Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 16 / 16

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Dierenartsen buigen zich over derogatierantsoen
  Vegte, Zwier van der - \ 2013
  dairy farming - dairy cattle nutrition - maize - zea mays - fertilizer application - nitrogen - phosphorus - manure policy - environmental policy - feed formulation - veterinarians - veterinary practice
  Stalbranden. Impact, oorzaken en preventie.
  Hopster, Hans - \ 2012
  animal housing - stalls - fire - fire prevention - fire management - animal welfare - veterinarians - animal health - animal production
  Udder health and communication : proceedings of the international conference 25-27 October 2011, Utrecht, the Netherlands
  Hogeveen, H. ; Lam, T.J.G.M. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086861859
  melkvee - boeren - uiers - diergezondheid - rundermastitis - ziektebestrijding - dierziektepreventie - motivatie - communicatie - houding van boeren - kennis van boeren - dierenartsen - agrarische economie - diagnostiek - therapie - dairy cattle - farmers - udders - animal health - bovine mastitis - disease control - animal disease prevention - motivation - communication - farmers' attitudes - farmers' knowledge - veterinarians - agricultural economics - diagnostics - therapy
  In dairy industries throughout the world there is a desire to optimize udder health. An improved udder health will lead to improved animal welfare, improved production efficiency and a reduction of the use of antibiotics. To improve udder health, first of all, technical knowledge on issues such as treatment, milking, infectious pressure and host resistance is important. However, over the years we learned that knowledge alone is not enough: knowledge has to be used. And for knowledge to be used, farmers have to be motivated. This requires knowledge about motivation and communication. In this book, recent knowledge on technical udder health issues is combined with knowledge on motivation and communication. A large number of descriptions of mastitis control programs that are being carried out worldwide is combined with more specific studies. These are aimed at effective advising, motivation and communication strategies, economics, and technical studies on mastitis control and prevention. Therefore, this book provides an applied source of information for all that are willing to improve udder health.
  Grip op anitbioticagebruik op melkveebedrijven
  Kuipers, A. ; Wemmenhove, H. - \ 2010
  V-focus 7 (2010)5. - ISSN 1574-1575 - p. 44 - 45.
  melkveehouderij - antibiotica - dosering - dierenartsen - gegevens verzamelen - dairy farming - antibiotics - dosage - veterinarians - data collection
  Het antibioticagebruik op het bedrijf kan op eenvoudige wijze in beeld worden gebracht met de zogenoemde dierdagdosering. Data van de dierenartsenpraktijk (DAP) of van de veehouder vormen de basis voor de berekening van dit kengetal. Echter, bij data van de DAP hebben we te maken met voorraadvorming op het bedrijf en bij data van de bedrijfsmanagementprogramma’s met wisselende kwaliteit van data. Een efficiëntieslag bij de dataverzameling is zeer welkom.
  Verslag symposium : "M€€r welzijn zonder pijn"
  Driesse, M. ; Kluivers-Poodt, M. - \ 2010
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 135 (2010)11. - ISSN 0040-7453 - p. 472 - 473.
  dierhouderij - rundveehouderij - varkenshouderij - dierenwelzijn - veterinaire praktijk - dierenartsen - conferenties - animal husbandry - cattle husbandry - pig farming - animal welfare - veterinary practice - veterinarians - conferences
  Op 27 april 2010 hield men in Lelystad het symposium 'Meer welzijn zonder pijn' over het thema welzijn bij landbouwhuisdieren, georganiseerd door Wageningen UR Livestock Research in samenwerking met Boehringer Ingelheim. Hoewel het symposium primair bedoeld was voor rundvee- en varkensdierenartsen, bestond het publiek voor ongeveer de helft uit overige belangstellenden, die affiniteit hebben met het thema welzijn en de agrarische sector.
  Pijnsignalen, wat doen we ermee?
  Driesse, M. ; Kluivers-Poodt, M. - \ 2010
  Veehouder en Dierenarts 24 (2010)1. - ISSN 1381-8007 - p. 22 - 23.
