Dossier Waterwet


Alle fracties in de Tweede Kamer hebben eind maart 2008 ingestemd met de nieuwe Waterwet. Op een aantal punten heeft staatssecretaris Tineke Huizinga de Waterwet aan moeten passen. In deze wet worden negen waterstaatswetten opgenomen. Daarnaast maken zes vergunningstelsels plaats voor één watervergunning. De Waterwet is op 22 december 2009 in werking getreden.

Europese regelgeving

In 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water in werking getreden. Hierdoor was een herziening van de waterwetgeving noodzakelijk geworden. De kaderrichtlijn en de onderliggende dochterrichtlijnen stellen doelen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater. De waterwet dient als paraplu voor implementatie van de kaderrichtlijn. Daarnaast geeft de wet ruimte voor implementatie van de toekomstige Europese richtlijnen. De Waterwet beschouwt het water als één systeem en maakt in veel gevallen geen onderscheid meer tussen grond- en oppervlaktewater.

Vervangen wetten

Dossier Waterwet

Tot de inwerkingtreding van de Waterwet waren er zes vergunningstelsels en acht wetten van toepassing op water:

  • Wet op de waterhuishouding
  • Wet op de waterkering
  • Grondwaterwet
  • Wet verontreiniging oppervlaktewateren
  • Wet verontreiniging zeewater
  • Wet droogmakerijen en indijkingen 1904
  • Wet beheer rijkswaterstaatswerken
  • Waterstaatswet 1900
  • Wrakkenwet
De Waterwet vervangt de bestaande wetten voor het waterbeheer in Nederland. Ook verhuist de saneringsregeling voor waterbodems van de Wet bodembescherming naar de Waterwet.

Dossier Waterwet

De Waterwet integreert negen wetten in één wet, zorgt er voor dat de waterwetgeving in de pas loopt met Europese regelgeving en voorkomt dat burgers en bedrijven bij de aanvraag van een vergunning van het kastje naar de muur worden gestuurd. Er komt één "watervergunning" dat bij één loket kan worden aangevraagd.

Watervergunning

Met de Waterwet zijn deze gebundeld in de watervergunning. Dat betekent dat er in de toekomst voor alle handelingen in het watersysteem nog maar één vergunning nodig is. Hierdoor neemt tevens bureaucratie voor burgers en bedrijven af.

In de nieuwe waterwet zijn nog maar twee waterbeheerders: het waterschap voor de regionale watersystemen en Rijkswaterstaat voor het hoofdwatersysteem. De gemeenten en provincies zijn geen waterbeheerder. Ze hebben nog wel waterstaatkundige taken, zoals drinkwaterwinnning, grote industriële onttrekkingen en koude-warmte opslag (provincies) of hemelwater en grondwaterzorgplicht (gemeenten).

Laatste wijziging: 11 januari 2010


© Wageningen UR, Afdeling DPS | servicedesk.library@wur.nl | T +31 317 484440 | F +31 317 484761