Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 55

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  FP7 project BERST: building regional strategies for biobased economies
  Leeuwen, M.G.A. van; Terluin, I.J. - \ 2015
  biobased economy - regionale ontwikkeling - strategisch management - europa - economische ontwikkeling - projecten - biobased economy - regional development - strategic management - europe - economic development - projects
  The implementation of the European bioeconomy occurs under the encouragement of entrepreneurs and political authorities, assisted by knowledge workers (R&D). The drivers are: (1) the search for alternative resources for fossil fuels; (2) the response to climate warming by becoming as CO2 neutral as possible; and (3) the industrial demand for new functionalities offered by biobased materials and chemicals. The bioeconomy could serve as an engine of economic growth in EU regions.
  Teelt op water : grote potentie, volop uitdagingen
  Vermeulen, T. - \ 2015
  Kas techniek 2015 (2015)5. - p. 14 - 18.
  glastuinbouw - teeltsystemen - hydrocultuur - recirculatie aquacultuur systemen - voedingsstoffen - productiegroei - controle - gewaskwaliteit - strategisch management - greenhouse horticulture - cropping systems - hydroponics - recirculating aquaculture systems - nutrients - production growth - control - crop quality - strategic management
  Substraatloos telen is al zo oud als de weg naar Rome. Toch is het in Nederland nooit gemeengoed geworden. Waarom is dat, en is dat terecht? De afgelopen jaren wordt er hernieuwd en door meerdere partijen tegelijk gekeken naar deze ‘nieuwe’ teeltsystemen. Wat is daarin de vooruitgang en gaat dit ergens toe leiden?
  DaVinc³i : overzicht
  Vorst, Jack van der - \ 2015
  ornamental horticulture - agricultural trade - logistics - supply chain management - international trade - telecommunications - electronic commerce - information technology - strategic management - agro-industrial chains
  DaVinc³i: sierteeltlogistiek in een dynamische eeuw : van onderbuik naar onderbouwing
  Vorst, J.G.A.J. van der; Ossevoort, R.S. - \ 2015
  DaVinc³i - 46
  sierteelt - logistiek - ketenmanagement - agro-industriële ketens - informatietechnologie - internationale handel - strategisch management - agrarische productiesystemen - landbouwkundig onderzoek - telecommunicatie - elektronische handel - ornamental horticulture - logistics - supply chain management - agro-industrial chains - information technology - international trade - strategic management - agricultural production systems - agricultural research - telecommunications - electronic commerce
  In het DaVinc³i (Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information availability) onderzoek deden drie Nederlandse universiteiten en een groot aantal bedrijven strategisch onderzoek naar deelgebieden van de sierteeltlogistiek. Die deelgebieden zijn: samenwerking/ businessmodellen, logistieke netwerken, retourlogistiek/plannen en ICT in de sector. Bij veel bedrijven is concreet en strategisch onderzoek gedaan op basis van onderzoeksvragen op bedrijfsniveau. Dit boekje verhaalt, in een aantal interviews, eerst over de algemene strategische onderzoeken en de daaruit voortvloeiende scenario’s. Daarna komt de bedrijfspraktijk aan de orde. De volgende vragen kwamen hierbij aan de orde: Met welke logistieke ketens en afzetketens krijgt de sierteeltsector in de toekomst te maken? Welke functies en processen zijn aan die ketens verbonden? Waar kun je die functies geografisch gezien het best uitoefenen? Hoe ondersteun je dat optimaal met ICT-toepassingen en businessmodellen? Wat betekent dit alles voor de sierteeltlogistiek?
