Hydrotheek nieuwsbrief nr. 17 (oktober 2007)
Welkom / 177,5 meter Hydrotheek op nieuwe plank / Nieuw dossier 'Nieuwe stoffen' / Waterjuweeltjes / Nieuwe aanwinsten september 2007 / De top 3 van september 2007 / Colofon

Welkom

Hierbij ontvangt u de derde Hydrotheek nieuwsbrief nieuwe stijl. In dit nummer onder meer aandacht voor een nieuw dossier 'Nieuwe stoffen'. Ook treft u onze vaste rubrieken aan: 'Waterjuweeltjes', de Top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties, per STOWA-onderzoeksthema.
Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in waterbeheer, hydrologie, aquatische ecologie, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterbeheer in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement.

177,5 meter Hydrotheek op nieuwe plank

Bibliotheek Wageningen UR heeft een nieuw, centraal onderkomen gekregen in het Forumgebouw van de Wageningen UR. De collectie van de Hydrotheek verhuisde hier ook naartoe. Bij de verhuizing werden zo'n 27.000 publicaties verplaatst. Dat komt overeen met zo´n 165 meter rapporten/boeken en 12,5 meter artikelen.

Nieuw dossier 'Nieuwe stoffen'

In het voorjaar van 2006 werd het netwerk ´Monitoring nieuwe stoffen´ opgericht voor en door waterschappen. Onder nieuwe stoffen worden verstaan de prioritaire stoffen uit de KRW, hormoonverstorende stoffen, geneesmiddelen en andere potentieel schadelijke stoffen die in het oppervlaktewater kunnen voorkomen, maar (nog) niet in het waterkwaliteitsbeleid worden meegenomen. Het netwerk is bedoeld om kennis uit te wisselen, en om gezamenlijk onderzoeksactiviteiten op te pakken dan wel op elkaar af te stemmen. STOWA heeft de coördinatie van het netwerk op zich genomen.

Naar aanleiding van deze ontwikkeling is de Hydrotheek gestart met de aanleg van een nieuw dossier ´Nieuwe stoffen´. In dit dossier hebben we een aantal kernpublicaties klaargezet:
>Belasting van het oppervlaktewater door atmosferische depositie;
>Milieu-effecten van humane geneesmiddelen: aanwezigheid en risico's;
>Humane en veterinaire geneesmiddelen in Nederlands oppervlaktewater en afvalwater;
>Overzicht monitoring bijzondere stoffen;
>Ketenaanpak van probleemstoffen;
>Overzicht 'nieuwe' stoffen, toepassing en eigenschappen.

Meer informatie over nieuwe stoffen kunt u het vinden via de volgende speciale zoekvragen:
>Hormoonverstorende stoffen;
>Geneesmiddelen;
>Pathogenen;
>Atmosferische depositie;
>Verontreinigende stoffen.

Wilt u meer informatie over het netwerk? Klik hier.

Foto: Bobby de Vos

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Beek herstel: leren van 15 jaar natuurontwikkeling langs beken in de Achterhoek
Waterschap Rijn en IJssel voert al 15 jaar projecten uit om het ecologisch functioneren van waterlopen te versterken. De plannen worden per stroomgebied opgesteld. Herinrichtingmaatregelen richten zich zowel op het vergroten van het waterbergend vermogen als op het creƫren van kansen voor nieuwe natuur. In 2006 werd voor zestien concrete voorbeelden nagegaan hoe succesvol de beekherstelmaatregelen zijn geweest.
Meer weten? Klik op meer info of op de volledige tekst.

Nederland veroveren op de toekomst: kabinetsvisie op het waterbeleid
Op 7 september 2007 heeft de staatssecretaris van V&W Tineke Huizinga 'Nederland veroveren op de toekomst' aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze kabinetsvisie op het waterbeleid beschrijft hoe Nederland zich op de lange termijn klimaatbestendig zou moeten maken. Daarbij moet water, meer dan nu het geval is, sturend zijn. Water kan echter niet los worden gezien van wonen, natuur, recreatie en economische ontwikkelingen, aldus het Kabinet.
Huizinga benoemt in de visie vijf speerpunten waarop het beleid zich de komende jaren moet richten: 1. Samen maken we Nederland klimaatbestendig; 2. Met water een sterkere economie; 3. Nederlanders leven duurzaam met water; 4. Nederland helpt wereldwijd met waterkennis; 5. Nederlanders herontdekken leven met water.
Meer weten? Klik op meer info of op de volledige tekst of op de videopresentatie (2 minuten).

Klimaatverandering en waterkwaliteit
Wetterskip Fryslân heeft onderzoek laten doen naar de mogelijke effecten van klimaatverandering op de waterkwaliteit. Er werd literatuuronderzoek verricht en er werden voor enkele waterkwaliteitsparameters metingen geanalyseerd voor het beheergebied van het waterschap. Van de drie onderzochte drivers voor veranderingen in waterkwaliteit (luchttemperatuur, neerslag en wind) blijkt temperatuur het meest effect te hebben, gevolgd door neerslag. Over wind als driver voor veranderingen in waterkwaliteit konden de onderzoekers weinig literatuur vinden. Ook de analyse in Friesland toont weinig correlaties.
Meer weten? Klik op meer info of op de volledige tekst.

