Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 168

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Smart Ziekzoeker 2015 : Detectie van virus- en bacteriezieke pootaardappelen met behulp van vision- en sensortechnologie
  Kamp, J.A.L.M. ; Blok, P.M. ; Polder, G. ; Wolf, J.M. van der; Jalink, Henk - \ 2016
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Applied Plant Research) Business Unit AGV (PPO/PRI rapport 703) - 51
  pootaardappelen - solanum tuberosum - plantenziekteverwekkende bacteriën - plantenvirussen - detectie - sensors - machine vision - seed potatoes - solanum tuberosum - plant pathogenic bacteria - plant viruses - detection - sensors - machine vision
  Camera vervangt ervaren selecteur
  Kamp, J.A.L.M. - \ 2015
  Boerderij 100 (2015)36. - ISSN 0006-5617 - p. 50 - 53.
  akkerbouw - aardappelen - vermeerderingsmateriaal - detectie - monitoring - diagnostische technieken - fotometrie - pootaardappelen - kwaliteit - kunstmatige selectie - gewasbescherming - precisielandbouw - arable farming - potatoes - propagation materials - detection - monitoring - diagnostic techniques - photometry - seed potatoes - quality - artificial selection - plant protection - precision agriculture
  Selecteren van pootaardappelen kost de teler veel tijd en vergt een hoge mate van vakmanschap. Wellicht kan een machine dat sneller en beter. Daarom start dit jaar het vierjarige project Smart Ziekzoeken Pootaardappelen om te testen of het automatisch opsporen van zieke aardappelplanten haalbaar is. Het project wordt uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) en specialisten van Plant Research International (beide onderdeel van Wageningen UR)
  Focus op pootgoed en bodem
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2015
  Akker magazine 11 (2015)9. - ISSN 1875-9688 - p. 32 - 34.
  akkerbouw - toegepast onderzoek - proefbedrijven - pootaardappelen - bodemonderzoek - friesland - arable farming - applied research - pilot farms - seed potatoes - soil testing - friesland
  Praktijkonderzoekbedrijven zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse akkerbouw. Wat betekenen ze voor de sector? Akker neemt een kijkje in de keuken van de proefboerderijen in Nederland. In dit nummer als laatste proefbedrijf Kollumerwaard, een proefboerderij met de focus op pootaardappelteelt en bodemonderzoek.
  Report of the potato mission of the Netherlands industry and knowledge institutions to Myanmar : March 7 - 15, 2015
  Pronk, A.A. ; Haverkort, A.J. ; Veldhuijsen, C. van; Alberts, B. ; Remijn, P. ; Peltjes, J. ; Waes, J. Van; Kooman, P. - \ 2015
  Wageningen : Plant Research International, part of Wageningen UR, Business Unit Agrosystems Research (Report / Plant Research International 611) - 17
  potatoes - seed potatoes - solanum tuberosum - myanmar - monsoon - rainfed agriculture - aardappelen - pootaardappelen - solanum tuberosum - myanmar - moesson - regenafhankelijke landbouw
  This report describes a potato mission of the Netherlands industry and knowledge institutions to Myanmar.
  Progress Report China Potato GAP project; Late blight control, seed quality, storage facilities and sustainability studies in Heilongjiang province and communications
  Kempenaar, C. ; Kessel, G.J.T. ; Wustman, R. ; Pronk, A.A. ; Haverkort, A.J. ; Ruijter, F.J. de; Lyu, D. ; Wan, S. ; Fan, G. ; Bai, Y. ; Min, F. ; Guo, M. ; Zhang, S. ; Yang, S. ; Gao, Y. - \ 2015
  Wageningen : Plant Research International (Report / Plant Research International 608) - 73
  potatoes - seed potatoes - solanum tuberosum - good practices - phytophthora infestans - disease resistance - decision support systems - seed quality - land use - water use efficiency - storage - storage equipment - china - aardappelen - pootaardappelen - solanum tuberosum - good practices - phytophthora infestans - ziekteresistentie - beslissingsondersteunende systemen - zaadkwaliteit - landgebruik - watergebruiksrendement - opslag - voorzieningen voor de opslag - china
  In this report we describe the mid-term results of the R&D program of the PPS Potato GAP China. The aim of the Potato GAP China PPS is to exchange information on GAP in potato production and storage, and to set up experiments and demonstration farms in China with Dutch technology and know-how. This last objective, the setup of Centres of Dutch potato Expertise in China, has not been achieved yet, but still has high priority in 2015. In this report, we describe the results of experiments, investigations and communications within the PPS in 2013 and 2014. The R&D topics are potato late blight disease monitoring and control, potato seed quality evaluation, potato storage investigation and sustainability evaluation of potato production.
