Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 8 / 8

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==self propelled machines
Check title to add to marked list
Botrytisdetectie met Top Crop en Side Crop Viewer
Pekkeriet, E.J. - \ 2014
Kas techniek (2014)7. - p. 48 - 50.
glastuinbouw - plantenziekten - detectie - sensors - robots - zelfrijdende machines - automatisering - potplanten - snijbloemen - botrytis - gewasmonitoring - greenhouse horticulture - plant diseases - detection - self propelled machines - automation - pot plants - cut flowers - crop monitoring
Twee autonoom rijdende mobiele sensor-systemen die zich door de kas bewegen en zoeken naar ziekten en plagen. Het klinkt futuristisch, maar deze robots worden momenteel daadwerkelijk getest binnen het project Gezonde Kas. Met nieuwe cameratechnieken kan botrytis in een vroeg stadium worden herkend, maar de robots zijn ook inzetbaar voor detectie van andere kenmerken van plantgezondheid en productiemonitoring. Maak kennis met de Top Crop en de Side Crop Viewer.
Nieuw: de zelfrijdende boomgaardspuit : ‘we lopen tien jaar voor op de rest van de wereld’ (interview met Marcel Wenneker)
Branderhorst, A. ; Wenneker, M. - \ 2014
WageningenWorld 2014 (2014)1. - ISSN 2210-7908 - p. 22 - 23.
zelfrijdende machines - spuitapparaten - fruitteelt - boomgaarden - trekkers - aanbouwwerktuigen - globale plaatsbepalingssystemen - automatische besturing - technische vooruitgang - self propelled machines - sprayers - fruit growing - orchards - tractors - mounted implements - global positioning systems - automatic steering - technical progress
Wageningse onderzoekers zijn er samen met het bedrijfsleven in geslaagd een zelfrijdende tractor met automatische spuitmachine te ontwikkelen voor boomgaarden. Dat geeft een fikse besparing op arbeidskosten én op gewasbestrijdingsmiddelen – die dan ook niet in het milieu terechtkomen.
Autonoom spuiten in fruitteelt : conceptontwikkeling voor autonoom spuiten in fruitteelt
Nieuwenhuizen, A.T. ; Zande, J.C. van de; Wenneker, M. - \ 2012
Wageningen : Plant Research International - 31
gewasbescherming - spuiten - fruitteelt - precisielandbouw - zelfrijdende machines - plant protection - spraying - fruit growing - precision agriculture - self propelled machines
Het doel van dit project is: Eén of meerdere concepten ontwerpen voor autonoom spuiten in de fruitteelt en aansluiting vinden bij machinefabrikanten, die bereid zijn het project verder te trekken naar ontwikkeling en realisatie. Uitgangspunten (afbakening) bij de conceptontwikkeling zijn: · Bruikbaar in gangbare teeltsystemen in de fruitteeltsector. · Betrouwbaar, eenvoudig, intelligent en passend in omstandigheden van fruitsector. · Integratie van de functie maaien is een pre. · Alle spuithandelingen dienen uitgevoerd te kunnen worden, zo mogelijk ook herbicidenbespuitingen. · Beperkt gewicht om stukrijden van paden en kopakkers te voorkomen. · Voldoende capaciteit minimaal om 1 ha in 1 uur te kunnen spuiten. Het uitvoeren van gewasbespuitingen met de traditionele spuitmachines kost veel tijd. De meeste tijd wordt besteed aan het ‘heen-en weer’ rijden in de boomgaard, omdat iedere bomenrij afzonderlijk bespoten wordt. Wanneer de gewasbespuiting door een autonoom rijdende machine kan worden uitgevoerd zal dit een aanzienlijke arbeidsbesparing opleveren. Idee is om de gewasbespuiting autonoom uit te laten voeren, door na het juist positioneren van de spuitmachine voor het eerste pad, middels een druk op de knop de spuitmachine autonoom een volledig perceel te laten spuiten. Uitgangspunten daarbij zijn om concepten te kiezen die een beperkt gewicht meedragen om rijsporenvorming te voorkomen. Daarnaast kan een dergelijk autonoom systeem mogelijk geïntegreerd worden met andere systemen die momenteel ontwikkeld worden (bijvoorbeeld sensorgestuurde bespuitingen). In dit project zijn meerdere concepten ontworpen voor autonoom spuiten. Een van de concepten is aanbevolen voor verdere ontwikkeling, en er is een machinefabrikant gevonden voor verdere ontwikkeling en realisatie. In het hoofdstuk conceptontwikkeling wordt eerst de situatie van karakteristieke fruitteelt percelen geschetst waar autonoom spuiten gaat plaatsvinden. Vervolgens worden de concepten uitgewerkt en uitgelegd. Uiteindelijk wordt het winner concept aangegeven. In het hoofdstuk “winner concept” wordt het voorstel gedaan hoe dit concept in de praktijk gerealiseerd gaat worden.