  Dertig dagen droog voldoende
  Drie, I. van; Knegsel, A. van; Lam, T.G.J.M. ; Koopmans, A. - \ 2015
  Veeteelt 32 (2015)1. - ISSN 0168-7565 - p. 54 - 55.
  melkveehouderij - melkkoeien - lactatie - gustperiode - strategisch management - mastitis - dairy farming - dairy cows - lactation - dry period - strategic management - mastitis
  De afronding van het project Why Dry van Wageningen Universiteit is aanleiding om stil te staan bij de droogstand. Wat is de ideale droogstandslengte? Is doormelken of het weglaten van de droogstand aan te raden en zorgt selectief droogzetten voor meer mastitisgevallen? Veeteelt zet aan de hand van zeven vragen de onderzoeksresultaten op een rij.
  Innovatieve logistieke concepten
  Vorst, Jack van der - \ 2014
  horticulture - ornamental horticulture - international trade - logistics - supply chain management - growers - innovations - telecommunications - internet - strategic management - decision making
  Work package 6: Optimal timing, cost benefit analysis and adaptation strategies
  Ierland, E.C. van; Weikard, H.P. - \ 2014
  klimaatverandering - landgebruik - stakeholders - kosten-batenanalyse - strategisch management - climatic change - land use - stakeholders - cost benefit analysis - strategic management
  Adaptation options are very specific for the sectors and the locations involved. This means that detailed assessment of the adaptation options needs to be fine tuned to the local circumstances and that very detailed knowledge on the sectoral and technical aspects of the various adaptation options needs to be shared with the stakeholders in important sectors such as agriculture, industry, energy, transportation, recreation, nature conservation, infrastructure and housing. Stakeholders and actors have limited information on the impacts of climate change, on the strategies to adapt, and on the costs and benefits of the various adaptation options. This project aims at developing detailed methods that can be applied in various case studies in a consistent manner, considering the future climatic change, based on the scenarios of KNMI and other meteorological offices.
  The Myanmar dairy sector : a quickscan of opportunities
  Lee, J. van der; Jong, M.J. ; Thant, A.M. ; Oo, T. ; Lynn, P.K. ; Ren, X. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock research report 824) - 55
  myanmar - zuivelindustrie - productiemogelijkheden - landbouwontwikkeling - capaciteit - strategisch management - toekomst - melkveehouderij - myanmar - dairy industry - production possibilities - agricultural development - capacity - strategic management - future - dairy farming
  This report describes the Myanmar dairy sector and opportunities for development, for private as well as public actors. It describes the dairy market, dairy farming systems, and the enabling environment for dairy. A number of business opportunities are listed. It concludes with recommendations on dairy clusters, dairy strategy development , and capacity development activities.
  Robotica toepassingen in Food & Flowers
  Pekkeriet, E.J. - \ 2014
  Wageningen UR
  tuinbouw - glastuinbouw - strategisch management - gewasproductie - robots - automatisering - automatische regeling - innovaties - sensors - afstandssensoren - efficiëntie - nuttig gebruik - horticulture - greenhouse horticulture - strategic management - crop production - robots - automation - automatic control - innovations - sensors - remote sensors - efficiency - utilization
  Erik Pekkeriet is senior projectmanager Vision & Robotics bij Wageningen UR Glastuinbouw. Hij leidt projecten op het gebied van vision & robotics voor de EU en Nederlandse overheid en is betrokken bij veel robotiseringsprojecten met het tuinbouwbedrijfsleven. Hij geeft zijn visie tijdens de themabijeenkomst
  Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid
  Kogel, W.J. de; Verberkt, H. - \ 2014
  Gewasbescherming 45 (2014)5. - ISSN 0166-6495 - p. 154 - 156.
  gewasteelt - plantgezondheid - teeltsystemen - effecten - duurzaamheidscriteria - gewasbescherming - innovaties - duurzame ontwikkeling - strategisch management - crop management - plant health - cropping systems - effects - sustainability criteria - plant protection - innovations - sustainable development - strategic management
  Door gewassen nog beter weerbaar te maken tegen ziekten en plagen, kan de sector duurzamer produceren. Dit PPS-programma, binnen de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, richt zich op het verbeteren van de plantgezondheid, zowel op het niveau van de plant, het gewas, het bedrijf als op het niveau van de keten. De PPS wil tot robuuste weerbare systemen komen die zoveel mogelijk uitgaan van natuurlijk evenwicht, minimale externe inputs nodig hebben en minimale ongewenste outputs hebben. In zulke systemen zijn de kringlopen optimaal en wordt het zelfregulerend vermogen van het systeem goed benut. Tegelijkertijd blijven de productie en het bedrijfseconomische rendement op peil.
