Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 55

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==weather
Check title to add to marked list
Why does rain exist?
Dijksma, R. - \ 2017
Wageningen :
weather - rain - clouds
We always talk about the weather and are afraid of the clouds. What is the function of the different clouds we see?
McGraze : Concept model for modern continuous stocking
Klein Koerkamp, Pim ; Li, Peiyun ; Oostdam, Marieke ; El-Din Sherif, Mohie ; Stienezen, M.W.J. ; Philipsen, A.P. - \ 2015
Wageningen UR Livestock Research - 31 p.
dairy farms - grasslands - grazing - pastures - weather - management - stocking density - tools - dairy farming - melkveebedrijven - graslanden - begrazing - weiden - weer - bedrijfsvoering - bezettingsdichtheid - gereedschappen - melkveehouderij
This report analysed the modern continuous stocking system for dairy farms in the Netherlands. This system has to deal with a minimum grass height of 8 or 10cm (depending on the season) in order to obtain maximum grass production. A model should predict the available herbage mass under changing weather conditions and therefore the available fresh grass and the related amount of additional feed needed for the cows. A concept model, called McGraze, is developed for farmers in order to manage modern continuous stocking (Figure 1). McGraze consists of a grass production section and a stoking related section. The grass production section is based on an existing grass production model called LINGRA, which resulted from a literature review to be the most accurate model to predict grass production. LINGRA needs some minor changes in order to fit into McGraze. The stocking related section is key to the final hours of stocking and the related additional feeding, which are the outputs of McGraze. All values used to predict the outputs are a result of a literature study on grass height, grass quality, grass intake and the effect of stocking on grass growth.
Anticiperen op het weer om emissie arm mest uit te rijden = Low emission manure application by anticipating on the weather
Ipema, A.H. ; Goense, D. ; Huijsmans, J.F.M. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 862) - 31
dierlijke meststoffen - ammoniakemissie - bemesting - weer - injectie - nederland - animal manures - ammonia emission - fertilizer application - weather - injection - netherlands
Extreem weer remt opbrengst snijmais
Colenbrander, E. ; Groten, J.A.M. - \ 2014
Melkvee Magazine 13 (2014)2. - p. 32 - 33.
zea mays - weer - gewasopbrengst - maïskuilvoer - bemesting - kalium - dosering - weather - crop yield - maize silage - fertilizer application - potassium - dosage
Een opbrengst van 50 ton per hectare. Een dergelijk resultaat is mogelijk als de weersomstandigheden meezitten. Maar het weer wordt extremer en er dreigt kalitekort. Er is ook goed nieuws: er komen telkens nieuwe rassen, die nog beter scoren in opbrengst en voederwaarde.
Klimaatverandering en sortiment
Hoffman, M.H.A. - \ 2013
climatic change - crops - public green areas - shrubs - winter hardiness - weather - species
Risicobeheer in de land- en tuinbouw; Het belang van bewustwording en preventie
Meulen, H.A.B. van der; Asseldonk, M.A.P.M. van; Verstegen, J.A.A.M. - \ 2012
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-nota : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - 52
landbouw - tuinbouw - agrarische bedrijfsvoering - risicobeheersing - gewasbescherming - dierziekten - weer - marktprijzen - overheidsbeleid - agriculture - horticulture - farm management - risk management - plant protection - animal diseases - weather - market prices - government policy
Het ministerie van EZ wil de komende jaren naar een vorm van integraal risicobeheer met aandacht voor risicobewustwording en preventie. Hiermee wordt de vraag relevant hoe de overheid in wisselwerking met bedrijfsleven, belangenbehartiging en onderwijs het gedrag van ondernemers kan beïnvloeden, zodat ze zich meer bewust zijn van de risico's en meer aan risicopreventie doen om schade te voorkomen. Bewustwording van risico's bij agrarische ondernemers moet verbeteren voor de vier onderzochte risicogebieden: fytosanitair, veterinair, weer, en markt en prijs.
