Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 188

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Kruiden voor landbouwhuisdieren
  Groot, M.J. - \ 2019
  Wageningen : Groen Kennisnet
  animal welfare - animal production - goats - turkeys - rabbits - dairy cattle - poultry - sheep - pigs - veal calves - animal nutrition - animal health
  Evaluatie Actieplan Stalbranden 2012-2016
  Bokma-Bakker, Martien ; Bokma, Sjoerd ; Ellen, Hilko ; Hagen, René ; Ruijven, Charlotte van - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1035) - 80
  dierenwelzijn - dierlijke productie - diergezondheid - pluimvee - varkens - melkvee - schapen - geiten - paarden - stallen - brand - voorkomen van branden - veiligheid - animal welfare - animal production - animal health - poultry - pigs - dairy cattle - sheep - goats - horses - stalls - fire - fire prevention - safety
  Stalkaarten Schapen: Wijs met Wormen : Bewust wel/niet Behandelen
  Bokma-Bakker, M.H. ; Antonis, A.F.G. ; Ploeger, Harm W. ; Vellema, P. ; Verkaik, J.C. - \ 2017
  Wageningen Livestock Research - 4
  livestock farming - sheep - animal health
  Overzicht behandeling en preventie van wormbesmetting bij schapen
  Duurzaam heidebeheer : hoeveel ruimte is er voor schaapskuddes op de heide?
  Schrijver, R.A.M. - \ 2016
  Vakblad Natuur Bos Landschap 13 (2016)130. - ISSN 1572-7610 - p. 3 - 5.
  natuurbeheer - schapen - wilde schapen - kuddes (flocks) - pastoralisme - arbeidsomstandigheden - heidegebieden - publieke participatie - nature management - sheep - wild sheep - flocks - pastoralism - working conditions - heathlands - public participation
  Herders en heide blijven de gemoederen bezig houden. Dit voorjaar verscheen naar aanleiding van de motie Jacobi het Alterra rapport ‘Wie stuurt de herder?’ Centraal daarin staat de penibele positie van herders: ze worden structureel onderbetaald en er zijn te veel ‘dakloze’ kuddes. Dit is nog wel op te lossen. Ingewikkelder zijn de maatschappelijke opgaven: beheer voor bredere maatschappelijke doelstellingen en het vergroten van mogelijkheden voor burgerparticipatie.
  Genetische analyse van het Veluws Heideschaap
  Verweij, Marjolein ; Maurice - Van Eijndhoven, M.H.T. ; Oldenbroek, J.K. ; Windig, J.J. ; Zon, Saskia van - \ 2016
  Zeldzaam huisdier 41 (2016)3. - ISSN 0929-905X - p. 20 - 21.
  schapenhouderij - schapen - inteelt - schapenrassen - rammen - genetische analyse - veluws heideschaap - sheep farming - sheep - inbreeding - sheep breeds - rams - genetic analysis - veluwe heath sheep
  De SZH heeft dertig jaar geleden geholpen om de rammencirkel voor het Veluws heideschaap op te zetten met als doel de inteelttoename laag te houden. Afgelopen jaar heeft de SZH in samenwerking met het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) onderzocht wat de rammencirkel heeft opgeleverd bij het Veluws heideschaap.
  Hoe meet je of een dier echt verdoofd is?
  Verhoeven, Merel - \ 2016
  animal welfare - animal production - pigs - cattle - sheep - poultry - animal health - slaughter

  ad

  Assessing unconsciousness in livestock at slaughter
  Verhoeven, Merel - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Bas Kemp, co-promotor(en): Marien Gerritzen; L.J. Hellebrekers. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462579064 - 187
  livestock - slaughter - animal welfare - stunning - electroencephalograms - animal behaviour - consciousness - animal production - animal health - pigs - cattle - sheep - vee - slacht - dierenwelzijn - bedwelmen - elektro-encefalogrammen - diergedrag - bewustzijn (consciousness) - dierlijke productie - diergezondheid - varkens - rundvee - schapen