  Systeemaanpak lelieteelt
  Slootweg, G. - \ 2014
  lilium - plantmateriaal - vermeerderingsmateriaal - bedrijfshygiëne - fytosanitaire maatregelen - strategisch management - plantgezondheid - gewasbescherming - landbouwkundig onderzoek - innovaties - lilium - planting stock - propagation materials - industrial hygiene - phytosanitary measures - strategic management - plant health - plant protection - agricultural research - innovations
  Poster met informatie over een andere aanpak van de lelieteelt. Waarbij aandacht voor het project en de betekenis van systeemaanpak en wat zijn de maatregelen binnen deze andere aanpak.
  Analyse Bouwstenen Nationaal Strategisch Plan Aquacultuur
  Blonk, R.J.W. ; Beukers, R. ; Duijn, A.P. van; Burg, S.W.K. van den; Mheen, H.W. van der - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C092/14) - 33
  visserijbeleid - aquacultuur - strategisch management - marktanalyse - stimulansen - toekomst - nederland - innovaties - kennisoverdracht - fishery policy - aquaculture - strategic management - market analysis - incentives - future - netherlands - innovations - knowledge transfer
  Door de verwachte groei van de wereldbevolking, de groeiende consumptie, en het achterblijven van de productie zal het verschil in vraag en aanbod voor vis, schaal- en schelpdieren steeds groter worden. Tegelijkertijd heeft de visserijsector ook binnen de EU steeds meer moeite om aan de stijgende vraag voor deze producten te voldoen. Om de kloof tussen vraag en productie van vis, schaal- en schelpdieren te verkleinen, en niet te afhankelijk te worden van importen, zet de EU in op het stimuleren van de aquacultuursector. Volgens de nieuwe beleidsrichting in het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EMFZV) dient de ontwikkeling van aquacultuur binnen de EU zich te richten op productie- en afzetverhoging door innovaties op techniek en kennis. Het rapport bestaat uit een marktanalyse en een analyse van de belangrijkste uitdagingen en interventies die nodig zijn om het perspectief van de Nederlandse aquacultuursector te vergroten. De bevindingen zijn gebaseerd op een combinatie van literatuuronderzoek en interviews met stakeholders binnen de Nederlandse aquacultuursector.
  Van kostprijsgedreven naar marktgericht ondernemen: Factsheet
  Splinter, G.M. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR - 4
  glastuinbouw - ondernemerschap - marketingtechnieken - verkoopbevordering - strategisch management - klantrelaties - bedrijfsmanagement - innovaties - consumenten - toegevoegde waarde - greenhouse horticulture - entrepreneurship - marketing techniques - sales promotion - strategic management - customer relations - business management - innovations - consumers - value added
  Hoe krijg je de Nederlandse glastuinbouw weer gezond? De STichting versterking Afzetpositie Producenten van glasgroenten (STAP) stimuleert groentetelers om meer marktgericht te ondernemen. Deze omslag begint bij de ondernemers zelf, is de gedachte hierachter. Dit is een belangrijke voorwaarde om de ambitie te realiseren van een niet samenwerkende product- en kostprijsgedreven sector die is gericht op het binnenland, naar een consument en toegevoegde waarde gedreven glasgroentecluster, dat zich kenmerkt door samenwerking en internationale georiënteerdheid. Daartoe begeleidt LEI Wageningen UR, op initiatief van STAP, de ondernemers, individueel of als groep, met de Business Innovation Approach.
