Dossier Nieuwe stoffen


In het voorjaar van 2006 werd het netwerk ┤Monitoring nieuwe stoffen┤ opgericht voor en door waterschappen. Het netwerk is bedoeld om kennis uit te wisselen, en om gezamenlijk onderzoeksactiviteiten op te pakken dan wel op elkaar af te stemmen. Stichting Toegepast Onderzoek WAterbeheer (STOWA) heeft de co÷rdinatie van het netwerk op zich genomen.

Hormoonverstorende stoffen

Het eerste grootschalige onderzoek in Nederland naar hormoonverstorende stoffen betrof het Landelijk Onderzoek oEstrogene Stoffen (LOES) (1999-2002). Dit heeft onder andere geleid tot nader onderzoek bij diverse waterzuiveringen, al dan niet met vergaande zuiveringstechnieken. Ook heeft effectonderzoek bij vissen in regionale wateren plaatsgevonden. Daarnaast hebben diverse natuurorganisaties onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van hormoonverstorende stoffen in onder andere regenwater, kinderspeelgoed, huisstof, huid- verzorgingsproducten en bloed.

Dossier monitoring nieuwe stofffen
Dossier monitoring nieuwe stofffen

Onder nieuwe stoffen worden verstaan de prioritaire stoffen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW), hormoonverstorende stoffen, geneesmiddelen en andere potentieel schadelijke stoffen die in het oppervlaktewater kunnen voorkomen, maar (nog) niet in het waterkwaliteitsbeleid worden meegenomen.

Over het netwerk

Dossier monitoring nieuwe stofffen

Het netwerk speelt een belangrijke rol bij de behoefte aan kennis en kennis- overdracht, onder andere door het centraal toegankelijk maken van resultaten van onderzoeken en een vertaling van deze resultaten naar de praktijk van de waterbeheerders. Door onderlinge afstemming van monitoringsactiviteiten kan effectiever en kostenbewuster gemeten worden.

Laatste wijziging: 16 maart 2010


© Wageningen UR, Afdeling DPS | servicedesk.library@wur.nl | T +31 317 484440 | F +31 317 484761