  Assessing unconsciousness in livestock at different stages of the slaughter process is a legal requirement according to EU legislation. The assessment can be based on absence of readily observable indicators (behavioural indicators, physical signs and reflexes) or, under experimental conditions, by recording and subsequent assessment of brain activity as presented in an electroencephalogram (EEG). There is no consensus, however, to what extent different behavioural indicators, physical signs and reflexes accurately reflect unconsciousness. The aim of this thesis was to study the relationships between these readily observable indicators and EEG activity to provide information on 1. the exact point in time at which animals lose consciousness when subjected to different stunning and slaughter methods and 2. the validity of behavioural indicators, physical signs and reflexes used to assess unconsciousness at slaughter under commercial conditions. The results showed a large variation in time to loss of consciousness, based on EEG activity, both between stunning and slaughter procedures and amongst animals. Captive bolt stunned calves lost consciousness instantly following the stun. Loss of consciousness in pigs during CO2 stunning varied from 21 to 61 s after start of the exposure. An increased CO2 concentration decreased the time to loss of consciousness. Times to loss of consciousness in sheep slaughtered without stunning varied from 6 to 24 s. In cattle slaughtered without stunning, times to loss of consciousness varied from 14 s up to over two minutes. Following captive bolt stunning in calves, absence of reflexes indicated unconsciousness. When consciousness was lost gradually (e.g. CO2 stunning and non-stunned slaughter) none of the readily observable indicators could identify the exact point in time at which animals lost consciousness. Absence of rhythmic breathing, corneal reflex- and eyelid reflex were valid indicators of unconsciousness following CO2 stunning and non-stunned slaughter, but these indicators were quite conservative as they were initially absent long after EEG activity indicated unconsciousness. When presence of these indicators would require (re)stunning, many animals will have to be (re)stunned. The results also showed that under full commercial conditions, stunning effectiveness must be closely monitored by slaughter plant employees, since risks for stun failures are higher under commercial conditions compared to experimental conditions.

  Wandelende maaiers en bemesters in Purmerend : 180 lammeren moeten veldkwaliteit Purmersteijn verbeteren
  Schoot, Jan Rinze van der - \ 2016
  sports grounds - grazing - lambs - sheep - sward renovation

  Al enige tijd liep fieldmanager Jan Butter ermee rond, het idee om de velden te laten begrazen door lammeren. Dit jaar werd die wens werkelijkheid. Op 3 juli werden onder toeziend oog van diverse belangstellenden 180 lammeren losgelaten op complex Purmersteijn. Daar begrazen en bepoepen de beestjes, afkomstig van een plaatselijke boer, zo’n drie weken lang de natuurgrasvelden, in de hoop dat zij de veldkwaliteit helpen verbeteren nog voordat het voetbalseizoen begint

