Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 84

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Ankerkuilmonitoring Westerschelde: resultaten 2016
  Boois, I.J. de; Asch, M. van; Couperus, A.S. - \ 2016
  IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C113/16) - 19
  monitoring - visserij - visstand - westerschelde - nederland - monitoring - fisheries - fish stocks - western scheldt - netherlands
  Monitoring vooroeververdediging Oosterschelde 2015 : locaties: Zeelandbrug en Lokkersnol
  Tangelder, Martijn ; Heuvel-Greve, Martine van den; Kluijver, Maria de - \ 2016
  Yerseke : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C098/16) - 86
  oeverbescherming van rivieren - dijken - steenwerk - aquatische ecosystemen - zware metalen - waterorganismen - oosterschelde - westerschelde - nederland - riverbank protection - dykes - stonework - aquatic ecosystems - heavy metals - aquatic organisms - eastern scheldt - western scheldt - netherlands
  Rijkswaterstaat heeft aan Wageningen Marine Research opdracht gegeven om in 2015 de T6-monitoring uit te voeren voor Cluster 1 locaties Zuidhoek-De Val (“Zeelandbrug”) en Cauwersinlaag (“Lokkersnol”) in de Oosterschelde. Het doel van deze monitoring is het bepalen van de samenstelling en biodiversiteit van de aanwezige levensgemeenschappen op harde en zachte substraten, en de bepaling van de gehalten aan zware metalen in mosselen en oesters. Voor locatie Lokkersnol is de monitoring alleen op levensgemeenschappen van zachte substraten gericht. De monitoring is uitgevoerd in samenwerking met Stichting Zeeschelp en TNO.
  De relatie tussen bodemdieren en hydro- en morfodynamiek in het sublitoraal en litoraal van de Westerschelde
  Ysebaert, T. ; Craeymeersch, J.A.M. ; Wal, Daphne van der - \ 2016
  IMARES (Rapport / IMARES C066/16) - 84
  bodemfauna - bodembiologie - hydrodynamica - westerschelde - soil fauna - soil biology - hydrodynamics - western scheldt
  Deze studie, in opdracht van Rijkswaterstaat, heeft als doel de relatie tussen bodemdiergemeenschappen en abiotische omgevingsvariabelen nader te onderzoeken en daarmee een betere onderbouwing te verkrijgen van de grens tussen hoog- en laagdynamische gebieden in de sublitorale en litorale gebieden van de Westerschelde.
  Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2015 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in schelpdieren
  Kwadijk, C.J.A.F. ; Hoek, M. - \ 2016
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C033/16) - 38
  westerschelde - eems-dollard - bivalvia - oesters - crassostrea gigas - monitoring - western scheldt - eems-dollard - bivalvia - oysters - crassostrea gigas - monitoring
  In opdracht van Rijkswaterstaat zijn door IMARES Wageningen UR werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. In dit project, gebaseerd op het door RWS aangeleverde werkdocument “Monitoring chemische stoffen in mariene schelpdieren 2015, meetplan chemisch meetnet MWTL”, worden schelpdieren van twee locaties , Westerschelde en de Eems-Dollard, onderzocht op de gehalten van milieukritische stoffen, zowel organische contaminanten als metalen. Deze schelpdieren worden door RWS aangeleverd in vijf lengteklassen. De beschikbaarheid van grote blauwe mosselen in de Westerschelde is echter laag, mede door verdringing door de Japanse oester, Crassostrea giga. In de Eems-Dollard zijn alle klassen mosselen schaars. Het gebruik van de Japanse oester als monitoringsalternatief voor de blauwe mossel is in overeenstemming met het OSPAR CEMP/JAMP-programma. Daarom kunnen als alternatief voor de blauwe mosselen ook Japanse oesters worden bemonsterd. Vanaf 2014 zijn ook de componenten heptachloor, HBCD en de perfluorverbindingen aan de te analyseren lijst milieukritische stoffen toegevoegd, vanwege Richtlijn 2013/39/EU die 12 augustus 2013 is gepubliceerd en rechtsgeldig wordt vanaf 2018. De werkzaamheden zijn in 2015 wederom volgens RWS protocol uitgevoerd, met de kanttekening dat de grootste lengteklasse mosselen voor de locatie Westerschelde niet is geleverd. Het mogelijke alternatief, de Japanse oester, is ook niet aan geleverd. In de locatie Eems-Dollard werden ook dit jaar onvoldoende mosselen aangetroffen, daarom is in overleg met RWS besloten ook dit jaar weer de Japanse Oesters te analyseren. Dit is afwijkend van het oorspronkelijke projectplan. De resultaten zijn in tabelvorm als bijlagen achter in dit rapport bijgevoegd en worden als DIF-files aangeleverd voor opslag in DONAR.
