DossierAgrobiodiversiteit

Let op! Dit dossier is verouderd. Pas uw favorieten aan! De geactualiseerde versie vindt u hier: http://www.groenkennisnet.nl/dossiers/Pages/Agrobiodiversiteit.aspx

De gewassen op het veld, het bodemleven, de insecten, bloemen in de slootkant en de weidevogels: het is allemaal agrobiodiversiteit. Agrobiodiversiteit is een relatief nieuw begrip. Een betere benutting van de biologische diversiteit maakt de landbouw minder afhankelijk van input zoals gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest en wordt daarom gezien als de sleutel tot een duurzame, maatschappelijk gewaardeerde landbouw.

Functionele agrobiodiversiteit (FAB)

Groenblauwe dooradering heeft in het algemeen invloed op het voorkomen van ziekten en plagen, al of niet via natuurlijke vijanden. De begeleidende biodiversiteit in landbouwgebieden varieert sterk op zowel bedrijfs- als gebiedsniveau. Van invloed zijn bedrijfsbeslissingen over gewassen maar ook de aanwezigheid van bloemrijke akkerranden en andere groenblauwe dooradering waarbij ieder type een verschillende invloed heeft op ieder verschillend gewas.

Zeldzame landbouwhuisdieren

Dossier agrobiodiversiteit

Tegenwoordig voorzien vijf dierensoorten voor het leeuwendeel de mensheid van dierlijke eiwitten en vetten. Tevens worden de meeste inheemse rassen vervangen met "moderne" rassen, waardoor ze langzaam uit de landbouw verdwijnen. Toch hebben de traditionele rassen op termijn mogelijk praktische betekenis voor de huidige veeteelt als bron van genetisch materiaal. Andere toepassingen zijn geharde rassen voor biologische bedrijven of voor het gebruik bij het beheer (begrazing) van natuurterreinen.

Dossier agrobiodiversiteit

Agrobiodiversiteit omvat alle vormen van biodiversiteit die gerelateerd zijn aan de landbouw: de genetische variatie binnen cultuurgewassen en landbouwhuisdieren, de productieondersteunende biodiversiteit (bodemleven, bestuivers enz.) en ten derde de biodiversiteit zoals die in alle andere ecosystemen aandacht krijgt: de wilde flora en fauna van landbouwgebieden.

Plantenrassen

Genetische diversiteit maakt het voor planten soorten mogelijk zich aan te passen aan nieuwe plagen en plantenziekten en ook aan omgevings- en klimaatsveranderingen. Tegenwoordig vormen wilde planten en oude landbouwgewassen tevens een bron voor genetische modificatie. Tegenwoordig slaan daarom genenbanken overal ter wereld plantenmateriaal, zogenaamd germplasm, van landbouwgewassen op. Tevens worden veel oude landbouwgewassen weer op kleine schaal geteeld, zowel voor onderzoek als op commerciële basis. Zo kiezen veel biologische boeren voor inheemse of lokale variëteiten.

Laatste wijziging: 12 februari 2010

© Wageningen UR, Afdeling DPS servicedesk.library@wur.nl | T +31 317 484440 | F +31 317 484761