  melkveehouderij - melkkoeien - vaarzen - kalven - pijnstillende middelen - dierenartsen - pijn - dierenwelzijn - dairy farming - dairy cows - heifers - calving - analgesics - veterinarians - pain - animal welfare
  Dieren, dus ook koeien, laten niet snel merken dat ze pijn hebben. Want daarmee laten ze zien dat ze verzwakt zijn en dus een gemakkelijke prooi vormen. Hoogleraar veterinaire anesthesiologie prof. dr. Ludo Hellebrekers zei het vorig jaar tijdens een voordracht voor dierenartsen over pijn als volgt: “De grootste valkuil is: ik zie geen abnormaal gedrag, dus het dier heeft geen pijn.”
  Dierenarts laat kansen liggen
  Jansen, J. - \ 2008
  V-focus 5 (2008)1. - ISSN 1574-1575 - p. 22 - 25.
  melkveehouderij - dierenartsen - samenwerking - motivatie - bedrijfsvoering - dairy farming - veterinarians - cooperation - motivation - management
  De dierenarts is hét aanspreekpunt voor veehouders als het over uiergezondheid gaat. Van deze positie zijn zij zich echter onvoldoende bewust, zo blijkt uit enquêtes en interviews van het UGCN met veehouders en dierenartsen. Dierenartsen krijgen mede daarom het advies meer open vragen te stellen, zich te verdiepen in de doelen van de veehouder en de samenwerking aan te gaan met andere partijen
  Overheid en verantwoord AB-gebruik
  Anonymous, ; Nielen, A. - \ 2007
  livestock farming - veterinary science - veterinary products - antibiotics - veterinarians - public health - government policy - antibiotic resistance
  Productenlijst bij pilot gegevensuitwisseling dap's
  Bokma-Bakker, M.H. - \ 2007
  [S.l.] : S.n. - 13
  dierenartsen - veterinaire diensten - veterinaire producten - informatieverspreiding - veterinarians - veterinary services - veterinary products - diffusion of information
  Deze notitie gaat in op de producten die kunnen worden gegenereerd uit de huidige gegevensuitwisseling tussen dierenartsenpraktijken (pilotperiode augustus ’06 – maart ‘07) en hoe deze kunnen aansluiten bij de uiteenlopende behoeften van stakeholders. We onderscheiden hierbij 3 groepen stakeholders: praktiserende dierenartsen; primaire sector / georganiseerd bedrijfsleven; overheid. De productenlijst is bedoeld als achtergrondinformatie bij te houden interviews in februari ’07 met belangrijke stakeholders om hun precieze informatiebehoeften te achterhalen, welke informatieproducten daarbij aansluiten en andere relevante zaken
  Effect van verdoofd castreren van biologische biggen op de dierenartskosten en arbeidsbelasting van de varkenshouder
  Eijck, L. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Kiezenbrink, M. ; Vink, A. - \ 2007
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 132 (2007)12. - ISSN 0040-7453 - p. 476 - 479.
  castratie - bedwelmen - biggen - kostenanalyse - arbeidsomstandigheden - werkorganisatie - richtlijnen (guidelines) - dierenartsen - dierenwelzijn - biologische landbouw - castration - stunning - piglets - cost analysis - working conditions - organization of work - guidelines - veterinarians - animal welfare - organic farming - pain - responses
  We studied the costs of the veterinarian and physical work load for the farmer of anaesthetizing piglets before surgical castration compared with castration without anaesthesia on seven organic pig farms. Based on experiences from farmers and veterinarians in Norway a protocol 'Castration with anaesthesia' was formulated. This protocol was tested on the Experimental Farm at Raalte and then applied on six organic pig farms. By means of video recording it was measured how much time it takes to castrate and anaesthetize the piglets. The veterinarian anaesthetized the piglets with lidocame. The work load for the farmer was measured by scoring the physical load for the back and the upper limbs. It took 142 and 81 seconds per litter, respectively, to castrate and anaesthetize the piglets. The waiting time between anaesthesia and castration varied from 10 to 20 minutes on the six farms. Based on these measurements, it was calculated that the costs of the veterinarian (excluding call out fee) of anaesthetizing piglets are is an element of 1.73 per litter with five boars. The costs of lidocaine are is an element of 0.25 per litter with five boars. The costs per kg organic pig meat are is an element of 0.012. The farmers and their veterinarians were asked to react on some theses. They all agreed that the pig farmer should perform the anaesthesia with lidocaine. Anaesthetizing piglets before castration did not affect the physical load for the back and the upper limbs of the pig farmer.