  Effect van verdoven en doden van drachtige dieren op de foetus en vaststellen van de incidentie van doden van (hoog)drachtige dieren in Nederland : welzijn van de foetus bij verdoven en slachten van drachtige dieren
  Gerritzen, M.A. ; Dixhoorn, I.D.E. van; Hindle, V.A. ; Reimert, H.G.M. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock research rapport ) - 17
  dierenwelzijn - dierlijke productie - schapen - rundvee - paarden - diergezondheid - slacht - animal welfare - animal production - sheep - cattle - horses - animal health - slaughter
  Literature shows that unborn fetuses during the last third of gestation, are able to experience pain. It is suggested that suppressive factors cause a decreased level of consciousness during pregnancy in the fetus, and that, depending on species, the newborns become conscious after a few hours to several days or weeks after birth. About this reduced level of consciousness during gestation, opinions differ.
  During slaughter and bleeding of the dam fetal oxygen level decreases resulting within a minute result in a flattening of the EEG, which is associated with unconsciousness. It is stated that, when using a proper method of killing, no discomfort can be apparent in the unborn fetus. In addition, it is recommended to leave the embryo within the uterus to prevent breathing and thereby prevent an increasing oxygen level as this would make it conscious. The newborn should then be stunned and killed separately.
  There is a large variation in the number of slaughtered pregnant animals within the Netherlands. Pregnancy is not always detected and the duration of pregnancy is difficult to estimate. The uteri are left intact according to current recommendations.
  On this basis, we conclude that given current knowledge and general opinion, welfare of the fetus is not at stake. New scientific experimental research should reveal the consciousness level of the fetus during slaughter and killing procedures to subscribe the current point of view.
  Wie stuurt de herder? : concurrentie of coöperatie? : natuur- en cultuurproductie met schaapskuddes
  Schrijver, R.A.M. - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2708) - 47
  schapen - natuurbescherming - heidegebieden - financiën - contracten - begrazing - erfgoed - nederland - sheep - nature conservation - heathlands - finance - contracts - grazing - heritage areas - netherlands
  Een verkennend onderzoek naar de positie en betekenis van traditioneel werkende herders in de Nederlandse samenleving. Aan de hand van interviews, een workshop en modelberekeningen is een beeld gevormd van de financiële positie van de herders in de sector, van de knelpunten en van de betekenis die de herders hebben voor natuur en cultuurhistorie. De analyse wijst uit dat de traditioneel werkende herders een maatschappelijke meerwaarde leveren die wordt ondergewaardeerd. Er worden diverse oplossingsrichtingen aangedragen en aanbevelingen gedaan voor een structurele herziening van het huidige systeem met korte termijn contracten.
  Initiatives to reduce mutilations in EU livestock production
  Spoolder, H.A.M. ; Schöne, Maria ; Bracke, M.B.M. - \ 2016
  Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research report 940) - 86
  animal welfare - animal production - cattle - sheep - goats - pigs - poultry - animal sports - horses - animal ethics - animal health - dierenwelzijn - dierlijke productie - rundvee - schapen - geiten - varkens - pluimvee - sporten met dieren - paarden - dierethiek - diergezondheid
  Research concerning slaughter without stunning of ruminants in The Netherlands
  Gerritzen, M.A. - \ 2015
  Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research report 417) - 32
  animal welfare - animal production - cattle - goats - sheep - animal health - slaughter - dierenwelzijn - dierlijke productie - rundvee - geiten - schapen - diergezondheid - slacht
  Informatiedocument leefoppervlakte : relatie tussen welzijns- en milieuregelgeving
  Ellen, H.H. ; Buisonje, F.E. de - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 849) - 27
  dierenwelzijn - dierlijke productie - rundvee - schapen - geiten - varkens - pluimvee - nerts - konijnen - huisvesting, dieren - milieu - wetgeving - biologische landbouw - milieuwetgeving - emissie - bodemoppervlak - animal welfare - animal production - cattle - sheep - goats - pigs - poultry - mink - rabbits - animal housing - environment - legislation - organic farming - environmental legislation - emission - floor area
  Er is een nauwe relatie tussen het leefoppervlak per dier en de emissie van ammoniak. Over het algemeen geeft meer oppervlak een hogere emissie. Vanuit welzijnsregelgeving zijn veelal minimale oppervlaktes voorgeschreven. In de stalbeschrijvingen van de Rav worden ook eisen gesteld aan de oppervlakte per dier. In dit rapport worden voor de diverse diercategorieën de eisen voor leefoppervlakte vanuit de welzijnsregelgeving vergeleken met die in de stalbeschrijvingen. Een belangrijk aspect is daarbij de definitie van het begrip leefoppervlakte.
  Minimale stroomsterkte voor euthanasie van varkens, schapen en kalkoenen : KvB- 004 "minimale stroomsterkte euthanaseren"
  Gerritzen, M.A. ; Hindle, V.A. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research report 852) - 12
  varkens - schapen - kalkoenen - euthanasie - doden van dieren - elektrische stroom - elektrocutie - dierenwelzijn - dierlijke productie - dierethiek - diergezondheid - pigs - sheep - turkeys - euthanasia - killing of animals - electric current - electrocution - animal welfare - animal production - animal ethics - animal health
  Het ministerie van Economische Zaken is bezig met de voorbereiding van een aanvulling op het besluit Houders van dieren. In aanvullende regelgeving zal ten aanzien van het euthanaseren van dieren op het primaire bedrijf door niet-dierenartsen onder meer worden vastgelegd welke euthanasiemethoden mogen worden gebruikt en over welke kennis en vaardigheden de persoon die euthanaseert dient te beschikken.
  Vuile handen, schone kleren; dierenwelzijn in de non-food sector
  Hopster, Hans - \ 2015
  animal welfare - animal production - animal health - furs - wool - down - rabbits - geese - sheep
  Kunnen we de schapen scheren? : marktkansen voor ongesubsidieerde gescheperde schaapskuddes in Noord-Brabant
  Schrijver, R.A.M. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2629) - 29
  schapen - kuddes (herds) - begrazing - natuurgebieden - vleesvee - bedrijfseconomie - haalbaarheidsstudies - noord-brabant - sheep - herds - grazing - natural areas - beef cattle - business economics - feasibility studies - noord-brabant
  Onderzoek naar de haalbaarheid van financieel onafhankelijk opererende gescheperde schaapskuddes. Hieronder verstaan we kuddes die onder andere voor het beheer van natuurterreinen worden ingezet en waarbij een herder gedurende een groot deel van het jaar de begrazing in het terrein stuurt. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste kuddes in Brabant (en daarbuiten) momenteel een groot financieel tekort hebben, helemaal wanneer de subsidie van de provincie zou wegvallen. Voor een ‘gemiddelde’ kudde met 250 ooien bedraagt het tekort ondanks die subsidie circa € 30.000 per jaar. De kuddes worden vooral ingezet voor het beheer van heideterreinen van de bekende natuurbeschermingsorganisaties Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Brabants Landschap. Deze terreinbeheerders betalen daarvoor een vast bedrag per dag dat de kudde in het terrein is. Per hectare omgerekend is dat bedrag veelal hoger dan de hectarevergoeding die de terreinbeheerders van de SNL-regeling ontvangen. Daarom legt ook de terreinbeheerder er zonder flankerende maatregelen (bijvoorbeeld via de PAS) nog flink op toe. De economische positie van de schaapskuddes is onder de huidige omstandigheden wankel.
  Bas Rodenburg: 'Zwartbles is het ideale hobbyschaap'
  Rodenburg, T.B. - \ 2014
  animal welfare - sheep - pets - hobby animals - sport - recreation - animal health - animal housing - animal behaviour - animal nutrition