Brandstofverbruik metingen gekoppeld aan RTK-GPS data: Resultaten behaald in het kader van “De Energieboerderij”
Nieuwenhuizen, A.T. ; Vermeulen, B. ; Verwijs, B.R. - \ 2011
Wageningen : Plant Research International - 25
brandstofverbruik - trekkers - zelfrijdende machines - meting - brandstofgewassen - akkerbouw - landbouwtechniek - biobased economy - fuel consumption - tractors - self propelled machines - measurement - fuel crops - arable farming - agricultural engineering
Binnen het project de Energieboerderij zijn brandstofverbruik metingen gekoppeld aan RTK-GPS data uitgevoerd. De aanleiding hiervoor was om betrouwbare gegevens te produceren die aangeven hoe groot de input van fossiele energie in de vorm van diesel is. Dit is uitgewerkt door brandstofverbruik te meten tijdens een aantal bewerkingen die passen bij de gewassen die onderzocht worden binnen Energieboerderij. Deze brandstofverbruiksmetingen dragen hierdoor bij aan het tweede doel van Energieboerderij: “Het ontwikkelen en implementeren van economisch, ecologisch en sociaal verantwoorde teeltwijzen voor de productie van energiegewassen. Dit moet leiden tot ‘best practices’ voor de teelt van energiegewassen, waarbij in de teelt wordt voldaan aan de duurzaamheidcriteria uit de hoofddoelstelling.
Ruud: een robot ter bestrijding van ridderzuring
Samsom, J. ; Evert, F.K. van - \ 2009
Bioconnect
onkruidbestrijding - precisielandbouw - mechanische methoden - rumex obtusifolius - onkruiden - weideplanten - biologische landbouw - robots - zelfrijdende machines - optische instrumenten - wiedmachines - weed control - precision agriculture - mechanical methods - rumex obtusifolius - weeds - pasture plants - organic farming - robots - self propelled machines - optical instruments - rod weeders
Ridderzuring (Rumex obtusifolius L.) is een lastig onkruid dat vooral biologische melkveehouders grote problemen bezorgt. Het ontbreken van een eenvoudige en effectieve bestrijdingsmethode is voor gangbare melkveehouders een belangrijke reden om niet over te schakelen op een biologische bedrijfsvoering.
ScienceFlash Repo RUUD de wiedrobot!
Evert, Frits van - \ 2009
pasture plants - rumex obtusifolius - weeders - weed control - organic farming - biological control - control methods - precision agriculture - self propelled machines - optical instruments
Toepassing GPS en GIS in de akkerbouw : nut en rendement van toepassingen op het gebied van geolandbouw
Schans, D.A. van der; Jukema, J.N. ; Klooster, A. van der; Molenaar, K. ; Krebbers, H. ; Korver, R. ; Roessel, G.J. van; Meertens, L. ; Truiman, J. - \ 2008
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit AGV (PPO nr. 3250062000) - 38
precisielandbouw - globale plaatsbepalingssystemen - gewasteelt - computertechnieken - zelfrijdende machines - landbouwwerktuigen - precision agriculture - global positioning systems - crop management - computer techniques - self propelled machines - farm machinery
Het beschikbaar komen van systemen voor satelliet plaatsbepaling en navigatie, Global Navigation Satellite System (GNSS) kan grote invloed hebben op de bedrijfsvoering en rendement van het akkerbouwbedrijf. Voor landbouwkundige toepassingen worden in snel tempo aan GNSS gerelateerde toepassingen en diensten ontwikkeld en aangeboden. Landbouw is in Nederland een grote en intensieve gebruiker van de open ruimte en kan daarmee profiteren van de mogelijkheden die GNSS biedt. Vaak is niet duidelijke welke waarde en betekenis deze toepassingen hebben voor de bedrijfsvoering. Een actueel overzicht van beschikbare toepassingen en diensten met een indicatie van de gevolgen voor het rendement wordt in dit rapport gegeven
Invloed van spoorbreedte op spuitboombewegingen
Michielsen, J.G.P. ; Zande, J.C. van de - \ 2003
Wageningen : IMAG (Nota / Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG) P 2003-24) - 29
landbouwtechniek - spuitapparaten - veldspuiten - zelfrijdende machines - beweging - yaw - drift - spuitbomen - akkerbouw - stabiliteit - agricultural engineering - sprayers - field sprayers - self propelled machines - movement - spray booms - arable farming - stability
In 2002 is een onderzoek uitgevoerd naar het effect van de spoorbreedte van een zelfrijdende veldspuit op spuitboombewegingen.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.