DossierVerpaarding


De opmars van het paard in het landschap van het Nederlandse platteland is niet meer te stuiten. Paarden worden voornamelijk voor recreatieve doeleinden gehouden. Paardenhouders hebben hun paard het liefst vlak bij huis. Dit zorgt echter wel voor verrommeling van het landschap, met name in de directe omgeving van steden en dorpen, door een wildgroei aan kleine weitjes, bouwwerken en gebouwen. 

Historie

Het Nederlandse platteland verandert. Het aantal landbouwbedrijven neemt af en de bedrijven die over blijven zijn grootschaliger. Voorheen was de paardenhouderij voornamelijk op de landbouw gericht (het paard als tractor). Tegenwoordig is dat anders: het paard is een vorm van recreatie geworden. Voor de landbouw betekent dat een verbreding: het verhuren van stal- en weideruimte genereert een aanvullende bron van inkomsten.

Verrommeling en overlast

Het gevolg is dat de kwaliteit van het landschap verslechtert. Er verschijnen meer maneges met grote bedrijfsgebouwen, witte paardenbakken, witte afzetlinten, stapmolens en verlichte buitenbakken. Voor sommige paardenhouders vanzelfsprekend, voor anderen een gruwel. Ook de veelvoud aan kleine (particuliere) omheinde weiden geven het platteland een rommelig beeld. Daarnaast wordt er extra verkeer gegenereerd, én meer licht, lawaai en stankoverlast, wat een spanningsveld oplevert met andere vormen van recreatie.

paarden in wei
paarden in afrasteringen

Verpaarding is het proces waarbij het grondgebruik voor de paardenhouderij toeneemt en het landschap een rommelige aanblik krijgt. Dit voornamelijk door de opvallende hekwerken, die de percelen in gebruik voor de paarden, van elkaar scheidt. Verpaarding vindt met name plaats in voor paardrijden aantrekkelijke gebieden, in de buurt van dorpen en steden. 

Verpaarding

De term Verpaarding werd aanvankelijk spottenderwijs gebruikt, maar in december 2006 kwam zij al voor in de aankondiging van een serieuze studiedag over "De ruimtelijk en economische aspecten van de Verpaarding van Nederland".

tabel aantallen paarden en pony's Van der Windt et al. De paardenhouderij in beeld;
(Alterra-rapport 1444)

Laatste wijziging: 16 maart 2010

© Wageningen UR, Afdeling DPS | servicedesk.library@wur.nl | T +31 317 484440 | F +31 317 484761