Hydrotheek nieuwsbrief nr. 22 (april 2008)
Welkom / Wereldwaterdag 2008 / Actueel overzicht op www.wetterskipfryslan.nl / Waterjuweeltjes / Nieuwe aanwinsten maart 2008 / De top 3 van maart 2008 / Colofon

Welkom

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 22. In dit nummer aandacht voor de Wereldwaterdag 2008 en het doorlopend actuele overzicht van nieuwe publicaties op www.wetterskipfryslan.nl. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over waterzuivering, Europees bewustzijn, het Deltasysteem, hormonen en geneesmiddelen in de bodem, en primaire waterkeringen. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de Top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

U wordt van harte uitgenodigd uw publicaties naar de Hydrotheek te sturen!

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in waterbeheer, hydrologie, aquatische ecologie, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterbeheer in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. Een webversie van de nieuwsbrief staat hier.

STOWA bezoekt de nieuwe
locatie van de Hydrotheek

Wereldwaterdag 2008

De Verenigde Naties hebben Wereldwaterdag in het leven geroepen om jaarlijks op 22 maart aandacht te vragen voor de waterproblematiek in de wereld. In 2008 staat de dag in het teken van Sanitatie. De viering van Wereldwaterdag in Nederland vond plaats op dinsdag 18 maart.
Meer weten? Klik op | Willem-Alexander op Wereldwaterdag in het NOS journaal | Conferentie 'Samen in actie voor water en sanitatie' van Unicef, NWP en Aqua for All | Toespraak van Prins Willem-Alexander | Wereld Water Dag op Water Informatie Netwerk | Nature's special 'Water: Under pressure' | Publicaties in de Hydrotheek over sanitatie.

Actueel overzicht op www.wetterskipfryslan.nl

Vanaf begin maart is er op de website van Wetterskip Fryslân een doorlopend actueel overzicht van nieuw in de Hydrotheek opgenomen publicaties beschikbaar.

Dat het Wetterskip via zgn. gerichte zoekacties in de Hydrotheek meer content aanbiedt op haar website, daarover berichtten we al in nieuwsbrief nr 11. Daar is nu het doorlopend actueel overzicht van nieuw opgenomen publicaties in de Hydrotheek aan toegevoegd. Via RSS-technologie worden de titels automatisch ververst.

Heeft u belangstelling voor een doorlopend actueel overzicht op uw website? Neem dan contact op met de hydrotheek.library@wur.nl.

Waterjuweeltjes

Virtuele rondleiding over de zuivering
Waterschap Zuiderzeeland zuivert al het afvalwater in Flevoland, zodat het schoon genoeg is om het weer in een sloot, waterplas of kanaal te kunnen laten stromen. Loop zelf over de zuivering en bekijk hoe het afvalwater in Flevoland gezuiverd wordt. Meer weten? Klik op | details | virtuele rondleiding.