  Kuilen op de Westerschelde : Data rapport 2015
  Goudswaard, P.C. ; Asch, M. van - \ 2015
  Yerseke : IMARES (IMARES / Rapport ) - 14
  kaderrichtlijn water - waterbeheer - monitoring - bemonsteren - pelagische visserij - westerschelde - water framework directive - water management - monitoring - sampling - pelagic fishery - western scheldt
  In 2015 is de achtste voor- en najaarsbemonstering op de Westerschelde uitgevoerd in het kader van de monitoring voor de Kaderrichtlijn Water in combinatie sinds 2011 met een identieke bemonstering op de Zeeschelde in België. De monitoring van vooral het pelagische visbestand is van belang in het kader van het herstel en de instandhoudingsdoelen van Natura2000, de Kaderrichtlijn Water en de monitoring van de effecten van verdieping van de vaargeul in de Schelde. De toegepaste methode van bemonstering met de traditionele ankerkuil is een passieve vistechniek die gericht is op pelagische soorten zonder enige vorm van verdere verstoring van bodem. Dit rapport presenteert de gegevens van 2015 zoals die zijn waargenomen.
  Bruinvis volgt spiering naar westerschelde
  Ramaker, R. ; Leopold, M.F. - \ 2015
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 10 (2015)8. - ISSN 1874-3625 - p. 9 - 9.
  phocoenidae - milieubeleid - westerschelde - habitats - habitatgeschiktheid - osmerus - rivieren - wilde dieren - populatie-ecologie - phocoenidae - environmental policy - western scheldt - habitats - habitat suitability - osmerus - rivers - wild animals - population ecology
  In de Westerschelde zwemmen voor het eerst in decennia weer bruinvissen. De dieren jagen op de eveneens teruggekeerde trekvis spiering. Het is een succesverhaal van het Nederlands milieubeleid, zegt Mardik Leopold, onderzoeker van Imares Wageningen UR, die vandaag promoveert op onderzoek naar het eetgedrag van bruinvissen.
  Data rapport: Effect van vooroeververdediging op bodemorganismen in Oosterschelde en Westerschelde in 2014
  Tangelder, M. ; Kluijver, M. de; Brummelhuis, E.B.M. ; Heuvel-Greve, M.J. van den - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES C116/15) - 81
  oevers - bescherming - milieueffect - oeverecologie - bodemarthropoden - bodeminvertebraten - oosterschelde - westerschelde - bodemecologie - zeeland - shores - protection - environmental impact - riparian ecology - soil arthropods - soil invertebrates - eastern scheldt - western scheldt - soil ecology - zeeland
  Hoe verhoudt de rekolonisatie van infauna (diversiteit en aantallen) in het nieuwe gevormde sediment op de aangelegde vooroever op de Cluster 1 en 2 locaties in de Oosterschelde en Westerschelde zich tot de eerdere T0-, T1-, T2-,T3- en T4 monitoring en referentielocaties en hoe is de T0 situatie bij Cluster 3 locatie Wemeldinge in de Oosterschelde?
