Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 50

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Leinauer hoogleraar Turfgrass Ecology
  Leinauer, Bernd - \ 2017
  sports turf soils - sports grounds - grassland management - maintenance - golf courses - sward renovation - universities
  'Van chemie naar ecologie. Niet straks maar nú!'
  Vet, Emely de - \ 2016
  golf - pesticides - agri-environment schemes - biological control - agriculture - plant protection - sports grounds - golf green soils - ecosystems - biodiversity - golf courses
  Youtube registratie van de presentatie 'Van chemie naar ecologie. Niet straks maar nú!'
  A study to identify alternatives for the use of chemical amenities in turfgrass systems
  Struik, Paul - \ 2016
  sports grounds - golf courses - golf - grass sward - chemical control - biological control - integrated pest management - ecosystems
  Wandelende maaiers en bemesters in Purmerend : 180 lammeren moeten veldkwaliteit Purmersteijn verbeteren
  Schoot, Jan Rinze van der - \ 2016
  sports grounds - grazing - lambs - sheep - sward renovation

  Al enige tijd liep fieldmanager Jan Butter ermee rond, het idee om de velden te laten begrazen door lammeren. Dit jaar werd die wens werkelijkheid. Op 3 juli werden onder toeziend oog van diverse belangstellenden 180 lammeren losgelaten op complex Purmersteijn. Daar begrazen en bepoepen de beestjes, afkomstig van een plaatselijke boer, zo’n drie weken lang de natuurgrasvelden, in de hoop dat zij de veldkwaliteit helpen verbeteren nog voordat het voetbalseizoen begint

  Investigation of Desso GrassMaster® as application in hydraulic engineering
  Steeg, P. van der; Paulissen, M.P.C.P. ; Roex, E. ; Mommer, L. - \ 2015
  Deltares - 42
  Grass dike - Dessa GrassMaster - grass reinforcement - dykes - grasses - cladding - hydraulic engineering - reinforcement - revetments - flood control - sports grounds - dijken - grassen - bekleding, bouw - waterbouwkunde - versterking - steunmuren - hoogwaterbeheersing - sportterreinen
  Dessa GrassMaster® is a reinforced grass system which is applied successfully on sports fields and enables to use a sports field more intensively than a normal grass field. In this report the possibility of an application of Dessa GrassMaster®in hydraulic conditions, with a focus on grass dikes, is discussed.
  A description of several aspects of grass dikes is given as well as other known reinforcement grass systems. A comparison between grass on sports fields and grass of grass dikes is made. Based on state-of-the art literature, requirements for Dessa GrassMaster® as a revetment under hydraulic loading are provided. Potential applications are identified and knowledge gaps are given. From the point of view of hydraulic engineering and based on theoretical and existing
  knowledge, it is concluded that Dessa GrassMaster® may potentially be used as a dike revetment but more insight in the strength of this system is required/before it will be applied as a revetment. It is currently not clear what effect Dessa-Grasslvlaster'" will have on root volume and distribution in dike grasslands and how this influences overall strength of the grass cover. The strength of Dessa GrassMaster®can be determined by performing physical hydraulic experiments.
  Several knowledge gaps concerning ecological, toxicological and environmental issues have been identified that may hamper the implementation of Dessa Grasslvlaster". It is recommended to perform tests to quantify these potential impacts on the environment in order to find solutions to mitigate potential negative effects. This will lead to increased societal acceptability of application of the product on dikes. For comprehensive conclusions, langerterm full-scale tests (2-4 years) are recommended.
  Primeur op congres: onderzoeksresultaten urban heat effect door kunstgras : WUR-onderzoeker bestudeert op verzoek van vakblad Fieldmanager
  Theeuwes, N.E. - \ 2015
  Fieldmanager 11 (2015)6. - ISSN 2212-4314 - p. 70 - 71.
  sportterreinen - grasveld - kunststoffen - natuurlijke graslanden - voetballen - omgevingstemperatuur - bodemtemperatuur - schaduw - sports grounds - grass sward - plastics - natural grasslands - soccer - environmental temperature - soil temperature - shade
  Er bestaat vermoedelijk een groot verschil tussen de temperatuur van kunstgras en die van natuurgras bij hitte. Als kunstgrasvelden hitte-eilandjes vormen, zou dit een groot effect hebben op het stadsklimaat. Natalie Theeuwes van de Wageningen Universiteit deed op verzoek van vakblad Fieldmanager wetenschappelijk onderzoek naar het urban heat effect door kunstgras en geeft de bezoekers van het Nationaal Sportvelden Congres de primeur van haar meetresultaten. Ook geeft zij advies over het minimaliseren van hittestress rónd de velden.