  Rhizoctonia solani in potatoes and its control : Specific recommendations for seed production in Punjab (India)
  Brink, L. van den; Wustman, R. - \ 2014
  Lelystad : PPO AGV - 25
  thanatephorus cucumeris - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenziektebestrijding - gewasbescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - pootaardappelen - aardappelen - akkerbouw - punjab (india) - india - solanum tuberosum - thanatephorus cucumeris - plant pathogenic fungi - plant disease control - plant protection - cultural control - seed potatoes - potatoes - arable farming - punjab (india) - india - solanum tuberosum
  During visits of Wageningen UR researchers to potato production fields in Punjab (India) in 2013 and 2014, it appeared that many plant had severe incidences of Rhizoctonia solani. Rhizoctonia has become a serious problem in the Punjab seed production system. This report summarizes information on Rhizoctonia and its control.
  Pootgoedkwaliteit in project 20-15-10 in jaar 2013 : project in opdracht van PA
  Wijnholds, K.H. - \ 2014
  Lelystad : PPO AGV - 15
  pootaardappelen - fabrieksaardappelen - opbrengsten - projecten - vermeerderingsmateriaal - kwaliteit - akkerbouw - seed potatoes - starch potatoes - yields - projects - propagation materials - quality - arable farming
  In 2012 is met financiering van Productschap Akkerbouw het project 20-15-10 gestart. Het project waarbij telers worden begeleid in het streven om op termijn, het jaar 2020, een zetmeelopbrengst op proefveldniveau te bereiken van 15 ton/ha voor een variabele kostprijs van € 10,- per 100 kg zetmeel. In 2013 is het project verder opgeschaald naar meerdere groepen en gefinancierd vanuit de praktijknetwerkregeling. Voor het bereiken van dit hoge opbrengstniveau is de kwaliteit van het uitgangsmateriaal van groot belang.
  The value chain for seed and ware potatoes in Kenya: Opportunities for development
  Janssens, S.R.M. ; Wiersema, S.G. ; Goos, H.J.Th. ; wiersma, W. - \ 2013
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Memorandum / LEI Wageningen UR 13-080) - 57
  aardappelen - pootaardappelen - kleine landbouwbedrijven - tropische gewassen - opbrengsten - voedselgewassen - kenya - potatoes - seed potatoes - small farms - tropical crops - yields - food crops - kenya
  In Kenya potato is an important food crop, second after maize. Potatoes are grown on 128,000 ha per year with average yields of about 8 tonnes per ha. The yield is far below its po-tential and should be improved to enhance food security. Of all potato growers in Kenya, 98% are characterised as small-scale farmers, producing less than 0.4 ha of potatoes per year per farm (total of two planting seasons). They produce 83% of the national production. Lack of good quality seed is a main reason for low yields. The fast-track seed project aims to improve availability of certified seed. Imported seed needs to be multiplied locally once or twice to reduce the cost price and make it affordable for small-scale growers. It is estimated that there is potential for at most 1,000 ha of professional seed production in Kenya to meet the market demand for certified seed. In Kenya about 98% of ware potatoes are sold for 'fresh' consumption. For industrial processing the most favourable opportunities are the production of crisps and fresh - not frozen - French fries. To change the low-input low-output strategy of many small-scale farmers linkages between producers and markets need to be improved. In the short term, improvement of potato growing and crop management should receive higher priority than storage and mechanisation. Storage and mechanisation should be adapted to local conditions and needs. Two cases have been indicated in which investments in professional cooled storage facilities are necessary; - storage of seed potatoes of varieties with a long dormancy period; - storage of ware potatoes for processing industry and some high-end retailers. Long-term seed storage in modern stores required for varieties with long dormancy increases the cost price of seed by 50% compared with short-term storage in diffused light stores. This makes short dor-mancy an important trait for potato varieties in Kenya, where potatoes are planted during two growing seasons. Machinery supplied for potato growing in Kenya should be geared to local needs. Higher yields and more multiplications of imported seed reduce the cost price of seed potatoes produced in Kenya. The cost price of imported seed after two multiplications is competitive with locally produced seed from minitubers after three multiplications. This report describes the current situation of the potato sector in Kenya and opportunities for further de-velopment. The study focuses on possibilities of the Dutch agribusiness to facilitate these developments. Existing information has been collected, although information on potato production was not easily availa-ble. In addition, during a mission to Kenya stakeholders were visited and interviewed. This resulted in cost- price calculations for seed potato production (short and long-term storage, imported seed and minitubers) and market information.
