lager, zo blijkt uit onderzoek dat PPO en Cultus Agro Advies hebben uitgevoerd met financiering van het Productschap Tuinbouw.
Appelonderstam M.8 : demonstratie van de gebruikswaarde van M.8, 2007-2011
Steeg, P.A.H. van der; Maas, F.M. - \ 2012
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen Boomkwekerij en Fruit 2012-11) - 17
vruchtbomen - appels - enten - vermeerderingsmateriaal - onderstammen - plantenplagen - gebruikswaarde - nederland - fruit trees - apples - scions - propagation materials - rootstocks - plant pests - use value - netherlands
Bacterievuur is in toenemende mate een bedreiging voor de appelteelt in Europa. Nederlandse boomkwekers produceren veel onderstammen en bomen bestemd voor export naar vrijwel alle landen in Europa. Door het toenemende handelsverkeer van plantmateriaal in de EU neemt de kans op verspreiding van en aantasting door bacterievuur nog steeds toe. De vraag naar onderstammen die minder vatbaar zijn voor bacterievuur dan de veel gebruikte appelonderstam M.9, zal naar verwachting toenemen. M.9 geldt namelijk als zeer vatbaar voor bacterievuur. Gebruik van minder vatbare onderstammen kan bijdragen aan inperking van de verspreiding, aantasting en schade door bacterievuur in de appelteelt. De weinig bekende zwakke onderstam M.8 staat te boek als matig vatbaar voor bacterievuur en is daarmee veel minder gevoelig dan de veel bekendere M.9. Er is niet veel informatie over de gebruikswaarde van M.8 als onderstam, maar de eigenschappen lijken dicht bij die van M.9 te liggen. Introductie van M.8 op grote schaal zal echter pas kans van slagen hebben, indien de teeltkundige waarde niet onderdoet voor die van M.9. Met het doel om onder normale Nederlandse teeltcondities vast te stellen of M.8 even goede resultaten kan geven als M.9, is van 2007 tot en met 2011 in een demonstratieperceel van WUR Praktijkonderzoek Plant en Omgeving in Randwijk de groei en productie van virusvrije M.8 vergeleken met die van de gangbare onderstammen M.9 T337 en M.9 Fleuren 56. De vergelijking is uitgevoerd met Elstar en Golden Delicious.
Stenten van stamrozen
Derkx, M.P.M. ; Smits, A.P. ; Kohrman, E. - \ 2011
sierteelt - rozen - enten - stekken - onderstammen - methodologie - gewaskwaliteit - teeltsystemen - ornamental horticulture - roses - scions - cuttings - rootstocks - methodology - crop quality - cropping systems
Doel van het onderzoek is om na te gaan of verdere teeltduurverkorting mogelijk is door snel na beworteling in de kas te enten of door stekken en enten in de winter te combineren (stenten) en na te gaan of hierdoor een verdere kwaliteitsverbetering mogelijk is.
Detectietoets voorkomt vruchtboomkanker vroegtijdig in de keten, Thema: Doorontwikkelen duurzame gewasbescherming BO-12.03-003.01-001.01
Jong, P.F. de; Dees, R.H.L. - \ 2011
S.n.
kanker (plantenziektekundig) - vruchtbomen - enten - detectie - testen - nectria - cankers - fruit trees - scions - detection - testing
Beschrijving van ontwikkeling van een detectietoets voor enthout om de mate van besmetting met vruchtboomkanker in te schatten
Certigraft tegen productuitval bij (machinaal) enten
Stevens, L.H. - \ 2010
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Biointeracties en Plantgezondheid - 5
glastuinbouw - tomaten - enten - automatisering - teeltsystemen - vermeerderingsmateriaal - mechanisatie - gewasbescherming - plantgezondheid - biologische behandeling - groeistimulatoren - greenhouse horticulture - tomatoes - scions - automation - cropping systems - propagation materials - mechanization - plant protection - plant health - biological treatment - growth stimulators
Onder praktijkomstandigheden is, van in een eerder project "Verbetering bedrijfszekerheid van productie van geënt uitgangsmateriaal" ontwikkelde Certigraft-toepassing bij machinaal enten van grote partijen (> 10 000 stuks) tomaten- en komkommerplantjes. Uit eerder onderzoek werd bij enkele groentegewassen waargenomen dat het risico op uitval tijdens enten significant verminderd kan worden door voorbehandeling van de onderstam met een binnen dat project uitontwikkeld, duurzaam product “Certigraft”. In tegenspraak met eerdere waarnemingen bleek Certigraft bij machinale enting van tomaat geen significant effect te hebben op een uitvalpercentage van 10%. Hoewel relatief hoge uitval weliswaar substantiëel verlaagd kan worden door Certigraft-toepassing, wijzen de wisselende resultaten er op dat één of meer onbekende factoren in het entproces hierbij een kennelijk controlerende rol vervullen. Dit betekent voor de praktijk dat het lastig te voorspellen is wanneer toepassing van Certigraft effectief en dus zinvol is.
