Hydrotheek nieuwsbrief nr. 19 (december 2007)
Welkom / Weten wat waterschappen publiceren? / Tijdschrift Stromingen digitaal / Waterjuweeltjes / Nieuwe aanwinsten november 2007 / De top 3 van november 2007 / Colofon

Welkom

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 19. In dit nummer onder meer aandacht voor publicaties van (regionale) waterbeheerders, en voor het tijdschrift Stromingen. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over verzilting, gescheiden sanitatie, Rijnwater, slibverwerking, waterbouwkundige plannen en rivierdijken. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de Top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties, per STOWA-onderzoeksthema.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega´s die geïnteresseerd zijn in waterbeheer, hydrologie, aquatische ecologie, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterbeheer in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement.

Weten wat waterschappen publiceren?

Screenshot Hydrotheek STOWA deelnemersDat kan rechtstreeks in de Hydrotheek. In het linkervenster van de Hydrotheek kunt u van alle STOWA-deelnemers - waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat - overzichten oproepen. Hieronder staan enkele voorbeelden. Klikken op de naam van de organisatie toont een publicatieoverzicht van de betreffende organisatie.


>> Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
>> Provincie Noord-Brabant, Dienst Waterstaat, Milieu en Vervoer
>> Waterschap De Dommel
>> Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RDIJ)

Mist u een publicatie, of wilt u een publicatieoverzicht op uw website?
Neem contact op en stuur uw publicaties naar de Hydrotheek.

Tijdschrift Stromingen digitaal

ScreenshotHet tijdschrift ´Stromingen´ is het vakblad voor hydrologen. Er wordt ruimte geboden aan wetenschappelijke artikelen, reacties, discussiebijdragen, congresverslagen en boekbesprekingen. Stromingen, dat wordt uitgegeven door de Nederlandse Hydrologische Vereniging, is ook digitaal (vrij) toegankelijk. Recent zijn de artikelen van de jaargangen 2005 en 2006 (t/m nummer 3) toegevoegd. Via de Hydrotheek zijn op dit moment 288 artikelen uit Stromingen (met link naar de volledige tekst) te vinden. Om de lijst met artikelen te bekijken klik hier.

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Milieuvriendelijke WC met inspraak
Er zijn best technologiën om ons riool milieuvriendelijker te maken. Maar ze worden niet toegepast als de toekomstige bewoners niet meepraten over de (gescheiden) afvoer van poep en plas uit hun huis. Dan durven projectontwikkelaars nieuwe systemen niet aan, aldus milieusocioloog Dries Hegger. Hegger onderzocht diverse projecten waarin geëxperimenteerd wordt met gescheiden sanitatie, bijvoorbeeld een woonwijk in Sneek. Onlangs promoveerde hij op het onderwerp. Meer weten? Klik op | details | volledige tekst.

Leidraad rivieren
De nieuwe Leidraad rivieren van het Expertise Netwerk Waterkeren geeft aanbevelingen voor het ontwerpen, aanleggen en beheren van rivierdijken en rivierverruimende maatregelen. De leidraad is van toepassing op de Nederlandse rivieren die in de Wet op de waterkering tot het buitenwater worden gerekend (boven- en benedenrivierengebied). Meer weten? Klik op |details | volledige tekst Leidraad | volledige tekst Bijlagen.

De technische onderbouwing van de leidraad is beschreven in technische rapporten. Tegelijk met de Leidraad rivieren zijn twee nieuwe technische rapporten geschreven. Klik hier voor het technisch rapport ´Ontwerpbelastingen voor het rivierengebied´. Klik hier voor het technisch rapport ´Ruimtelijke kwaliteit´.

Tegelijkertijd met de Leidraad rivieren is een addendum op het technisch rapport ´Waterkerende Grondconstructies´ uitgebracht. Klik hier voor dit addendum.

Jaarrapport 2006 De Rijn
2006 markeerde het tweede decennium na de Sandoz-giframp in Basel. De Vereniging van Rivierwaterbedrijven (RIWA) wijdt in haar jaarrapport 2006 een speciaal hoofdstuk aan de ramp. De impact ervan was enorm. Door de drastische maatregelen die daarna werden getroffen, heeft de waterkwaliteit sindsdien wel een forse verbetering doorgemaakt. In het RIWA-jaarrapport vindt u verder waterkwaliteitsgegevens uit het RIWA Rijn monitoringsprogramma. Meer weten? Klik op | details | volledige tekst.


Nieuwe ontwikkelingen bij verwerking slib
Op onze overvolle wegen rijden tankauto´s met slib. Eigenlijk vervoeren ze hoofdzakelijk water. Dat kan slimmer. In de keten van slibverwerking kan het transport drastisch worden gereduceerd, aldus K. de Jong in het themanummer van Neerslag over energie en water (nr. 5, 2007). Dat levert niet alleen een verbetering op van de luchtkwaliteit in Nederland, maar we kunnen door slimmere verwerking ook nog duurzame energie winnen. Meer weten? Klik op | details | volledige tekst.