Milieubalans 2007: rol van consument telt amper
De afgelopen jaren is veel vooruitgang geboekt op milieugebied, vooral door technologische maatregelen. Het energiegebruik door consumenten nam echter toe als gevolg van meer reizen en meer elektrische apparaten. Het belang van milieu in de publieke opinie is groter geworden. Dit alles (en nog veel meer) staat te lezen in de nieuwe Milieubalans.
Meer weten? Klik op meer info of op de volledige tekst.

Geneesmiddelen in drinkwater en drinkwaterbronnen
Drinkwater bevat steeds vaker lage concentraties geneesmiddelen. De medicijnen die voorkomen in drinkwater, zijn slecht afbreekbaar en worden veel gebruikt. Dat blijkt uit recent onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, in opdracht van het ministerie van VROM. Het RIVM benadrukt dat de hoeveelheden zo laag zijn dat effecten op de volksgezondheid zijn te verwaarlozen.
Meer weten? Klik op meer info of op de volledige tekst.

Nieuwe aanwinsten september 2007

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld naar STOWA-onderzoeksthema.

Klik hier voor de in september toegevoegde publicaties over 'Afvalwaterbehandeling'.
Klik hier voor de in september toegevoegde publicaties over 'Waterweren'.
Klik hier voor de in september toegevoegde publicaties over 'Watersysteem'.
Klik hier voor de in september toegevoegde publicaties over 'Waterketen'.
Klik hier voor de in september toegevoegde publicaties over 'Diversen'.

De top 3 van september 2007

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in SEPTEMBER 2007.

1. Nieuwe rioolinspectienormen van kracht : uniforme regels in geheel Europa (artikel)
Begin 2007 zijn vier nieuwe normen voor rioolinspectie en -beoordeling in werking gesteld, alsook een nieuw uitwisselingsformat voor codes. Het betreffen twee Europese normen (NEN-EN 13508-1 en -2), twee aanvullende normen (NEN 3399 en NEN 3398) en de SUF-RIB 2.0. De drie laatste zijn bedoeld voor een adequate implementatie van de Europese normen. De Europese normen maken het mogelijk alle aangetroffen toestanden in een riolering binnen Europa op uniforme wijze vast te leggen. Nederland heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de Nederlandse manier van rioleringsonderzoek met de inspectie en beoordeling te actualiseren. Dit betekent een definitief einde aan twaalf jaar coderen en inspecteren volgens onder meer de NEN 3399 en NPR 3398 uit 1992. Deze twee publicaties zijn vervangen. Klik op meer info.

2. Laboratorium experimenten met thermostabiel ferritine voor fosfaatverwijdering (rapport)
STOWA heeft bijgedragen aan de fundamenteel-wetenschappelijke ontwikkeling van een innovatieve waterzuiveringstechnologie. Op laboratoriumschaal zijn de mogelijkheden verkend om Ferritine in te zetten bij vergaande fosfaatverwijdering. Ferritine is een hol eiwit dat ijzer en fosfaat in de kern kan opslaan. De focus was gericht op mogelijke toepassing van het eiwit binnen de afvalwaterzuivering en/of de behandeling van oppervlaktewater. Klik op meer info of op de volledige tekst.

3. DNA technieken voor detectie van cyanobacteriën : praktijktesten CYANOKIT en Q-MAAP in Nederlandse oppervlakte wateren (rapport)
In dit onderzoek werden twee DNA technieken voor detectie en kwantificering van cyanobacteriën (blauwalg) onderzocht. De eerste, CYANOKIT, is een methode die onderscheid maakt tussen verschillende ´soorten´ van het in Nederland meest voorkomende toxische geslacht Microcystis. Hierdoor wordt het mogelijk vroegtijdig te zien of er risicosoorten aanwezig zijn. Met CYANOKIT-screening kunnen verschillende watermonsters tegelijk getest worden op het voorkomen van een reeks van Microcystis soorten. De screening is niet kwantitatief. De Q-MAAP-methode, in ontwikkeling, richt zich op het kwantificeren van de vier belangrijkste potentieel toxische geslachten in Nederland (Microcystis, Anabaena, Aphanizomenon en Planktothrix). De methode maakt geen onderscheid tussen toxische en niet-toxische ´soorten´ binnen deze geslachten. Klik op meer info.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt emailen naar: hydrotheek.library@wur.nl.

Hydrotheek van STOWA: http://www.stowa.nl/hydrotheek en http://library.wur.nl/hydrotheek
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouwnr. 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 030 232 11 99  Fax 030 232 17 66
Arthur van Schendelstraat 816
Postbus 8090  3503 RB Utrecht