DossierWieringerrandmeer


Het te ontwikkelen Wieringerrandmeer moet bijdragen aan de leefbaarheid van de regio door het verbeteren van het imago van het gebied, het versterken van economie en recreatie, het realiseren van een robuuste ecologische verbindingsas tussen IJsselmeer en Noordzee en door het verbeteren van het waterbeheer.

Achtergrond randmeer

De Noordoostpolder is destijds aangelegd zonder randmeer. Door problemen met de grondwaterstroming is bij de aanleg van de Flevopolders besloten ondiepe randmeren tussen het oude en nieuwe land te maken. Bij Wieringen wil men met een natuurlijk peildynamiek en met de aanleg van moerassen het randmeer levend maken. Dat laatste is ingegeven door de ervaringen met de Oostvaardersplassen.

Planproces

Kaartje Wieringerrandmeer

Het idee om een randmeer aan te leggen dateert van 1989. Toen zag de provincie Noord-Holland al in dat een vergaande ingreep in het landschap nodig was, om die noordelijke regio een economische impuls te geven. Vanaf 2003 werkt het Ontwerpatelier aan de ruimtelijke planvorming, in maart 2007 sloten provincie en gemeenten een Samenwerkingsovereenkomst. Als beslissend moment geldt maart 2008. Bij voldoende draagvlak gaat de eerste schop in 2009/2010 de grond in, zo is de verwachting.

Dossier Wieringerrandmeer

Het Wieringerrandmeer wordt een nieuw meer in de Kop van Noord-Holland. Een negen kilometer lange waterplas, met aan de ene 'rand' Wieringen en aan de andere 'rand' de Wieringermeerpolder, vandaar de term 'randmeer'.

Natuur

De nadere uitwerking van het Wieringerrandmeer gebeurt aan de hand van het Schorrenplan. Dit houdt in dat aan de kant van het eiland Wieringen de rand van het meer het karakter heeft van een schorrenlandschap met natte en droge graslanden, moerasbos en rietlanden.

Wapen van Wieringermeer Wapen van Wieringen

Laatste wijziging: 10 maart 2008

© Wageningen UR, Afdeling DPS servicedesk.library@wur.nl | T +31 317 484440 | F +31 317 484761