Dossier Zoutwaterlandbouw


Toenemende verzilting is niet alleen een opgave voor het waterbeheer, ook het grondgebruik kan zich aanpassen aan veranderende omstandigheden. Zoutwaterlandbouw biedt mogelijk zo'n toekomstperspectief.

Minder zoet water

Nederland heeft aan de kust te maken met bodemverzilting. Naast inundatie en watersnood uit het verleden is er een voortdurende aanvoer van zoute kwel dat de polders binnendringt. Bij het tegengaan van bodemverzilting is het doorspoelen van deze gebieden met zoet water een gangbare maatregel. Wateraanvoer van voldoende kwaliteit is daarbij een belangrijke voorwaarde, wat bij droge zomers beperkt mogelijk is.

Zilte teelten in perspectief

Brakwatergebieden, Texel

Van nature komen buitendijks op kwelders en schorren een aantal zoutminnende planten voor als lamsoor en zeekraal die zeer smakelijk en gezond zijn. Het benutten van wat buitendijks van nature voorkomt, en mogelijkerwijs als gewas in de polders tot ontwikkeling te brengen, is de leidende gedachte geweest bij InnovatieNetwerk Groene Ruimte. Op Texel is op een binnendijkse akker van twee hectare met brak grondwater de teelt van voederbieten, de zeegroenten zeeaster en zeekool en de graangewassen spelt, quinoa en gerst uitgetest.

Teelt van zeekool

Teelt van zouttolerante gewassen op zilte gronden.

Van verkenning naar werkelijkheid

Zeespiegel

Omdat ook de vraag naar deze 'zeegroenten' toeneemt, worden lamsoor en zeekraal tegenwoordig niet alleen in het wild geplukt, maar vindt deze zilte teelt momenteel op kleine schaal in onder andere Zeeland plaats. Op Texel is het gewas zeekool in productie genomen op het proefbedrijf Stichting Sint Donatus, waar men zich inzet voor ontwikkeling en onderzoek naar teelt van zoutminnende gewassen. Vooralsnog is zilte zeekool een exclusieve groente, maar het is de bedoeling dat het binnen enkele jaren op grotere schaal geproduceerd gaat worden.

Laatste wijziging: 14 februari 2008

© Wageningen UR, Afdeling DPS | servicedesk.library@wur.nl | T +31 317 484440 | F +31 317 484761