  Effecten van fytosanitaire maatregelen tegen aardappelcysteaaltjes (Globodera spp.) ten behoeve van ACA-vrij pootgoed
  Molendijk, L.P.G. ; Been, T.H. ; Runia, W.T. - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV - 9
  solanum tuberosum - pootaardappelen - plantenparasitaire nematoden - globodera - fytosanitaire maatregelen - bodem - bemonsteren - akkerbouw - solanum tuberosum - seed potatoes - plant parasitic nematodes - globodera - phytosanitary measures - soil - sampling - arable farming
  Fytosanitaire autoriteiten trachten internationaal de verspreiding van het aardappelcysteaaltje (ACA) naar andere landen zoveel mogelijk tegen te gaan. Daartoe zijn er in de gegevensbladen over aardappelcysteaaltjes (EPPO/CABI datasheets Globodera spp.) diverse maatregelen opgenomen zoals: 1. Grond bemonstering 2. Partij bemonstering; sorteergrond of horgrond 3. Wassen van aardappelen voor verwijderen van grond 4. Ontsmetting van aardappels met natrium hypochloriet. Deze brochure geeft een overzicht van het effect van deze maatregelen.
  Effectiviteit inundatie tegen G. pallida
  Runia, Willemien - \ 2013
  plant protection - potatoes - globodera - flooding - control methods - nematode control - arable farming - seed potatoes
  Economic and agronomic analysis of the seed potato supply chain in Ethiopia
  Tufa, A.H. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Alfons Oude Lansink; Paul Struik, co-promotor(en): Miranda Meuwissen; Willemien Lommen. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461735430 - 170
  pootaardappelen - zaadkwaliteit - verbetering - voedselketens - ketenmanagement - houding van boeren - voedselzekerheid - productie - solanum tuberosum - aardappelen - economische analyse - prestatieniveau - ethiopië - seed potatoes - seed quality - improvement - food chains - supply chain management - farmers' attitudes - food security - production - solanum tuberosum - potatoes - economic analysis - performance - ethiopia
  Production and productivity of potato in Ethiopia are very low because of poor quality seed tubers and unavailability of seed tubers of improved varieties. These poor quality seed tubers and unavailability of seed tubers of improved varieties are caused by economic and agronomic factors. This thesis deals with economic and agronomic aspects that affect quality and availability of seed potatoes in Ethiopia. It encompasses analysis of strengths and weaknesses of seed potato systems currently operating in Ethiopia, elicitation of farmers’ opinions on management attributes that they believed to affect yield and quality of potato, cost-effective seed potato production plans for farmers in Ethiopia, and analysis of performance of existing and potential seed potato supply chains. The results of this thesis indicate that seed quality and availability can be improved by improving economic and agronomic aspects of the seed systems in general and seed supply chains in particular.
  Deltaplan Erwinia hielp piepers en bollen vooruit
  Dwarswaard, A. ; Doorn, J. van - \ 2013
  BloembollenVisie 2313 (2013)262. - ISSN 1571-5558 - p. 62 - 63.
  erwinia - bacterieziekten - pootaardappelen - bloembollen - landbouwkundig onderzoek - vervolg - testen - erwinia - bacterial diseases - seed potatoes - ornamental bulbs - agricultural research - follow up - testing
  Vier jaar lang werkte de bloembollensector samen met de aardappelsector aan de gezamenlijke bacterieziekte Erwinia. In beide sectoren was al het nodige voorwerk gedaan. Op 12 december 2012 werd het project afgesloten. Met de hoop op toch nog enige vorm van voortzetting.
  Erkenning inundatie als AM-maatregel nabij (interview met Leendert Molendijk)
  Groot Antink, M. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2012
  Akker magazine 10 (2012). - ISSN 1875-9688 - p. 28 - 29.
  pootaardappelen - bouwland - inundatie - bodem - desinfecteren - plantenparasitaire nematoden - proefprojecten - groningen - akkerbouw - globodera - seed potatoes - arable land - flooding - soil - disinfestation - plant parasitic nematodes - pilot projects - groningen - arable farming - globodera
  Het onder water zetten van percelen aardappelland is dermate effectief tegen aaltjes dat inundatie vermoedelijk volgend voorjaar als AM-maatregel erkend zal worden door Brussel en de NVWA. Bovendien is het kostentechnisch een goed alternatief voor chemische bestrijding, zo blijkt uit een praktijkproef in het Groningse Vierhuizen.
