DossierWestelijk veenweidegebied


Het behoud en de ontwikkeling van het westelijk veenweidegebied vraagt voor de toekomst om ingrijpende keuzes voor beheer en inrichting. Alleen door een goed samenspel tussen grondgebruikers, overheid en onderzoek kan een aantrekkelijk landschap met duurzaam grondgebruik gewaarborgd worden voor de toekomst. Het Groene Hart is vanwege het veenweidekarakter en het verkavelingspatroon als nationaal landschap aangewezen.

Cultuurlandschap

Het Groene Hart vormt een waardevol gebied door een unieke combinatie van natuur, landschap en cultuurhistorie met stedelijk gebied daar omheen. Karakteristiek zijn de cope-ontginningen van de 12e en 13e eeuw, de laaggelegen veenweiden, de natuurgebieden en grazende koeien in het landschap. Het landelijk karakter en zijn cultuurhistorie behouden wordt de opgave voor de toekomende tijd. Ondertussen is het gebied aangewezen als nationaal landschap.

Waterbeheer

Dossier Westelijk veenweidegebied

Het maaiveld zal bij het huidige waterbeheer in de komende honderd jaar op veel plaatsen met meer dan een meter dalen. De enige mogelijkheid om deze ontwikkeling af te remmen, is door het waterpeil te verhogen. Er zijn meerdere uitvoeringen denkbaar, maar die hebben de nodige gevolgen voor inrichting en bodemgebruik van het gebied. Bovendien moet rekening gehouden worden met een zeespiegelrijzing in de nabije toekomst van 60 cm.

Dossier Westelijk veenweidegebied

Het westelijk veenweidegebied omvat ongeveer 100.000 ha waarvan de helft feitelijk veenweiden zijn. Het is door zijn eeuwenoud grondgebruik en waterbeheer onderhevig aan bodemdaling. Het gebied valt grotendeels samen met het Groene Hart, de open ruimte binnen de grote steden van de provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland.

Ruimtelijke ontwikkelingen

De ministeries van LNV en VROM willen het unieke Hollandse veenweidelandschap behouden door het ruimtelijk te beschermen en te investeren in verbrede melkveehouderij. Want als de melkveehouderij verdwijnt - en daarmee de weiden, koeien en boerderijen - verliest het gebied haar identiteit. Daarom zoekt men gezamenlijk naar nieuwe wegen voor duurzaam landgebruik, waarbij een economisch rendabele bedrijfsvoering samengaat met het behoud van het landschap.

Laatste wijziging: 13 mei 2008

© Wageningen UR, Afdeling DPS servicedesk.library@wur.nl | T +31 317 484440 | F +31 317 484761