  Monitoring vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde 2014
  Tangelder, M. ; Heuvel-Greve, M.J. van den; Kluijver, M. de; Glorius, S.T. ; Jansen, H.M. - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES C102/15) - 141
  oeverbescherming van rivieren - dijken - steenwerk - staal - aquatische ecosystemen - biota - metalen - ecotoxicologie - oosterschelde - westerschelde - nederland - riverbank protection - dykes - stonework - steel - aquatic ecosystems - biota - metals - ecotoxicology - eastern scheldt - western scheldt - netherlands
  Rijkswaterstaat bestort de vooroevers voor de dijken in de Ooster- en Westerschelde om de waterveiligheid te kunnen blijven waarborgen. Voor deze bestortingen wordt gebruik gemaakt van staalslakken, breukstenen en zeegrind. Om de gevolgen van het bestorten voor het plaatselijke onderwaterleven inzichtelijk te maken wordt monitoring uitgevoerd door IMARES in opdracht van Rijkswaterstaat. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar hard substraat soorten (planten en dieren gevestigd op de harde oever), zacht substraat soorten (dieren die in het sediment op de vooroever leven) en mogelijke uitloging van zware metalen vanuit de vooroeverbestorting naar planten en dieren
  Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2015
  Asch, M. van; Ende, D. van den; Brummelhuis, E.B.M. ; Zweeden, C. van; Troost, K. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Rapport / IMARES Wageningen UR C111/15) - 44
  kokkels - kustwateren - zeevisserij - visserijbeheer - visbestand - visstand - inventarisaties - nederland - natura 2000 - oosterschelde - westerschelde - waddenzee - clams - coastal water - marine fisheries - fishery management - fishery resources - fish stocks - inventories - netherlands - natura 2000 - eastern scheldt - western scheldt - wadden sea
  Onderzoeksinstituut IMARES heeft in opdracht van het ministerie van EZ in het voorjaar van 2015 het kokkelbestand (Cerastoderma edule) in de Waddenzee, de Oosterschelde en de Westerschelde geïnventariseerd. De inventarisatie wordt jaarlijks uitgevoerd om te kunnen bepalen hoeveel er gevist mag worden en is daarnaast ook van belang voor evaluatie van beheersmaatregelen en effectstudies in het kader van Natura 2000 en de natuurbeschermingswet. De kokkelbestandsopname wordt sinds 1990 uitgevoerd in de Oosterschelde en de Waddenzee, sinds 1992 in de Westerschelde en sinds 1993 in de Voordelta (als onderdeel van de bestandsopnamen van mesheften en halfgeknotte strandschelpen in de Nederlandse kustzone). Doel van deze inventarisaties ten behoeve van de visserij is het bepalen van de voorjaarsbestanden in deze gebieden, op basis waarvan een schatting wordt gemaakt van de oogstbare bestanden in september.
  Gehaltes aan zware metalen in biota op stort- en referentielocaties in de Oosterschelde & Westerschelde : data rapport 2014
  Jansen, H.M. ; Glorius, S.T. ; Tangelder, M. ; Heuvel-Greve, M.J. van den - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES C079/15) - 91
  oeverbescherming van rivieren - zware metalen - sintels - metalen - verontreiniging - oosterschelde - westerschelde - monitoring - aquatische ecologie - ecotoxicologie - riverbank protection - heavy metals - slags - metals - pollution - eastern scheldt - western scheldt - monitoring - aquatic ecology - ecotoxicology
  Om erosie van de oevers en geulwanden tegen te gaan, is er in 2008 (pilot) en 2009 (structureel) begonnen om ‘bestortingen’ uit te voeren om de oevers te beschermen. Deze bestortingen zijn uitgevoerd met staalslakken (SS) en breukstenen (BS). Om met zekerheid vast te kunnen stellen dat als gevolg van deze bestortingen geen negatieve effecten optreden op het mariene milieu is een monitoringsprogramma ingevoerd om inzicht te krijgen in gehalten aan zware metalen in aanwezige biota meerdere jaren na het aanbrengen van vooroeververdediging. Dit rapport beschrijft de resultaten van de metaalanalyses in biota bemonsterd op verschillende locaties in de Oosterschelde en Westerschelde.
  Schorherstel in de Ooster- en Westerschelde met gebruik van schorrenmatten
  Tangelder, M. ; Dalen, J. van; Ijzerloo, L. van; Ysebaert, T. - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C024/15) - 54
  wetlands - kweldergronden - herstel - dijken - bekledingen - habitat vernietiging - natuurtechniek - oosterschelde - westerschelde - wetlands - salt marsh soils - rehabilitation - dykes - linings - habitat destruction - ecological engineering - eastern scheldt - western scheldt
  Projectbureau Zeeweringen verbetert de dijkbekledingen langs de Oosterschelde en Westerschelde. Daarbij kan helaas niet voorkomen worden dat kwetsbare schorren en slikken verstoord en deels vernietigd worden tijdens de dijkverbeteringswerkzaamheden. Het doel van deze studie was om na te gaan onder welke omstandigheden herstel en groei van schorvegetatie in dijkwerkstroken en pionierzones mogelijk is door het aanplanten van Engels Slijkgras (Spartina anglica) in zogenaamde kokosmatten. Het basiskokosmateriaal fungeert als substraat en bescherming tegen erosie voor de jonge planten gedurende de eerste groeiperiode totdat ze goed geworteld zijn in de bodem.