  Bas Rodenburg is de nieuwe voorzitter van het Nederlands Zwartbles Schapenstamboek (NZS). Hij spant zich in om meer plattelandsbewoners te interesseren voor zwartblesschapen. In het dagelijks leven is Rodenburg onderzoeker dierenwelzijn en docent bij Wageningen Universiteit. De schapenhobby sluit daar mooi op aan.

  Progress report validation of parameters to examine unconsciousness; Validation of parameters used to assess consciousness in sheep at slaughter
  Gerritzen, M.A. ; Verhoeven, M.T.W. ; Kluivers-Poodt, M. ; Reimert, H.G.M. ; Anjema, D. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 380)
  dierenwelzijn - dierlijke productie - schapen - diergezondheid - slacht - animal welfare - animal production - sheep - animal health - slaughter
  Vaststellen nul-situatie onverdoofd slachten van runderen en kleine herkauwers in Nederland in 2014
  Gerritzen, M.A. ; Verkaik, J.C. ; Reimert, H.G.M. ; Hindle, V.A. - \ 2014
  Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 395) - 25
  dierenwelzijn - dierlijke productie - rundvee - geiten - schapen - diergezondheid - slacht - animal welfare - animal production - cattle - goats - sheep - animal health - slaughter
  Knelpunten bestrijding mond- en klauwzeer en klassieke varkenspest
  Bergevoet, R.H.M. ; Bondt, N. ; Asseldonk, Marcel van - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI report 2014-022) - ISBN 9789086156818 - 37
  mond- en klauwzeer - klassieke varkenspest - huisvesting, dieren - biggen - overschotten - dierenwelzijn - varkens - vleeskalveren - melkvee - schapen - geiten - ziektebestrijding - diergezondheid - dierlijke productie - dierziekten - foot and mouth disease - classical swine fever - animal housing - piglets - surpluses - animal welfare - pigs - veal calves - dairy cattle - sheep - goats - disease control - animal health - animal production - animal diseases
  Dit onderzoek inventariseert de belangrijkste knelpunten tijdens de uitbraakfase van Mond- en klauwzeer en Klassieke Varkenspest die voortkomen uit de geldende regelgeving en/of uit de structuur van veehouderijsectoren, en beschrijft de mogelijke oplossingsrichtingen.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.