Oppervlakkige afspoeling op landbouwgronden : bemestingstool: een instrument ter voorkoming van incidentele nutriëntenverliezen door opppervlakkige afvoer
Assinck, F.B.T. ; Salm, C. van der - \ 2012
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2271) - 44
kunstmeststoffen - bemesting - oppervlakkige afvoer - hydrologie - oppervlaktewaterkwaliteit - oppervlaktewater - weersvoorspelling - weer - simulatiemodellen - landbouwgronden - fertilizers - fertilizer application - runoff - hydrology - surface water quality - surface water - weather forecasting - weather - simulation models - agricultural soils
Oppervlakkige afvoer kan een belangrijke route zijn waarlangs nutriënten in het oppervlaktewater terecht komen. Het voorkomen van incidentele nutriëntenverliezen via oppervlakkige afvoer na een bemesting kan een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater op afspoelingsgevoelige gronden. Het is verstandig om de bemesting uit te stellen op momenten dat de risico’s op oppervlakkige afvoer groot zijn. De risico’s kunnen worden ingeschat aan de hand van de meerdaagse weersverwachting en de heersende hydrologische condities. In dit rapport wordt een instrument beschreven waarmee op basis van de gemeten weer- en neerslagverwachtingen adviezen gegeven worden ten aanzien van het wel of niet uitvoeren van een bemesting. Deze bemestingstool is vervolgens getest op een zware komklei-locatie.
Mapping yield variability of sorghum and millet in Mali
Conijn, J.G. ; Hengsdijk, H. ; Rutgers, B. - \ 2012
Wageningen : Plant Research International (Report / Plant Research International 440) - 14
sorghum - pennisetum - gierst - gewasopbrengst - weersgegevens - weer - landgebruik - bodem - simulatiemodellen - mali - millets - crop yield - weather data - weather - land use - soil - simulation models
Klimaatverandering in Zeeuws-Vlaanderen
Blom-Zandstra, G. ; Bos, E.J. ; Klundert, M. van de; Tempelman, M. ; Provoost, K. ; Verkruysse, B. - \ 2012
Landwerk 1 (2012)februari. - ISSN 1567-1844 - p. 8 - 12.
klimaatverandering - regionale planning - landgebruik - weer - perceptie - akkerbouw - tuinbouw - zeeuws-vlaanderen - climatic change - regional planning - land use - weather - perception - arable farming - horticulture
Scenariostudies van het KMNI over mogelijke klimaatverandering laten zien dat het weer in de nabije toekomst merkbaar zal veranderen. Volgens het Klimaateffectschetstboek Zeeland zijn in deze provincie klimaateffecten aanzienlijk. De vraag is wat de gevolgen daarvan zijn voor ondernemers in de landbouw en de toeristische sector. Zeker als de Zeeuws-Vlaamse economie verder onder druk komt te staan door krimp en vergrijzing, is het voor beide sectoren in de regio van belang voorbereid te zijn op de toekomst.
On the wings of change : species' responses in fragmented landscapes under climate change
Cormont, A. - \ 2011
Wageningen University. Promotor(en): Paul Opdam, co-promotor(en): Jana Verboom-Vasiljev; Claire Vos. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085859574 - 217
klimaatverandering - weer - verspreiding - overleving - uitsterven - populatiedynamica - landschap - habitatfragmentatie - fauna - lepidoptera - climatic change - weather - dispersal - survival - extinction - population dynamics - landscape - habitat fragmentation - fauna - lepidoptera
Omdat klimatologische condities bepalen wat geschikt habitat is voor soorten, kan klimaatverandering in de zin van temperatuursstijging ook leiden tot verschuivingen in de verspreiding van soorten. De mogelijkheid van soorten om zich ook daadwerkelijk te vestigen in de nieuwe geschikte habitatgebieden, is afhankelijk van hun reproductiesnelheid en dispersiecapaciteit. Soorten die weinig mobiel zijn, hebben een langere periode nodig om zich te verplaatsen naar locaties met nieuw ontstaan habitat, en óf die soorten deze locaties daadwerkelijk zullen bereiken, hangt af van de mate van habitatfragmentatie en de mate waarin de soorten daar last van hebben.