  Startnotitie gegevensuitwisseling prepilot dap-netwerk
  Bokma-Bakker, M.H. - \ 2006
  [S.l.] : S.n. - 5
  dierenartsen - veterinaire diensten - veterinaire praktijk - varkenshouderij - varkensziekten - monitoring - netwerken - veterinarians - veterinary services - veterinary practice - pig farming - swine diseases - monitoring - networks
  Een aantal actuele ziekten bij varkens wordt genoemd, waarvoor gegevensuitwisseling voor dierenartsen nuttig kan zijn
  Voortgangsrapportage analyse slagingskans : Dap-netwerk
  Bokma-Bakker, M.H. - \ 2006
  [S.l.] : S.n. - 2
  dierenartsen - veterinaire diensten - veterinaire praktijk - monitoring - netwerken - veterinarians - veterinary services - veterinary practice - monitoring - networks
  De Begeleidingscommissie Datamonitor Varkens heeft op 17-3-'06 geconcludeerd dat het goed is om in een strategisch overleg met dierenartsenpraktijken na te gaan of de uit eerder analyse naar voren gekomen onderdelen van monitoring de benodigde energie met zich meedragen om een DAP-netwerk op dit punt van de grond te krijgen. De Begeleidingscommissie heeft WUR op gevraagd om het voortouw te nemen in het organiseren van dit overleg. Naar aanleiding hiervan zijn door WUR 2 workshops met 4 dierenartsen uit landelijk en regionaal opererende dierenartsenpraktijken gehouden
  Eerste schets voor een monitoringssysteem van dierenartsenpraktijken : workshop dierenartsen monitoring diergezondheid 1 mei '06
  Bokma-Bakker, M.H. - \ 2006
  Wageningen : Animal Sciences Group - 9
  dierenartsen - veterinaire diensten - veterinaire praktijk - informatieverspreiding - veterinarians - veterinary services - veterinary practice - diffusion of information
  In deze notitie staan de eerste schetsen over mogelijke uitwisseling van veterinaire informatie tussen dierenartsenpraktijken, zoals deze op 1 mei '06 in een workshop naar voren zijn gebracht. Afgesproken is dat de ideeën eerst besproken worden binnen de eigen praktijk om na te gaan hoe collega's er over denken, waarna, bij voldoende draagvlak, in een 2e workshop één en ander verder kan worden aangescherpt
  Veterinary advice to entrepreneur-like dairy farmers
  Noordhuizen, J.P.T.M. ; Egmond, R. ; Dellen, D.K.H. ; Jorritsma, R. ; Hogeveen, H. ; Werven, T. van; Vos, P.L.A.M. ; Lievaart, J.J. - \ 2006
  Capelle a/d IJssel : Pfizer Animal Health - 34
  dierenartsen - veterinaire diensten - boeren - melkveebedrijven - ondernemerschap - attitudes - vaardigheden - communicatie - consulenten - coachen - veterinarians - veterinary services - farmers - dairy farms - entrepreneurship - attitudes - skills - communication - consultants - coaching
  De dierenarts van morgen : veterinair loonwerker of veterinair bedrijfsadviseur?
  Egmond, M.J. van; Jorritsma, R. ; Vos, P.L.A.M. ; Werven, T. van; Lievaart, J.J. ; Dellen, D.K.H. ; Noordhuizen, J.P.T.M. ; Hogeveen, H. - \ 2006
  Capelle a/d Ijssel : Pfizer Animal Health - 41
  dierenartsen - veterinaire diensten - boeren - melkveebedrijven - ondernemerschap - attitudes - vaardigheden - communicatie - consulenten - coachen - veterinarians - veterinary services - farmers - dairy farms - entrepreneurship - attitudes - skills - communication - consultants - coaching
  Over de ratio van coöperatie : een speltheoretische benadering met een toepassing bij de mogelijke invloed van diergeneesmiddelen op voedselveiligheid = About reasons for cooperation : a game theoretical approach and an application to the potential influence of veterinary medicinal products on food safety
  Vaarkamp, H. - \ 2001
  Wageningen University. Promotor(en): G. van Dijk; A. Pijpers. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058083791 - 136
  samenwerking - boeren - dierenartsen - speltheorie - computersimulatie - antibioticumresiduen - voedselveiligheid - voedingsmiddelenwetgeving - veterinaire producten - besluitvorming - cooperation - farmers - veterinarians - game theory - computer simulation - antibiotic residues - food safety - food legislation - veterinary products - decision making