Verbetering acclimatisatie geënt uitgangsmateriaal : inventarisatie van stress bij enten van glasgroenten met MIPS en vermindering uitval tijdens acclimatisatie door Graft Promotors
Snel, J. ; Stevens, L.H. ; Schoor, R. van der; Davelaar, E. ; Dijkhuis, P. ; Jalink, H. ; Krieken, W.M. van der - \ 2010
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 363) - 22
tuinbouw - glastuinbouw - glasgroenten - acclimatisatie - conditionering - enten - uitselecteren - stresstolerantie - het enten (grafting) - toegepast onderzoek - horticulture - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables - acclimatization - conditioning - scions - culling - stress tolerance - grafting - applied research
In dit project zullen met MIPS nieuwe procedures ontwikkeld worden voor het conditioneren en acclimatiseren van enten van groentengewassen. Met MIPS kunnen de effecten van conditionering en acclimatisering op groei, stress en stressgevoeligheid van de enten in de kas nauwkeurig en snel gemeten worden. Op deze wijze wordt een flink aantal conditionering/acclimatisering combinaties in relatief korte tijd geanalyseerd. Uiteindelijk zal uit deze combinaties een aantal geselecteerd worden voor evaluatie en validatie onder praktijkcondities.
Het ontwikkelen van een detectietoets voor het aantonen van Nectria galligena in enthout
Jong, P.F. de; Dees, R.H.L. ; Vlas, M.J. de; Steeg, P.A.H. van der; Bruine, J.A. de - \ 2010
nectria - kanker (plantenziektekundig) - ziektepreventie - detectie - moleculaire detectie - enten - fruitteelt - cankers - disease prevention - detection - molecular detection - scions - fruit growing
Poster met onderzoeksinformatie. Doel van het onderzoek is het aantonen van Nectria galligena in twijgen, die nog geen symptomen laten zien.
Stenten biedt perpectief bij tradiotionele stamrozen
Derkx, R. ; Smits, A.P. ; Kohrman, E. - \ 2010
De Boomkwekerij 43 (2010)48. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 15.
houtachtige planten - rozen - enten - stekken - vermeerderingsmateriaal - plantenkwekerijen - woody plants - roses - scions - cuttings - propagation materials - nurseries
PPO en Cultus Agro Advies voeren onderzoek uit om de teelt van stamrozen verder te optimaliseren. Proeven met het stenten van Pfänder-stammen zijn hoopgevend.
Gezond entmateriaal nodig voor kankervrije vruchtbomen
Jong, P.F. de; Dees, R.H.L. ; Bruine, J.A. de - \ 2010
De Boomkwekerij 23 (2010)49. - ISSN 0923-2443 - p. 12 - 13.
vruchtbomen - fruitteelt - enten - vermeerderingsmateriaal - vegetatieve vermeerdering - kanker (plantenziektekundig) - fruit trees - fruit growing - scions - propagation materials - vegetative propagation - cankers
Om kankervrije vruchtbomen te kunnen kweken, heb je entmateriaal nodig dat kankervrij is. PPO onderzoekt detectiemethoden voor het opsporen van kankersporen in enthout.
