Hydrotheek nieuwsbrief 15 (juli 2007)
WELKOM / NIEUWS: REGIONALE THESAURUS VAN NEDERLAND / WATERJUWEELTJES / NIEUWE AANWINSTEN JUNI 2007 / DE TOP 3 VAN JUNI / COLOFON

EEN NIEUW JASJE

Hierbij ontvangt u de Hydrotheek nieuwsbrief van STOWA in een nieuw jasje. De vormgeving sluit aan bij de huisstijl van STOWA. De nieuwsbrief komt ongeveer tien keer per jaar uit.

De nieuwsbrief nieuwe stijl heeft een keur aan onderwerpen: nieuws, bijzondere publicaties in de rubriek 'Waterjuweeltjes', de Top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties, per STOWA-onderzoeksthema. Reacties en suggesties zijn welkom.

Stuur de nieuwsbrief door aan collega's die ook geinteresseerd zijn in waterbeheer, hydrologie, aquatische ecologie, waterkwaliteit en afvalwaterbeheer in Nederland en klik hier hier om een gratis abonnement te nemen.

NIEUWS: REGIONALE THESAURUS VAN NEDERLAND

De vraag naar gebiedsgerichte informatie neemt toe. Ook bij de Hydrotheek komt een geografische onderverdeling goed van pas. Dit was de aanleiding voor het uitwerken van een meer uitgebreide geografische indeling van Nederland in de thesaurus van Bibliotheek Wageningen UR.

In de thesaurus kunnen nu bijna 100 regionale termen (inclusief verwijzingen) worden gebruikt. Een deel was al aanwezig, zoals de provincies, grote rivieren, Betuwe, Veluwe en Amsterdam. De thesaurus is nu aangevuld met termen als Achterhoek, Biesbosch, De Peel, Friese Wouden, Salland, enz., en met verwijzingen voor gebieden als: Ooijpolder, Graafschap, Ameland, Hoekse Waard, Walcheren, Zuiderzee.

Enkele zoekvoorbeelden: >>De Peel, >>Achterhoek, >>Friese Wouden.

WATERJUWEELTJES

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

De staat van het klimaat 2006: actueel onderzoek en beleid nader verklaard
De publicatie geeft een compact en gedegen overzicht van de recente ontwikkelingen in de wetenschappelijke kennis over klimaatverandering en de gevolgen ervan. Tevens worden de ontwikkelingen in het klimaatbeleid geschetst. Jaarlijks verschijnt een update. Meer weten? Klik op meer info of op de volledige tekst.

Afsluitdijk 75 jaar
"En Grietje tilde haar rokken op, tot hoger dan haar molton onderbroek en samen met een paar dijkwerkers, elkaar wankel ondersteunend, strompelde zij als eerste van Noord-Holland naar Friesland." Dit en meer over geschiedenis van de Afsluitdijk kunt u vinden in het artikel 75 jaar afsluitdijk en op de website Afsluitdijk 75 jaar.

Aanpak wateroverlast in polders op basis van risicobeheer
Zonder aanpassing van onze polderwatersystemen neemt de kans op wateroverlast toe door verwachte veranderingen in het klimaat (hevige neerslag) en de effecten van bodemdaling, zeespiegelrijzing en verstedelijking. Terwijl de kans op overlast toeneemt, neemt de acceptatiegraad van mogelijke wateroverlast af. De maatschappij verwacht dat zij kan rekenen op 'droge voeten', aldus Olivier Hoes in zijn recent verschenen dissertatie. Klik op meer info of op volledige tekst.

"Nederland moet alleen nog waterbewuster worden…"
Water in beeld Aldus de nieuwe staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Tineke Huizinga. Ze zegt dit in het voorwoord van de Jaarlijkse rapportage Water in Beeld 2007 van de Adviescommissie Water. klik op meer info of volledige tekst.

Google Earth: het aanbod creëert de vraag
De snelle groei van Google Earth maakt duidelijk dat er bij het brede publiek behoefte is aan geo-informatie. Het aanbod creëert de vraag. In Nederland zijn er de nodige bestanden: GKBN, de TOP10NL, Nationaal Wegen Bestand (NWB), Digitaal Topografisch Bestand (DTB), het actueel hoogtebestand Nederland (AHN), DINO. Voor het samenbrengen van al deze informatie is een meer integrale benadering nodig. Dat is het betoog van dit artikel in Geo-Info 2007-04. Klik op meer info of volledige tekst.

NIEUWE AANWINSTEN JUNI 2007

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld naar STOWA-onderzoeksthema.

Klik hier voor de in juni toegevoegde publicaties over 'Afvalwaterbehandeling'.
Klik hier voor de in juni toegevoegde publicaties over 'Waterweren'.
Klik hier voor de in juni toegevoegde publicaties over 'Watersysteem'.
Klik hier voor de in juni toegevoegde publicaties over 'Waterketen'.
Klik hier voor de in juni toegevoegde publicaties over 'Diversen'.

DE TOP 3 VAN JUNI 2007

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in juni 2007.

1. Klimaatverandering en de waterkwaliteit van de Rijn (artikel)
Het vaker en langduriger optreden van hydrologische extremen, zoals droogte, heftige regenbuien en overstromingen, heeft niet alleen gevolgen voor de waterkwantiteit, maar ook voor de waterkwaliteit. In dit artikel wordt het effect van langdurige periodes van droogte op de waterkwaliteit van de Rijn besproken, aan de hand van metingen tijdens de droogtes van 1976 en 2003. Klik op meer info.

2. Duurzaam beschermen grondwater vereist meer inzet en sturing (artikel)
Uit de karakterisering van de waterlichamen in verband met de Kaderrichtlijn water blijkt dat veertig procent van de grondwaterwinningen 'at risk' is. Om de KRW-doelstellingen te realiseren, zijn daarom aanvullende maatregelen nodig. De Quick Scan Toekomst Grondwaterbescherming uit 2003 concludeerde dat een koerswijziging noodzakelijk is om de grondwaterkwaliteit duurzaam te beschermen. De quick scan bevatte daarvoor enkele beleidsaanbevelingen. Klik op meer info.

Gescheiden urine inzamelen 3. Oude problemen, nieuwe sanitatie? (nieuwsbrief)
In deze uitgave van de STOWA ter Info wordt ingegaan op de mogelijkheden van nieuwe sanitatie. Waar hebben we het precies over? Wat zijn de voordelen? Moeten mannen nu zittend gaan plassen en wat kost het (extra)? Klik op meer info of op volledige tekst.

COLOFON

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt emailen naar: hydrotheek.library@wur.nl.

Hydrotheek van STOWA:
http://www.stowa.nl/hydrotheek en http://library.wur.nl/hydrotheek
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouwnr. 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 030 232 11 99  Fax 030 232 17 66
Arthur van Schendelstraat 816
Postbus 8090  3503 RB Utrecht