  Green Deal Sportvelden 2020 : samen op weg naar een duurzame toekomst
  Sturkenboom, M. ; Mol, R. de; Otten, R. ; Kempenaar, C. - \ 2014
  Houten : Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek - 33
  sportterreinen - gewasbescherming - pesticiden - onkruidbestrijding - milieubeleid - duurzaamheid (sustainability) - golfbanen - sports grounds - plant protection - pesticides - weed control - environmental policy - sustainability - golf courses
  BSNC werkt nadrukkelijk mee aan een duurzame aanpak. Los van de juridische haalbaarheid ondersteunt BSNC de conclusie dat een absoluut verbod op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden in 2017 niet haalbaar is. Zorgvuldig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is en blijft noodzakelijk. Op basis van IPM kan men in 2015 de concreet haalbare reductie op de milieudruk voor sportvelden vastleggen. De milieubelasting richt zich op volume en effect op water, leven, bodemleven, grondwater en de mate van vervluchtiging.
  Rassenkeuze belangrijker dan hoeveelheid graszaad
  Schoot, J.R. van der - \ 2014
  Fieldmanager 10 (2014)1. - ISSN 2212-4314 - p. 32 - 35.
  sportterreinen - grasmatverbetering - zaaien - bespeelbaarheid - proefprojecten - betreding - sports grounds - sward renovation - sowing - playability - pilot projects - treading
  In een aantal proeven is de invloed van verschillende hoeveelheden zaaizaad op de bespeelbaarheid van sportvelden getoetst. Het gebruik van meer zaaizaad gaf een eerder bespeelbaar veld met een dichtere zode. De voorsprong van een hoge zaaizaadhoeveelheid verdween na een aantal maanden van bespeling. Vooral bij een hoge bespelingsdruk gaf een lagere zaaizaadhoeveelheid uiteindelijk zelfs een hogere grondbedekking. In de proeven zijn ook verschillende rassen beproefd. De verschillen tussen de afzonderlijke rassen waren groter dan de verschillen tussen de zaaizaadhoeveelheden. Voor de inzaai van een sportveld is een juiste rassenkeuze dus zeker zo belangrijk als de hoeveelheid zaaizaad. Er zijn verschillen tussen de proeven bij Eurp Grass en Barenbrug enerzijds en Innoseeds anderzijds.
  Pilot hoge bomen: Waterberging op een natuurgras sportveld
  Köster, B. ; Mandemaker, E. ; Berkhout, W. ; Tolman, Y. ; Oostindie, K. ; Geissen, V. ; Wesseling, J.G. ; Ritsema, C.J. - \ 2012
  Delft : Hoogheemraadschap van Delfland - 32
  wateropslag - landgebruiksplanning - sportterreinen - bespeelbaarheid - bodemwater - gemeenten - neerslag - westland - proefprojecten - water storage - land use planning - sports grounds - playability - soil water - municipalities - precipitation - westland - pilot projects
  Het onderzoek richt zich op de technische, juridische en maatschappelijke haalbaarheid van waterberging op een natuurgras sportveld.
  Sensorgestuurde onkruidbestrijding op sportvelden
  Evert, F.K. van; Molenaar, H. ; Duym, A. ; Schabbink, E. ; Kempenaar, C. - \ 2012
  Wageningen : S.n. - 15
  sportterreinen - herbiciden - onkruidbestrijding - monitoring - sensors - veldproeven - sports grounds - herbicides - weed control - monitoring - sensors - field tests
  In dit project wordt de techniek voor herkenning van breedbladig onkruid in grasland in biologisch beheerd grasland toegepast op sportvelden. Uit de metingen kwam naar voren dat met de IR camera goed onderscheid gemaakt worden tussen groen materiaal enerzijds en verharding of kale bodem anderzijds.Verder bleek dat met de IR camera de textuur-verschillen tussen gras en onkruid goed te zien zijn, maar dat de resolutie van de gebruikte opstelling onvoldoende was.
  Selectief onkruid bestrijden met robot (interview met Frits van Evert)
  Evert, Frits van - \ 2012
  sports grounds - weed control - automatic steering - herbicides - topical application
  Moet glyfosfaat van de straat? : onkruidbeheer 2.0... hoe nu verder?
