Hydrotheek nieuwsbrief nr. 27 (oktober 2008)
Welkom / Waterschapsverkiezingen slecht bekend / Zesdelige serie 'NL onder water' / Waterjuweeltjes / Nieuwe aanwinsten september 2008 / Top 3 van september / Colofon

Welkom

Water kwam uitgebreid in het nieuws met het verschijnen van het advies van de Deltacommissie. Dit advies komt ook via deze nieuwsbrief onder de aandacht.

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 27. In dit nummer aandacht voor waterschapsverkiezingen en de serie 'NL onder water'. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over monitoring KRW en Natura2000 maatregelen; peilbeheer van de Friese boezem; screening van oestrogene stoffen; Natuurbalans 2008 met als thema 'water'; en de aanpak van de stijgende zeespiegel. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in waterbeheer, hydrologie, aquatische ecologie, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterbeheer in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. Een webversie van de nieuwsbrief staat hier.

Waterschapsverkiezingen slecht bekend

Slechts 12 procent van de bevolking weet dat de waterschapsverkiezingen binnenkort plaatsvinden. Ruim 60 procent heeft geen idee. De rest verwacht de verkiezingen één van de komende jaren. Dat was één van de uitkomsten van een representatieve enquête die TNS-NIPO eind augustus deed onder ruim duizend Nederlanders, in opdracht van de Nederlandse Waterbond, de consumentenorganisatie voor water. Woensdag 1 oktober is de landelijke verkiezingscampagne van start gegaan. Bibliotheek Wageningen UR heeft een dossier gemaakt. Meer lezen? Klik op | persbericht Waterschapsbond | Animo naar regio | Animo naar inkomen | dossier waterschapsverkiezingen.

Zesdelige serie 'NL onder water'

In de zesdelige serie 'NL onder water' bezoekt de NCRV verschillende watergebieden in ons land. Gebieden die een prachtige waternatuur kennen, maar ook een bewogen watergeschiedenis: onder andere de Noord- en Zuid-Hollandse kust, de polders van Flevoland en de Zeeuwse eilanden. Ook komt de bijzondere rol van water in steden aan bod, om te beginnen met het water in Gouda. Dinsdags om 19.55 uur, Nederland 2, vanaf 23 september. Meer weten en gemiste uitzendingen bekijken? Klik op | website 'NL onder water'.

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Effectiviteit herstel- en inrichtingsmaatregelen voor KRW en Natura 2000
Met de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura2000 is de monitoring van de effectiviteit van maatregelen volop in de belangstelling komen te staan. Rijkswaterstaat Waterdienst wil graag weten wat een maatregel oplevert. Het in 2007 gestarte project 'monitoring maatregelen' is bedoeld om de kennis over de effectiviteit van herstel- en inrichtingsmaatregelen bij elkaar te brengen en ontbrekende kennis verder te ontwikkelen. Hiermee wordt de kennis over kosten, opgetreden effecten, succes- en faalfactoren in de praktijksituatie bedoeld. Voor zeven maatregelen die al veel in de praktijk zijn gebracht en gemonitord, zijn de ervaringen bij elkaar gebracht. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Peilbeheer van de Friese boezem in historisch perspectief
Het peilbeheer van de Friese boezem kent een lange geschiedenis van ongeveer twee eeuwen. Sinds het 'ontstaan' van dit stelsel van aaneengesloten meren en kanalen is meer of minder kunstmatig het peil gereguleerd. Het laatste decennium zijn vanuit waterkwaliteits- en natuurbelang wensen geuit, te streven naar een meer natuurlijk waterpeilregime, iets van hoe het vroeger was. Die vroegere situatie (1876 was daarbij hét voorbeeldjaar) is ook buiten Friesland regelmatig als voorbeeld gebruikt ter ondersteuning van het belang van een meer natuurlijk peilregime. Het is goed om de veel geciteerde historische figuren uit 1876 in perspectief te plaatsen: hoe was het toen en hoe is het peilregime langzaam aan veranderd. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Screening van oestrogene activiteit
De aanwezigheid van oestrogene stoffen in het water is een belangrijke zaak geworden. In de afgelopen jaren is een reeks van bioassays voor de screening van de oestrogene stoffen in water beschikbaar gekomen. Dit rapport is het resultaat van een internationaal samenwerkingsproject, waarbij de prestatie van vijf bioassays is beoordeeld. Elke test is met zijn voor- en nadelen beschreven. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Natuurbalans 2008
De Natuurbalans schetst jaarlijks de toestand en trends in natuur en landschap en evalueert het gevoerde beleid. Thema van de Natuurbalans 2008 is 'water'. De kwaliteit van zoetwaternatuur is overwegend matig. Die natuur zal de komende 20 jaar profiteren van voorgenomen beleid voor het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Juist voor de natte natuurgebieden is echter aanvullend beleid nodig. Om de natuurdoelen voor de zee te bereiken, zijn drie acties noodzakelijk: verduurzaming van de visserij, verbetering van de waterkwaliteit en herstel van de natuurlijke dynamiek in het deltagebied en langs de Waddenzee. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | website Planbureau voor de Leefomgeving.