  Synthesedocument Zuidwestelijke Delta- Achtergronddocument B8
  Pelt, M. van; Popering-Verkerk, J. van; Veraart, J.A. - \ 2014
  Den Haag : Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Ministerie van Economische Zaken - 403
  hoogwaterbeheersing - dijken - veiligheid - watervoorziening - zoet water - scenario-analyse - zuidwest-nederland - oosterschelde - westerschelde - flood control - dykes - safety - water supply - fresh water - scenario analysis - south-west netherlands - eastern scheldt - western scheldt
  De Stuurgroep Zuidwestelijke Delta werkt samen met ondernemers en maatschappelijke partijen al jaren aan één doel: een veilig, economisch aantrekkelijk en ecologisch vitaal deltagebied met voldoende zoetwater, nu en in de toekomst. De Stuurgroep heeft daarbij vier opdrachten: een langetermijn verkenning in het Deltaprogramma|Zuidwestelijke Delta, de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer, Gebiedsontwikkeling Grevelingen en Volkerak-Zoommeer, en het Voortschrijdend Uitvoeringsprogramma. Met deze integrale Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta geeft de Stuurgroep invulling aan de opdracht voor het Deltaprogramma|Zuidwestelijke Delta, met belangrijke raakvlakken met de andere sporen. De Stuurgroep biedt deze Voorkeursstrategie ten behoeve van het Deltaprogramma 2015 aan de Deltacommissaris aan en brengt haar in in de nationale Stuurgroep Deltaprogramma.
  Japanse oesterbanken op droogvallende platen in de Nederlandse kustwateren in 2014: bestand en arealen
  Ende, D. van den; Asch, M. van; Brummelhuis, E.B.M. ; Troost, K. - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C172/14) - 33
  oesterschelpen - habitats - monitoring - oppervlakte (areaal) - biomassa - oosterschelde - westerschelde - oyster shells - habitats - monitoring - acreage - biomass - eastern scheldt - western scheldt
  In 2014 heeft IMARES onderzoek uitgevoerd naar het areaal en bestand aan Japanse oesters (Crassostrea gigas) op de droogvallende platen van de Waddenzee de Oosterschelde en de Westerschelde. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en is één van de schelpdierinventarisaties die jaarlijks door IMARES wordt uitgevoerd in samenwerking met de visserijsector en het ministerie. De surveys zijn opgezet ter onderbouwing van het beleid voor de schelpdiervisserij en vormen daarbij een belangrijke bron van informatie voor verdere ecosysteem- en effectstudies.
  Verkenning kansen schelpdierkweek Westerschelde
  Smaal, A.C. - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C155/14) - 17
  schaal- en schelpdierenteelt - visserij - hydrodynamica - waterkwaliteit - inventarisaties - westerschelde - shellfish culture - fisheries - hydrodynamics - water quality - inventories - western scheldt
  In dit rapport wordt ingegaan op de vraag: Wat zijn de mogelijkheden voor de schelpdiervisserij en/of - kweek in de Westerschelde, en waar zijn deze activiteiten vanuit het huidige ruimtegebruik te ontwikkelen. Daartoe is op basis van bestaande informatie een overzicht gegeven van de randvoorwaarden voor schelpdierkweek en de ruimte die er binnen de randvoorwaarden te vinden is. De randvoorwaarden en kansen zijn getoetst aan de inzichten van de kwekers. De conclusie luidt dat de Westerschelde mogelijkheden biedt voor schelpdierkweek, maar dat er wel beperkingen zijn vanuit de randvoorwaarden. Een nadere verkenning is nodig op een aantal testlocaties; door de kwekers zijn elf potentiele locaties aangegeven.
  Kuilen op de Westerschelde: Data rapport 2014
  Goudswaard, P.C. ; Asch, M. van - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C129/14) - 18
  visbestand - natura 2000 - monitoring - bemonsteren - pelagische visserij - kaderrichtlijn water - waterwegen - westerschelde - schelde - vlaanderen - fishery resources - natura 2000 - monitoring - sampling - pelagic fishery - water framework directive - waterways - western scheldt - river scheldt - flanders
  In 2014 is de zevende voor- en najaar bemonstering op de Westerschelde uitgevoerd in het kader van de monitoring voor de Kader Richtlijn Water in combinatie met een identieke bemonstering op de Zeeschelde in België. De monitoring van vooral het pelagische visbestand is van belang in het kader van het herstel en de instandhoudingsdoelen van Natura2000 en de monitoring van de effecten van verdieping van de vaargeul in de Schelde. De toegepaste methode van bemonstering met de traditionele ankerkuil is een passieve vistechniek die gericht is op pelagische soorten zonder enige vorm van verdere verstoring van bodem of iets dergelijks. Dit rapport presenteert de gegevens van 2014 zoals die zijn waargenomen.
  Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2014
  Asch, M. van; Ende, D. van den; Brummelhuis, E.B.M. ; Troost, K. - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C108/14) - 46
  visserij - visbestand - schaal- en schelpdierenvisserij - kokkels - inventarisaties - waddenzee - voordelta - oosterschelde - westerschelde - natura 2000 - fisheries - fishery resources - shellfish fisheries - clams - inventories - wadden sea - voordelta - eastern scheldt - western scheldt - natura 2000
  In het voorjaar van 2014 is het kokkelbestand (Cerastoderma edule) in de Waddenzee, de Oosterschelde, de Westerschelde en de Voordelta geïnventariseerd. De inventarisatie wordt jaarlijks uitgevoerd ten behoeve van het beleid voor visserij, en is daarnaast ook van belang voor evaluatie van beheersmaatregelen en effectstudies in het kader van Natura 2000 en de natuurbeschermingswet.
  Schelpdierwateronderzoek 2013
  Poelman, M. ; Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Gool, A.C.M. van - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C091/14) - 33
  schaaldieren - schaal- en schelpdierenvisserij - waterverontreiniging - westerschelde - oosterschelde - noordzee - waddenzee - monitoring - voordelta - shellfish - shellfish fisheries - water pollution - western scheldt - eastern scheldt - north sea - wadden sea - monitoring - voordelta
  In november en december 2013 is onderzoek verricht naar de schelpdierwaterkwaliteit in de Nederlandse kustwatergebieden. Doel hiervan is het vaststellen van de gehalten aan fecale coliformen, E. coli (aanvullend), zware metalen en gehalogeneerde organische stoffen in schelpdiervlees. Daarnaast zijn zintuiglijke waarnemingen op het schelpdiervlees en veldmetingen voor de verschillende parameters in het oppervlaktewater uitgevoerd. De monitoringdata is getoetst aan de bestaande normen. De monitoring heeft plaatsgevonden op 12 locaties in gebieden waar schelpdierproductie/visserij voorkomt, namelijk de Westerschelde, Grevelingen, Oosterschelde, Voordelta en de Waddenzee.
  Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2013 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C077/14) - 19
  vissen - visziekten - ecotoxicologie - noordzee - westerschelde - eems-dollard - biologische monitoring - fishes - fish diseases - ecotoxicology - north sea - western scheldt - eems-dollard - biomonitoring
  Inventarisatie in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. Van monsters van de vissoort bot werden biologische parameters bepaald. Tevens werden in deze botten milieukritische stoffen geanalyseerd. Kustzone Noordwijk, de Westerschelde en de Eems-Dollard werden bemonsterd voor chemisch onderzoek en de Westerschelde en de Eems-Dollard voor visziekten
  Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2013 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in schelpdieren
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C051/14) - 33
  mossels - ecotoxicologie - westerschelde - eems-dollard - marien milieu - mussels - ecotoxicology - western scheldt - eems-dollard - marine environment
  Monitoring in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. Door RWS zijn schelpdieren (mosselen en Japanse oesters) afkomstig van twee locaties aangeleverd (Westerschelde en Eems-Dollard). De schelpdieren zijn gekarakteriseerd, waarna schelpdiervlees is verzameld voor het chemisch onderzoek door IMARES.
  Japanse oesterbanken op droogvallende platen in de Nederlandse kustwateren in 2013: bestand en arealen
  Brummelhuis, E.B.M. ; Asch, M. van; Ende, D. van den; Troost, K. ; Zweeden, C. van - \ 2013
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C210/13) - 39
  oesters - habitats - monitoring - oppervlakte (areaal) - biomassa - waddenzee - oosterschelde - westerschelde - oysters - habitats - monitoring - acreage - biomass - wadden sea - eastern scheldt - western scheldt
  In 2013 heeft IMARES, onderdeel van Wageningen-UR, onderzoek uitgevoerd naar het areaal en bestand aan Japanse oesters (Crassostrea gigas) op de droogvallende platen van de Waddenzee, de Oosterschelde en de Westerschelde. Aanvullend is in 2013 een inschatting gemaakt van de bedekking door Japanse oesters op de dijkglooiingen rond de Oosterschelde. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en is één van de schelpdierinventarisaties die jaarlijks door IMARES wordt uitgevoerd in samenwerking met de visserijsector en het ministerie. De surveys zijn opgezet ter onderbouwing van het beleid voor de schelpdiervisserij en vormen daarbij een belangrijke bron van informatie voor verdere ecosysteem- en effectstudies.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.