Wilt u meer artikelen uit het Neerslag-themanummer ´Energie en water´ lezen? Klik hier.

Een waterbouwkundige Deltaplan voor de 21e eeuw
Ingenieur Kees Boorsma heeft een waterbouwkundig Deltaplan voor de 21e eeuw uitgewerkt. Overtollige debieten moeten via de rivieren worden afgevoerd richting IJsselmeer, Waddenzee en Westerschelde, zodat de Randstad veilig blijft. Met een afgesloten Waddenzee, die daarbij als zoetwaterboezem kan dienen. Een gesloten kustlijn maakt onderdeel uit van dit plan. Meer weten? Klik op | details | volledige tekst.


Verzilting in Nederland
De uitgave ´Verzilting in Nederland´ is het resultaat van een door de Nederlandse Hydrologische Vereniging (NHV) georganiseerde Verziltingsdag. Het bevat zes artikelen, te weten:
1. Oorzaken van verzilting, hun herkenning en de risicofactoren voor de drinkwatervoorziening [door Pieter J. Stuyfzand];
2. Meten aan brak- en zout grondwater [door Vincent Post];
3. Regionale modellering zoet-zout grondwater in het Nederlandse kustgebied [door Gualbert Oude Essink];
4. Brakke kwel in diepe polders: Case Polder de Noordplas [door Perry de Louw];
5. Zout vanuit Zee - Verzilting van de rijkswateren in Midden-West Nederland nu en in de toekomst [door Pieter Jacobs];
6. Verziltingsbeheersing [door Kees Maas].

Meer weten? Klik op details.

Nieuwe aanwinsten november 2007

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld naar STOWA-onderzoeksthema.

Klik hier voor de in november toegevoegde publicaties over 'Afvalwaterbehandeling';
Klik hier voor de in november toegevoegde publicaties over 'Waterweren';
Klik hier voor de in november toegevoegde publicaties over 'Watersysteem';
Klik hier voor de in november toegevoegde publicaties over 'Waterketen';
Klik hier voor de in november toegevoegde publicaties over 'Diversen'.

De top 3 van november 2007

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in november 2007

1. Maatregelenplan herstel vennen, wielen en meanders (rapport)
Het Waterschap Brabantse Delta wil de ecologische kwaliteit van een aantal vennen, wielen en meanders herstellen. Voor onderbouwing van noodzakelijke maatregelen worden kansrijke locaties geselecteerd op grond van draagvlak bij de eigenaren, haalbaarheid, ecologische kwaliteit en urgentie. Voor dertig locaties is een systeemanalyse uitgevoerd, zijn knelpunten geanalyseerd en is een maatregelenpakket geformuleerd. Klik op meer info | de volledige tekst.

2. Schadereductie door compartimentering in een dijkringgebied (artikel)
Compartimentering van dijkringen wordt momenteel gezien als één van de mogelijke opties om het risico van overstromingen te beheersen of te verminderen. Recente studies naar compartimentering beschouwen meestal maar één bepaald patroon van de dijken in het betreffende gebied. Dit artikel doet verslag van een onderzoek naar strategieën die gebaseerd zijn op verschillende configuraties van compartimenteringsdijken. In het onderzoek werden niet alleen de effecten onderzocht bij de meest waarschijnlijke overstromingsscenario´s, maar ook bij het slechts denkbare scenario, waarbij het water van alle zijden het dijkringgebied in kan stromen. De inrichting van het gebied bepaalt mede de effectiviteit van de strategie. Dijkring 14, dat delen van Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht beslaat, is als toepassingsgebied gekozen. Klik op meer info.

3. Fate of estrogens in biological treatment of concentrated black water (dissertatie)
De Nederlandse anaerobe zuiveringsinstallaties kunnen onvoldoende oestrogenen afbreken, ontdekte Titia de Mes. Daarnaast ontdekte de promovenda dat het probleem nog een graadje serieuzer was dan ze aanvankelijk had gedacht. Enkele tientallen procenten van de vrouwelijke hormonen verlaten het lichaam als een metaboliet zonder hormonale werking. Het lichaam heeft er chemische groepen aan geplakt waardoor de hormonen niet meer actief zijn. Het zuiveringsproces schroeft die groepen er echter weer af. Het proces kan de ontwaakte oestrogenen afbreken, maar heeft daarvoor dan nog meer tijd nodig. ´We zullen onze manier van zuiveren radicaal moeten veranderen´, concludeert De Mes. ´Dat is alleen betaalbaar als we het afvalwater van onze toiletten apart gaan zuiveren. Alleen op die manier kun je intensiever en langer zuiveren.´ Klik op meer info.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt emailen naar: hydrotheek.library@wur.nl.

Hydrotheek van STOWA: http://www.stowa.nl/hydrotheek en /hydrotheek
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouwnr. 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 030 232 11 99  Fax 030 231 79 80
Arthur van Schendelstraat 816
Postbus 8090  3503 RB Utrecht