Optimalisatie en teeltversnelling in de teelt van stamrozen
Derkx, M.P.M. ; Smits, A.P. ; Wijk, D. van; Kohrman, E. - \ 2010
enten - teeltsystemen - vermeerderingsmateriaal - arbeidsproductiviteit - rozen - arbeidstijdverkorting - scions - cropping systems - propagation materials - labour productivity - roses - reduction of working hours
De resultaten van de op deze poster beschreven proef laten tot nu toe zien dat stenten (enten na beworteling) mogelijkheden biedt om binnen 1 jaar te gaan van stek tot leverbare stamroos. Naast teeltduurverkorting is kwaliteitsverbetering te realiseren. Ook arbeidstechnisch is stenten interessant.
MA-verpakking verlengt uitstalleven struikrozen
Smits, A.P. ; Dalfsen, P. van - \ 2009
De Boomkwekerij 22 (2009)52/53. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 15.
boomkwekerijen - rozen - beworteling - enten - koudeopslag - forest nurseries - roses - rooting - scions - cold storage
De houdbaarheid van struikrozen met wortelmedium kan in de afzetfase worden verbeterd als deze in Modified Atmosphere-folie zijn verpakt. Dit folie geeft echter minder goede resultaten in de vriescel en bij de bewaring van enthout. Dat blijkt uit nieuwe onderzoek van PPO Boomkwekerij
Crow legt onverenigbaarheid laanbomen in lijst vast
Sluis, B.J. van der; Schalk, G. ; Hiemstra, J.A. - \ 2009
Boomzorg 2 (2009)2. - p. 61 - 63.
boomteelt - plantenveredeling - enten - onderstam-ent relatie - onderstammen - bomen - kwaliteit - arboriculture - plant breeding - scions - rootstock scion relationships - rootstocks - trees - quality
Iedereen in het vak kent inmiddels het voorbeeld van Quercus frainetto op onderstam Quercus robur. Hét bekende voorbeeld van onverenigbaarheid, waarbij vroeg of laat de entpartner van de onderstam loslaat. Onverenigbaarheid is dus niet alleen een probleem in de kwekerijfase, maar kan zich ook op latere leeftijd manifesteren. Dan wordt de eindgebruiker met het probleem geconfronteerd met alle mogelijke gevolgen van dien. Niet alleen om uitval van bomen en daarmee gepaard gaande kosten te voorkomen, maar met name ook steeds meer vanwege de zorgplicht van gemeenten voor hun bomen is het van groot belang om (uitgestelde) onverenigbaarheid te voorkomen door bomen op de juiste wijze te vermeerderen
Planten presteren beter bij koud dankzij bacterie: 'gunstige' micro-organismen kunnen de plantengroei bevorderen (interview met Joeke Postma)
Arkesteijn, M. ; Postma, J. - \ 2008
Onder Glas 5 (2008)3. - p. 12 - 13.
kassen - tuinbouw - teelt onder bescherming - enten - tomaten - cucumis sativus - plantmateriaal - micro-organismen - groeibevorderaars - rhizobium - glastuinbouw - groenten - greenhouses - horticulture - protected cultivation - scions - tomatoes - cucumis sativus - planting stock - microorganisms - growth promoters - rhizobium - greenhouse horticulture - vegetables
Bacteriën kunnen rondom de wortels een handje helpen bij tal van processen. De Wageningse plantenziektekundige Joeke Postma zocht naar micro-organismen die een groeiverbetering laten zien bij tomaten en komkommers, geteeld bij een lagere temperatuur. Ze isoleerde circa 200 bacteriën, afkomstig van wortels uit de biologische grondteelt en screende ze via diverse selectiestappen. Er bleven drie isolaten over, waarbij Rhizobiumstam T5.3 er als beste afkwam. De geselecteerde stam gaf een groeistimulatie van 5 tot 10% bij een suboptimale temperatuur
Epidemiological consequences of vaccination against Foot and Mouth Disease
Backer, J.A. ; Hagenaars, T.H.J. ; Nodelijk, G. ; Roermund, H.J.W. van - \ 2008
varkenshouderij - varkens - mond- en klauwzeer - enten - vaccinatie - dierenwelzijn - pig farming - pigs - foot and mouth disease - scions - vaccination - animal welfare
Samenvatting van een onderzoek naar de gevolgen van vaccinatie bij uitbraak van een mond- en klauwzeeruitbraak. Enten komt dan in de plaats van preventief ruimen
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.