  Dijk, C.J. van - \ 2012
  Greenkeeper 23 (2012)3. - ISSN 1386-2499 - p. 26 - 29.
  sportterreinen - tennis - bestrating - duurzaamheid (sustainability) - herbiciden - geïntegreerde bestrijding - bestrijdingsmethoden - onkruidbestrijding - sports grounds - tennis - pavements - sustainability - herbicides - integrated control - control methods - weed control
  Al enige tijd houdt de motie Grashoff, die de regering oproept ‘een verbod in te stellen voor gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat voor niet-commerciële doeleinden’, de gemoederen bezig. In de discussie die daarop is ontstaan in aanloop naar het Nationaal Actieplan worden vergaande maatregelen aangekondigd voor het beheer van verhardingen, sport- en recreatieterreinen. Daar krijgen beheerders van tennisparken bij de bestrijding van onkruid ook nadrukkelijk mee te maken.
  Duurzaam terreinbeheer, sensorgestuurde machines op sportvelden
  Kempenaar, Corne - \ 2011
  sports grounds - weed control - sensors - sustainability - fertilizer application - precision agriculture - information systems
  Effecten bodem- en structuurverbeteraars : onderzoek op klei-, zand- en dal grond 2010
  Paauw, J.G.M. ; Balen, D.J.M. van; Haan, J.J. de; Haas, M.J.G. de; Draai, H. van der; Bussink, D.W. - \ 2010
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente - 75
  bodemverbeteraars - bodemstructuur - bemesting - bodemkwaliteit - akkerbouw - veldproeven - bodemtypen (naar textuur) - landbouwkundig onderzoek - sportterreinen - zware kleigronden - zandgronden - soil conditioners - soil structure - fertilizer application - soil quality - arable farming - field tests - soil types (textural) - agricultural research - sports grounds - clay soils - sandy soils
  Om de bodemstructuur te verbeteren worden door industrie en handel zogeheten bodemverbeteraars en kalkmeststoffen aangeboden. Er is een grote variatie in type producten, de wijze waarop ze werken en de mate waarin ze een directe dan wel indirecte invloed op de bodemvruchtbaarheid hebben. Om de invloed van bodemverbeteraars op verschillende grondsoorten te toetsen zijn proeven aangelegd op drie kleilocaties, één dalgrond- en één zandlocatie. In 2010 is de uit gangssituatie van de bodem in de diverse testlocaties bepaald (nulmeting). Er waren in 2010 geen of nauwelijks betrouwbare verschillen in opbrengst tussen de div erse behandelingen. Per locatie lijken er wel verschillen in effecten te zijn van bodemverbeteraars. Het onderzoek van de komende jaren zal moet en uitwijzen of er significante verschillen zijn tussen bodemverbeteraars en of bodemverbeteraars significante toegevoegde waarde hebben voor het verbeteren van de bodemstructuur.
  Onkruid vergaat niet...zomaar, onderzoek naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en alternatieve methoden voor milieuvriendelijke bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden op sportvelden en golfbanen.
  Smidt, R.A. ; Spijker, J.H. ; Schepel, E. ; Dol, R. ; Vries, R. de - \ 2010
  Rijen : Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek - ISBN 9789087850074 - 45
  golfbanen - sportveldgronden - sportterreinen - onkruidbestrijding - grasmatverbetering - duurzaamheid (sustainability) - golf courses - sports turf soils - sports grounds - weed control - sward renovation - sustainability
  Onderhoud van grassportvelden en golfbanen zonder gewasbeschermingsmiddelen. Wat betekent het voor u? Nederland telt in totaal ruim 20.000 buitensportvelden en tientallen golfbanen. Het beheer van de buitensportvelden gebeurt voor het grootste deel door gemeenten. De regelgeving over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden en golfbanen verandert op termijn door Europese regelgeving. De Branchevereniging Sport- en Cultuurtechniek (BSNC) heeft laten uitzoeken wat de gevolgen zijn als chemische gewasbeschermingsmiddelen niet meer zijn toegestaan bij het onderhoud
  Rassenonderzoek en de Grasgids : kies voor een mengsel of een monocultuur met goede rassen
  Schoot, J.R. van der - \ 2010
  Greenkeeper 21 (2010)2. - ISSN 1386-2499 - p. 58 - 61.
  grassen - sportterreinen - golfbanen - gazon - rassenproeven - zaadmengsels - rasverschillen - rassenlijsten - grasses - sports grounds - golf courses - lawns and turf - variety trials - seed mixtures - breed differences - descriptive list of varieties
  In de jaarlijks uitgegeven Grasgids worden de resultaten van het Nederlandse rassenonderzoek voor Recreatiegrassen gepubliceerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) in opdracht van Plantum NL. In de laatste organisatie zijn de kwekers en aanmelders van rassen verenigd. De informatie in de Grasgids is bedoeld voor gebruikers van graszaad voor diverse toepassingsgebieden als sport, gazon en recreatie. Dit artikel geeft een overzicht over het hoe en waarom en de totstandkoming van de Grasgids.