Praktijktoetsing stikstofbemesting hyacint via blad
Belder, P. ; Vreeburg, P.J.M. - \ 2011
hyacinten - bloembollen - bloementeelt - stikstof - bemesting - bladvoeding - herbiciden - weer - zonne-instraling - hyacinths - ornamental bulbs - floriculture - nitrogen - fertilizer application - foliar nutrition - herbicides - weather - insolation
Informatieposter "praktijktoetsing stikstofbemesting hyacint via blad". Bladbemesting blijkt een bruikbaar alternatief voor korrelbemesting indien er te weinig neerslag valt in de maanden april en mei om korrelmest in te spoelen. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met weersomstandigheden, zoals niet te scherpe zon, geen harde wind en niet toepassen in combinatie met herbiciden
Coincidence of variation in yield and climate in Europe
Peltonen-Sainio, P. ; Jauhiainen, L. ; Trnka, M. ; Olesen, J.E. ; Calanca, P. ; Eckersten, H. ; Eitzinger, J. ; Gobin, A. ; Kersebaum, K.C. ; Kozyra, J. ; Kumar, S. ; Marta, A. Dalla; Micale, F. ; Schaap, B.F. ; Seguin, B. ; Skjelvag, A.O. ; Orlandini, S. - \ 2010
Agriculture, Ecosystems and Environment 139 (2010)4. - ISSN 0167-8809 - p. 483 - 489.
gewasopbrengst - veldgewassen - weer - agrometeorologie - europa - crop yield - field crops - weather - agricultural meteorology - europe - high-temperature - grain-growth - drought - barley - crops - variability - quality - key
We aimed to characterise the coincidence of yield variations with weather variables for major field crops using long-term datasets and reveal whether there are commonalities across the European agricultural regions. Long-term national and/or regional yield datasets were used from 14 European countries (total of 25 regions). Crops studied were spring and winter barley and wheat, winter oilseed rape, potato and sugar beet. Relative yield deviations were determined for all crops. Meteorological data on monthly means for temperature variables, solar radiation, accumulated precipitation and evapotranspiration were provided for the relevant agricultural regions of each country for 1975-2008. Harmful effects of high precipitation during grain-filling in grain and seed crops and at flowering in oilseed rape were recorded. In potato reduced precipitation at tuber formation was associated with yield penalties. Elevated temperatures had harmful effects for cereals and rapeseed yields.
Research activities in regional crop modelling and yield forecasting
Wit, A.J.W. de; Diepen, C.A. van; Boogaard, H.L. - \ 2009
Agro Informatica 22 (2009)2. - ISSN 0925-4455 - p. 25 - 27.
gewasopbrengst - oogstvoorspelling - weer - remote sensing - monitoring - modellen - neerslag - gewasgroeimodellen - gewasmonitoring - crop yield - yield forecasting - weather - models - precipitation - crop growth models - crop monitoring
CGMS is being applied successfully within the MARS Crop Yield Forecasting System for qualitative monitoring of the growing season and for making quantitative crop yield forecasts. Nevertheless, there are large uncertainties related to applying crop growth models over large areas.
IT architecture of the MARS crop yield forecasting system
Lokers, R.M. ; Kraalingen, D.W.G. van; Boogaard, H.L. - \ 2009
Agro Informatica 22 (2009)2. - ISSN 0925-4455 - p. 21 - 23.
gewasopbrengst - oogstvoorspelling - weer - remote sensing - monitoring - gewasmonitoring - gewasgroeimodellen - crop yield - yield forecasting - weather - crop monitoring - crop growth models
The Crop Growth Monitoring System (CGMS) provides operational services and analysis tools to the Joint Research Centre of the European Commission (JRC) in the area of crop monitoring and crop yield forecast, as part the MARS Crop Yield Forecasting System.
History of CGMS in the MARS project
Diepen, C.A. van; Boogaard, H.L. - \ 2009
Agro Informatica 22 (2009)2. - ISSN 0925-4455 - p. 11 - 14.
gewassen - oogstvoorspelling - weer - monitoring - remote sensing - onderzoeksprojecten - geschiedenis - gewasgroeimodellen - gewasmonitoring - crops - yield forecasting - weather - research projects - history - crop growth models - crop monitoring
The MARS project (Monitoring Agriculture with Remote Sensing) was initiated by the European Commission (EC) in 1988 as a research programme in which three Directorates were involved: DG-Agriculture, Eurostat and the Joint Research Centre (JRC)
Overview CGMS and related tools
Boogaard, H.L. ; Wijngaart, R. van der; Diepen, C.A. van - \ 2009
Agro Informatica 22 (2009)2. - ISSN 0925-4455 - p. 8 - 10.
