Dossier Waterschapsverkiezingen


Van 13-25 november 2008 vinden voor heel Nederland de waterschapsverkiezingen plaats. Deze verkiezingen zorgen ervoor dat burgers, door het kiezen van een algemeen bestuur, invloed kunnen uitoefenen op de werkwijze van het waterschap.

Wat zijn waterschappen?

Het waterschap is de oudste democratische bestuursvorm van Nederland, maar is minder bekend dan de overheidsinstanties het rijk, de provincies en gemeenten. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer in Nederland. Zij zorgen ervoor dat we onze voeten droog houden en dat we veilig achter de dijk kunnen wonen. De waterschappen reinigen ook het afvalwater en zorgen voor schoon oppervlaktewater. Bij de waterschappen werken ruim 10.000 mensen. Het werk van de waterschappen gaat tegenwoordig verder dan het aanleggen van dijken en het bouwen van gemalen. De activiteiten van waterschappen hebben steeds meer raakvlakken met ruimtelijke ordening, natuur-en milieubeheer, recreatie e.d. Door samenvoegingen is het aantal waterschappen teruggebracht van circa 3500 (1850) tot 27 (2008). De Unie van Waterschappen is de vereniging van alle waterschappen.

Waterschapsbesturen

Dossier Waterschapsverkiezingen

De organisatie van een waterschap is verdeeld in een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. De leden van het algemeen bestuur worden voor vier jaar gekozen. Alleen leden van (politieke) verenigingen kunnen zich kandidaat stellen. Het aantal leden van het algemeen bestuur wordt in 2008 teruggebracht van 45 naar 30. Hiervan zijn 7-9 zetels vooraf toegewezen aan groeperingen met een bovengemiddeld belang: landbouw, natuur en bedrijven. De leden van het algemeen bestuur komen 4 tot 5 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen en houden zich bezig met de hoofdlijnen van het beleid van het waterschap. Uit het algemeen bestuur wordt door de leden het dagelijks bestuur van het waterschap gekozen. De voorzitter van het dagelijks bestuur is de dijkgraaf.

Dossier Waterschapsverkiezingen, Waterschapsverkiezingen voor scholieren
Dossier Waterschapsverkiezingen

Op 1 januari 2009 krijgen alle waterschappen in Nederland een nieuw bestuur. Door de nieuwe Waterschapswet is er nogal wat gewijzigd ten opzichte van de vorige bestuursverkiezingen. De waterschapsverkiezingen zullen in november 2008 plaatsvinden.

Waterschappen en de Waterschapswet

Eind december 2007 is de Wet modernisering waterschapsbestel in werking getreden. Deze wijziging van de Waterschapswet brengt diverse veranderingen met zich mee op het terrein van bestuurssamenstelling, verkiezingen, financiering en verschillende tarieven. Transparantie, modernisering en vereenvoudiging van de waterschappen vormen de uitgangspunten van de wet.

Waterschapsverkiezingen slecht bekend

Slechts 12 procent van de bevolking weet dat de waterschapsverkiezingen binnenkort plaatsvinden. Ruim 60 procent heeft geen idee. De rest verwacht de verkiezingen één van de komende jaren. Dat was één van de uitkomsten van een representatieve enquête die TNS-NIPO eind augustus deed onder ruim duizend Nederlanders, in opdracht van de Nederlandse Waterbond, de consumentenorganisatie voor water.

Laatste wijziging: 5 december 2008


© Wageningen UR, Afdeling DPS | servicedesk.library@wur.nl | T +31 317 484440 | F +31 317 484761