  Mogelijke effecten van verlichting vanuit Vierkenshof II, gemeente Rijnwaarden, op kwalificerende en andere vogelsoorten in de Bijland e.o.
  Molenaar, J.G. de - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1511) - 53
  vogels - verlichting - stedelijke planning - stedelijke gebieden - effecten - sportterreinen - habitats - maatregelen - habitatrichtlijn - gelderse poort - birds - lighting - urban planning - urban areas - effects - sports grounds - habitats - measures - habitats directive - gelderse poort
  Deze publicatie beschrijft de resultaten van een bureaustudie naar de mogelijke effecten van verlichting van de geplande bouw van een woonwijk in Tolkamer (gemeente Rijnwaarden) op een aantal vogelsoorten in de Bijland. Aanvullend worden mitigerende maatregelen voorgesteld. Het betreft met name de kwalificerende soorten van de Vogelrichtlijn
  Belang van bodemleven bij de aanleg van natuurgras sportvelden
  Postma, J. ; Moonen, B. ; Nijhuis, E.H. ; Pastoor, R. - \ 2006
  Wageningen [etc.] : Plant Research International [etc.] (Nota / Plant Research International 388) - 58
  bodemfauna - sportveldgronden - sportterreinen - bodemkwaliteit - constructie - soil fauna - sports turf soils - sports grounds - soil quality - construction
  De diverse groepen organismen in de bodem reageren op elkaar, maar ook op het gewas en op de fysische en chemische bodemeigenschappen van de bodem. Ten aanzien van bodemleven in sportvelden is echter betrekkelijk weinig kennis aanwezig. Nader onderzocht is de welke bodemorganismen bij de aanleg van sportvelden van belang kunnen zijn ter bevordering van de bodemkwaliteit.
  Aaltjesschade in gras : een onderschat probleem?
  Swinkels, L. ; Karssen, G. - \ 2006
  Fieldmanager 6 (2006). - ISSN 2212-4314 - p. 40 - 41.
  graslandbeheer - sportterreinen - nematodenbestrijding - grasmatvernietiging - plagenbestrijding - gewasbescherming - plantenparasitaire nematoden - grassland management - sports grounds - nematode control - sward destruction - pest control - plant protection - plant parasitic nematodes
  Schade aan golfbanen en sportvelden wordt in Nederland vaak toegeschreven aan gebrekkige bemesting, schimmelaantasting of vreterij door emelten of andere insecten. Er wordt niet direct gedacht aan schade door aaltjes. In ons land is onderzoek naar schadelijke aaltjes, ofwel nematoden, niet standaard voor de aanleg van golfbanen, gazons of sportvelden. In tegenstelling tot landen met veel golfbanen en sportvelden zoals Engeland en de Verenigde Staten. In grondmonsters uit slecht groeiende plekken van golfbanen werden in deze landen diverse schadelijke aaltjessoorten gevonden
  Gemeentelijk gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in Noord-Holland; mate van gebruik en aanwezigheid van middelen in oppervlaktewater
  Spijker, J.H. ; Smidt, R.A. ; Niemeijer, C.M. - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1412) - 65
  herbiciden - pesticiden - waterverontreiniging - oppervlaktewater - uitspoelen - emissie - openbaar groen - sportterreinen - bestrating - noord-holland - herbicides - pesticides - water pollution - surface water - leaching - emission - public green areas - sports grounds - pavements - noord-holland
  Door chemische onkruidbestrijding kunnen bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater belanden. Voor de provincie Noord-Holland zijn de door gemeenten gebruikte hoeveelheden bestrijdingsmiddelen op verhardingen, in openbaar groen, op begraafplaatsen en sportvelden geïnventariseerd. Voorts is in beeld gebracht de aanwezigheid van door de gemeenten gebruikte bestrijdingsmiddelen en hun afbraakproducten (metabolieten) in het oppervlaktewater en in- en effluent van AWZI’s.. De gegevens van het gebruik en de aanwezigheid in het oppervlaktewater zijn in kaartvorm met elkaar vergeleken
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.