DossierVeenkoloniën


Al decennia lang zijn de Veenkoloniën een achterstandsgebied met een hoge werkloosheid. Het is echter ook een gebied met ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Het is duidelijk geworden dat een transitie van grootschalige akkerbouw naar een meer gedifferentieerd grondgebruik noodzakelijk is.

Cultuurhistorie

Het Stadskanaal en de veenkoloniale structuur van wijken en zijkanaaltjes dat werd gegraven ten behoeve van turfwinning zijn bepalend voor het landschap van de Gronings-Drentse Veenkoloniën. Het oorspronkelijk aaneengesloten hoogveengebied is vrijwel helemaal verveend en ontgonnen. De Veenkoloniën behoren tot de meest grootschalige akkerbouwgebieden van Nederland.

Plattelandsvernieuwing

In het kader van de herinrichting Oost-Groningen en de Drentse en Groningse Veenkoloniën is veel gedaan aan streekverbetering. Om het hoofd boven water te houden is schaalvergroting niet voor elke boer een optie en bedrijfsopvolging is niet meer vanzelfsprekend. Daarom vraagt het gebied om nieuwe impulsen. De betrokken overheden hebben nu een "Agenda voor de Veenkoloniën" opgesteld. Daarin zijn maatregelen nader uitgewerkt in een viertal thema's: landbouwkundige structuur en innovatie, diversiteit in het ondernemerschap, verbetering infrastructuur, arbeidsmarkt en scholing.

Veenkoloniën

Dit dossier bevat gebiedsgerichte informatie over de Veenkoloniën. Het betreft o.a. informatie over landschapsgeschiedenis, landbouw, bodem, reconstructie en economische ontwikkeling.

De Werkplaats

Daarnaast is er De Werkplaats, een initiatief vanuit Hogeschool Van Hall Larenstein. De Werkplaats functioneert als een ontmoetingsplaats voor docenten, studenten, professionals en burgers die zich inzetten voor de complexe vraagstukken van het platteland. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de Veenkoloniën. Ook de Mansholtleerstoel (Groningen) participeert in de Werkplaats Plattelandsvernieuwing in Annerveenschekanaal.

Laatste wijziging: 8 september 2008

© Wageningen UR, Afdeling DPS servicedesk.library@wur.nl | T +31 317 484440 | F +31 317 484761