  The central question in this study is: how can cooperation emerge in a non policed society? Due to the increasing availability of computers the answer has been sought by game theorists, too. In earlier times the search for the answer was characterised by trying to find simple patterns in a complex reality, but game theorists try to compose complex reality by evolutionary development starting with simple virtual individuals interacting according simple rules. Cooperation and its counterpart defection are studied by using the Prisoner's Dilemma (PD). In the 1980s the strategy TIT FOR TAT (TFT) has been discovered to use the right amount of cooperation to generate stable development. The essential elements of TFT are: always a cooperative start, immediate retaliation when confronted with defection and immediate reconciliation. The discovery of TFT has been inspirational to many scientists; the strategy has been analysed thoroughly and improvements have been proposed. Sociobiologists have found examples of the application of TFT in real life many times.

  In this study we pay attention to the history of TFT, the Prisoner's Dilemma and the game theoretical analysis.

  For cooperation to emerge direct reciprocity has been a conditio sine qua non , so counterparts had to meet over and over again. In 1998 the results of an experiment showed that indirect reciprocity could do the job as well. The experiment used a complex computer simulation model which was rebuilt by us. Surprisingly enough, the repetition of the experiment gave different results all the time, which questioned the conclusion. A hundredfold repetition showed the published result to be just one of many potential outcomes. We then have modified the model by introducing trust. A new series of one hundred experiments showed the original conclusion now to be right: indirect reciprocity is sufficient to make cooperation emerge, but trust is needed. This might be the first time that trust is no longer restricted to the field of belief, hope and love, and has become part of the rational answer to the central question. Fukuyama already established the importance of trust in (economical) life, but he considered trust to be part of the economically important phenomena which cannot be explained rationally.

  Next, the modified computer simulation model has been applied to an every day practical situation where a veterinary surgeon and a farmer must decide about medication of food producing animals. First the importance of veterinary medicinal products (VMPs) and especially antimicrobial agents is shown, not only as beneficial compounds for animal health and animal welfare but as risks as well, being potential sources of residues in food originating from animals. Part of the study is some work about residues caused by a widely used VMP for piglets containing penicillin. The aim of this work is to prove the correctness of legislation concerning residues. Farmers and veterinarians are prone to doubt this correctness. But MRLs do really matter. A survey of the results of an enquiry among 30 European veterinary surgeons regarding this subject is given; this survey shows the issue to exist among veterinarians.

  Using the modified model the problem to study was to find out how to guarantee that both farmer and veterinarian take the right decisions concerning food safety. Cooperation is respecting the waiting time and defection is not respecting it. The results of the application of the modified model are proof that payoff for the farmer is the most important factor. Educational ability of the veterinary surgeon does have some influence, too, but this influence is only moderate.

  Whereas the first part of the study increases our knowledge about cooperative science the second part illustrates a rather new approach to veterinary questions.

  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.