gewassen - oogstvoorspelling - weer - gewasopbrengst - monitoring - gewasgroeimodellen - crops - yield forecasting - weather - crop yield - monitoring - crop growth models
The main purpose of Crop Growth Monitoring System CGMS is to estimate the influence of weather conditions on crop growth and yield on regional scale (provinces, countries, continents). Therefore, CGMS combines aspects of both weather data processing and collection as well as modelling crop growth and development.
Lofar Agro : gewasmonitoring en microklimaatmodellering ten behoeve van plaatsspecifieke beheersing van Phytophthora infestans : microklimaat en Phytophthora infectierisico's
Kessel, G.J.T. - \ 2009
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 265) - 18
phytophthora infestans - aardappelen - infectiebestrijding - gewassen - weer - microklimaat - gebladerte - fungiciden - precisielandbouw - gewasmonitoring - fabrieksaardappelen - potatoes - infection control - crops - weather - microclimate - foliage - fungicides - precision agriculture - crop monitoring - starch potatoes
In de zomer van 2008 is het microklimaat in aardappel op twee plaatsen in Nederland zeer gedetailleerd gemeten. Deze meetsessies hebben unieke datasets opgeleverd m.b.t. het microklimaat in een aardappelgewas en de invloed daarop van de hoeveelheid loofmassa, de plaats en de hoogte in het gewas
De gevolgen van klimaatverandering voor recreatie en toerisme : kansen voor de recreatiesector
Jonge, C. de; Gijsbertse, H. ; Goossen, C.M. - \ 2008
Den Haag : Stichting Recreatie - 58
recreatie - toerisme - weer - klimaatverandering - recreation - tourism - weather - climatic change
Het weer is van grote invloed op de keuzes die mensen maken in hun vrije tijd. Veel activiteiten worden alleen ondernomen bij bepaalde weersomstandigheden, en veel vakantiebestemmingen danken hun populariteit aan het klimaat. Als het klimaat verandert, heeft dit dus gevolgen voor de activiteiten die mensen ondernemen en de bestemmingen die zij bezoeken. Achtereenvolgens komen aan de orde: de gevolgen van klimaatverandering voor het weer, voor toerisme, voor recreatie; de invloed van adaptatieplannen op recreatie en toerisme (uitgesplitst naar Nederland Hoog en Laag)
Maak paden hard en geef koe ruimte
Versteeg, A. - \ 2007
Boerderij/Veehouderij 92 (2007)11. - p. 16 - 17.
veehouders - melkveebedrijven - rundvee - koeien - begrazing - weiden - beweidingsintensiteit - grasmatvernietiging - flexibiliteit - melkkoeien - weer - graastijd - stockmen - dairy farms - cattle - cows - grazing - pastures - grazing intensity - sward destruction - flexibility - dairy cows - weather - grazing date
Veehouders met veel vee zijn al gauw huiverig om de koeien naar buiten te doen. He gebrek aan overzicht en vertrapping in het land zijn gemakkelijk te voorkomen. Een dertiental tips worden gegeven
Knelpunten en oplossingen Praktijkgroep Hoge Productie (Koe & Wij)
Animal Sciences Group (ASG), - \ 2007
melkveehouderij - melkkoeien - weiden - begrazing - melkproductie - voedering - weer - melkveebedrijven - dairy farming - dairy cows - pastures - grazing - milk production - feeding - weather - dairy farms
Het project Koe & Wij heeft inmiddels twee weideseizoenen achter de rug. Hoe is het de deelnemers in de vier praktijkgroepen de afgelopen twee jaren vergaan? Hebben ze gezamenlijk oplossingen gevonden voor de benoemde knelpunten in hun praktijkgroep? Hebben ze die oplossingen ook al in de dagelijkse praktijk toegepast? Allemaal vragen waar per groep antwoord op wordt gegeven in een serie van vier publicaties. In dit derde deel aandacht voor de praktijkgroep Hoge Productie
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.