  Bedrijfsstijlen in de multifunctionele landbouw
  Bremmer, B. ; Jong, D. de; Migchels, G. - \ 2014
  Lelystad : PPO AGV (Rapporten PPO - AGV 593) - 32
  multifunctionele landbouw - ondernemerschap - strategisch management - agrarische bedrijfsvoering - multifunctional agriculture - entrepreneurship - strategic management - farm management
  Dit rapport heeft tot doel inzicht te bieden in de diversiteit in de multifunctionele landbouw op basis van strategieën van ondernemers. Het is het resultaat van een zoektocht naar mogelijke bedrijfsstijlen in de multifunctionele landbouw.
  Management of innovation in networks and alliances
  Garbade, P.J.P. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Onno Omta, co-promotor(en): Frances Fortuin. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461738127 - 125
  innovaties - bedrijfsvoering - netwerken - samenwerking - fusies - strategisch management - prestatieniveau - marktconcurrentie - innovations - management - networks - cooperation - mergers - strategic management - performance - market competition
  To remain competitive in a world of global competition a company has to adapt to changing situations at an increasing speed. This book discusses the important topic of the management of innovation in inter-organizational networks by focusing on the management of innovation both at the network level and at the strategic alliance level of the individual company.
  'MeerWaarde uit Innoveren' : Kennis & Innovatieagenda Betuwse Bloem ’13-’15 : samenvattende rapportage
  Werd, H.A.E. de; Schuur, L. ; Kloos, W. ; Pinxterhuis, E.K. - \ 2013
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 7
  tuinbouw - tuinbouwbedrijven - clusters - innovaties - samenwerking - kennisoverdracht - ondernemerschap - strategisch management - economische aspecten - betuwe - horticulture - market gardens - clusters - innovations - cooperation - knowledge transfer - entrepreneurship - strategic management - economic aspects - betuwe
  Het doel van de Greenport Betuwse Bloem is om het tuinbouwcluster in het Gelders Rivierengebied te ondersteunen om haar verdiencapaciteit te vergroten. De ambities en plannen staan in de Strategische agenda Greenport Betuwse Bloem 2012 – 2015 . Het aanjagen van innovaties en het verder versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen is hierin een speerpunt. Innovatie is voor alle onderdelen van de tuinbouwketen van belang : toelevering, teelt, logistiek en afzet. Het biedt nieuwe kansen en is essentieel om te (blijven) voldoen aan de eisen die aan de tuinbouw gesteld worden vanuit de maatschappij.
  Assessment framework and operational definitions for long-term scenarios
  Laborde, D. ; Tokgoz, S. ; Shutes, L.J. ; Valin, H. - \ 2013
  The Hague : FOODSECURE (Working paper 14) - 43
  voedselzekerheid - beleid inzake voedsel - kwantitatieve analyse - simulatiemodellen - oplossingen - strategisch management - food security - food policy - quantitative analysis - simulation models - solutions - strategic management
  To navigate among the long term challenges for global and national food security, policy makers cannot only rely on qualitative analysis. They also need quantitative tools to measure and rank the different issues that they will face and the policy responses that can be designed. FOODSECURE proposes state-of-the art simulation models that will give both researchers and policy makers the capacity to study these issues in a comprehensive framework. This paper is aimed at providing an overview of the different modeling solutions proposed in the FOODSECURE toolbox and defines a strategy for using the different models in a consistent manner. First, the different models are briefly described and compared. Next, we see how these models tackle key food security indicators and drivers and translate different assumptions about the future within their framework. We then discuss the relative strengths and weaknesses of the different models to address different policy questions. Finally, we discuss how to combine these models and which optimal level of model integration should be used for analysis.