Praktische wegwijzer voor waterschappen naar Europees bewustzijn
De wegwijzer 'Europa-bewust' uitgebracht door de Unie van Waterschappen en de STOWA beschrijft maatregelen die waterschappen kunnen nemen om vanaf 2010 Europa-bewust te gaan opereren. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.Hormonen en geneesmiddelen in de bodem
Er is nog veel onbekend over het voorkomen van hormonen en geneesmiddelen in de bodem. Dat is de uitkomst van een lijvig literatuuronderzoek. Er zijn simpelweg te weinig metingen voorhanden, waarop een conclusie getrokken zou kunnen worden. Verder is de omvang van de verontreiniging met de meeste van deze stoffen onbekend en de schaal van de problematiek kan dus moeilijk worden vastgesteld. Op basis van de literatuur kan wel worden aangegeven of deze stoffen meer of minder risicovol zijn. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Staat en toekomst van de Delta 2008
Het systeem van onze Delta vormt de inspiratiebron voor twaalf artikelen. Ze beschrijven onderdelen van het deltasysteem die illustratief zijn voor hoe de delta in elkaar zit en hoe de delta functioneert: 'Onze Delta: feiten, mythen en mogelijkheden'. De artikelen zijn gesorteerd op vijf onderwerpen: Verkennen van veiligheid; Keuzes voor de kust; Rek in het rivierengebied; Stellingen over steden; Beschouwingen over de bodem. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Primaire waterkeringen: toetsen op veiligheid
Om een landelijk eenduidig beeld te krijgen van de veiligheid tegen overstromen als gevolg van hoog buitenwater en om die veiligheid in de toekomst te kunnen waarborgen is in artikel 9 van de Wet opgenomen dat vijfjaarlijks verslag wordt gedaan over de algemene waterstaatkundige toestand van de primaire waterkeringen. Om dit landelijk eenduidige beeld te verkrijgen is in dit voorschrift aangegeven: * hoe te handelen bij het toetsen op veiligheid; * hoe de resultaten van de toetsing gepresenteerd worden in de rapportages van de beheerders aan Gedeputeerde Staten; * hoe de resultaten van de toetsing gepresenteerd worden in de rapportages van Gedeputeerde Staten aan de minister van Verkeer en Waterstaat. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Nieuwe aanwinsten maart 2008

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema.

Klik hier voor de in maart toegevoegde publicaties over 'Afvalwaterbehandeling';
Klik hier voor de in maart toegevoegde publicaties over 'Waterweren';
Klik hier voor de in maart toegevoegde publicaties over 'Watersysteem';
Klik hier voor de in maart toegevoegde publicaties over 'Waterketen';
Klik hier voor de in maart toegevoegde publicaties over 'Diversen'.

De top 3 van maart 2008

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in maart 2008

1. Jaaroverzicht neerslag en verdamping 2007 (aflevering)
Een van de twee jaaroverzichten van KNMI, gebaseerd op de metereologische waarnemingen van het afgelopen jaar (2007). Meer weten? Klik op | meer info | toelichting op de maand(jaar)overzichten KNMI.

2. Overzicht van de lopende monitoringsprojecten met betrekking tot veiligheid en natuurlijkheid in het Nederlandse gedeelte van de Schelde (Westerschelde en haar voordelta) (rapport)
Het Schelde estuarium is als toegang tot de haven van Antwerpen van grote betekenis, maar ook vanuit ecologisch opzicht (estuariene dynamiek, overgang zoet-zout) is het gebied uiterst waardevol. De Westerschelde is dan ook onderdeel van het Europese Natura 2000 netwerk. Daarnaast bieden de waterkeringen veilgheid tegen overstroming van het achterland. IMARES neemt monitoring van de natuurlijkheid van de Westerschelde voor haar rekening. WL Delft Hydraulics doet dat voor veilgiheid en morfologische dynamiek. Meer weten? Klik op | meer info | volledige tekst.

3. Validatie UV-installaties in Nederland: nut en noodzaak van een Nederlands protocol (rapport)
Dit rapport dient als startpunt van een discussie waaruit volgt of er behoefte is aan een uniforme validatie/controle van UV-installaties voor de drinkwatersector in Nederland. De volgende onderwerpen zijn beschreven: * inspectierichtlijn en wetgeving; * beschrijving van de bestaande validatieprotocollen opgesteld door DVGW, Önorm en US EPA; * beschrijving van de huidige manier van validatie en procesbewaking van UV-hoofddesinfectie en -nadesinfectie per participerend bedrijf; * inleiding tot validatie van UV-installaties gericht op ziekteverwekkers en niet-ziekteverwekkers; * Stellingen en reacties van UV-technologen uit de Nederlandse drinkwatersector. Meer weten? Klik op | meer info.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt emailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.

Hydrotheek van STOWA: http://www.stowa.nl/hydrotheek en http://library.wur.nl/hydrotheek
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 030 232 11 99  Fax 030 231 79 80
Arthur van Schendelstraat 816
Postbus 8090  3503 RB Utrecht