  PPO begint onderzoek naar bewaarplaatsen akkerbouw 'Er wordt vaak teveel geventileerd' : Interview met Jan Kamp en Jeroen Wildschut
  Doorn, D. van; Kamp, J.A.L.M. ; Wildschut, J. - \ 2012
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 8 (2012)12. - ISSN 1871-093X - p. 12 - 13.
  energiebesparing - opslag - onderzoeksprojecten - akkerbouw - aardappelen - consumptieaardappelen - pootaardappelen - energy saving - storage - research projects - arable farming - potatoes - table potatoes - seed potatoes
  PPO AGV start in navolging van PPO Bloembollen een onderzoek naar energiebesparing bij de bewaring van akkerbouwproducten. De subsidie voor dit onderzoek bij de bewaring van frites-, tafel- en pootgoedaardappelen is toegekend.
  Innovation in seed potato systems in Eastern Africa
  Gildemacher, P.R. - \ 2012
  Wageningen University. Promotor(en): Paul Struik; Cees Leeuwis. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461733108 - 184
  solanum tuberosum - aardappelen - plantenvermeerdering - pootaardappelen - plantenvirussen - kenya - uganda - ethiopië - oost-afrika - solanum tuberosum - potatoes - propagation - seed potatoes - plant viruses - kenya - uganda - ethiopia - east africa

  Keywords: Potato, positive selection, viruses, seed potato systems, East Africa, Kenya,
  Uganda, Ethiopia

  Potato (Solanum tuberosum L.) is a crop with a high potential to contribute to poverty
  reduction in Eastern Africa through income increase and improved food security. It is
  largely grown by smallholders, has a high production per hectare, stable prices and a
  steadily growing demand. Average yields in Eastern Africa of 10.5 t/ha are much below
  the world average and yields observed in the fields of better performing smallholders.
  There is both a need and a potential for increased potato productivity.
  A diagnosis of the potato systems of Kenya, Uganda and Ethiopia identified
  integrated management of bacterial wilt (Ralstonia solanacearum) and late blight
  (Phytophthora infestans), soil fertility management, and improving seed potato quality as
  technology-based opportunities for innovation. Improvement of potato supply chains and
  the knowledge exchange in the sector were identified as systemic opportunities for
  improvement. Analysis of the seed potato system confirms that both virus diseases and
  bacterial wilt are likely contributors to the low yields. In only 3% of seed potato tubers
  sold in rural markets was free of PVY, PLRV, PVX and PVA. Ralstonia solanacearum was
  found in 74% of potato farms sampled in Kenya.
  Less than 5% of the seed potatoes used are sourced from specialized multipliers
  (specialized chain). Farmers rely on seed potatoes from neighbours and farm-saved seed
  potatoes (local chain). This often makes economic sense in the absence of affordable high
  quality seed potatoes and limited market security. Seed potato system interventions need
  to tackle the local and specialized chain simultaneously. Private investment in specialized
  multiplication could stimulate the production of affordable high-quality seed potatoes.
  For local chain improvement training on seed quality maintenance and on bacterial wilt
  and virus management is needed. Research into the mitigation of yield-reducing effects
  of indiscriminate seed potato recycling, such as research on virus resistance and positive
  selection deserves attention.
  Positive selection, the selection of healthy looking mother plants for the production
  of seed potatoes, can contribute to improving quality management in the local chain. In
  farmer managed trials in Kenya it gave an average yield increase of 34% which
  corresponded to a 284 Euro profit increase per ha. It requires no cash and only 4 man-days
  12
  per hectare and is an important alternative and complementary technology to regular
  seed replacement.
  In 18 replicated trials it was shown that positive selection lowered the incidence of
  PLRV, PVY and PVX with 35%, 35% and 39%, respectively, and increased yields irrespective
  of the agro-ecology, crop management, soil fertility, variety, and quality of the starting
  material with an average 30%, compared to current farmer practice. Regression analysis
  showed that this reduction in virus incidence contributed to the higher yields, but did not
  fully account for the effect. Probably other, not tested, virus diseases and other seed borne
  diseases also played a role. It can be concluded that positive selection can benefit all
  smallholder potato producers who select seed potatoes from their own fields, and should
  thus be incorporated routinely in agricultural extension efforts.
  In retrospect the research trajectory can be considered a successful contribution of
  agricultural research to innovation. It shows that it is worthwhile to search for opportunities
  for incremental innovation that do not require institutional change and that these
  opportunities can be of a surprising simple nature, and based on old technology. Essential
  for researchers to contribute to innovation is room to manoeuvre and opportunity to
  immerse in practical collaborative partnerships with practitioners. Most importantly,
  innovation needs to be made a central objective, rather than research results, and the
  mandate of research needs to be broadened and allow for the active engagement in
  training, communication and scaling-up.