  Strategisch Management Tool: Stragegieverkenning op basis van ondernemer, onderneming en omgeving
  Lakner, D. - \ 2013
  Wageningen : LEI Wageningen UR
  strategisch management - ondernemerschap - computer software - duurzaamheid (sustainability) - besluitvorming - strategic management - entrepreneurship - computer software - sustainability - decision making
  Dit rapport geeft de resultaten per afzonderlijk element kort weer: de ondernemer, de onderneming & de omgeving van uw bedrijf. Deze informatie geeft u de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen, zoals U die ziet. Daarna volgt de uitkomst van de berekende markt- en bedrijfsontwikkelingsstrategieën die het beste passen bij de huidige situatie. Uw eigen doel strategieën volgen hierop. Dit maakt het mogelijk om een zogenaamde GAP-analyse te tonen. Hiermee kunt u als ondernemer precies zien aan welke onderdelen van het ondernemerschap (de drie O's) er nog gewerkt moet worden om je doel strategieën te verwezenlijken. In de bijlagen kunt U een uitleg vinden van de verschillende elementen, factoren en strategieën die door de hele tool heen worden gebruikt.
  Notitie gedragen effectprotocollen voor beoordeling sectoren in het Deltaprogramma
  Polman, N.B.P. ; Reinhard, A.J. ; Oliemans, W.J. ; Wielen, P. van der; Michels, R. - \ 2013
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI, Wageningen UR : Onderzoeksveld Regionale Economie & Ruimtegebruik ) - 41
  hoogwaterbeheersing - regionale planning - natuurbescherming - landbouw - strategisch management - flood control - regional planning - nature conservation - agriculture - strategic management
  In de derde fase van het Deltaprogramma worden in afzonderlijke deelprogramma's mogelijke strategieën uitgewerkt tot meest kansrijke strategieën. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de voorbereiding van een vijftal belangrijke beslissingen in 2014, de Deltabeslissingen. Ter onderbouwing van deze Deltabeslissingen worden nu strategieën uitgewerkt. In deze strategieën is het essentieel om de opgaven voor veiligheid, zoetwatervoorziening en de rol die ruimtelijke inrichting daarbij kan spelen in samenhang te benaderen. Vraag daarbij is wat de effecten zijn op sectoren als landbouw, natuur, energie-elektriciteit, industrie en scheepvaart. Om deze effecten helder en goed in kaart te helpen brengen, zijn effectprotocollen ontwikkeld. Voor het opstellen van de protocollen hebben de auteurs deskundigen geraadpleegd in workshops en gesprekken. Deskundigen van onder andere DLG, KWR, Deltares, WUR-Alterra, LTO Noord, ZLTO, LLTB, PBL,TenneT, KEMA, Energie Nederland, VEMW, Evides Industriewater en Staatsbosbeheer hebben hun informatie willen delen ten bate van dit onderzoek. Daarnaast is prof.dr. Herman Eijsackers betrokken geweest bij de deskundigensessies modellen natuur en landbouw.
  The Emerging Geopolitics of Food: A Strategic Response to Supply Risks of Critical Imports for the Dutch Agro-Food Sector
  Ridder, M. de; Jong, S. de; Selleslaghs, J. ; Achterbosch, T.J. ; Jongeneel, R.A. ; Berkhout, P. ; Heide, M. van der - \ 2013
  The Hague : The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) & LEI, WUR (Rapport 19 | 02 | 13) - ISBN 9789491040764 - 70
  voedsel - landbouwproducten - ruwe grondstoffen - vraag - overheidsbeleid - voedselzekerheid - handelspolitiek - internationale economie - politieke conflicten - risicobeheersing - strategisch management - food - agricultural products - raw materials - demand - government policy - food security - trade policy - international economy - political conflicts - risk management - strategic management
  Interdependencies in the field of food, agriculture, and raw materials are growing. Global population growth, rising prosperity, and changing consumption patterns in emerging economies have increased the demand for all three. Geopolitical trends shape global markets for food, agriculture, and raw materials and carry consequences for the Dutch agro-food sector. Critical sectors of the Dutch agricultural complex are dependent on imported raw materials from the rest of the world and are therefore vulnerable to supply disruptions resulting from geopolitical developments. This report explores how the Dutch government could strengthen the resilience of the Dutch agro-food system and mitigate risks to the supply of critical raw material imports.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.