Samen werken met water
Het advies over een aanpak van de stijgende zeespiegel van de Deltacommissie is aangeboden aan het kabinet. Het gaat om aanbevelingen hoe Nederland -kust en achterland- ook in de verre toekomst te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | de film bij het advies | samenvatting en aanbevelingen | dossier Deltacommissie (NOS) | website Deltacommissie.

Meer Waterjuweeltjes
Er zijn deze maanden meer Waterjuweeltjes verschenen. Ze gaan over klimaatverandering en riolering; EG-recht en de praktijk van het waterbeheer (update) en het beheer van Rijn en Maas. Om ze te bekijken klik hier.

Nieuwe aanwinsten september 2008

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema.

Klik hier voor de in september toegevoegde publicaties over 'Afvalwaterbehandeling';
Klik hier voor de in september toegevoegde publicaties over 'Waterweren';
Klik hier voor de in september toegevoegde publicaties over 'Watersysteem';
Klik hier voor de in september toegevoegde publicaties over 'Waterketen';
Klik hier voor de in september toegevoegde publicaties over 'Diversen'.

Top 3 van september

Waterwijzer Flevoland
Waarom is water zo belangrijk voor Flevoland? Waar gaat het goed met ons water, waar kan en moet het beter? Deze en tientallen andere vragen én antwoorden staan in deze Waterwijzer over de toestand van het Flevolandse watersysteem. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Een waterbouwkundige Deltaplan voor de 21e eeuw: een toekomstvisie voor Nederland
Ingenieur Kees Boorsma heeft een waterbouwkundig Deltaplan voor de 21e eeuw uitgewerkt. Overtollige debieten moeten via de rivieren worden afgevoerd richting IJsselmeer, Waddenzee en Westerschelde, zodat de Randstad veilig blijft. Met daarbij een afgesloten Waddenzee, die dan als zoetwaterboezem kan dienen. Een gesloten kustlijn maakt onderdeel uit van dit plan. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Vergeten metalen in Nederlandse rijkswateren
Metalen hebben een grote invloed op de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland. Metalen die in negatieve zin in dit verband vaak genoemd worden zijn koper, zink, cadmium en nikkel. Voor een groot aantal andere metalen is de invloed op de kwaliteit van het oppervlaktewater veelal onbekend. Inzicht in die andere metalen is echter wel belangrijk, omdat het bereiken van een zgn. 'goede ecologische toestand' van de oppervlaktewateren in 2015, zoals de KRW voorschrijft, mede afhankelijk is van de chemische kwaliteit van het water. De resultaten van een in de afgelopen jaren door Rijkswaterstaat uitgevoerde metalenscreening leveren daarvoor belangrijke informatie. Meer lezen? Klik op | details.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.

Hydrotheek van STOWA: http://www.stowa.nl/hydrotheek en http://library.wur.nl/hydrotheek
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 030 232 11 99  Fax 030 231 79 80
Arthur van Schendelstraat 816
Postbus 8090  3503 RB Utrecht