Hydrotheek nieuwsbrief nr. 20 (februari 2008)
Welkom / Beste website waterschappen / Waterjuweeltjes / Het meest bekeken in 2007 / Nieuwe aanwinsten januari 2007 / Colofon

Welkom

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 20. In dit nummer aandacht voor de beste website van de waterschappen. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over klimaatverandering, waterberging, visstandbeheer, overstroming van New Orleans en de hoogwaterperiode. De Top 3 van meest bekeken publicaties van de maand is voor deze keer vervangen door de Top 10 van het jaar 2007. Ook treft u het overzicht van recent toegevoegde publicaties aan.

U wordt van harte uitgenodigd uw publicaties naar de Hydrotheek op te sturen!

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in waterbeheer, hydrologie, aquatische ecologie, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterbeheer in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement.

Beste website waterschappen

Homepage http://www.wetterskipfryslan.nl/Wetterskip Fryslân heeft in 2007 de beste website van de waterschappen, gevolgd door waterschap Groot Salland en hoogheemraadschap van Rijnland, blijkt uit het jaarlijkse checklistonderzoek van Overheid.nl Monitor. Meer weten? Klik hier voor het nieuwsbericht. Om de actuele scores van de waterschappen te bekijken klik hier.

Klik hier om te zien dat de Hydrotheek publicaties bij het wetterskip een mooie plek hebben gekregen.

 

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Rondleiding Aver Heino in beeld
Het Waterschap Groot Salland produceerde diverse webfilmpjes over het demonstratieproject Aver Heino. Hier worden mogelijkheden voor waterberging in combinatie met land-, akkerbouw en natuurontwikkeling getoond en onderzocht. Ben Timmerman is bedrijfsleider op Aver Heino en speelt een rol in de filmpjes. Er zijn op Aver Heino diverse situaties die laten zien hoe water op een beheersbare manier kan worden toegelaten op het boerenbedrijf. Ieder filmpje geeft kort en helder inzicht in een specifieke vorm van waterberging. De bezoeker van de site krijgt een echte rondleiding. Meer weten? Klik op | details | de webfilmpjes | achtergrondinformatie over praktijkcentrum Aver Heino: Water op 't boerenbedrijf.

Nederland maakt ruimte voor klimaat
Minister Cramer (Ruimte en Milieu) en staatssecretaris Huizinga (Verkeer en Waterstaat) hebben tijdens het congres 'Maak Ruimte voor Klimaat' de nationale adaptatiestrategie toegelicht. Deze strategie beschrijft de hoofdlijnen van de aanpak die nodig is om Nederland klimaatbestendig te maken.
Meer weten? Lees hier de toespraak van staatssecretaris Huizinga.
De nationale adaptatiestrategie 'Maak ruimte voor klimaat' bestaat uit twee documenten:

Kennisdocumenten: fundament voor visstandbeheer en visserij
Voor een ieder die zich professioneel met visstandbeheer en visserij bezighoudt is het van belang om kennis te hebben van de ecologie van vissoorten. Sportvisserij Nederland ontwikkelt kennisdocumenten over vissen waarin alle beschikbare (auto)ecologische informatie is samengevat. Daarnaast bevatten ze ook informatie over de beleidsstatus van de beschreven vissoorten. Willie van Emmerik, bioloog bij Sportvisserij Nederland, gaat in op de totstandkoming van deze documenten. PDF´s van de kennisdocumenten zijn beschikbaar via de website www.sportvisserijnederland.nl. Meer weten? Klik op | details | PDF´s van de kennisdocumenten vissoorten.

Hoogwaterperiode
Met de winter is de hoogwaterperiode aangebroken. De kwaliteit van de dijken moet scherp in de gaten worden houden. Ophetland.tv ging de dijk op met Peter Rutten van waterschap Aa en Maas. Meer weten? | Bekijk de video (2 min.).

Twee jaar na Katrina
Twee jaar na de rampzalige overstroming van New Orleans in 2005 hebben zes waterdeskundigen een week in de getroffen stad doorgebracht. De deskundigen van HKV Lijn in water en TU Delft spraken met vertegenwoordigers van overheden, adviseurs en inwoners over de nasleep van de ramp. Hoe maken de geëvacueerde mensen het en waar verblijven zij nu? Zijn de waterkeringen weer op orde en stelt de samenleving daar nu andere eisen aan? Hoe verloopt de wederopbouw van de stad? Hebben de getroffenen een schadevergoeding gekregen? Gedreven door vakmatige nieuwsgierigheid hebben de auteurs antwoorden op deze vragen gezocht. Het resultaat is een boek met indrukken waar Nederland veel van kan leren. Want een ramp zoals in New Orleans is ook hier niet ondenkbaar. Wilt u meer weten? Klik op | boekdetails | wetenschappelijk achtergrondsartikel 'Katrina is harde les voor ons' (De Pers).

Het meest bekeken in 2007

In plaats van een Top 3 van de maand krijgt u deze keer de Top 10 van de meest bekeken publicaties van 2007.

  1. Maatregelenplan herstel vennen, wielen en meanders (rapport). Klik op meer info | de volledige tekst.
  2. Belasting van het oppervlaktewater door atmosferische depositie: berekening van de directe depositie van 18 probleemstoffen naar water (rapport). Klik op meer info | de volledige tekst.
  3. Hoe veilig is Nederland? "De veiligheid van Nederland in kaart" (artikel). Klik op meer info.
  4. Beheersbare exoten? Een beschrijving van verspreiding, problemen en beheer van de Chinese wolhandkrab en de grote waternavel (rapport). Klik op meer info.
  5. Overzicht 'nieuwe' stoffen, toepassing en eigenschappen (pamflet). Klik op meer info | de volledige tekst.
  6. Duurzame oplossingen voor het broeikaseffect: mogelijkheden voor onderzoek (rapport). Klik op meer info.
  7. DNA technieken voor detectie van cyanobacteriën: praktijktesten CYANOKIT en Q-MAAP in Nederlandse oppervlakte wateren (rapport). Klik op meer info.
  8. Overzicht monitoring bijzondere stoffen (pamflet). Klik op meer info | de volledige tekst.
  9. Humane en veterinaire geneesmiddelen in Nederlands oppervlaktewater en afvalwater: een screening in 2002 (rapport). Klik op meer info | de volledige tekst.
  10. Lamellenafscheider alternatief voor een verbeterd gescheiden stelsel? (artikel). Klik op meer info.

Nieuwe aanwinsten januari 2007

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema.

Klik hier voor de in januari toegevoegde publicaties over 'Afvalwaterbehandeling';
Klik hier voor de in januari toegevoegde publicaties over 'Waterweren';
Klik hier voor de in januari toegevoegde publicaties over 'Watersysteem';
Klik hier voor de in januari toegevoegde publicaties over 'Waterketen';
Klik hier voor de in januari toegevoegde publicaties over 'Diversen'.

Door het uitvallen van de nieuwsbrief met de jaarwisseling heeft u het december overzicht gemist. Om de in december aan de Hydrotheek toegevoegde publicaties alsnog te bekijken klik hier.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt emailen naar: hydrotheek.library@wur.nl.

Hydrotheek van STOWA: http://www.stowa.nl/hydrotheek en http://library.wur.nl/hydrotheek
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 030 232 11 99  Fax 030 231 79 80
Arthur van Schendelstraat 816
Postbus 8090  3503 RB Utrecht