  Proefresultaten Ziekzoeker 2011 : spectrale en chlorofylfluorescentie beeldanalyse virus- en bacteriezieke pootaardappelen
  Blok, P.M. ; Polder, G. ; Schoor, R. van der; Jalink, H. ; Kamp, J.A.L.M. - \ 2012
  Lelystad [etc.] : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 39
  aardappelen - pootaardappelen - verwijderen van ongewenste planten - plantenziektebestrijding - beeldverwerking - spectraalanalyse - fluorescentie - akkerbouw - potatoes - seed potatoes - roguing - plant disease control - image processing - spectral analysis - fluorescence - arable farming
  Een vroege detectie van zieke planten met moderne vision technieken kan de kosten voor selectie in de pootaardappelteelt flink drukken. De nadruk ligt hierbij op de detectie van Erwinia, gezien de grote financiële schade. In 2010 zijn een eerste serie metingen in pootaardappelen uitgevoerd met een bestaande opstelling voor detectie van viruszieke tulpenbollen. De resultaten hiervan waren niet goed genoeg. Daarom is dit onderzoek met name gericht op het vinden van de meest geschikte opnametechniek voor het ziekzoeken, waarmee een eenduidig onderscheid te maken is tussen zieke en niet-zieke planten. Een belangrijk accent ligt op het vroegtijdig herkennen van zieke planten. De nieuwe technologieën hebben vooral meerwaarde als het herkennen mogelijk wordt voordat de symptomen door het menselijk oog waarneembaar zijn.
  De groeiende aardappelwereld
  Haverkort, A.J. - \ 2012
  Kennis Online 9 (2012)mei. - p. 3 - 5.
  aardappelen - pootaardappelen - nederland - agrarische economie - gewasopbrengst - export - vermeerderingsmateriaal - potatoes - seed potatoes - netherlands - agricultural economics - crop yield - exports - propagation materials
  Nederland exporteert meer pootaardappelen dan alle andere landen samen. Goed nieuws, want de aardappel heeft nog een grote toekomst voor zich, denkt onderzoeker Anton Haverkort van Plant Research International, onderdeel van Wageningen UR. In opkomende economieën groeit de vraag naar aardappelen snel.
  Bacterieziekte Erwinia groeiend probleem
  Wolf, J.M. van der - \ 2012
  Kennis Online 9 (2012)mei. - p. 8 - 8.
  erwinia - aardappelen - pootaardappelen - plantenziekteverwekkende bacteriën - landbouwkundig onderzoek - erwinia - potatoes - seed potatoes - plant pathogenic bacteria - agricultural research
  Het grootste probleem van Nederlandse pootgoedtelers is tegenwoordig de bacterieziekte Erwinia. Het is een sluipmoordenaar waar nog geen bestrijdingsmiddelen tegen bestaan. Maar onderzoekers komen steeds meer over de bacterie te weten.
  Goed om uitgangsmateriaal op Erwinia te testen (interview met Jan van der Wolf)
  Dwarswaard, A. ; Bovenkamp, G. van den; Wolf, J.M. van der - \ 2012
  BloembollenVisie (2012)241. - ISSN 1571-5558 - p. 23 - 23.
  erwinia - bacterieziekten - pootaardappelen - bloembollen - landbouwkundig onderzoek - testen - vermeerderingsmateriaal - bacterial diseases - seed potatoes - ornamental bulbs - agricultural research - testing - propagation materials
  Bloembollen en aardappelen. Ze hebben in ieder geval één ziekte gemeen: bacterierot, veroorzaakt door Erwinia. In beide teelten zorgen deze bacterieziekten voor veel schade. In het Deltaplan Erwinia werken de bloembollen- en aardappelwereld samen op onderzoeksgebied. In twee artikelen staat de vraag centraal wat de bollen en de aardappelen van elkaar hebben geleerd. Deel 2: Gé van den Bovenkamp van de NAK en Jan van der Wolf van PRI.
  Geringe besmetting goed zelf op te sporen
  Gastel-Topper, A.W.W. van; Korthals, G.W. - \ 2011
  Boerderij/Akkerbouw 97 (2011)11. - ISSN 0169-0116 - p. E14 - E15.
  meloidogyne chitwoodi - biotesten - plantenparasitaire nematoden - bodempathogenen - bodemonderzoek - akkerbouw - aardappelen - pootaardappelen - meloidogyne chitwoodi - bioassays - plant parasitic nematodes - soilborne pathogens - soil testing - arable farming - potatoes - seed potatoes
  PPO ontwikkelde een biotoets om Meloidogyne chitwoodi op te sporen. Deze toets doer de teler zelf en geeft meer zekerheid dan een laboratoriumtoets.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.